2. Atomun Yapısı


Atom - Proton, Nötron ve Elektronların Yerleşimi

Atom ve Periyodik Sistem – Atomun Yapısı

Atom; proton, nötron ve elektronların belli bir düzene göre bir araya gelerek oluşturduğu bir kimyasal türdür.

 • Proton, nötron ve elektronların yapısını ve atomdaki yerleşimlerini anlarsak, atomun yapısını da anlamış oluruz.
 • Atomun merkezinde bir çekirdek vardır.
 • Atomun merkezindeki bu çekirdek, atoma göre çok çok küçüktür.
 • Atomun çekirdeğinin etrafında yörüngeler vardır.
 • Çekirdeğin etrafındaki bu yörüngelerde elektronlar durmadan döner.

Atomun Temel Tanecikleri

 • Atomun yapısını oluşturan üç temel tanecik vardır.
 • Bu temel tanecikler şunlardır:
  • Protonlar
  • Nötronlar
  • Elektronlar
Atom - Proton, Nötron ve Elektronların Yerleşimi
Atomun çekirdeği ve yörüngeleri
 • Bu üç parçacığa; “atomun temel tanecikleri” ya da “atom altı parçacıklar” denir.
  • Bütün atomlar; bu 3 temel atom altı parçacığın bir araya gelmesi ile oluşur.
  • Fakat atomu oluşturabilmeleri için bu parçacıkların belli bir düzene göre bir araya gelmesi gerekir.

Proton – Nötron – Elektronları Tanıyalım

 • Atomu meydana getiren bu 3 temel taneciğin, her birinin bir kütlesi ve yükü vardır.
  • Atomu anlayabilmek için bunları da bilmek gerekir.
  • Aşağıdaki tabloda proton, nötron ve elektronun yük ve kütle özellikleri verilmiştir:
Proton Nötron Elektron
Sembolü p veya p+ n veya no e veya e
Kütlesi (gram) 1,672×10-24 g 1,675×10-24 g 9,109×10-28 g
Kütlesi (akb) 1 akb 1 akb 0 akb
Yükü (C) +1,602×10-19 C 0 C -1,602×10-19 C
Birim Yükü +1 0 -1
 • Tablodan anlıyoruz ki:
  • Protonlar pozitif (+) yüklüdür.
   • Her bir proton +1 yüklü kabul edilir.
  • Elektron negatif (-) yüklüdür.
   • Her bir elektron -1 yüklü kabul edilir.
  • Nötronun yükü yoktur (sıfırdır).
   • Bu yüzden, atomun yükü hesaplanırken nötronlar dikkate alınmaz.
  • Proton ve elektronun yükleri eşit fakat zıt işaretlidir.
  • Proton ve nötronun kütleleri birbirine neredeyse eşittir.
   • Nötronun kütlesi, protondan çok az daha fazladır.
  • Elektronun kütlesi proton ve nötrona göre yok kabul edilir.
   • Bu yüzden, atomun kütlesi hesaplanırken elektronlar hesaba katılmaz.

Atomun Bölgeleri

 • Atom, temel taneciklerin yerleşimine göre iki bölgeden oluşur. Bu bölgeler şunlardır:
  1. Çekirdek
  2. Yörüngeler

1. Atomun Çekirdeği

 • Her atomun bir çekirdeği vardır.
 • Atomların çekirdeğinde, birbirine yapışık şekilde duran proton ve nötronlardan başka bir şey yoktur.
  • İstisna: Hidrojenin izotoplarından birinin çekirdeğinde nötron yoktur.
 • Atom çekirdeği, atoma göre çok çok küçük bir hacim kaplar.
  • Çekirdeğinin ne kadar küçük olduğunu anlamak için atom ile ilgili şöyle bir benzetme yapabiliriz: Atomun çekirdeği bir kiraz büyüklüğünde olsaydı, atomun çapı bir futbol sahasının uzunluğu kadar olurdu.
 • Çok küçük olmasına rağmen atomun bütün kütlesi çekirdeğindedir.
  • Yani atomdan çekirdeğini çıkarırsanız geriye kalanların bir ağırlığı yoktur.
  • Elektronların kütlesi çok çok azdır, bu yüzden ihmal edilir.
 • Fiziksel ve kimyasal olaylarda aktif bir rolü yoktur.

