Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

0. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük ünitesi, Kimya 11 dersinin 3. ünitesidir. Bu ünite bir AYT konusudur.

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük ünitesinden, AYT sınavında, her yıl ortalama 1 tane soru gelmektedir.

Ünitenin Bölümleri

 1. Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri
 2. Derişim Birimleri
 3. Koligatif Özellikler
 4. Çözünürlük
 5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Bu Üniteyi Anlamak İçin Bilmen Gerekenler

Ünitenin Anahtar Kavramları

 • Çözünürlük
 • Dipol-dipol etkileşimleri
 • Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri
 • Hidrojen bağı
 • İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri
 • İyon-dipol etkileşimleri
 • İyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri
 • Molalite
 • Molarite

Ünitenin Kazanımları

1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri

 • Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar.

2. Derişim Birimleri

 • Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
  • Derişim birimleri olarak molarite ve molalite tanıtılır.
  • Normalite ve formalite tanımlarına girilmez.
 • Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.
 • Derişimle ilgili hesaplamalar yapılarak hesaplamalarda molarite ve molalite yanında kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm kavramları da kullanılır.

3. Koligatif Özellikler

 • Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.
  • Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması (kriyoskopi), kaynama noktası yükselmesi (ebülyoskopi) ve osmotik basınç üzerinde durulur.
  • Osmotik basınç ile ilgili hesaplamalara girilmez.
  • Ters osmoz yöntemiyle su arıtımı hakkında kısaca bilgi verilir.
  • Saf suyun ve farklı derişimlerdeki sulu çözeltilerin kaynama noktası tayini deneyleri yaptırılır.

4. Çözünürlük

 • Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.
  • Seyreltik, derişik, doygun, aşırı doygun ve doymamış çözelti kavramları üzerinde durulur.
  • Çözünürlükler g/100 g su birimi cinsinden verilir.
  • Çözünürlükle ilgili hesaplamalar yapılır.

5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

 • Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.
  • Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.
  • Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme ve kristallendirme ile ilgili hesaplamalar yapılır.
  • Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi üzerinde durulur; çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.
  • Öğrencilerin çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.