Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Orbitallerde Enerji

Periyodik sistem ve elektron dizilimleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Mesela; bir atomun temel haldeki orbital dizilimine bakarak, atomun grup ve periyot numarasını kolayca bulabiliriz.

Elektron Diziliminde Enerji

 • Orbitalin enerjisi demek aslında, orbitaldeki elektronların enerjisi demektir.
  • Orbitalin enerjisi yüksekse, o orbitaldeki elektronların de enerjisi yüksek demektir.
 • Elektronların da Potansiyel ve Kinetik Enerjileri vardır.
 • Elektronun Enerjisi” diyorsak, Potansiyel mi Kinetik mi olduğunu belirtmiyorsak, kastettiğimiz enerji Potansiyel Enerjidir.
 • Atomlarda orbitaller, en düşük potansiyel enerjiliden başlayarak yüksek enerjiliye doğru dizilmişlerdir:
Orbitallerde Enerji
Orbitallerde Enerji
 • Potansiyel Enerji: 1s orbitalinden itibaren artarak gider.
 • Kinetik Enerji: 1s orbitalinden itibaren azalarak gider.
 • Aynı orbitalin iki elektronunun kinetik ve potansiyel enerjileri eşittir.
 • p, d ve f orbitallerindeki kardeş orbitallerin, kinetik enerjileri eşittir.
 • p, d ve f orbitallerindeki kardeş orbitallerin, potansiyel enerjileri eşittir.

Örnek:

4p1, 3p1 ve 4d1 elektronlarının kinetik ve potansiyel enerjilerini kıyaslayınız.

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Orbitallerde Kinetik ve Potansiyel Enerji

Yukarda siyah çizgiler ile gösterilen 3 elektrondan biri x, diğeri y ve üçüncüsü de z olarak adlandırılmıştır.

Buna göre, bu üç elektronun, kinetik ve potansiyel enerjilerine göre karşılaştırmasını yapınız.

Cevabı göster
Çözümü göster

Küresel Simetrik Atomlar ve İyonlar

 • Dizilimindeki son orbitali, tam dolu ya da yarı dolu olan atom ya da iyonlar, küresel simetri gösterir.
  • Yani; şu orbitallerden herhangi biri ile biten herkes küresel simetriktir:
   • s1 – s2
   • p3 – p6
   • d5 – d10
   • f7 – f14
 • Son orbitali, tam dolu olan atom veya iyonlar, tam küresel simetriktir.
  • Tam küresel simetrik atomlar şu orbitaller ile biter:
   • s2
   • p6
   • d10
   • f14
 • Son orbitali, yarı dolu olan atom veya iyonlar, yarı küresel simetriktir.
  • Yarı küresel simetrik atomlar şu orbitaller ile biter:
   • s1
   • p3
   • d5
   • f7
 • Küresel simetrik atomlar, şekil olarak tam bir küreye benzeyen atomlardır.
 • Küresel simetri özelliği, atomlara, kararlılık kazandırır.
  • Mesela; bütün soy gaz atomları küresel simetriktir. Bu yüzden hiç bir kimyasal tepkimeye katılmazlar.

Örnek:

I) Cl1-18 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
II) S16 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
III) Mn25 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5
IV) Br35 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5

Yukarıda orbital dizilimleri verilen atom ve iyonlardan hangileri küresel simetriktir?

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

d4 – d9 Kuralı

 • Bu kural, 24Cr ve 29Cu atomlarına özel bir kuraldır.
 • Bu iki atomun temel hallerine ait orbital dizilimine baktığımızda birinin d4 diğerinin d9 orbitalleri ile bitmesi gerektiğini görürüz:

  • Cr24 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
  • Cu29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9

 • Ama yapılan ölçümler, ortaya çıkarmıştır ki bu iki atom asla 3d4 ve 3d9 ile sonlanmamaktadır. Doğrusu şöyledir:

  • Cr24 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5
  • Cu29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

 • Yani, temel haldeki atomlarda, son orbital, d4 veya d9 olduğunda; bir önceki s2 orbitali, bir elektronunu bu orbitallere göndermektedir. s2 orbitalinden bir elektron gelince;
  • d4 dizilimi d5
  • d9 dizilimi de d10 olmaktadır.
 • Bu olay kendiliğinden, doğal yollarla gerçekleştiği için, yukarıdaki dizilimler atomların aynı zamanda temel hali olarak kabul edilir.
 • Sonuç olarak; 24Cr ve 29Cu atomları, temel halde küresel simetriktir.

