Kimyasal Tepkimelerde Denge 3. Bölüm (I)

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE VI

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

III. Bölüm (I)

3. Bölüm: Sulu Çözelti Dengeleri (I)

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Dengeye Etki Eden Faktörler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Suyun Oto-İyonizasyonu ve Ksu
 • pH ve pOH Kavramı
 • Asit ve Baz Çözeltilerinde pH ve pOH
 • Brønsted-Lowry Asitleri ve Bazları
 • Kuvvetli ve Zayıf Asit – Bazlar
 • Asit ve Baz Gibi Davranan İyonlar (Hidroliz)
 • Monoprotik Asit-Baz Çözeltilerinde pH-pOH
 • Tampon Çözeltiler
 • Tuz Çözeltilerinde Asitlik/Bazlık
 • Titrasyon

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Suyun Oto-İyonizasyonu ve Ksu

Suyun Oto-İyonizsayonu

 • Oto-iyonizasyon kendiliğinden iyonlarına ayrışma demektir.
 • Suyun oto-iyonizasyon tepkimesi şu iki şekilde de gösterilebilir:
  • H2O(s) ⇌ H+(suda) + OH(suda)
   veya
  • 2H2O(s) ⇌ H3O+(suda) + OH(suda)
 • Bu tepkimede, su, molekülleri H+ ve OH iyonlarına ayrışır.
 • H+ ile H3O+ (hidronyum) aynı iyonlardır.
 • H+ iyonuna proton da denir.
 • Bu tepkime bir denge tepkimesidir.

Ksu (Suyun Oto-İyonizsayon Sabiti)

 • Her denge gibi suyun oto-iyonizasyon dengesinin de bir denge sabiti vardır: Ksu

H2O(s) + ısı ⇌ H+(suda) + OH(suda)

Ksu = [H+][OH]

 • Standart koşullarda Ksu = 10-14 dir.

Suyun Oto-İyonizasyonu ve Ksu

Ksu Değerinin Yorumlanması

 • Standart koşullardaki bir saf suda her zaman:
  • H+ ve OH iyonlarının sayısı, mol sayısı ve derişimi eşittir.
  • [H+] = 10-7M
  • [OH] = 10-7M
  • [H+][OH] = 10-7.10-7 = 10-14
  • Ksu = 10-14
 • Standart koşullardaki bütün sulu çözeltilerde her zaman:
  • [H+][OH] = 10-14

Örnek:

Standart koşullardaki saf su için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Sıcaklığı 25oC’dir.
B) Bütün su molekülleri, [H+] ve [OH] iyonlarına ayrışmıştır.
C) [H+] ve [OH] iyonlarının derişimi 10-7‘şer Molardır.
D) Oto-iyonizsayon dengesinin denge sabiti Ksu = 10-14 ‘tür.
E) [H+] ve [OH] iyonlarının derişimlerinin çarpımına Ksu denir.

Suyun Oto-İyonizasyonu ve Ksu

Örnek:

25oC’de, bir tuz ruhu çözeltisindeki H+ derişimi, 10-2 M olarak hesaplanıyor.

Buna göre, bu çözeltideki OH derişimi kaç molardır?

A) 10-13
B) 10-12
C) 10-11
D) 10-7
E) 1012

Örnek:

25oC’de, bir tuz X çözeltisindeki OH derişimi, 2.10-2 M olarak hesaplanıyor.

Buna göre, bu çözeltideki H+ derişimi kaç molardır?

A) 5.10-13
B) 5.1013
C) 10-14
D) 10-7
E) 10-13

pH ve pOH Kavramı

pH ve pOH Nedir?

 • Bir çözeltideki H+ ve OH iyonlarının Molariteleri ile hesaplanan sayılardır.
 • pH:
  • Çözeltideki H+ Molaritesi ([H+]) ile hesaplanır.
 • pOH:
  • Çözeltideki OH Molaritesi ([OH]) ile hesaplanır.

pH Hesaplama

 • pH şöyle:
  • pH = -log[H+]
 • veya şöyle bulunur:
  • [H+] = 10-pH Molar
 • Mesela bir çözeltide;
  • [H+] = 10-4 M ise
   • pH = 4 olur

pOH Hesaplama

 • pOH şöyle:
  • pOH = -log[OH]
 • veya şöyle bulunur:
  • [OH] = 10-pOH Molar
 • Mesela bir çözeltide;
  • [OH] = 10-2 M ise
   • pOH = 2 olur

pH ve pOH İlişkisi

 • Standart koşullarda su içeren bütün maddelerde şu eşitlik vardır:

pH + pOH = 14

 • Mesela bir çözeltide;
  • pH değeri 8 ise ise
   • pOH = 6 olur

pH ve pOH Kavramı

Örnek:

Bir sulu çözeltide; [H+] = 10-4M olarak hesaplanmıştır.