2. Atomun Yörüngeleri

 • Yörüngeler; elektronların çekirdek etrafındaki dairesel rotalarıdır.
 • Yörüngeler, tıpkı dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi gibi aslında göz ile görülebilen şeyler değil, elektronları takip ettiği hayali rotalardır.
 • Yörüngeler, atom çekirdeğinin etrafındadır.
 • Bilinen en büyük atomun 7 tane yörüngesi vardır.
 • Elektronlar, yörüngelerinde ve çok yüksek hızlarda dönerler.
 • Çapı en küçük olan yörünge, çekirdeğe en yakın olan 1. yörüngedir.
 • Yörüngelerin elektron kapasitesi şöyledir:
  • 1. yörüngeye en fazla 2 elektron sığar.
  • 2. yörüngeye en fazla 8 elektron sığar.
  • 3. yörüngeye en fazla 18 elektron sığar.
  • 4. yörüngeye en fazla 32 elektron sığar.
  • Son yörüngede en fazla 8 elektron olabilir.
 • Çekirdekten uzaklaştıkça, yörüngelerin çapları artar.
 • Çapı büyük olan yörüngeye daha çok elektron sığar. Hangi yörüngeye kaç elektron sığdığını ilerleyen başlıklarda göreceğiz.
 • “Yörünge” için kullanılan başka kavramlar da vardır. Bunlar şunlardır:
  • Kabuk
  • Enerji Seviyesi
  • Temel Enerji Seviyesi
  • Baş Kuantum Sayısı
  • Katman

Bu bir reklamdır:

Atom İle İlgili Temel Kavramlar

 • Atomun yapısını daha iyi anlayabilmek için, şu kavramları da bilmek gerekir:
  1. Atom Numarası
  2. Yük
  3. Kütle Numarası
  4. İzotop – İzobar – İzoton – İzoelektronik Atomlar

1. Atom Numarası (Z)

 • Proton sayısı demektir.
 • Atomdaki protonların toplam sayısıdır.
 • Atom numarasının iki ismi daha vardır. Bunlar:
  • Proton sayısı
  • Çekirdek yükü
 • Sembolü Z harfidir.
 • Atomdaki protonların toplam sayısıdır.
 • Nötür bir atomda, proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşittir.
 • Kimyasal tepkimelerde, bir atom protonlarını asla vermez veya başka bir atomdan proton almaz.
  • Alınıp verilemediği için atom numarası sabittir.
  • Bu yüzden proton sayısı, bir atomun T.C. Kimlik Numarası gibidir.
  • Mesela bütün Fe (demir) atomlarının proton sayısı 26’dır. Çekirdeğinde 26 tane proton olan her atom bir demir atomudur.

Bu bir reklamdır:

2. Yük

 • Tabiatta 2 çeşit yük vardır.
 • Bunlar şunlardır:
  • artı (“+” pozitif) yük
  • eksi (“-” veya negatif) yük
 • Protonlar, tabiattaki pozitif yükün kaynağıdır.
  • Protonu olan her atomda pozitif yük var demektir.
  • Mesela:
   • 5 tane protonun yükü +5 olur.
   • 8 tane protonun yükü +8 olur.
 • Elektronlar, ise negatif yükün kaynağıdır.
  • Elektronu olan her atomda negatif yük var demektir.
  • Mesela:
   • 5 tane elektronun yükü -5 olur.
   • 8 tane elektronun yükü -8 olur.

