KvE – 3. Bölüm – Test 2

Testin Kazanımları

12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
a. Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile ilişkilendirilir.
b. Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.
c. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
ç. Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara
yer verilir.

Bir elektrokimyasal hücrede istemli bir redoks tepkimesinin gerçekleştiği,

I) Epil değerinin sıfırdan büyük olması
II) Elektrik akımı üretmesi
III) Anot potansiyelinin sıfırdan büyük olması

niceliklerinden hangileri ile kesin olarak anlaşılabilir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Aktiflik için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Bir kimyasal türün tepkimelere girme isteğini gösterir.

Aktifliği düşük olan kimyasal türlere pasif maddeler denir.

Soy gazlar aktif kimyasal türlerdir.

Pasif maddelere soy, asal ya da inert maddeler de denir.

Aktif metaller, tabiatta genellikle bileşikleri halinde bulunur.

Hidrojen elementi baz alındığında aşağıda verilen metallerden hangisi aktif bir metaldir?

Fe

Au

Cu

Pt

Hg

X metalinin Y metalinden daha aktif olduğu biliniyor.

Buna göre X metali için;

I) Yükseltgenme potansiyeli daha büyüktür.
II) Elektron verme eğilimi daha yüksektir.
III) İndirgenme potansiyeli daha düşüktür.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız I

Yalnız II

Aşağıda bazı metallerin standart elektrot potansiyelleri verilmiştir.

Al → Al3+ + 3e     Eo = 1,66 V
Ag → Ag+ + e     Eo = -0,80V

Buna göre bu metaller için aşağıdaki ifadelerinden hangisi söylenemez?

Al metalinin elektron verme potansiyeli daha büyüktür.

Metalik aktiflikleri Al > Ag şeklindedir.

Gümüş metalinin yükseltgenme potansiyeli hidrojenden küçüktür.

Elektron alma eğilimi daha büyük olan Al metalidir.

İndirgenme potansiyeli daha büyük olan Ag metalidir.

Aşağıda bazı metallerin standart elektrot potansiyelleri verilmiştir.

X3+ + 3e → X     Eo = 1,66 V
Y2+ + 2e → Y     Eo = -0,36 V
Z2+ + 2e → Z     Eo = -2,45 V

Buna göre bu metallerin aktifliklerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru yapılmıştır?

Z > Y > X

Z > X > Y

X > Y > Z

Y > Z > X

X > Z > Y

Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag

Yukarıda verilen tepkimenin istemli olarak gerçekleştiği bilinmektedir.

Buna göre bu tepkime ile ilgili olarak;

I) Al metali Ag metalinden daha aktif olmalıdır.
II) Ag metalinin elektron alma eğilimi Al metalinden yüksektir.
III) Tepkimenin pil potansiyeli sıfırdan küçüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Metalik-Aktiflik-Aşınma-örnek

Verilen şekil, Y metalinin bir tuzuyla hazırlanmış sulu çözeltisine batırılmış X metaline aittir.

Buna göre bu düzenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

X metali daha aktif ise aşınma olur.

Y metalinin elektron alma eğilimi daha yüksek ise aşınma olur.

X metalinin yükseltgenme potansiyeli daha büyük ise aşınma olur.

X + 2Y+ → X2+ + 2Y tepkimesi istemli ise X metali aşınmaz.

X2+ + 2Y → X + 2Y+ tepkimesinin Eopil değeri sıfırdan küçükse X metali aşınır.

Metalik-Aktiflik-Aşınma-Fe-Ag+

Yukarıdaki şekilde demir metalinin zamanla aşındığı ve yüzeyinin gümüş kaplandığı bilinmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Fe metalinin yükseltgenme potansiyeli Ag metalinden küçüktür.

Ag metalinin elektron alma eğilimi Fe metalinden yüksektir.

Fe metali daha aktif bir metaldir.

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag tepkimesi istemlidir.

Fe2+ + 2Ag → Fe + 2Ag+ tepkimesinin Eopil değeri sıfırdan küçüktür.

Metalik-Aktiflik-Aşınma-örnek-2

Elektron alma eğilimleri Zn < Fe < Ni < Cu < Ag şeklinde olan metaller ile şekildeki gibi 3 ayrı hücre oluşturulmuştur.

Buna göre bu hücrelerden hangilerinde metal çubuklar aşınır?

I. kap

I. ve II. kap

II. ve III. kap

I ve III. kap

Hepsi

X2+(suda) + 2e → X(k)      Eo = -2,60 V
Y+(suda) + e → Y(k)      Eo = – 1,55 V
Z+(suda) + e → Z(k)      Eo = 0,80 V

Yukarıda bazı metallerin elektrot potansiyelleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin istemsiz olması beklenir?

X + 2HCl → XCl2 + H2

Y + HCl → YCl + 1/2H2

Z + HCl → ZCl + 1/2H2

X + 2Z+ → X2+ + 2Z

Y + Z+ → Y+ + Z

Kimya-ve-elektrik-Nernst-yasası-Örnek-1

Pb2+(suda) + 2e → Pb(k)      Eo = -0,13 V
Cu2+(suda) + 2e → Y(k)      Eo = 0,36 V

Verilenlere göre, şekildeki hücrenin potansiyeli kaç V olmalıdır?

(Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı 0,06/n alınacaktır.)

0,10

0,33

0,49

0,52

-0,52

Kimya-ve-elektrik-Nernst-Yasası-Örnek-Çözümü

Verilenlere göre, şekildeki hücre için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

(Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı 0,06/n alınacaktır.)

Pb yarı hücresi anot görevi yapar.

Ag elektrotun kütlesi zamanla artar.

Tuz köprüsü anyonları Pb yarı hücresine taşır.

Pil potansiyeli 1,93V’tan büyüktür.

Dış devrede elektronlar Cu elektrota doğru akar.

Derişim pilleri için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Elektrotları aynı metallerdir.

Yarı hücrelerindeki elektrolit çözeltileri aynı tuzların sulu çözeltileridir.

Yarı hücrelerdeki çözeltilerin derişimleri farklıdır.

Eopil değerleri her zaman 0 olur.

Seyreltik olan yarı hücre her zaman katot görevi yapar.

Kimya-ve-elektrik-Nernst-yasası-Örnek-2

Yukarıdaki elektrokimyasal hücrenin bir derişim pili olabilmesi için;

I) X elektrot Pb metali olmalıdır.
II) Y değeri 0,1’den farklı olmalıdır.
III) Z iyonu Pb2+ olmalıdır.

koşullarından hangiler yerine getirilmelidir?

I, II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız I

Yalnız II