Bu sulu çözeltinin pH ve pOH değeri kaçtır?

Örnek:

Standart koşullardaki saf su için şu değerleri hesaplayınız:

[H+] = ?
[OH] = ?
pH = ?
pOH = ?

Örnek:

Standart koşullarda pOH değeri 3 olan bir sulu çözeltide;

pH, [H+] ve [OH] değerleri kaçtır?

Örnek:

25oC sıcaklıkta saf su ile ilgili,

I.    pH + pOH = 14
II.   [H+].[OH] = 1.10-14
III.  [H+] = [OH] = 1.10-7

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

C) I ve II

E) I, II ve III

B) Yalnız II

D) I ve III

Asit ve Baz Çözeltilerinde pH ve pOH

 • pH değerine göre asit ve baz çözeltileri şöyledir:
Sulu Çözeltiler pH ve pOH
 • Oda koşullarında asit çözeltilerinde:
  • [H+] > [OH]
  • [H+] > 10-7M
  • [OH] < 10-7M
  • pH < 7 ve pOH > 7
  • [H+].[OH] = 10-14
  • pH + pOH = 14
 • Oda koşullarında baz çözeltilerinde:
  • [OH] > [H+]
  • [OH] > 10-7M
  • [H+] < 10-7M
  • pOH < 7 ve pH > 7
  • [H+].[OH] = 10-14
  • pH + pOH = 14

Örnek:

 I.  pH < 7
II. pOH < 7
III. [H+] > [OH]
IV. [OH] = 10-4

Standart koşullardaki hangi çözelti asidik bir çözeltidir?

A) Yalnız I

C) III ve IV

E) I ve III

B) Yalnız III

D) I, III ve IV

Brønsted-Lowry Asitleri ve Bazları

Arrhenius Asit-Baz Tanımı

 • Brønsted-Lowry asit-baz tanımından önce Arrhenius‘un yaptığı tanımlar biliniyordu.
 • Arrhenius’a göre asit-bazlar şöyle tanınırdı:
  • Asit: Suya H+ iyonu verebilen bileşiklere asit denir.
  • Baz: Suya OH iyonu verebilen bileşiklere baz denir.

Örnek:

I) HCl(s) H+(suda) + Cl(suda)
II) NaOH(k) Na+(suda) + OH(suda)
III) HClO4(s) H+(suda) + ClO4(suda)
IV) Ca(OH)2(k) Ca2+(suda) + 2OH(suda)

Yukarıda verilen çözünme tepkimelere bakarak, aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

A) HCl bir asittir.
B) NaOH suda iyonlarına ayrışarak çözünmüştür.
C) HClO4 bir bazdır bileşiğidir.
D) Ca(OH)2 katısı bir baz bileşiğidir.
E) Hepsi elektrolit çözeltilerdir yani elektrik akımını iletirler.

Brønsted-Lowry Asitleri ve Bazları

Brønsted-Lowry Asitleri ve Bazları

 • Brønsted ve Lowry’ye göre asit-bazlar şöyle tanınırdı:
  • Asit:
   • H+ iyonu verebilen veya
   • OH iyonu alabilen
    bileşiklere asit denir.
  • Baz:
   • OH iyonu verebilen veya
   • H+ iyonu alabilen
    bileşiklere baz denir.

Konjuge (Eşlenik) Asit-Baz Çiftleri

 • Konjuge asit-baz çiftleri tepkimelerde aranır.
 • Çiftlerden biri girenlerde diğeri ürünlerdedir.
 • Formüllerinde 1 tane H farkı vardır ve H fazla olan asit olandır.
 • Şöyle tespit edilir:
  • H+ veren bir madde asittir ve konjuge bazına dönüşür.
  • H+ alan bir madde bazdır ve konjuge asidine dönüşür.
 • Aşağıdaki örneği inceleyiniz:
Konjuge Asit-Baz Çiftleri

Brønsted-Lowry Asitleri ve Bazları

Örnek:

Aşağıdaki tepkimesinde konjuge asit-baz çiftlerini bulunuz.

