Kimyasal Tepkimelerde Denge 3. Bölüm (II)

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE VI

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

III. Bölüm (II)

3. Bölüm: Sulu Çözelti Dengeleri (II)

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Dengeye Etki Eden Faktörler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Çözünme-Çökelme Dengeleri
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Çözünme-Çökelme Dengeleri

 • İyonik bileşikler (tuzlar gibi) suda iyonlarına ayrışarak çözünen katılardır:
  • AgOH(k) Ag+(suda) + OH(suda)
 • Bir tuzun doymuş çözeltisini hazırlarsak çözünme ve çökelme tepkimeleri bir denge kurar ve bir denge sabiti (Kçç) olur:
  • Bu olaya çözünme-çökelme dengesi denir.
  • AgOH tuzunun çözünme-çökelme dengesi:
   • AgOH(k) ⇄ Ag+(suda) + OH(suda)
   • Kçç = [Ag+].[OH]
 • Yukarıdaki gibi bir iyonik bileşiğin suda oluşturduğu çözünme dengesinin sabitine Kçç (çözünürlük çarpımı dengesi) denir.
Çözünürlük-Çözünme-Çökelme-Dengelsi-Kçç
 • Doymuş çözeltinin derişimine çözünürlük denir.
  • Bu yüzden tuzların Kçç’si çözünürlük değeri ile hesaplanır.

Çözünme-Çökelme Dengeleri

Örnek:

Belli bir sıcaklıkta çözünürlüğü 10-4M olan CuCl2 tuzunun Kçç değerini hesaplayınız.


Örnek:

Belli bir sıcaklıkta Kçç değeri 4.10-10M olan CaCO3 tuzunun çözünürlük değerini hesaplayınız.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

 • Bir tuzun çözünürlüğü dengedeki derişimidir.
  • Bu yüzden çözünürlüğe etki eden faktörler aslında dengeye etki eden faktörler demektir ve Le Chatelier Prensibine göre yorumlanırlar.
 • Burada faktörler incelenecektir:
  1. Sıcaklık
  2. Ortak iyon

1. Sıcaklık Etkisi

 • Sıcaklık etkisi çözünme dengesinin endotermik veya egzotermik olmasına göre değişir.
 • AgCl(k) + ısı ⇄ Ag+(suda) + Cl(suda)
  • Endotermik çözünme-çökelme dengesinde sıcaklık arttıkça:
   • Kçç büyür
   • Çözünürlük artar
 • AB(k) ⇄ A+(suda) + B(suda) + ısı
  • Ekzotermik çözünme-çökelme dengesinde sıcaklık arttıkça:
   • Kçç küçülür
   • Çözünürlük azalır

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Örnek:

Çözünürlük-Çözünme-Çökelme-Dengelsi-Kçç

Şekilde verilen kapta

AgOH(k) + ısı ⇄ Ag+(suda) + OH(suda)

tepkimesi dengede iken sistemin sıcaklığı düşürülüyor.

Bu göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Kçç değeri azalır.
B) Çözünürlük değeri düşer.
C) Kaptaki Ag+ iyonlarının miktarı artar.
D) Kaptaki toplam iyon derişimi azalır.
E) Dipteki katı miktarı artar.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

2. Ortak İyon Etkisi

 • Ortak iyon çözünürlüğü düşürür fakat Kçç değerini etkilemez.
 • Ortak iyon sorularında, iki bileşik aynı suda çözünür ve bir iyonları ortaktır.
  • Böyle durumlarda:
   • Kçç bağıntısında ortak olan iyonun derişimi diğer bileşikten gelen kadar alınır.

Örnek:

AgCl tuzunun Kçç değeri, 10-12 olduğu şartlarda aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) AgCl tuzunun, saf sudaki çözünürlüğü kaçtır?
b) AgCl tuzunun 0,1M NaCl çözeltisindeki çözünürlüğü kaçtır?

Çökme Şartı

 • Doygunluk durumunu bilmediğimiz bir çözeltide, bir bileşiğin iyonlarının derişimlerini Kçç bağıntısında yerine yazarsak Qçç değerini hesaplamış oluruz.
 • Qçç değeri ile Kçç değerini karşılaştırdığımızda şu yorumları yapabiliriz:
 • Qçç < Kçç ise:
  • Çözelti doymamıştır.
 • Qçç = Kçç ise:
  • Çözelti doymuştur.
 • Qçç > Kçç ise:
  • İyon derişimleri doygunluk sınırını aşmıştır.
  • Çökelme olur.
  • Qçç = Kçç eşitliği kurulur.
  • Dibinde katısı olan bir doygun çözelti oluşur.

Örnek:

0,01M NaCl tuzu ile 0,1M AgNO3 çözeltilerinden eşit hacimde alınarak karıştırılırsa bir çökelme olur mu? (AgCl için Kçç = 10-12)

Kimyasal Tepkimelerde Denge

III. Bölüm (II)
Sulu Çözelti Dengeleri

Bitti 🙁