Örnek:

29X+ iyonunun orbital dizilimini yapınız.

Cevabı göster
Çözümü göster

Orbital Dizilimi ile Grup-Periyot Bulma

Proton sayısı 20 ve daha küçük olan atomlarda grup ve periyot bulurken, orbital dizilini yapmak şart değildir; Kimya 9 dersinde gördüğümüz yöntemlerle de bulunabilir.

 • Orbital dizilimi ile bütün atomların, periyodik sistemdeki grubu ve periyodu bulunabilir.
  • Bunun için, mutlaka, atomun, temel halinin orbital dizilimini yapmamız gerekmektedir.
  • Temel halde iken atomlar, nötür olurlar ve elektron dizilimleri olması gerektiği gibi, kurallara uygun olur.

Orbital Diziliminden Periyot Bulma

 • Atomların orbital dizilimine baktığımızda, orbitallerin önündeki en büyük katsayı, atomun periyot numarasıdır.
 • Atomların periyot numarası demek, yörünge sayısı demektir.
  • Mesela; bir atomun 4 tane yörüngesi varsa, o atom 4. periyot atomudur.

Öğretici Örnek:

Aşağıda bazı atomların temel (nötür) hallerinin orbital dizilimi ve periyot numaraları verilmiştir:

18Ar : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 (3. periyot)
8O : 1s2 2s2 2p4 (2. periyot)
25Mn : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 (4. periyot)
35Br : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 (4. periyot)
29X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 (4. periyot)

Orbital Diziliminden Grup Bulma

 • Periyodik tablo, atomların son orbitallerine göre bloklara ayrılmıştır. Bu bloklar şunlardır:
  • s bloğu: 1A ve 2A grupları
  • p bloğu: 3A, 8A ve arasındaki gruplar
  • d bloğu: Bütün B grupları
  • f bloğu: Lantanitler ve Aktinitler
Periyodik Sistemdeki Bloklar
Periyodik Sistemdeki Bloklar
 • Orbital diziliminden grup bulmak istediğimizde, atomun son orbitaline bakmalıyız. Atomun grup numarası ile ilgili bütün bilgi bu orbitaldedir.
  • Son orbitali s olan bir atomun grup numarası ya 1A ya da 2A’dır:
   • s1 : 1A grubu
   • s2 : 2A grubu
  • Son orbitali p olan bir atomun grup numarası, 3A-8A arasındadır. p orbitalinin elektron sayısına 2 eklersek, atomun kaç A grubunda olduğu ortaya çıkar:
   • p1 : 3A grubu
   • p2 : 4A grubu
   • p3 : 5A grubu
   • p4 : 6A grubu
   • p5 : 7A grubu
   • p6 : 8A grubu
  • Son orbitali d olan bir atom, 1B – 8B gruplarından birinde yaşıyordur, yani bir geçiş metalidir. Genel olarak d orbitalinin elektron sayısına 2 eklersek atomun kaç B grubunda yaşadığını buluruz.
   • d1 : 3B grubu
   • d2 : 4B grubu
   • d3 : 5B grubu
   • d4 : 6B grubu (4s13d5 ile biter)
   • d5 : 7B grubu
   • d6 : 8B grubu (birincisi)
   • d7 : 8B grubu (ikincisi)
   • d8 : 8B grubu (üçüncüsü)
   • d9 : 1B grubu (4s13d10 ile biter)
   • d10 : 2B grubu
 • Son orbitali f olan bir atom ya Lantanittir ya da Aktinit. Hangisi olduğunu, atomun periyot numarasına bakarak analarız.
  • Lantanitler 6 periyotta
  • Aktinitler ise 7. periyotta bulunurlar.

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Aşağıdaki elementlerin periyodik sistemdeki grup ve periyotlarını bulunuz.

a) 13Al
b) 20Ca
c) 25Mn
d) 30Zn

Cevabı göster
Çözümü göster

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

2 yorum “2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>