KvE – 2. Bölüm – Test 1

Testin Kazanımları

12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
a. Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır.
b. Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur.
c. İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir.
ç. Pillerde tuz köprüsünün işlevi açıklanır.
d. Zn/Cu elektrokimyasal pili deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır.

Elektrokimyasal hücreler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Kimyasal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki dönüşümü sağlarlar.

Galvanik hücre ve elektrolitik hücre olarak ikiye ayrılırlar.

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren elektrokimyasal hücrelere galvanik hücre denir.

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elektrokimyasal hücrelere elektrolitik hücre denir.

Galvanik bir hücreyi elektrolitik hücreye dönüştürmek imkansızdır.

Galvanik ve elektrolitik hücrelerin özellikleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Galvanik HücreElektrolitik Hücre
Bir çeşit elektrokimyasal hücredir.Bir çeşit elektrokimyasal hücredir.
Elektrik üretir.Elektrik tüketir.
Anot ve katot yarı hücreleri vardır.Anot ve katot yarı hücreleri vardır.
Anotunda yükseltgenme olur.Anotunda indirgenme olur.
Redoks tepkimesi verir.Redoks tepkimesi verir.

I) Galvanik hücre: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.
II) Elektrolitik hücre: Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür.
III) Elektrokimyasal hücre: Kimyasal enerji ve elektrik enerjisinin birbirine dönüşümünü sağlar.

Yukarıda verilen tanımlardan hangileri doğrudur?

I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız I

Yalnız III

Batuhan, çeşitli kimyasallar ile kurduğu bir düzenekte bir kimyasal tepkime gerçekleştirmiş ve elektrik akımı elde etmiştir.

Buna göre Batuhan’ın kurduğu bu düzenek için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Bir galvanik hücredir.

Bir elektrokimyasal hücredir.

İstemli bir redoks tepkimesi gerçekleştirmiştir.

İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini ayrı ayrı kaplarda gerçekleştirmiştir.

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirmiştir.

galvanik-hücre-1-

Şekildeki harfler bir galvanik hücreye ait parçaları göstermektedir.

Buna göre, bu harflerin karşılık geldiği hücre parçaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A voltmetredir.

B, C elektortlardır.

F tuz köprüsüdür.

D saf sudur.

E elektrolit çözeltidir.

kimya-ve-elektrik-galvanik-hücre-Co-Ag

Yukarıda verilen elektrokimyasal hücrede Co elektrotun kütlesi zamanla azalmaktadır.

Buna göre bu hücre için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

I. kap, anot yarı hücresidir.

Dış devrede elektronlar II. kaba doğru akar.

Ag elektrot indirgenmektedir.

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür.

Tuz köprüsü NO3 iyonlarını I. kaba taşır.

I) İndirgenme yarı tepkimesi gerçekleşir.
II) Redoks tepkimesi gerçekleşir.
III) Elektrotun kütlesi artar.

Elektrokimyasal bir hücrenin katodu için yukarıda verilenlerden hangileri doğru değildir?

I, II ve III

II ve III

I ve II

Yalnız I

Yalnız II

I) Anyonları anota taşımak
II) Katyonları katoda taşımak
III) Elektrolit çözeltilerdeki yük denkliğini sağlamak.

Elektrokimyasal bir hücrede tuz köprüsünün görevi yukarıda verilenlerden hangisidir?

I, II ve III

II ve III

I ve II

Yalnız I

Yalnız II

I) Galvanik hücre
II) Elektrokimyasal hücre
III) Elektrolitik hücre

Yukarıda verilen hücrelerden hangisinde istemsiz bir redoks (indirgenme-yükseltgenme) tepkimesinin gerçekleştiği kesindir?

I, II ve III

Yalnız III

I ve III

II ve III

I ve II

Kablosuz kulaklığının şarjı biten Bengü, kulaklığını çıkarıp masanın üzerine koymuş ve şarja takmıştır.

Buna göre şarj olmakta olan kulaklığın bataryası ve bataryada gerçekleşen olaylar için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Elektrolitik hücredir.

İstemsiz bir redoks tepkimesi gerçekleşir.

Elektrokimyasal hücredir.

Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek olarak depo eder.

Ekzotermik bir redoks tepkimesi gerçekleşmektedir.

galvanik-hücre-1-

Şekilde parçaları harflerle gösterilen elektrokimyasal bir hücre verilmiştir.

Bu düzeneğin elektrolitik değil de bir galvanik hücre olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A parçasının bir voltmetre olması.

B ve C parçalarının metal elektrotlar olması.

F parçasının tuz köprüsü olması

D parçasının bir tuz çözeltisi olması.

E parçasının bir tuz çözeltisi olması.

Bir elektrokimyasal hücrenin anot yarı hücresinde gerçekleşen olaylar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

İndirgenme gerçekleşir.

Anyonlar bu yarı hücreye doğru akar.

Dış devrede elektronlar bu yarı hücreden katoda akar.

Elektrot metalinin kütlesi zamanla azalır.

Deş devrede elektrik bu yarı hücreye doğru akar.

I) Genellikle bir soy metaldir.
II) Hücrede gerçekleşen yarı tepkimeye katılmaz.
III) Hücre potansiyelinin sabit kalması gerektiği zaman tercih edilir.

İnert elektrotlar için yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

I, II ve III

II ve III

I ve II

Yalnız I

Yalnız II

kimya-ve-elektrik-galvanik-hücre-daniel-pili-2

Şekilde verilen elektrokimyasal hücrede elektron akışının I. kaptan II. kaba doğru olduğu biliniyor.

Buna gör bu hücre için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Elektrik akımı Cu elektrota doğrudur.

Daniel pilidir.

Galvanik hücredir.

Hücre çalışırken I. kapta Zn elektrot Zn2+ iyonlarına dönüşür.

Pil şeması Zn / Zn2+(1M) // Cu2+(1M) / Cu şeklindedir.

kimya-ve-elektrik-galvanik-hücre-Co-Ag

Yukarıda verilen elektrokimyasal hücrede tuz köprüsü katyonları II. kaba taşımaktadır.

Buna göre bu hücre için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Anot tepkimesi: Co → Co2+ + 2e şeklindedir.

Katot tepkimesi: Ag+ + e → Ag şeklindedir.

Co + 2Ag+ ⇌  Co2+ + 2Ag şeklinde çalışır.

Hücre şeması Co | Ag+(1M) || Co2+(1M) | Ag şeklindedir.

Co + 2Ag+ → Co2+ + 2Ag tepkimesi istemlidir.