NH3(suda) + H2O(s) ⇌  2NH4+(suda) + OH(suda)

Kuvvetli ve Zayıf Asit – Bazlar

Kuvvetli Asitler

 • Suda genellikle iyi çözünürler.
 • %100 iyonlarına ayrışarak çözünürler.
 • Çözünme tepkimeleri tek yönlüdür:
  • HCl(s) → H+(suda) + Cl(suda)
 • Kuvvetli asitler şunlardır:
 • HCl (Hidroklorik asit)
 • HBr (Hidrobormik asit)
 • HI (Hidroiyodik asit)
 • HNO3 (Nitrik asit, kezzap)
 • H2SO4 (Sülfürik asit, zac yağı)
 • HClO4 (Perklorat asidi)

Zayıf Asitler

 • Suda genellikle iyi çözünürler.
 • Çok az oranda iyonal, büyük oranda moleküler çözünürler.
 • Çözünme tepkimeleri çift yönlüdür:
  • HF(suda) H+(suda) + F(suda)
  • H2CO3(suda) CO32-(suda) + 2H+(suda)
 • Kuvvetli asit olmayan bütün asitler zayıftır:
 • H2S (Hidrojen sülfür)
 • HCN (Hidrojen siyanür)
 • H2CO3 (Karbonik asit)
 • CH3COOH (Asetik asit)
 • HF (Hidroflorik asit)
 • HCOOH
 • H2SO3
 • HNO2

Kuvvetli ve Zayıf Asit – Bazlar

Kuvvetli Bazlar

 • %100 iyonlarına ayrışarak çözünürler.
  • Çözünme tepkimeleri tek yönlüdür:
   • NaOH(k) → Na+(suda) + OH(suda)
 • Kuvvetli bazlar şunlardır:
  • NaOH (Sodyum hidroksit)
  • LiOH (Lityum hidroksit)
  • KOH (Postasyum hidroksit)
  • Sr(OH)2 (Stronsiyum hidroksit)
  • Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit)
  • Ba(OH)2 (Baryum hidroksit)

Zayıf Bazlar

 • Suda genellikle iyi çözünürler.
 • Çok az oranda iyonal, büyük oranda moleküler çözünürler.
 • Çözünme tepkimeleri çift yönlüdür:
  • NH3(suda) + H2O(s) ⇄ NH4+(suda) + OH(suda)
 • Kuvvetli baz olmayan bütün bazlar zayıftır.
  • NH3 (Amonyak)
  • CH3NH2 (Metil amin)
  • Cu(OH)2 (Bakır II hidroksit) …

Asit ve Baz Gibi Davranan İyonlar (Hidroliz)

 • Hidroliz bir maddenin su ile tepkimeye girmesidir.
 • Zayıf asitlerin anyonları suda hidroliz olarak baz gibi davranırlar:
  • HF zayıf bir asittir ve suya F anyonunu verir:
   • F(suda) + H2O(suda) ⇄ HF(suda) + OH(suda)
 • Zayıf bazların katyonları suda hidroliz olarak bir asit gibi davranırlar:
  • NH3 zayıf bir bazdır, suya NH4+ katyonunu verir:
   • NH4+(suda) + H2O(s) ⇄ NH3(suda) + H3O+(suda)

Örnek:

I) NO2
II) CN
III) NH4+
IV) Cu2+

Yukarıdaki iyonların hangileri su ile etkileştiğinde ortamı asidik yapar?

Kuvvetli Monoprotik Asit ve Baz Çözeltilerinde pH – pOH

 • Monoprotik asit:
  • Suya 1 tane H+ verebilen asittir.
   • HCl, HBr, HNO3
 • Monoprotik baz:
  • Suya 1 tane OH verebilen bazdır.
   • NaOH, KOH…
 • Kuvvetli asit ve bazlarda pH veya pOH şöyle hesaplanır:
  • Tamamen iyonlarına ayrıştıkları için:
   • İyon derişimi mantığı ile H+ ve OH molaritesi bulunabilir
   • Bu derişimler ile pH ve pOH hesaplanır.

