Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimyasal Tepkimelerde Denge” ünitesi, Kimya 11 dersinin 6. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimyasal Tepkimelerde Denge ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 2 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Kimyasal Denge
 2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
 3. Sulu Çözelti Dengeleri

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Asit-baz çifti
 • Asitlik/bazlık sabiti
 • Brönsted-Lowry asidi/bazı
 • Çökelme tepkimesi
 • Çözünürlük çarpımı
 • Denge sabiti
 • Eşdeğerlik noktası
 • İndikatör
 • Kimyasal denge
 • Kuvvetli asit/baz
 • Le Chatalier İlkesi
 • Oto-iyonizasyon
 • pH/pOH
 • Tampon çözelti
 • Titrasyon
 • Zayıf asit/baz

Ünitenin Kazanımları

 • İleri ve geri tepkime hızları üzerinden denge açıklanır.
 • Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.
  • Sıcaklığın, derişimin, hacmin, kısmi basınçların ve toplam basıncın dengeye etkisi, denge ifadesi üzerinden açıklanır.
  • Le Chatalier İlkesi, örnekler üzerinden irdelenir.
  • Katalizör-denge ilişkisi vurgulanır.
 • pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.
 • Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.
 • Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını, su ile etkileşimleri temelinde açıklar.
  • Kuvvetli/zayıf asitler ve bazlar tanıtılır; konjuge asit-baz çiftlerine örnekler verilir.
  • Asit gibi davranan katyonların ve baz gibi davranan anyonların su ile etkileşimleri üzerinde durulur.
 • Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitler arasında ilişki kurar.
  • Asitlerin/bazların iyonlaşma oranlarının denge sabitleriyle ilişkilendirilmesi sağlanır.
 • Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.
  • Çok derişik ve çok seyreltik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerine girilmez.
  • Zayıf asitler/bazlar için [H+] = (Ka.Ca)1/2 ve [OH]=(Kb.Cb)1/2 eşitlikleri esas alınır.
  • Polprotik asitlere girilmez.
 • Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.
  • Tampon çözeltilerin pH değerlerinin seyrelme ve asit/baz ilavesi ile fazla değişmemesi ortamdaki dengeler üzerinden açıklanır. Henderson formülü ve tampon kapasitesine girilmez.
  • Tampon çözeltilerin canlı organizmalar açısından önemine değinilir.
 • Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özellikleri açıklanır.
  • Anyonu zayıf baz olan tuzlara örnekler verilir.
  • Katyonu NH4+ veya anyonu HSO4- olan tuzların asitliği üzerinde durulur.
  • Hidroliz hesaplamalarına girilmez.
 • Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler.
  • Titrasyon deneyi yaptırılıp, sonuçların grafik üzerinden gösterilere yorumlanması sağlanır.
  • Titrasyonla ilgili hesaplama örnekleri verilir.
 • Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengeleri açıklanır.
  • Çözünme-çökelme denge örneklerine yer verilir; çözünürlük çarpımı (Kçç) ve çözünürlük (s) kavramları ilişkilendirilir.
  • Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerden; sıcaklık ve ortak iyon etkisi üzerinde durulur.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.