Atomun Yükü

 • Protonlarının ve elektronlarının yüklerinin toplamına atomun yükü denir.
  • Mesela:
   • 5 tane protonu (+5 yapar)
   • 8 tane elektronu (-8 yapar)
    olan bir atomun yükü:
    • +5-8 = -3 olur.
  • Mesela:
   • 12 tane protonu
   • 10 tane elektronu
    olan bir atomun yükü:
    • +12-10 = +2 olur.
  • Mesela:
   • 15 tane protonu
   • 15 tane elektronu
    olan bir atomun yükü:
    • +15-15 = 0 olur.
 • Nötronlar, yüksüz taneciklerdir ve atomun yük hesaplamalarında dikkate alınmazlar.

Yük İçin Kullanılan Diğer Kavramlar

 • Atomların yükü için kullanılan isimler şunlardır:
  • İyon yükü
  • Yükseltgenme basamağı
  • Oksidasyon basamağı
  • Değerlik

Nötr Atomlar – İyonlar

 • Yüklerine göre atomlar şu isimleri alır:
  1. Nötür Atomlar
  2. İyonlar (yüklü atomlar)
   İyonlar da kendi içinde ikiye ayrılır:
   1. Anyonlar
   2. Katyonlar

1. Nötr Atomlar

 • Proton sayısı ile elektron sayısı eşit olan atomlara nötr atomlar denir.
  • Mesela:
   • 9 tane protonu
   • 9 tane elektronu
    olan bir atom nötürdür.
  • Mesela:
   • Nötr bir atomun;
    17 tane elektronu varsa
    17 tane de protonu olmalıdır.
 • Nötr atomlar için şunlar söylenebilir:
  • Proton sayısı ile elektron sayısı eşittir.
   • Yani; negatif ve pozitif yükler birbirine eşit miktardadır.
  • Toplam yükleri sıfır eder.
  • Atomun yükü sıfırdır.
  • Atom yüksüzdür.
  • Atom nötürdür.
 • Nötür atomlarda sadece atomun sembolü yazılır, yük kısmı boş bırakılır.
  • Nötr atomlara örnekler:
   • He
   • Ne
   • Na
   • H
   • O

2. İyonlar

 • Proton sayısı ile elektron sayısı eşit olmayan atomlara iyon denir.
 • İyonların, pozitif veya negatif bir tam sayı ile gösterilen yükleri vardır.
  • Yükün işareti genellikle sayının sonuna yazılır.
 • İyonların yüklerini gösteren sayılar, sembol ya da formüllerinin sağ üst köşesinde verilir:
 • O2-
 • Ca2+
 • Al3+
 • Na+
 • NH4+
 • F
 • P3-
 • PO43-
 • Bir iyonun yükünü yazarken, farklı tarzlar kullanılabilir.
  • Mesela; aşağıdaki Oksijen (O) atomlarının hepsi -2 (eksi iki) yüklüdür.
   • O-2
   • O=
   • O– –
   • O2-
  • Mesela; aşağıdaki Kalsiyum (Ca) atomlarının hepsi de +2 (artı iki) yüklüdür.
   • Ca+2
   • Ca++
   • Ca2+

Atomlar Nasıl İyonlara Dönüşür?

 • İyonlar, nötür atomların elektron alması ya da elektron vermesi sonucu oluşurlar.
 • İyon oluşumu, bir kimyasal olaydır.
  • Atomun çekirdeği kimyasal olaylara katılmaz.
   • Bu yüzden, iyon oluşumu esansında, atomların proton ya da nötron sayısı değişmez.
   • İyon oluşumu esnasında proton ya da nötron alış-verişi olmaz.
 • Elektron alış-verişi gerçekleştiren nötr bir atom, bir anyon ya da katyona dönüşür.