Örnek:

20 gram NaOH ile hazırlanan 5L çözeltinin pH değerini hesaplayınız. (NaOH: 20 g/mol)

Örnek:

pH değeri 1 olan 4L HNO3 çözeltisinde kaç gram nitrik asit çözünmüştür? (HNO3: 63 g/mol)

Zayıf Monoprotik Asit ve Baz Çözeltilerinde pH – pOH

 • Zayıf asitlerin suda çözünme tepkimesinin denge sabitine Ka denir.
  • HF(suda) H+(suda) + F(suda)
  • Tepkimenin denge bağıntısı:
   Ka = [H+].[F] / [HF]
  • Ka değeri ne kadar küçükse, asit o kadar zayıftır.
 • Zayıf bazların suda çözünme tepkimesinin denge sabitine Kb denir.
  • NH3(suda) + H2O(s) ⇄ NH4+(suda) + OH(suda)
  • Tepkimenin denge bağıntısı:
   Kb = [OH].[NH4+] / [NH3]
  • Kb değeri ne kadar küçükse baz o kadar zayıftır.
 • Zayıf bir monoprotik asit çözeltisinde H+ derişimi şöyle hesaplanır:
zayıf-monoprotik-asitlerde-ph-poh
 • Zayıf bir monoprotik baz çözeltisinde OH derişimi şöyle hesaplanır:
zayıf-monoprotik-asitlerde-bazlarda-ph-poh
 • Zayıf bir monoprotik asit çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi şöyle hesaplanır:
zayıf-monoprotik-asitlerde-bazlarda-iyonlaşma-yüzdesi
 • Zayıf bir monoprotik baz çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi şöyle hesaplanır:
zayıf-monoprotik-asitlerde-bazlarda-iyonlaşma-yüzdesi-

Zayıf Monoprotik Asit ve Baz Çözeltilerinde pH – pOH

Örnek:

0,2M HCN çözeltisinin pOH değerini hesaplayınız. (HCN için Ka = 5.10-6)

A) 8

B)9

C) 10

D) 11

E) 12

Örnek:

Oda koşullarında hazırlanan NHbileşiğinin XM sulu çözeltisinin pOH değeri 3 tür.

Buna göre NH3 çözeltisinin derişimi kaç molardır? (NH3 için Kb = 4.10-5)

A) 0,025

B) 0,25

C) 0,5

D) 0,75

E) 1,25

Zayıf Monoprotik Asit ve Baz Çözeltilerinde pH – pOH

Örnek:

Zayıf asit olan HCN bileşiği 0,02M’lık çözeltisinde % 0,05 iyonlaşmaktadır.

Buna göre HCN asitinin asitlik sabiti (Ka) değeri kaçtır?

A) 1.10-5

B) 2.10-5

C) 5.10-5

D) 5.10-7

E) 5.10-9

Örnek:

zayıf-monoprotik-asitlerde-bazlarda-örnek

Yukarıda verilen bileşikler ile oda sıcaklığında eşit derişimde hazırlanan çözeltilerin H+ iyon derişimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I, II, II

B) II, III, I

C) III, I, II

D) I, III, II

E) III, II, I

Asit ve Baz Çözeltilerinde pH – pOH

 • Asit çözeltisini sulandırmak:
  • Çözeltinin asitlik karakterini zayıflatır.
  • pH değerini yükseltir, pOH’ı düşürür.
  • H+ derişimini azaltır, OH ‘yi arttırır.
  • Ka değerini değiştirmez.
  • Zayıf asitlerin iyonlaşma yüzdesini arttırır.

 • Baz çözeltisini sulandırmak:
  • Çözeltinin bazik karakterini zayıflatır.
  • pH değerini düşürür, pOH’ı arttırır.
  • H+ derişimini attırır, OH ‘yi azaltır.
  • Kb değerini değiştirmez.
  • Zayıf bazların iyonlaşma yüzdesini arttırır.

Örnek:

HCN çözeltisine bir miktar daha saf su eklersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Ka değeri azalır.
B) [H+] derişimi artar.
C) [OH] derişimi azalır.
D) pH değeri düşer.
E) İyonlaşma yüzdesi artar.

Tampon Çözeltiler

Tampon Çözelti Nedir?

 • Zayıf asit ile bu asidin tuzundan oluşan çözelti asidik tampon çözeltidir:
  • HCN asidi + NaCN tuzu çözeltisi
 • Zayıf baz ile bu bazın tuzundan oluşan çözelti bazik tampon çözeltidir:
  • NH3 bazı + NH4Cl tuzu çözeltisi

Tampon Çözeltilerin Önemi

 • Tampon çözeltilerin pH değerleri dirençlidir, ufak etkilerle değişmez.
 • Kanımız, pH değeri ortalama 7.40 olan, bir çeşit tampon çözeltidir.
  • Bu yüzden pH’ı yediğimiz/içtiğimiz besinlerden hemen etkilenmez.
 • Hücrelerimizin stoplazma sıvısı tampon çözeltidir.
 • Vücudumuzdaki enzimler, pH 6,2 ile 8,0 arasında daha sağlıklı çalışırlar.
  • Bu yüzden, tampon çözeltiler, sağlığımız için çok önemlidir.

