KvE – 1. Bölüm – Test 1

Testin Kazanımları

12.1.1.1.Redoks tepkimelerini tanır.
a. Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur.

I) Toplam yük korunur.
II) Alınan-verilen elektron sayısı eşit olmak zorundadır.
III) Redoks tepkimesi de denir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri için doğrudur?

I, II ve III

Yalnız III

Yalnız II

I ve II

II ve III

Kimyasal bir tepkime ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Elektrokimya

Analitik kimya

Fizikokimya

Organik kimya

Anorganik kimya

Bir kimyasal tepkimeye katılan bir X atomunun yükseltgenme basamağı tepkimeye girerken +1, tepkimeden çıktığında ise +5 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre X atomu için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Yükseltgenmiştir.

4 elektron vermiştir.

Hacmi azalmıştır.

Yükseltgenme basamağı azalmıştır.

Yükü artmıştır

Atomların yüklerini ifade etmek için;

I) Yükseltgenme basamağı
II) Oksidasyon basamağı
III) Değerlik

kavramlarından hangileri kullanılabilir?

I ve III

I ve II

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız III

İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

Analiz tepkimeleri

Çökelme tepkimeleri

Nötürleşme tepkimeleri

Yanma tepkimeleri

Redoks tepkimeleri

Bir tepkimenin “redoks tepkimesi” adını alabilmesi için bu tepkimede aranan özellik tam olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Atomların yükleri değişmelidir.

En az bir atom indirgenmeli en az bir atom da yükseltgenmelidir.

En az bir atom yükseltgenmelidir.

En az bir atom indirgenmelidir.

Atomların yükleri değişmemelidir.

Al3+ + 3e → Al

Yukarıda verilen tepkime için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Al3+ iyonu indirgenmiştir.

Bir redoks tepkimesidir.

İndirgenme yarı tepkimesidir.

Tepkime sonunda atomun hacmi artmıştır.

Alüminyum 3 basamak indirgenmiştir.

Bir X2+ iyonu girdiği tepkimede 3 elektron vermiştir.

Buna göre X2+ iyonunun elektron vermesine ait yarı tepkime aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

X5+ + 3e → X2+

X2+ → X5+

X2+ + 3e → X

X2+ → X + 3e

X2+ → X5+ + 3e

Bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesinde elektron veren bir atom için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hacmi azalmıştır.

İndirgendir.

İndirgenen atomdur.

Yükseltgenmiştir.

Başka bir atomun indirgenmesine sebep olmuştur.

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Yukarıda verilen tepkime için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cu2+ iyonu indirgenmiştir.

Fe yükseltgenmiştir.

Fe yükseltgen özellik göstermiştir.

Cu2+ iyonu yükseltgendir.

Fe atomu elektron vermiştir.

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesi değildir?

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

CaCl2 → Ca + Cl2

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Yukarıdaki kimyasal tepkime bakır ve demir arasında gerçekleşen bir redoks tepkimesine aittir.

Buna göre bu tepkimenin yükseltgenme yarı tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir?

Fe2+ + 2e → Fe

Fe → Fe2+

Cu → Cu2+ + 2e

Fe → Fe2+ + 2e

Cu2+ + 2e → Cu

İndirgenme Yarı Tepkimesi: Cu2+ + 2e → Cu
Yükseltgenme Yarı Tepkimesi: Al → Al3+ + 3e

Yukarıda verilen yarı tepkimeler aşağıdaki redoks tepkimelerinden hangisine ait olabilir?

3Cu + 2Al3+ → 3Cu2+ + 2Al

2Cu + 3Al3+ → 2Cu2+ + 3Al

Cu2+ + 2Al → 2Al3+ + Cu

2Cu2+ + 3Al → 3Al3+ + 2Cu

3Cu2+ + 2Al → 2Al3+ + 3Cu

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2(g)

Yukarıda verilen redoks tepkimesi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

HCl yükseltgen maddedir.

AlCl3 bir indirgenme ürünüdür.

Al metali indirgen maddedir.

H2 gazı bir indirgenme ürünüdür.

HCl bileşiği elektron almıştır.

2NaCl → 2Na + Cl2

Tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir.

NaCl hem indirgen hem de yükseltgen özellik gösterir.

Na indirgenme ürünüdür.

Klor atomları elektron almıştır.

NaCl hem indirgenmiş hem de yükseltgenmiştir.