Anyonlar ve Katyonlar

 • İyonlar, yükünün türüne göre şu şekilde sınıflandırılır:
  1. Anyonlar
  2. Katyonlar

2.1. Anyonlar

 • Elektron sayıları protonlardan çoktur.
  • Bu yüzden yükleri her zaman eksidir (-).
 • Bazı anyonlar:
  • O2-
  • F
  • P3-
  • PO43-
 • Elektron sayıları ile proton sayıları arasındaki fark yüklerini verir.
  • Mesela:
   • -1 yüklü bir anyonda;
    elektron sayısı
    proton sayısından
    1 tane fazladır.
  • Mesela:
   • -3 yüklü bir anyonda;
    elektron sayısı
    proton sayısından
    3 tane fazladır.
 • Nötr atomlar elektron alınca anyonlara dönüşürler.
 • Nötür bir atom elektron alırlarsa, elektron ve proton sayıları arasındaki eşitlik elektronlar lehine bozulur ve anyonlara dönüşürler.
  • Nötr bir atom:
   • 1 elektron alırsa -1 yüklü bir anyon olur.
   • 2 elektron alırsa -2 yüklü bir anyon olur.
   • 3 elektron alırsa -3 yüklü bir anyon olur…
  • Anyonlarda, elektron sayısı proton sayısından mutlaka fazladır.

2.2. Katyonlar

 • Proton sayıları elektron sayılarından fazladır.
 • Yükleri pozitiftir (+).
  • Bazı katyonlar:
   • Ca2+
   • Al3+
   • Na+
   • NH4+
 • Proton ve elektron sayıları arasındaki fark, yüklerini verir.
  • Mesela:
   • +1 yüklü bir katyonda
    proton sayısı
    elektron sayısından
    1 tane fazladır.
  • Mesela:
   • +3 yüklü bir katyonda
    proton sayısı
    elektron sayısından
    3 tane fazladır.
 • Nötür atomlar elektron vererek katyonlara dönüşür.
 • Nötür bir atom elektron verirse, elektron ve proton sayıları arasındaki eşitlik protonlar lehine bozulur ve katyonlara dönüşürler.
  • Nötr bir atom:
   • 1 elektron verirse +1 yüklü bir katyon olur.
   • 2 elektron verirse +2 yüklü bir katyon olur.
   • 3 elektron verirse +3 yüklü bir katyon olur…
  • Katyonlarda, proton sayısı, elektron sayısından mutlaka daha fazladır.

İyonlar da Elektron Alış-Verişi Yapabilir

 • Bir iyon:
  • Kaç tane elektron alırsa yükü o kadar eksilir.
   • Alınan elektron sayısı yükten çıkarılır.
  • Kaç tane elektron verirse yükü o kadar artar.
   • Verilen elektron sayısı yüke eklenir.
 • Mesela:
  • X+2 iyonu;
   1 elektron alırsa X+1 olur.
   2 elektron alırsa nötür X olur.
   3 elektron alırsa X-1 olur.
   4 elektron alırsa X-2 olur.

   1 elektron verirse X+3 olur.
   2 elektron verirse X+4 olur.
   3 elektron verirse X+5 olur.
 • Mesela:
  • X-2 iyonu;
   1 elektron alırsa X-3 olur.
   2 elektron alırsa X-4 olur.

   1 elektron verirse X-1 olur.
   2 elektron verirse nötr X olur.
   3 elektron verirse X+1 olur.
   4 elektron verirse X+2 olur.

Elektron Alış-Verişi Tepkimeleri

 • Aşağıdaki kimyasal tepkimede, bir X atomu 1 elektron alarak X-1 iyonuna dönüşür:
  • X + e → X-1
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X atomu 4 elektron alarak X-4 iyonuna dönüşür:
  • X + 4e → X-4
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X+3 iyonu 4 elektron alarak X-1 iyonuna dönüşür:
  • X+3 + 4e → X-1
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X atomu 1 elektron vererek X+1 iyonuna dönüşür:
  • X → X+1 + e
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X atomu 3 elektron vererek X+3 iyonuna dönüşür:
  • X → X+3 + 3e
 • Aşağıdaki tepkimede, bir X-3 iyonu 5 elektron vererek X+2 iyonuna dönüşür:
  • X-3 → X+2 + 5e

Atomun Yükü Nasıl Hesaplanır?

