Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 3. Bölüm

İçindekiler

KONU

ÜNİTE III

Kimyasal türler Arası eTKİLEŞİMLER

III. Bölüm

DERS

TYT Kimya

Kimya 9

3. BÖLÜM – Güçlü Etkileşimler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • 2. BÖLÜM – Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Güçlü Etkileşimler
  • Lewis Elektron Nokta Yapısı
  • Atomlar Neden Kimyasal Bağlar Kurar?
  • İyonik Bağ
  • Kovalent Bağ
  • Metalik Bağ

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Güçlü Etkileşimler

Lewis Elektron Nokta Yapısı

2. Periyot Atomlarını Lewis Elektron Nokta Yapıları

Lewis Elektron Nokta Yapısı Nedir?

 • Değerlik elektron sayısını, atomun sembolü etrafına noktalar şeklinde gösterme işlemine denir.
  • Değerlik elektron sayısı; atomun son yörüngesindeki elektron sayısıdır.

Lewis Elektron Nokta Yapısı Nasıl Oluşturulur?

 • Sembolün dört kenarı olduğu hayal edilir.
 • Sembolün kenarlarına, değerlik elektronları kadar nokta konulur.
 • Önce her kenara birer tane konulur.
  • Hangi sırada gittiğimiz önemli değildir.

Güçlü Etkileşimler

Lewis Elektron Nokta Yapısı

Örnek:

12Mg, 7N, 1H, 10Ne ve 17Cl atomlarının Lewis Elektron Nokta Yapılarını gösteriniz.Güçlü Etkileşimler

Lewis Elektron Nokta Yapısı

Örnek:

13X atomunun Lewis elektron nokta yapısı aşağdakilerden hangisindeki gibidir?

Lewsi-Nokta-Yapısı-Soru-Çözümü

Güçlü Etkileşimler

Lewis Elektron Nokta Yapısı

İlk 20 Atomun Lewis Elektron Nokta Yapısı

Aynı Kenardaki İki Noktayı Bir Çizgi ile Gösterebiliriz

 • Aynı kenara koyduğumuz iki noktayı bir tane kısa çizgi olarak () gösterme hakkımız vardır.
  • İstediğimiz zaman bu hakkımızı kullanabiliriz.
2. Periyot Atomlarının Lewis Elektron Nokta Yapısı
2. Periyot Atomlarını Lewis Elektron Nokta Yapıları

Güçlü Etkileşimler

Lewis Elektron Nokta Yapısı

Anyonların Lewis Nokta Yapısı

 • Anyonların son yörüngedeki elektron sayısı nokta konularak Lewis Nokta Yapısını yazabiliriz.

Örnek:

17Cl iyonunun Lewis Nokta Yapısını yapalım:

Elektron dağılımı:
17Cl-118 )2e )8e )8e

Lewis yapısı da 8 noktalı olur:
Cl- Anyonunun Lewis Nokta Yapısı

Güçlü Etkileşimler

Lewis Elektron Nokta Yapısı

Katyonların Lewis Nokta Yapısı

 • Atomdan, katyonun yükü kadar nokta silinir.

Örnek:

13Al atomunun +1, +2 ve +3 yüklü iken Lewis yapısını gösteriniz.

Çözüm:

13Al13 )2e )8e )3e (Temel hali)

Al atomunu:
Nötür Al Atomunun Lewis Nokta Yapısı

Al+ iyonu:
Al+1 Katyonunun Lewis Elektron Yapısı

Al2+ iyonu:
Al2+ Katyonunun Lewis Nokta Yapısı

Al3+ iyonu:

[Al]3+ veya Al3+

Güçlü Etkileşimler

Atomlar Neden Kimyasal Bağlar Kurarlar?

