0. Kimyasal Tepkimelerde Denge


Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimyasal Tepkimelerde Denge” ünitesi, Kimya 11 dersinin 6. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Kimyasal Tepkimelerde Denge ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 2 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Kimyasal Denge
 2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
 3. Sulu Çözelti Dengeleri

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Asit-baz çifti
 • Asitlik/bazlık sabiti
 • Brönsted-Lowry asidi/bazı
 • Çökelme tepkimesi
 • Çözünürlük çarpımı
 • Denge sabiti
 • Eşdeğerlik noktası
 • İndikatör
 • Kimyasal denge
 • Kuvvetli asit/baz
 • Le Chatalier İlkesi
 • Oto-iyonizasyon
 • pH/pOH
 • Tampon çözelti
 • Titrasyon
 • Zayıf asit/baz

Ünitenin Kazanımları

 • İleri ve geri tepkime hızları üzerinden denge açıklanır.
 • Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.
  • Sıcaklığın, derişimin, hacmin, kısmi basınçların ve toplam basıncın dengeye etkisi, denge ifadesi üzerinden açıklanır.
  • Le Chatalier İlkesi, örnekler üzerinden irdelenir.
  • Katalizör-denge ilişkisi vurgulanır.
 • pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.
 • Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.
 • Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını, su ile etkileşimleri temelinde açıklar.
  • Kuvvetli/zayıf asitler ve bazlar tanıtılır; konjuge asit-baz çiftlerine örnekler verilir.
  • Asit gibi davranan katyonların ve baz gibi davranan anyonların su ile etkileşimleri üzerinde durulur.
 • Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitler arasında ilişki kurar.
  • Asitlerin/bazların iyonlaşma oranlarının denge sabitleriyle ilişkilendirilmesi sağlanır.
 • Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.
  • Çok derişik ve çok seyreltik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerine girilmez.
  • Zayıf asitler/bazlar için [H+] = (Ka.Ca)1/2 ve [OH]=(Kb.Cb)1/2 eşitlikleri esas alınır.
  • Polprotik asitlere girilmez.
 • Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.
  • Tampon çözeltilerin pH değerlerinin seyrelme ve asit/baz ilavesi ile fazla değişmemesi ortamdaki dengeler üzerinden açıklanır. Henderson formülü ve tampon kapasitesine girilmez.
  • Tampon çözeltilerin canlı organizmalar açısından önemine değinilir.
 • Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özellikleri açıklanır.
  • Anyonu zayıf baz olan tuzlara örnekler verilir.
  • Katyonu NH4+ veya anyonu HSO4- olan tuzların asitliği üzerinde durulur.
  • Hidroliz hesaplamalarına girilmez.
 • Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler.
  • Titrasyon deneyi yaptırılıp, sonuçların grafik üzerinden gösterilere yorumlanması sağlanır.
  • Titrasyonla ilgili hesaplama örnekleri verilir.
 • Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengeleri açıklanır.
  • Çözünme-çökelme denge örneklerine yer verilir; çözünürlük çarpımı (Kçç) ve çözünürlük (s) kavramları ilişkilendirilir.
  • Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerden; sıcaklık ve ortak iyon etkisi üzerinde durulur.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “0. Kimyasal Tepkimelerde Denge”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>