Tuz Çözeltilerinde Asitlik/Bazlık

Asidik, Bazik ve Nötr Tuzlar Kimlerdir?

 • Tuzlar; bir asit ile bir bazın tepkimesinden oluşur.
  • Asit + Baz Tuz + Su
 • Tepkimedeki asit ve bazın kuvveti, tuzun karakterini belirler:
  • Nötr tuz: Kuvvetli asit ile kuvvetli bazdan;
   • HCl + NaOH → NaCl + H2O
  • Asidik tuz: Kuvvetli asit ile zayıf bazdan;
   • 2HCl + NH3NH4Cl
  • Bazik tuz: Zayıf asit ile kuvvetli bazdan oluşur.
   • HF + NaOH → NaF + H2O

Asidik ve Bazik Tuzların Çözeltileri

 • Bütün tuzlar katıdır ve suda iyonlarına ayrışarak çözünürler:
  • Asidik tuz: NH4Cl(k) → NH4+(suda) + Cl(suda)
  • Bazik tuz: NaF(k) → Na+(suda) + F(suda)
 • Asidik tuzların katyonu suda hidrolize uğrar ve ortama H+ ve H3O+ verir:
  • NH4+(suda) + H2O(s) ⇄ NH3(suda) + H3O+(suda)
 • Bazik tuzların anyonu suda hidrolize uğrar ve ortama OH verir:
  • F(suda) + H2O(suda) ⇄ HF(suda) + OH(suda)

Titrasyon

Titrasyon Nedir?

 • Asit ya da baz çözeltilerinin derişimini bulmak için yapılır.
 • Özel bir düzeneği vardır.
 • Bir asit ve bir baz çözeltisinden biri diğerinin üzerine yavaş yavaş eklenir.
 • Bürete derişimi bilenen (titrant)
 • Erlenmayere ise bilinmeyen (analit) çözelti konulur.
Titrasyon
Titrasyon Düzeneği

Titrasyonu Sonlandırma

 • Titrasyonda, erlenmayere indikatör de katılır.
 • İndikatörün, renk değiştirdiği anda titrasyon sonlandırılır.
  • Bu anda, eşdeğerlik (dönüm) noktasına gelinmiş demektir.
  • Eşdeğerlik noktasında, erlenmayerin içinde:
   • nH+ = nOH
    eşitliği kurulmuş olur.

Titrasyon

Titrasyon Hesabı

 • Titrasyonun eşdeğerlik noktasında şu eşitlikler kurulmuş olur:
  • nH+ = nOH
   veya
  • Masit.Vasit.tasit = Mbaz.Vbaz.tbaz
 • Formüldeki semboller:
  • M: Molerite
  • V: Hacim
  • t: Tesir değerliğidir.
   • Asitlerin formülündeki H+ sayısı, bazların OH sayısıdır.

Örnek:

Derişimi bilinmeyen 200 mL HCl çözeltisi, 0,2M Ca(OH)2 çözeltisi ile titre ediliyor. Titrasyon işleminde, dönüm noktasına kadar 50 mL Ca(OH)2 kullanıldığında, HCl çözeltisinin rengi değişiyor.

Buna göre, HCl çözeltisinin derimi kaç Molardır?

Titrasyon

Titrasyonun pH Grafiği

 • Bir asidin üzerine baz eklendikçe, asit çözeltsinin:
  • pH değeri artar
  • pOH değeri azalır.
 • Bir bazın üzerine asit eklendikçe, baz çözeltisinin:
  • pH değeri azalır.
  • pOH değeri artar.
 • Üzerine baz dökülen bir asidin pH grafiği:
Titrasyon Grafiği
 • Üzerine asit dökülen bir bazın pH grafiği:
Titrasyon Grafiği

Titrasyon

Örnek:

asit-baz-titrasyonu-örnek-

Grafik, 0,1M 100 mL HI asidi çözeltisinin 0,4M NaOH çözeltisi ile oda koşullarındaki titrasyonuna aittir.

Buna göre y değeri kaçtır?

Kimyasal Tepkimelerde Denge

III. Bölüm (I)
Sulu Çözelti Dengeleri

Bitti 🙁