 • Atomların iyonik veya kovalent bağ kurarken, amaçları kararlı olmaktır.
 • Atomlar, kendilerine an yakın asal gaz atomunun elektron düzenine sahip olduklarında kararlı olurlar:
  • He2    )2e   
  • Ne10    )2e   )8e   
  • Ar18    )2e   )8e   )8e
  • Kr36    )2e   )8e   )18e   )8e
 • Asal gazların bütün yörüngeleri tam doludur.
 • Elektron düzeni:
  • He atomuna benzeyen atomlar dubletini tamamlamış,
  • Diğer asal gazlara benzeyen atomlara oktetini tamamlamış denir.
 • Oktet ya da dubletini tamamlayan atomlara kararlı atomlar denir.
  • Kararlı demek, kimyasal tepkime verme isteğini kaybetmiş demektir.
 • 1H1   )1e
 • 3Li3   )2e   )1e
 • 17Cl17  )2e   )8e   )7e
 • 20Ca20   )2e   )8e   )8e   )2e
 • 3Li2+    )2e (dublet)
 • 1H2    )2e (dublet)
 • 17Cl18-1     )2e   )8e   )8e (oktet)
 • 20Ca182+    )2e   )8e   )8e (oktet)

Güçlü Etkileşimler

Örnek:

Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisi karalı değildir?

A) 12Mg2+

B) 18Ar

C) 9F

D) 7N3-

E) 8O2+

1. İyonik Bağ

İyonik Bağ Nedir?

 • En az bir metal atomu ile en az bir ametal atomu arasında kurulur.
  • Metal atomlarının son yörüngesinde genellikle 1, 2 veya 3 elektron vardır.
   • 20Ca20    )2e   )8e   )8e   )2e
  • Ametal atomlarının son yörüngesinde, genellikle 5, 6 ve 7 elektron vardır.
   • 17Cl17    )2e   )8e   )7e
 • Kimyasal bağdır.
  • İyonik bağ oluşuyor ya da kırılıyorsa kimyasal olay (tepkime) gerçekleşmiş demektir.
 • İyonik bağ kurulduğunda iyonik bağlı bir bileşik oluşur.

İyonik Bağ Nasıl Kurulur?

 • Atomlar elektron alış-verişi yapar.
 • Alınan verilen elektron sayısı şöyle anlaşılır:
  • Metal atomu, son yörüngesindeki bütün elektronları verir.
   • Kararlı bir katyon olur.
  • Ametal atomu, son yörüngesini tamamen doldurur.
   • Kararlı bir anyon olur.

İyonik bağın oluşumu 3 farklı şekilde gösterilebilir:

İyonik Bağın Oluşumunu Bohr Atom Modeli ile Gösterme

 • Metal atomu son yörüngesini boşaltır, ametal doldurur.
 • Metal katyona dönüşür, ametal anyona dönüşür.
Na ile Cl Arasındaki İyonik Bağın Gösterimi

Örnek:

Potasyum ve oksijen arasında kurulacak güçlü etkileşimi Bohr Atom Modeli’nden yararlanarak gösteriniz. (19K, 8O)

İyonik Bağın Oluşumunu Lewis Yapıları ile Gösterme

 • Metalin etrafında nokta kalmaz, ametalin 8 tane noktası olur.
 • Metal katyona dönüşür, ametal anyona dönüşür.
NaCl Bileşiğinin Oluşum Tepkimesi

Örnek:

Potasyum ve oksijen arasında kurulacak güçlü etkileşimi Lewis formüllerinden yararlanarak gösteriniz. (19K, 8O)

İyonik Bağın Oluşumunu Çaprazlama Yöntemi ile Gösterme

 • Metal verdiği elektron sayısı kadar pozitif, ametal aldığı elektron sayısı kadar negatif yüklenir.
 • Metal ve ametalin yükleri çaprazlanır ve bileşiğin formülü ortaya çıkar.
 • Çaprazlamanın 2 temel kuralı vardır:
 1. Zıt yükler çapraz olarak birbirinin altına iner ve işaretleri kaybolur.
  • Elementin altına inen sayı 1 ise yazılmaz.

Örnek: Al+3 ile O-2 iyonlarının çaprazlanması:

Çaprazlama Yöntemi
 1. Çaprazlanan sayılar sadeleşebiliyorsa mutlaka sadeleştirilir.

