KvE – 3. Bölüm – Test 3

Testin Kazanımları

12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
a. Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile ilişkilendirilir.
b. Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.
c. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
ç. Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara
yer verilir.

Kimya-ve-elektrik-Derişim-Pilleri-Örnek-soru

Yukarıdaki elektrokimyasal hücre için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? (Nernst sabiti 0,06 alınacaktır.)

Bir derişim pilidir.

Standart pil potansiyeli sıfırdır.

1. kap katottur.

2. kaba su ilave edersek pil potansiyeli Epil artar.

Epil değeri 0,06V ‘tur.

Anot ve katot çözeltileri 100’er mL olan bir hücrenin şeması şöyledir:

Zn(k) | Zn2+(0,1M) || Zn2+(1M) | Zn(k)

Bu hücre

I) Anot çözeltisinde 5,85 gram Zn2+ iyonu eklemek
II) Katot çözeltisine 900 mL saf su eklemek
III) Anot çözeltisinden çökelme olmaksızın 90 mL saf su buharlaştırmak.

işlemlerin hangisi yapılırsa çalışmaz? (Zn2+: 65 g/mol)

Hepsi

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız I

Kimya-ve-elektrik-Derişim-Pilleri-Örnek-soru

Yukarıdaki elektrokimyasal hücrenin ürettiği potansiyeli arttırmak için;

I) 1. kaba su eklenmelidir.
II) 2. kaba Pb2+ tuzu eklenip çözünmesi sağlanmalıdır.
III) 2. kaba su eklenmelidir.

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

Galvanik bir hücreye ait pil tepkimesi;

Zn(k)  + Cu2+(suda) ⇄ Zn2+(suda) + Cu(k)

şeklindedir.

Buna göre bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Katot tepkimesi Cu2+(suda) + 2e → Cu(k) şeklindedir.

Zn elektrot anto görevi görmektedir.

Dengeye etki eden bütün faktörlerden etkilenir.

Le Chatelier Prensibi’ne göre sağa ya da sola kayar.

Daha kalın bir Zn elektrot kullanılırsa Epil değeri artar.

Galvanik bir hücrenin pil potansiyeli;

I) Anot derişimi
II) Katot elektrotun kütlesi
III) Sıcaklık
IV) Basınç

özelliklerinden hangilerinden etkilenir?

I ve II

I ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

Hepsi

Bir galvanik hücre için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Katot çözeltisi seyreltilirse pil potansiyeli azalır.

Anot çözeltisine su eklenirse pil potansiyeli artar.

Katot çözeltisindeki katyon çökerse pil potansiyeli azalır.

Pili soğutursak potansiyeli düşer.

Pil dengesi ürünlere kayarsa pil potansiyeli artar.

Verilen hücrede elektronların Ag elektrota doğru aktığı gözlenmiştir.

kimya-ve-elektrik-galvanik-hücre-Co-Ag

Buna göre bu hücre için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? (Ag2S için Kçç=10-15)

Pil tepkimesi
Co(k)  + 2Ag+(suda) ⇄ Co2+(suda) + 2Ag(k)
şeklindedir.

II. kaba Na2S tuzu eklenirse pil potansiyeli artar.

Ag yarı hücresine su eklendiğinde pil potansiyeli azalır.

Co yarı hücresinde, aynı tuzdan biraz daha çözünürse pil potansiyeli azalır.

Sıcaklığı artarsa pil potansiyeli de artar.

Ni2+(suda) + 2e → Ni(k)     E°ind = -0,25 V’tur.

Buna göre bu yarı hücrede Ni2+ iyonunun derişimi 0,1 M alındığında Eind değeri kaç volt olur? (Nernst eşitliğindeki logaritmik terimin katsayısı 0,06/n olarak alınacaktır.)

0,28

0,25

-0,25

-0,28

-0,31

Şekilde verilen galvanik hücre standart koşullardadır.

Kimya-ve-elektrik-Standart-Hidrojen-Elektrot-Örnek-Çözümü

Buna göre bu hücre için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

1. kaptan su buharlaştırılırsa pil potansiyeli düşer.

2. kap standart hidrojen elektrottur.

2. kaba gönderilen hidrojen gazının basıncı 2 atm’ye çıkarsa pil potansiyeli azalır.

Zamanla 2. kabın pH değeri artar.

2. kaba NaOH eklersek pil potansiyeli azalır.

Co2+(suda) + 2e → Co(k) Eo = -0,27V
Ag+(suda) + e → Ag(k) Eo = 0,80V

Şekli verilen hücre için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Şarj edilmekte olan bir galvanik hücredir.

Elektroliz hücresidir.

Üreteçlerin toplam gerilimi 1,07V’un üzerinde olmalıdır.

I. kap katot görevi yapar.

Anotunda indirgenme gerçekleşir.

Kimya-ve-elektrik-Nernst-Yasası-Örnek-Çözümü

Şekilde verilen galvanik hücre;

I) Pb metali tükendiğinde
II) Ag+ derişimi sıfırlandığında
III) Pil tepkimesi dengeye ulaştığında

durumlarından hangilerinde bir üreteç olarak görev yapamaz?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

kimya-ve-elektrik-galvanik-hücre-daniel-pili-2

Şekilde verilen galvanik hücrenin Epil değeri, ayrı ayrı uygulanan;

I) Zn elektrot yerine başka bir elektrot kullanıldığında
II) CuSO4 tuzu yerine başka bir tuz kullanıldığında
III) Daha ince bir Zn elektrot kullanıldığında
IV) Cu elektrot yerine Ag elektrot kullanıldığında

işlemlerinin hangilerinden etkilenmesi beklenir?

Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV

Bir galvanik hücrenin Epil değeri;

I) Hücrenin büyüklüğü
II) Elektrotların kütlesi
III) Elektrolit çözeltilerin hacmi
IV) Elektrotların temas yüzeyi

hangilerinden etkilenmesi beklenmez?

Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV