Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

1. Kimyasal Türler

Metan (CH4) Molekül Modelleri
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Kimyasal Türler
 • Sevgili öğrencim, kimyasal türler, bir maddenin özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşlarıdır.
  • Mesela; demir (Fe) metalini oluşturan kimyasal türler Fe atomlarıdır, suyu oluşturan kimyasal türler H2O molekülleridir.
 • Bir çok tuğla bir araya gelip nasıl bir duvar oluşturuyorsa, maddelerin meydana gelmesi için de kimyasal türlerin bir araya gelmesi gerekir.
 • Her maddenin kimyasal türü, diğer maddelerin kimyasal türlerinden farklıdır.
 • Atom en temel kimyasal türdür.
 • Diğer kimyasal türler; aslında yine atomların farklı formlarıdır.
 • Üç çeşit kimyasal tür vardır. Bunlar:
  1. Atomlar
  2. Moleküller
  3. İyonlar

Gelin bunları daha yakından görelim.

1. Atomlar

 • Atomlar bütün elementlerin yapı taşıdır.
 • Aralarında kimyasal bağ bulunmayan atomlar; molekül veya iyon oluşturamaz.
 • Böyle maddelerin kimyasal türleri atomlardır.
  • Kimyasal türleri atom olan maddelere atomik yapılı (mono atomik) maddeler denir.
  • Tabiatta, atomik yapıda çok fazla madde yoktur.
  • Atomik yapıdaki maddeler, Metaller ve Asal (Soy) gazlardır.
  • Metallere ve soy gazlara bu yüzden mono atomik elementlerdir.
 • Çevremizde gördüğümüz maddeler genellikle moleküllerden veya iyonlardan oluşmuştur.

Bazı metal atomları:

 • Li (Lityum)
 • Na (Sodyum)
 • Be (Berilyum)
 • Mg (Magnezyum)
 • Al (Alüminyum)
 • Au (Altın)
 • Pt (Platin)
 • Hg (Cıva)
 • Ag (Gümüş)
 • Fe (Demir)
 • Zn (Çinko)
 • Mn (Mangan)

Ametal atomları:

 • H (Hidrojen)
 • C (Karbon)
 • N (Azot)
 • O (Oksijen)
 • F (Flor)
 • Cl (Klor)
 • Br (Brom)
 • I (İyot)
 • P (Fosfor)
 • S (Kükürt)
 • Se (Selenyum)

Asal (soy) gaz atomları:

 • He (Helyum)
 • Ne (Neon)
 • Ar (Argon)
 • Kr (Kripton)
 • Xe (Zenon)
 • Rn (Radon)

Atomları ve sembollerini hatırlamak için aşağıdaki dersleri okuyabilirsiniz.

Örnek:

Atomik yapılı bir madde örneği arayan Faruk, aşağıdakilerden hangisini tercih ederse yanlış yapmış olur?

A) H2O
B) Au
C) Na
D) O
E) H

2. Moleküller

Metan (CH4) Molekül Modelleri
CH4 (Metan) Molekülü İçin Kullanılan Molekül Modelleri
 • Atomları alfabenin harfleri gibi düşünürsek, moleküller de kelimelere benzer.
 • Moleküller, kovalent bağ ile bağlanmış atom topluluklarıdır.
 • Kovalent bağ kurabilme yeteneği, sadece ametallerde vardır.
  • Bu yüzden moleküller, aynı veya farklı ametallerden oluşur.
  • Kovalent bağ kuramadıkları için moleküllerde metal atomları yer alamaz.

Moleküllerin Formülleri

 • Her molekülün bir formülü vardır.
 • Moleküllerin formüllerine “molekül formülü” denir.
  • Mesela
   • Su molekülünün formülü H2O‘dur.
   • Karbondioksit molekülünün formülü CO2‘dir.
 • Bir molekül formülü yazılırken 2 kurala dikkat edilir:
  1. Molekül formüllerinde gördüğümüz harfler; molekülü oluşturan atomların sembolleridir:
   • Mesela;
    • H2O molekülü, H (Hidrojen) ve O (Oksijen) atomlarından oluşur.
  2. Atomların molekülde kaçar tane oldukları sağ alt köşelerine yazılır.
   • Atomdan bir tane varsa, sadece sembolü yazılır, sayısını yazmaya gerek yoktur.
   • Mesela;
    • H2O molekülünde; 2 tane H atomu 1 tane oksijen atomu vardır.

Öğretici Örnek:

Aşağıda; bazı moleküllerin, “molekül formüllerine” örnekler verilmiştir:

 • H2O : 2 tane H 1 tane O atomlarından oluşan bir molekül
 • NH3 : 1 tane N ve 3 tane H atomundan oluşan bir molekül
 • H2SO4 : 2 tane H, 1 tane S ve 4 tane O atomundan oluşan bir molekül
 • CH3COOH : 2 tane C, 4 tane H ve 2 tane O atomundan oluşan bir molekül

Bir Molekülü Göstermenin Diğer Yolları (Molekül Modelleri)

 • Bir molekülü göstermenin tek yolu “Molekül Formülü” değildir.
 • Aynı molekülü göstermek için farklı molekül modelleri kullanabiliriz.

Aşağıda bu modeller açıklanmıştır.

I- Top-Çubuk Modeli:

Aşağıdaki resimde, CH4 molekülünün, top-çubuk modeli verilmiştir.

Metan CH4 Molekülü
Metan (CH4) Molekülünün Top Çubuk Modeli
 • Molekülleri daha iyi anlayabilmek içi top ve çubuklar yardımı ile molekül modelleri oluşturulur.
 • Toplar atomları, çubuklar da kovalent bağları gösterir.

Yukarıdaki resimde; siyah top, Karbon (C) atomunu, daha küçük boyuttaki beyaz toplar Hidrojen (H) atomlarını göstermektedir. Toplar arasındaki çubuklar da, atomları birbirine bağlayan kovalent bağları göstermektedir. Modele baktığımızda, molekülün 1 tane Karbon ve 4 tane Hidrojen atomundan oluştuğunu görürüz. Bu durumda molekül formülü CH4 veya H4C olabilir. Fakat doğru kullanım CH4 şeklindedir.

II- Kesişen Toplar Modeli:

Aşağıda CH4 molekülünün kesişen toplar modelini görüyorsunuz.

CH4 (Metan) Molekülü
CH4 (Metan) Molekülünün Kesişen Toplar Modeli
 • Kesişen toplar modelinde, moleküldeki atomları gösteren toplar birbirine biraz girmiştir.
 • Bu modelde, topların kesişen kısımlar kovalent bağları gösterir.

III- Açık (Yapı) Formül:

Aşağıda CH4 molekülünün açık formülünü görüyorsunuz.

Metan Melekülü
CH4 Molekülünün Açık Formülü
 • Bir kalem ile, moleküldeki her bir atomun teker teker sembolü yazılır ve aralarındaki kovalent bağlar kısa çizgilerle gösterilir.
 • Bu model aslında, top-çubuk modelinin iki boyutlu çizimidir.
Öğretici Örnek:

Aşağıda C3H7OH molekülünün açık formülünü görüyorsunuz.

Propil Alkolün (C3H7OH) Açık Fomülü
Propil Alkolün (C3H7OH) Açık Fomülü

IV) Yarı Açık Formül:

Aşağıdaki resimde, C5H12 molekülünün yarı açık formülü gösterilmiştir:

Yarı Açık Formül
Yarı Açık Formül
 • Molekülde bazı kovalent bağlar gösterilir, bazıları gösterilmez.
 • Bu formül, genellikle organik bileşiklerde kullanılır.

Element Molekülleri

 • Element molekülünün diğer moleküllerden farkı, moleküldeki atomların aynı atomlar olmasıdır.
 • Element moleküllerine örnekler:
  • H2 (Hidrojen molekülü)
  • N2 (Azot molekülü)
  • O2 (Oksijen molekülü)
  • O3 (Ozon molekülü)
  • P4 (Fosfor molekülü)
  • S8 (Kükürt molekülü)

Mesela, H2 molekülü iki tane H (Hidrojen) atomunun kovalent bağ ile bağlanması sonucu oluşur. Molekülde iki tane atom vardır, ikisi de H atomudur, yani aynı atomlardır. Bu yüzden bu melekül bir element molekülüdür.

Bileşik Molekülleri

 • Bileşikler; farklı elementlerin kimyasal tepkimesinden oluşur. Bu yüzden bileşik moleküllerinde, birbirinden farkı element atomları mutlaka bulunur. Bu özelliği ile bileşik molekülleri, element moleküllerinden ayrılır.
 • Aşağıda bileşik moleküllerine örnekler verilmiştir:
  • H2O (Su molekülü)
  • NH3 (Amonyak molekülü)
  • CH4 (Metan molekülü)
  • CO2 (Karbondioksit molekülü)
  • CH3OH (Metanol molekülü)

Mesela H2O molekülünde hem Hidrojen (H) hem de Oksijen (O) elementinin atomları vardır.

3. İyonlar

 • İyonlar elektron almış ya da vermiş kimyasal türlerdir. İyonların mutlaka, pozitif (+) veya negatif (-) bir yükü vardır.