Örnek: Pb4+ ve O2- iyonlarının çaprazlanması:

Pb4+ ve O2- İyonlarının Çaprazlanma İşlemi

Örnek:

Potasyum ve oksijen arasında kurulacak güçlü etkileşimi çaprazlama ile gösteriniz. (19K, 8O)

Güçlü Etkileşimler

İyonik Bileşiklerdeki Başlıca İyonlar

+1 Yüklü Katyonlar

Katyon Adı Katyon Adı
H+ Hidrojen Li+ Lityum
Na+ Sodyum K+ Potasyum
Hg+ Cıva(I) Cu+ Bakır(I)
Ag+ Gümüş NH4+ Amonyum
H3O+ Hidronyum

+2 Yüklü Katyonlar

Katyon Adı Katyon Adı
Be2+ Berilyum Mg2+ Magnezyum
Ca2+ Kalsiyum Ba2+ Baryum
Hg2+ Cıva(II) Cu2+ Bakır(II)
Fe2+ Demir(II) Pb2+ Kurşun(II)
Sn2+ Kalay(II) Co2+ Kobalt(II)

+3 ve +4 Yüklü Katyonlar

Katyon Adı Katyon Adı
Al3+ Alüminyum Pb4+ Kurşun(IV)
Fe3+ Demir(III) Sn4+ Kalay(IV)
Co3+ Kobalt(III)

Güçlü Etkileşimler

İyonik Bileşiklerdeki Başlıca İyonlar

-1 Yüklü Anyonlar

Anyon Adı Anyon Adı
H Hidrür F Florür
Cl Klorür Br Bromür
I İyodür OH Hidroksit (Hidroksil)
CN Siyanür NO3 Nitrat
CH3COO Asetat MnO4 Permanganat
HCO3 Bikarbonat HSO4 Bisülfat
HSO3 Bisülfit

-2 Yüklü Anyonlar

Anyon Adı Anyon Adı
O2- Oksit S2- Sülfür
CO32- Karbonat SO42- Sülfat
SO32- Sülfit MnO42- Manganat

-3, -4 Yüklü Anyonlar

Anyon Adı Anyon Adı
N3- Nitrür C4- Karbür
P3- Fosfür
PO43- Fosfat

İyonik Bağın Oluşumu

Örnek:

I) 20Ca ve 7N
II) 11Na ve 17Cl
III) 12Mg ve 8O
IV) 13Al ve 15P

Verilen elementler arasında kurulacak bileşiklerin formüllerini bulunuz.

İyonik Bileşiklerin Genel Özellikleri

 • En güçlü kimyasal bağdır. Bu yüzden:
  • Erime ve kaynama noktaların yüksektir.
  • Tabiatta katı halde bulunurlar.
 • Suda iyonlarına ayrışarak çözünürler.
  • Bu yüzden sulu çözeltileri elektrik akımını iletir (elektrolit çözeltilerdir).
 • Sıvı halde de elektriği iletirler.
 • Katı halde iken, kristallerden meydana gelirler.
  • Kristaller, atom ya da iyonların düzgün bir şekilde istiflenmesiyle oluşur.
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali

İyonik Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması

 • Sırasıyla, bileşikteki katyon ve anyonların adı söylenir.
 • Sistematik adlandırılma demek, bilimsel adlandırma demektir.
  • Bazı bileşiklerin yaygın adları daha çok bilinir.
   • NaCl: Yemek tuzu

Örnekler:

 • NaCl : Sodyum klorür
 • NaCN : Sodyum siyanür
 • NH4NO3 : Amonyum nitrat
 • CaCO3 : Kalsiyum karbonat
 • MgH2 : Magnezyum hidrür
 • Hg2O : Cıva(I) oksit
 • BaSO4 : Baryum sülfat

Örnekler:

 • Ca(OH)2 : Kalsiyum hidroksit
 • Al4C3 : Alüminyum karbür
 • Ca(NO3)2 : Kalsiyum nitrat
 • Ba3(PO4)2 : Baryum fosfat
 • PbI2 : Kurşun(II) iyodür
 • Fe2(SO4)3 : Demir(III) sülfat
 • FeSO4 : Demir(II) sülfat
 • PbO : Kurşun(II) oksit

Kovalent Bağ

Kovalent Bağ Nedir?

 • Ametal atomları arasında kurulur.
 • Güçlü bir etkileşimdir.
 • Kimyasal bağdır.
 • Kovalent bağ kurmuş atomlar molekül adını alırlar:
  • Element molekülleri: O2, H2, S8
  • Bileşik molekülleri: H2O, CO2, CH4

Kovalent Bağ Nasıl Kurulur?

