Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 1. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE III

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

I. Bölüm

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

SIVI ÇÖZELTİLER ve ÇÖZÜNÜRLÜK

Ünitenin 5 bölümü vardır:

1- Çözücü-Çözünen Etkileşimleri
2- Derişim Birimleri
3- Koligatif Özellikler
4- Çözünürlük
5- Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Yıllara Göre Soru Sayısı (AYT)

Yıl20222021202020192018
Soru Sayısı22211

1.Bölüm: Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Çözeltiler İle İlgili Kavramlar
 • Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Çözeltiler İle İlgili Kavramlar

Maddelerin Sınıflandırılması
 • Kum-su karışımı heterojen bir karışımdır:
Yağ-Su Karışımı
Heterojen Karışım
 • Tuz suda çözünür, tuzlu su bir çözeltidir.
Çeşme Suyu Bir Çözeltidir
Çözelti

Çözeltiler İle İlgili Kavramlar

 • Çözelti: Homojen karışım demektir.
  • Karışan maddeler birbirinde çözünmüştür.
  • Çözünme olayı ile oluşurlar.
 • Çözücü: Çözeltide, miktarı çok olan maddedir.
  • Çözücü su ise genellikle adı söylenmez.
   • Mesela tuz çözeltisi demek tuzlu su çözeltisi demektir.
 • Çözünen: Çözeltide, miktarı az olan maddedir.

Çözelti = Çözücü + Çözünen

Örnek:

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oluşması esnasında, kesinlikle bir çözünme olayı gerçekleşmiştir diyemeyiz?

A) Şerbet
B) Asit çözeltisi
C) Baz çözeltisi
D) Demir tozu – kükürt tozu karışımı
E) Deniz suyu

Örnek:

Aşağıdaki verilen çözeltilerden hangisinin çözücüsü su değildir?

A) Hava
B) HCl çözeltisi
C) NH3 çözeltisi
D) Alkol çözeltisi
E) NaCl çözeltisi

Çözeltiler İle İlgili Kavramlar

Sıvı Çözelti Nedir?

 • Çözücüsü sıvı olan çözeltilerdir:
  • Genellikle sulu çözeltilerdir:
   • Tuzlu su çözeltisi
   • Gazoz gibi.

Çözünme Olayı Nedir?

 • Çözünen maddenin, çözücünün her yerine homojen bir şekilde dağılmasıdır.

Çözünmeden önce su ve NaCl:

Su-molekülleri-hidrojen-bağları
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali

Çözündükten sonra su ve NaCl:

Hidratlaşmış-NaCl-iyonları-Hidratasyon

Çözünme Olayı Nasıl Gerçekleşir?

 1. Çözücünün kimyasal türleri birbirinden kopar.
 2. Çözünenin kimyasal türleri birbirinden kopar.
 3. Çözücü ile çözünenin kimyasal türleri birbirine bağlanır:
  • Çözücü ve çözünenin kurduğu bu bağlar zayıf etkileşimlerdir.
  • Çözücü molekülleri, çözünen kimyasal türün etrafını sarar ve bağlanır.
   • Bu olaya solvatasyon denir.
   • Çözücü suysa bu olaya hidratasyon denir.
 • Bağ kopması endotermik, oluşması ekzotermiktir.

Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

 • Çözeltilerde; çözücü ile çözünen maddenin kimyasal türleri arasında zayıf etkileşimler kurulur.
 • Zayıf etkileşimler nokta noktalarla (……..) gösterilir.
Zayıf-Etkileşimlerin-gösterimi
Zayıf-Etkileşimler

Örnek:

Bir X maddesi, Y sıvısında çözünüyor ve bir çözelti oluşuyor.

Bu çözeltinin oluşması esnasında X ile Y maddesinin kimyasal türleri arasında aşağıdaki etkileşimlerden hangisi kuruluş olamaz?

A) Hidrojen bağları
B) Dipol-dipol etkileşimleri
C) İyon-dipol etkileşimleri
D) London etkileşimleri
E) Kovalent etkileşim

Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

Hangi Kimyasal Türler Hangi Zayıf Etkileşimi Kurar?

 • Polar moleküller:
  • Dipol etkileşimi kurarlar.
 • Apolar moleküller:
  • İndüklenmiş dipol etkileşimi kurarlar.
 • İyonlar:
  • İyon etkileşimi kurarlar.
 • F, O, N‘den birini ve H bulunduran moleküller:
  • Karşı molekülün F, O, veya N atomları ile H bağı kurarlar.
  • Hidrojen bağı kurabilen maddeler birbirinde iyi çözünür.

Örnek:

Amonyak çözeltisinde (NH3(suda)) hidrojen bağları:

Amonyak-çözeltisi-Hidrojen-Bağları

Örnek:

NaCl çözeltisindeki (NaCl(suda)) iyon-dipol etkileşimleri:

Zayıf-Etkileşimlerin-gösterimi

Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

Hangi Maddeler Birbirinde İyi Çözünür?

 • Benzer benzerde iyi çözünür:
  • Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür.
   • Bu tür çözeltilerde dipol-dipol etkileşimleri veya hidrojen bağları kurulur.
  • Apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür.
   • Bu tür çözeltilerde indüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol etkileşimleri kurulur.
 • Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlarına ayrışarak çözünür.
  • Bu tür çözeltilerde iyon-dipol etkileşimleri kurulur.

Bazı Polar ve Apolar Moleküller

Polar moleküller:

 • H2O
 • H2S
 • NH3
 • CO
 • CH3OH
 • C2H5OH
 • NO2, N2O, NO, N2O5

Apolar moleküller:

 • CCl4
 • H2, O2, Cl2, Br2, I2
 • CH4, C2H6, C3H8, C6H6, …
 • CO2
 • BH3

Örnek:

Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisinin bir çözelti oluşturması beklenmez?

A) H2O ve NH3
B) CCl4 ve I2
C) H2O ve CH3OH
D) C6H14 ve H2O
E) NH3 ve CH4

Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

Örnek:

Aşağıdaki işlemlerin hangisinde çözünme olmaz?

A)  Çaya şeker katılması
B)  Suya kolonya damlatılması
C)  Yağ damlasının benzinle temizlemesi
D)  Suya buz katılması
E)  Gazoz yapımında basınçlı gaz kullanılması

Örnek:

“Su ile hidrojen bağı yapabilen maddeler suda daha iyi çözünürler.”

Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi suda diğerlerine göre daha iyi çözünür?

A) CS2

B) CH4

C) C6H6

D) H2S

E) C2H5OH

Örnek:

Aşağıda bileşimi verilen çözeltilerden hangisinde çözücü ile çözünen arasındaki etkileşim yanlıştır?

     Çözücü    Çözünen     Etkileşim    

A)   H2O        NaCl          İyon-dipol

B)   H2O        HF            Hidrojen bağı

C)   CCl4       CO2            London

D)   H2O        H2S           Dipol-dipol

E)   H2O        CH4          Hidrojen bağı

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

I. Bölüm
(Çözücü-Çözünen Etkileşimleri)

Bitti 🙁