İyonların Yüklerinin Yazılması

 • İyonların yükü, sembol ya da formüllerinin sağ üst köşelerine yazılır. Aşağıda bazı iyonlar ve yükleri verilmiştir.
  • H+1
  • O-2
  • NO3-1
  • Ca+2
 • İyonların yükleri pozitif veya negatif bir tam sayıdır. Fakat yükler bazen, tam sayılarda alıştığımız gibi değil de farklı bir tarzda yazılabilirler. Aşağıda bunların örnekleri verilmiştir.
 • Aşağıdakilerin hepsi, +2 yüklü A iyonudur:
  • A+2
  • A2+
  • A++
 • Aşağıdakilerin hepsi, -2 yüklü B iyondur:
  • B-2
  • B2-
  • B=

Kök İyonlar

 • Atomların da iyonları vardır, moleküllerin de iyonları vardır. Moleküllerin iyonlarına “kök” veya “kök iyon” denir. Aşağıda köklere örnekler verilmiştir:
  • NO3
  • NH4+
  • SO42-
  • OH

Nötür Kimyasal Türler

 • Atom ve moleküllerin toplam elektron sayıları, toplam proton sayılarına eşittir; yani iyon halinde olmayan türlerdir.
 • Atom ve moleküller nötür kimyasal türlerdir ve yükleri sıfırdır.
 • Atom ve moleküllerde, elektron alış-verişi olduğu anda bu kimyasal türler iyon haline geçer.

Anyonlar

 • Bir atom ya da molekül elektron alırsa, elektron sayısı proton sayısını geçer ve toplamda bir negatif yükü olur.
 • Elektron alarak, negatif yüklenen bu iyonlara anyon denir.
 • Bir atom ya da molekül:
  • 1 tane elektron alırsa yükü -1 olur
  • 2 tane alırsa yükü -2 olur
  • 3 tane alırsa yükü -3… olur.
 • Aşağıda anyonlara bazı örnekler verilmiştir:
  • O2– (Oksit)
  • CI (Klorür)
  • SO42– (Sülfat)
  • NO3 (Nitrat)

Katyonlar

 • Katyonlar, atomların ya da moleküllerin elektron vermesiyle oluşur.
 • Elektron verdikleri için katyonların, elektron sayıları proton sayılarından daha azdır ve yüklerinin toplamı pozitiftir.
 • Bir atom ya da molekül;
  • 1 tane elektron verirse yükü +1 olur
  • 2 tane elektron verirse yükü +2 olur
  • 3 tane verirse +3… olur.
 • Aşağıda katyonlara bazı örnekler verilmiştir:
  • Fe+2 (Demir II)
  • NH4+ (Amonyum)
  • Na+ (Sodyum)
  • Ca+2 (Kalsiyum)

Örnek:

İrem, Kimya dersinde, öğretmenin “Kimyasal türlerden atoma bir örnek veriniz” sorusuna cevap vermek istiyor.

Buna göre, İrem’in, aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi doğru olur?

A) H2O
B) Na+
C) CH4
D) C
E) O2-

Konu Özeti

Kimaysal Türler hakkında bilmemiz gerekenler şunlardır:

 • Kimyasal türler, maddeleri oluşturan atom ya da atomlardan oluşmuş yapılardır.
 • Kimyasal türler; atomlar, moleküller ve iyonlar olmak üzere 3 çeşittir.
 • Atomlar, periyodik sistemde gördüğümüz element atomlarıdır.
 • Metal atomlarından örnekler: Li, Na, Be, Mg, Al, Au, Pt, Hg, Ag, Fe, Zn, Mn
 • Ametal atomları: H, C, N, O, F, Cl, Br, I, P, S, Se
 • Asal (Soy) Gaz atomların: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
 • Moleküller, kovalent bağ ile birbirine bağlanmış atomlardır.
 • Moleküldeki atomlar aynı ise molekül element molekülü oluşur. Element moleküllerine örnekler:
  • H2 (Hidrojen molekülü)
  • N2 (Azot molekülü)
  • O2 (Oksijen molekülü)
  • O3 (Ozon molekülü)
  • P4 (Fosfor molekülü)
  • S8 (Kükürt molekülü)
 • Moleküldeki atomlar aynı ise molekül element molekülü oluşur. Aşağıda bileşik moleküllerine örnekler verilmiştir:
  • H2O (Su molekülü)
  • NH3 (Amonyak molekülü)
  • CH4 (Metan molekülü)
  • CO2 (Karbondioksit molekülü)
  • CH3OH (Metanol molekülü)
 • Atom ya da moleküllerin, elektron almış ya da vermiş haline iyon denir.
 • İyonlar pozitif yüklü ise katyon, negatif yüklü ise anyon adını alır.

Aşağıda anyonlara bazı örnekler verilmiştir:

 • O2– (Oksit)
 • CI (Klorür)
 • SO42– (Sülfat)
 • NO3 (Nitrat)

Aşağıda katyonlara bazı örnekler verilmiştir:

 • Fe+2 (Demir II)
 • NH4+ (Amonyum)
 • Na+ (Sodyum)
 • Ca+2 (Kalsiyum)

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

10 yorum “1. Kimyasal Türler”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>