 • Ametal, son yörüngesini fullemek için kaç tane elektrona ihtiyaç duyuyorsa o kadar elektronunu ortaklaşa kullanır.
 • İki ametal atomu birer elektronunu ortaklaşa kullanınca, 1 kovalent bağ kurulmuş olur.

Kovalent bağın oluşumu 2 farklı şekilde gösterilebilir:

 • Ametaller:
  • C, O, P, H, S, N, 7A (F, Cl, Br, I)

Kovalent Bağın Oluşumunu Bohr Atom Modeli ile Gösterme

 • Atomlar, son yörüngelerini kesiştirerek, ihtiyaç duydukları kadar değerlik elektronu paylaşırlar.
 • Karşılıklı olarak 1’er elektron ortaklaşa kullanılırsa 1 kovalent bağ kurulmuş olur.
  • Yani ortaya konulan 2 elektron 1 kovalent bağ demektir.

Örnek:

H2 molekülünün oluşumu (1H)

Kovalent-Bağ-H2-Hidrojen-Dersegeldim-com

Kovalent Bağın Oluşumunu Bohr Atom Modeli ile Gösterme

O2 molekülünün oluşumu (8O)

Kovalent-Bağ-O2-Oksijen-Dersegeldim-com

H2O molekülünün oluşumu (1H, 8O)

Kovalent-Bağ-H2O-Su-Dersegeldim-com

Örnek:

Karbon ve oksijen arasında kurulacak güçlü etkileşimi Bohr Atom Modeli ile gösteriniz. (6C, 8O)

Kovalent Bağın Oluşumunu Lewis Yapıları ile Gösterme

2. Periyot Atomlarını Lewis Elektron Nokta Yapıları
 • Atomlar ihtiyaç duydukları kadar değerlik elektronunu paylaşırlar.
 • Ametal atomları arasına konulan 2 nokta:
  • 1 çizgi veya
  • 1 kovalent bağ demektir.

Örnek:

H2 molekülünün Lewis yapısı (1H)

Kovalent-Bağ-H2-Hidrojen-Lewis-Elektron-Nokta-Yapısı-Dersegeldim-com

Kovalent Bağın Oluşumunu Lewis Yapıları ile Gösterme

Cl2 molekülünün Lewis yapısı (17Cl)Cl2 Molekülünün Lewis Nokta Yapısı

Kovalent Bağın Oluşumunu Lewis Yapıları ile Gösterme

HCl molekülünün Lewis yapısı (1H, 17Cl)


Lewis Elektron Nokta Yapısı ile Kovalent Bağ

Kovalent Bağın Oluşumunu Lewis Yapıları ile Gösterme

CH4 molekülünün Lewis yapısı (1H, 6C)

CH4 Molekülünün Lewis Nokta Yapısı

Örnek:

 1. O2
 2. N2
 3. H2O
 1. CO2
 2. BH3
 3. NH3

Moleküllerinin Lewis Yapılarını gösteriniz. (1H, 5B, 6C, 7N, 8O )

Sayılarına Göre Kovalent Bağlar

Tekli Kovalent Bağlar

 • Tek bir çizgi ya da iki nokta ile gösterilen kovalent bağdır.
  • H2 molekülü tekli kovalent bağ ile kurulur:
H2 Molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı
Tekli Bağ

İkili Kovalent Bağlar

 • 2 çizgi ya da 4 nokta ile gösterilen kovalent bağdır.
  • O2 molekülü ikili kovalent bağ ile kurulur:
O2 Molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı
İkili Bağ

Üçlü Kovalent Bağlar

 • 3 tane çizgi veya 6 tane nokta ile gösterilen kovalent bağdır.
  • N2 molekülü üçlü kovalent bağ ile kurulur:
N2 Molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı
Üçlü Bağ

İkili ve üçlü kovalent bağlara çoklu kovalent bağ da denir.

Örnek:

N2 Molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı

Yukarıda Lewis formülü verilen N2 molekülü için, şu soruları cevaplayınız:

 • Ortaklanmış (bağlayıcı) elektron çifti sayısı kaçtır?
 • Ortaklanmamış elektron çifti sayısı kaçtır?
 • Ortaklanmış (bağlayıcı) elektron sayısı kaçtır?
 • Ortaklanmamış elektron sayısı kaçtır?

