KvE – 1. Bölüm – Test 3

Testin Kazanımları

12.1.1.2.Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
a. İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla mümkün olup olmayacağının üzerinde durulur.
b. Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.

Akıllı telefonumuzu şarj etmek için elektrik enerjisi gerekmektedir. Kimyasal tepkimeler ile elektrik üretmek mümkündür.

Elektrik üretmek istediğimizde, gerçekleştirmemiz gereken tepkime türü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Çözünme tepkimesi

Yer değiştirme tepkimesi

İndirgenme-yükseltgenme tepkimesi

Erime tepkimesi

Çökelme tepkimesi

Redoks tepkimeleri elektrik üretebildiği gibi elektrik enerjisini tüketerek kimyasal enerjiye de dönüştürebilirler.

Bir redoks tepkimesinin elektrik üretmeye uygun bir tepkime olmasının başlıca koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Bulunduğu koşullarda istemli olarak gerçekleşmesi

Tepkimeye giren maddelerin sıvı olması

Tepkimenin çok hızlı gerçekleşmesi

Bir yanma tepkimesi olması

Tersinir olması

Redoks tepkimeleri elektron aktarımının yaşandığı tepkimelerdir. Bu yüzden elektrik üretimine uygundurlar.

Buna göre istemli bir redoks tepkimesinde gerçekleşen elektrik aktarımından, elektrik akımı olarak yararlanabilmek için hangi koşul gereklidir?

Ortam sıcaklığı 25oC olmalıdır.

Tepkimedeki maddeler katı olmalıdır.

Tepkime ortamının basıncı 1 atm olmalıdır.

İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri ayrı hücrelerde gerçekleşmelidir.

İndirgenen ve yükseltgenen maddeler birbirine karıştırılmalıdır.

I) Araçların aküleri
II) Telefon ve tabletlerin bataryaları
III) TV kumandasının kalem pilleri

Yukarıda verilen hücrelerden hangilerinde istemli bir redoks tepkimesi ile elektrik akımı elde edilmektedir?

I, II ve III

II ve III

I ve III

I ve III

Yalnız II

Elektrik akımı elde etmek için istemli bir redoks tepkimesi gerçekleştirmeliyiz.

Aşağıda bahsedilen olayların hangisinde istemli bir redoks tepkimesinin gerçekleşmekte olduğu söylenemez?

Çalışan bir kumandanın pilinde

Şarj edilen bir tabletin pilinde

Kolumuzda takılı olarak çalışmakta olan bir elektronik saatte

Şart aleti takılı olmadan çalışan bir mobil telefonda

Yeni takılan pilleri sayesinde hareket eden bir oyuncakta

Co + 2Ag+ ⇌  Co2+ + 2Ag

Yukarıda verilen tepkime ile elektrik üretmek isteyen biri;

I) Tepkimenin istemli olduğundan emin olmalıdır.
II) Co metalini ve Ag+ iyonunu ayrı ayrı kaplara koymalıdır.
III) Co metali ve Ag+ iyonları birbirine temas etmelidir.

işlemlerinden hangilerini uygulamak zorundadır?

Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Elektrik üretmenin tek yolu redoks tepkimeleri değildir. Mıknatıs ve iletken teller yardımı ile de elektrik akımı elde edilebilir.

Buna göre aşağıdaki elektrik kaynaklarından hangisinde elektrik enerjisi istemli bir redoks tepkimesi ile üretilir?

Rüzgar gülleri

Hidroelektrik santraller

Araba aküleri

Termik santraller

Nükleer santraller