Yük hesaplamak için aşağıdaki formüllerden herhangi biri kullanılır:

Yük = Elektronların toplam yükü + Protonların toplam yükü

Yük = Proton sayısı – Elektron sayısı

Yüklü Moleküller (Kök İyonlar)

 • Moleküller bir sonraki ünitenin konusu olduğundan burada kısaca bahsedilecektir.
  • Molekülleri daha detaylı anlamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:
 • Aralarında kovalent bağlar bulunan atom topluluklarına molekül denir.
  • Molekül örnekleri:
   • H2O
   • NH3
 • Moleküllerin yük taşıyanlarına kök veya kök iyon denir.
  • Kök iyon örnekleri:
   • CO32-
   • NH4+
 • Kök iyonların da anyon ve katyonları vardır:
  • Katyon kök iyonlara örnekler:
   • NH4+
   • H3O+
  • Anyon kök iyonlara örnekler:
   • CO32-
   • NO3
 • Bütün atomlarının protonlarını toplarsak, kök iyonun toplam proton sayısını bulmuş oluruz.
 • Yük bulma kurallarını kullanarak da iyondaki toplam elektron sayısını buluruz.
  • Mesela:
   • CO32- kökünde:
    • 1 tane C atomu
    • 3 tane O atomu vardır.
   • Bu konu ile ilgili sorularda 6C ve 8O olarak verilmelidir. Yani
    • 1 tane C atomunun 6 protonu,
    • 1 tane O atomunun 8 protonu vardır.
     • 3 tane O atomunda 3×8=24 tane proton olur.
   • CO32- kökündeki toplam proton sayısı da
    • 6 + 24 = 30 proton olur.
   • İyondaki toplam elektron sayısı da şöyle bulunur:
    • Yük = p.s – e.s formülünden
     • -2 = 30 – e.s
     • e.s = 30 + 2
     • e.s = 32 elektron olur.
  • Köklerdeki her bir atomun elektron sayısı TYT kimyasında sorulmayacaktır.

Bu bir reklamdır:

Örnek:

12 protonu, 10 elektronu olan bir atomun iyon yükü kaçtır?

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Aşağıda; anyon, katyon ve nötür olarak sınıflandırılmış bazı atomlar verilmiştir.

Buna göre hangi seçenekte bir hata yapılmamıştır?

A)
Anyon: S2-, N3-
Katyon: Na+, Ca2+
Nötür: H, C

B)
Anyon: Na+, Ca2+
Katyon: S2-, N3-
Nötür: H, C

C)
Anyon: S2-, N3-
Katyon: H, C
Nötür: Na+, Ca2+

D)
Anyon: H, C
Katyon: Na+, Ca2+
Nötür: S2-, N3-

E)
Anyon: S2-, Ca2+
Katyon: Na+, N3-
Nötür: H, C

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Yükü -3 olan bir iyonun, 15 tane protonu varsa, elektron sayısı kaçtır?

Bu bir reklamdır:

Örnek:

X+1 iyonundan 2 elektron koparsa, yükü kaç olur?

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Xn → X4+ + 3e

Yukarıda verilen tepkimedeki n sayısı kaçtır?

3. Kütle Numarası (K.N. veya A)

 • Kütle numarasına,
  • Nükleon sayısı” veya
  • Atom kütlesi” de denir.
 • Kütle numarası A harfi ile gösterilir.

Kütle Numarası Nasıl Hesaplanır?

 • Kütle numarası; bir atomun proton sayısı ile nötron sayısının toplamıdır:

A = p.s + n.s

Atomların Temel Taneciklerinin Sembolü Etrafında Gösterimi

Atom-ve-Periyodik-Sistem-Atomun-Yapısı-
 • Bir atomun sahip olduğu;
  • proton sayısı
  • elektron sayısı
  • nötron sayısı
  • yükü
  • kütle numarası
   sembolü kullanılarak da gösterilebilmektedir.
 • Sembolünün etrafında, bu özelliklerin her birinin sabit bir bölgesi vardır.
 • Bu dizilim bütün atomlarda aynıdır.
 • Kütle numarası, her zaman sembolün sol üst köşesindeki değerdir.
 • Nötron sayısı, her zaman sembolün sol ortasındaki değerdir.
 • Proton sayısı, her zaman sembolün sol alt köşesindeki değerdir.
 • Elektron sayısı, her zaman sembolün sağ alt köşesindeki değerdir.
 • Atomun yükü, her zaman sembolün sağ üst köşesindeki değerdir.

Örnek:

Atom Sembolünün Kullanımı

Yukarıdaki resimde, karbon (C) atomunun sembolünün etrafında gördüğümüz sayılar, bize bu atom hakkında hangi bilgileri veriyor?

Bu bir reklamdır:

Atomun Temel Tanecikleri İle İlgili Formüller

Atomun Sembolünün Kullanımı

Temel tanecikler ile ilgili olarak yukarıda verilen formülleri şöyle toparlayalım:

Kütle Numarası (A) = p.s. + n.s.
Proton sayısı = Yük + e.s.

Örnek:

Bir atomun 19 tane protonu vardır.

Bu atomun nükleon sayısı da 40 ise, nötron sayısı kaçtır?

Bu bir reklamdır:

Örnek:

20Ca+2 iyonunun elektron sayısı kaçtır?

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Bir Y atomunun elektron sayısı nötron sayısından 2 fazladır. Bu atomun proton sayısı ile nötron sayısı da birbirine eşittir.

Buna göre bu atomun yükü kaçtır?

4. İzotop – İzobar – İzoton – İzoelektronik Atomlar

 • İki atomu birbiri ile karşılaştırırken, bu iki atomun;
  • proton sayıları
  • elektron sayıları
  • kütle numaraları ve
  • nötron sayılarının aynı mı farklı mı olduğuna bakılır.
 • Yapılan bu karşılaştırma sonucunda, atomlar hakkında şu kararlar verilir:
  • Atomlar;
   • ya aynıdır (ikiz veya özdeştir).
   • ya izotoptur.
   • ya izotondur.
   • ya izobardır.
   • ya izoelektroniktir.

İzotop Atomlar

 • Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlardır.
  • Bildiğimiz gibi, proton sayısı aynı olan atomlar aynı elementin atomlarıdır.
  • İzotop atomların proton sayıları aynı olmak zorunda olduğuna göre; o zaman, izotop atomlar aynı elementin atomlarıdır.
  • İzotop atomların keşfi ile, bir elementin bütün atomlarının aynı olmayabileceği de anlaşılmıştır.
  • Hatırla:
   • Dalton Atom Modeli‘ne göre bir elementin bütün atomları aynı olmalıydı.
   • İzotop kavramı ile bunun yanlış olduğu anlaşılmıştır.
 • Fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır.
Hidrojenin İzotopları
Hidrojenin İzotopları
Hidrojenin İzotopları
 • Hidrojen (H) elementinin 3 farklı izotop atomu vardır.
  • Hepsinin proton sayısı 1’dir.
  • Ama birinin nötron sayısı 0, birinin 1 ve birinin de 2’dir.
 • Hidrojen elementinin.
  • Kütle numarası 2 olan izotopuna D (Döteryum)
  • Kütle numarası 3 olan izotopuna da T (Trityum) de denir.

İzoton Atomlar

 • Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlardır.
  • Proton sayıları mutlaka farklıdır.
  • Farklı elementin atomlarıdırlar.
  • Kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır.

İzobar Atomlar

 • Kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklı olan atomlardır.
 • İzobar atomların proton sayıları mutlaka farklıdır.
  • Bu yüzden izobar atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır.

İzoelektronik Atomlar

 • Proton sayıları farklı, elektronlarının sayısı ve elektron dağılımı aynı olan atomlardır.
  • TYT kimyasında sorumlu olduğumuz atomların, elektron sayıları eşitse elektron dağılımları da mutlaka eşittir.
  • AYT kimyasında sorumlu olduğumuz B grubu atomlarında, elektron sayıları aynı olan fakat elektron düzenleri farklı olan atomlar vardır.
   • Böyle atomlar izoelektronik değildir.
 • Elektron sayıları ve elektron düzenleri eşit olduğu için, değerlik elektron sayıları da eşittir.
  • Bu yüzden kimyasal özellikleri benzerdir.
 • Özdeş atomlar olmadıkları için de fiziksel özellikleri farklıdır.