Kutuplarına Göre Kovalent Bağ

Apolar Kovalent Bağ

 • Aynı ametal atomları arasında kurulur.
 • Apolar kelimesi “kutupsuz” demektir.
 • Toplam elektronegatiflik kuvveti sıfırdır.
H2 Molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı
1 Tane Apolar Kovalent Bağ
O2 Molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı
2 Tane Apolar Kovalent Bağ
N2 Molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı
3 Tane Apolar Kovalent Bağ

Polar Kovalent Bağ

 • Farklı atomlar arasında kurulan kovalent bağlar polar kovalent bağlardır.
 • Polar kelimesi, “kutuplu” demektir.
 • Toplam elektronegatiflik kuvveti sıfırdan büyüktür.
Polar Kovalent Bağ
Polar Kovalent Bağlar
Polar Kovalent Bağ
Polar Kovalent Bağlar
Polar Kovalent Bağlar
Polar Kovalent Bağlar

Örnek:

Polar ve Apolar Kovalent Bağlar

Yukarıda verilen molekülde, kovalent bağlar numaralar ile etiketlenmiştir.

Buna göre bu kovalent bağları polar ve apolar olarak sınıflandırınız.

Kovalent Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması

 • Bileşik formülündeki sayılar da Latince olarak söylenir.

1: Mono
2: Di
3: Tri

4: Tetra
5: Penta
6: Hekza

7: Hepta
8: Okta

9: Nona
10: Deka

 • Bileşiğin sonundaki ametal aşağıdaki gibi okunur:

H: Hidrür
C: Karbür
N: Nitrür

O: Oksit
F: Florür
Cl: Klorür

Br: Bromür
I: İyodür
Se: Selenür

P: Forfür
S: Sülfür

 • Önce ametalin adı söylenir, sonra Latince olarak sayısı söylenir.
  • Bileşikteki ilk ametalin sayısı 1 ise, bu sayı söylenmez, sadece ametalin adı söylenir.

Örnek:

H2O : Dihidrojen monooksit
N2O5 : Diazot pentaoksit

NF3 : Azot triflorür
CO2 : Karbon dioksit

CO : Karbon monooksit
SO2 : Kükürt dioksit
CCl4 : Karbon tetraklorür
CF4 : Karbon tetraflorür
PCl3 : Fosfor triklorür

Metalik Bağ

Metalik Bağ Nedir?

 • Metal atomlarını bir arada tutan güçlü bir etkileşimdir.
  • Metaller katı ve sıvı hallerini metalik bağa borçludur.
 • Kimyasal bağ değildir.

Metalik Bağ Nasıl Kurulur?

 • Metallerin, zayıf bağlı değerlik elektronları ile kurulur.
  • Zayıf bağlı değerlik elektronları, metal atomları arasında bir elektron denizi oluştururlar.
  • Elektron denizinde, metal atomları katyonlar halindedir.
 • Bu elektron denizi, metalik bağın kurulmasına sebep olur.
  • İşte bu şekilde kurulan bağa metalik bağ denir.
Metalik-Bağ-Dersegeldim-com
 • Değerlik elektron sayısı arttıkça ve çap azaldıkça genellikle, metalik bağın kuvveti artar.

Metalik Bağ

Metalik Bağ Sayesinde Metaller:

 • Isı ve elektriği iletirler.
 • Yüzeyleri parlaktır.
 • Tel ve levha hâline getirilebilirler.
 • Esnektirler, dövülebilir ve şekillendirilebilirler.

Örnek:

Metalik bağ için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Metal atomları arasında oluşan güçlü bir bağdır.
B) Etkileşimler, katyonlar ve anyonlar arasında kurulur.
C) Metalik bağ sayesinde, metallerin yüzeyi parlaktır.
D) Bağın sebebi serbest hareket eden değerlik elektronlarıdır.
E) Değerlik elektronlarının sayısı arttıkça metalik bağ kuvveti artar.

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

III. Bölüm
(Güçlü Etkileşimler)

Bitti 🙁