0. Karşımlar


Karışımlar

Karışımlar ünitesi, Kimya 10 dersinin 2. ünitesidir.

Bu ünite, bir TYT konusudur.

Karışımlar ünitesinden, TYT sınavında her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
 2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Adi Karışım
 • Aerosol
 • Çözücü
 • Çözünen
 • Çözünme
 • Damıtma
 • Derişim
 • Diyaliz
 • Emülsiyon
 • Heterojen Karışım
 • Homojen Karışım (Çözelti)
 • Koligatif Özellik
 • Kolloid
 • Kristallendirme
 • Özütleme (Ekstraksiyon)
 • ppm
 • Süspansiyon
 • Süzme
 • Yüzdürme (Flotasyon)

Ünitenin Kazanımları

 • Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
  • Homojen ve heterojen karışımların, ayırt edilmesinde belirleyici olan özellikler açıklanır.
  • Homojen karışımların çözelti olarak adlandırıldığı vurgulanır ve günlük hayattan çözelti örnekleri verilir.
  • Heterojen karışımlar, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel haline göre sınıflandırılır.
  • Karışımlar, çözünenin ve/veya dağılanın tanecik boyutu esas alınarak sınıflandırılır.
 • Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.
  • Tanecikler arası etkileşimlerden faydalanılarak çözünme açıklanır.
  • Çözünme ile polarlık, hidrojen bağı ve çözücü-çözünen benzerliği ilişkilendirilir.
  • Farklı fiziksel haldeki maddelerin suda çözünme süreçlerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video, vb.) yararlanılır.
 • Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
  • Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler verilir.
  • Kütlece yüzde, hacimce yüzde, ppm derişimler tanıtılır; ppm ile ilgili hesaplamalara girilmez.
  • Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin kütlece yüzde derişimlerine örnekler verilir.
  • Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir.
 • Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.
  • Çözeltilerin donam ve kaynama noktasının çözücülerinkinden farklı olduğu ve derişime bağlı olarak değişimi açıklanır. Hesaplamalara girilmez.
  • Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir.
 • Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.
  • Tanecik boyutu (süzme, diyaliz), yoğunluk ve kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsa damıtma) farkından yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.