Atomların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması

 • İki atomun kimyasal özelliklerinin aynı olması için:
  • ikisinin de aynı sayıda protonu olmalı ve
  • ikisinin de aynı sayıda elektronu olmalıdır.
 • İki atomun fiziksel özelliklerinin aynı olması için:
  • atomların ikiz (özdeş) atomlar olması gerekir.
  • Yani her şeyleri ile aynı olamayan atomların fiziksel özellikleri farklıdır.
 • İzotop atomların:
  • Kimyasal özellikleri aynıdır
  • Fiziksel özellikleri farklıdır.
 • İzoton atomların:
  • Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
 • İzobar atomların:
  • Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

Örnek:

İzotop - İzoton - İzobar Atomlar

Yukarıda verilen A, B, C ve D atomlarının proton, nötron ve nükleon sayılarından bazıları verilmiş bazıları ise boş bırakılmıştır.

Buna göre bu atomları için aşağıdaki soruların cevaplarını bulunur.

I) İzotop atomlar
II) İzoton atomlar
III) İzobar atomlar

Bu bir reklamdır:

Konu Özeti

Atomun Yapısı konusunun özetidir:

 • Atomlar; proton, nötron ve elektronların belli bir düzene göre bir araya gelerek oluşturduğu taneciklerdir.
 • Proton, nötron ve elektronlara atom altı tanecikler veya atomun temel parçacıkları denir.
 • Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar, yörüngelerinde elektronlar bulunur. Atomun çekirdeği atoma göre çok küçüktür.
 • Protonlar; +1 birim yüklü, 1 akb kütleli, elektronlar -1 birim yüklü, 0 akb kütleli, nötronlar ise 0 birim yüklü, 1 akb kütleli parçacıklardır.
 • Bir atomun proton sayısı değişmez, proton sayıları atomları tanımak için kullanılır. Proton sayısına, atom numarası veya çekirdek yükü de denir.
 • Bir atomun yükünü hesaplamanın yollarından biri de proton sayısından elektron sayısı çıkartmaktır.
 • Bir atomun kütle numarası, proton sayısı ile nötron sayısının toplamıdır.
 • Bir atomun proton sayısı (p.s.), elektron sayısı (e.s.), nötron sayısı (n.s.), yükü ve kütle numarası (A) sembolünün etrafına her zaman şu şekilde yerleştirirlir.
Atomun Sembolünün Kullanımı
Atomun Sembolünün Kullanımı
 • Atomun bu temel özellikleri arasınaki ilişki şöyledir:

  A = p.s. + n.s.
  Yük = p.s. – e.s.
 • Sadece proton sayısı aynı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomlar bulunurken elektron sayıları ve yükler dikkate alınmaz.
 • Sadece nötron sayıları eşit olan atomlara izoton atomlar denir. İzoton atomlar bulunurken elektron sayıları ve yükler dikkate alınmaz.
 • Sadece kütle numaraları eşit olan atomlara izobar atomlar denir. İzobar atomlar bulunurken elektron sayıları ve yükler dikkate alınmaz.
 • Proton sayıları farklı, elektronlarının sayısı ve dağılımı aynı olan atomlara izoelektronik atomlar denir. İzoelektronik atomlar bulunurken atomların elektron sayılarına ve elektron dağılımına bakılır.
 • İki atomun kimyasal özelliklerinin aynı olması için ikisinin de aynı sayıda protonu olmalı yine ikisinin de aynı sayıda elektronu olmalıdır.
 • İki atomun fiziksel özelliklerinin aynı olması için, atomların ikiz atomlar olması gerekir. Yani her şeyleri ile aynı olamayan atomların fiziksel özellikleri farklıdır.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

7 yorum “2. Atomun Yapısı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>