0. Kimya ve Elektrik


Kimya ve Elektrik

“Kimya ve Elektrik” ünitesi, Kimya 12 dersinin 1. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimya ve Elektrik ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 2 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 3. Elektrot Potansiyelleri
 4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 5. Elektroliz
 6. Korozyon

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Anot
 • Elektrik yükü
 • Elektrolit
 • Elektrolitik hücre
 • Elektroliz
 • Elektrot
 • Faraday sabiti
 • Galvanik hüre
 • İndirgenme
 • Katodik koruma
 • Katot
 • Korozyon
 • Metal kaplamacılık
 • Metallerin aktiflik sırası
 • Redoks
 • Standart elektrot potansiyeli
 • Tuz köprüsü
 • Yarı hücre
 • Yükseltgenme

Ünitenin Kazanımları

 • Redoks tepkimelerini tanır
  • Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur.
  • Redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler (O2, KMnO4, H2SO4, HNO3, H2O2) ve indirgenler (H2, SO2) tanıtılır.
  • İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.
 • Redoks tepkimeleriyle, elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla mümkün olup olmayacağının üzerinde durulur.
  • Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.
 • Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
  • Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır.
  • Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur.
  • İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir.
  • Pillerde, tuz köprüsünün işlevi açıklanır.
 • Redoks tepkimelerinin istemliliğini, standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
  • Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile ilişkilendirilir.
  • Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.
  • İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
  • Standart olmayan koşullarda, elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara yer verilir.
 • Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
 • Lityum iyon pillerin önemini, kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
 • Elektroliz olayını, elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
  • 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır.
  • Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır.
  • Faraday bağıntısı açıklanarak, bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır.
 • Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.
  • Suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır.
 • Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.
  • Korozyon kavramı açıklanır.
  • Korozyondan koruma süreci, metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot kavramı üzerinde durulur.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.