MAT – Bölüm 1 – Test 1

Testin Kazanımları

11.1.1.1. Atomu kuantum modeliyle açıklar.
a. Bohr atom modelinin deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki sınırlılıkları
vurgulanarak modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi üzerinde durulur.
b. Tek elektronlu atomlar/iyonlar için orbital kavramı elektronların bulunma olasılığı ile
ilişkilendirilir.
c. Yörünge ve orbital kavramları karşılaştırılır.
ç. Kuantum sayıları orbitallerle ilişkilendirilir.
d. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri açıklanır.

Günümüzde geçerli olan atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Dalton Atom Modeli

Thomson Atom Modeli

Rutherford Atom Modeli

Bohr Atom Modeli

Modern Atom Teorisi

I) Kuantum Atom Modeli
II) Orbital Atom Modeli
III) Bulut Atom Modeli

Modern Atom Teorisi için kullanılan diğer adlandırmalar yukarıdakilerden hangileridir?

Yalnız I

Yalnız II

I ve IIII

II ve III

I, II ve III

Modern Atom Teorisi aşağıdaki atom modellerinden hangisinden sonra ortaya atılmıştır?

Dalton Atom Modeli

Thomson Atom Modeli

Rutherford Atom Modeli

Bohr Atom Modeli

Kuantum Atom Modeli

Bohr Atom Modeli hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Tek elektronlu atomların yaydığı spektrumları başarılı olarak açıklar.

Birden çok elektronu olan atomların spekturumlarını açıklamakta oldukça başarılıdır.

Elektronların hareketlerini yörünge (kabuk) kavramı ile açıklar.

Modern Atom Teorisinden önceki son atom modelidir.

Ruhterford Atom Modeli’inden sonra ortaya atılmıştır.

I) 2He
II) 2He+
III) 1H

Bohr Atom Modeli, yukarıda verilen atom ve iyonlardan hangisini yaydığı spektrumları açıklayabilir?

Yalnız I

I ve II

I ve II

II ve III

I, II ve III

Modern Atom Teorisi ile birlikte tanıdığımız ve elektronların hareketini açıklamakta kullanılan kavram hangisidir?

Çekirdek

Yörünge

Orbital

Kabuk

İzotop

Orbital kavramı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Bir elektronun bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu hacimsel bölgedir.

Elektronların hareket ettiği dairesel yörüngelerdir.

Orbitale “alt kabuk” da denir.

Orbitale “alt enerji düzeyi” de denir.

Farklı geometrik şekillere sahip orbitaller vardır.

I) Louis de Broglie
II) Werner Heisenberg
III) Erwin Schrodinger

Verilen isimlerden hangisi Modern Atom Teorisi’ne katkıda bulunmuş başlıca bilim insanları arasındadır.

I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnzı III

Yörünge ve orbital karşılaştırması için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

YörüngeOrbital
Bohr Atom Modeli ile ortaya atılmıştır.Modern Atom Teorisi ile ortaya atımıştır.
Elektronların hareketi açıklarElektronların hareketini açıklar
Çekirdek etrafındaki dairesel rotalardır.Çekirdek etrafındaki hacimsel bölgelerdir.
K, L, M, N, … şeklinde adlandırlırlar.s, p, d, f şeklinde adlandırılırlar.
Alt kabuk da denir.Kabuk da denir.

Orbitalleri ifade eden semboller hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

s, p, d, f

a, b, c, d

1, 2, 3, 4

k, l, m, n

x, y, z

Aşağıda verilen orbital şekillerinden hangisi s orbitaline aittir?

s Orbitali

px-orbitali Modern Atom Teorisi

pz-orbitali

py-orbitali

dxz-orbitali

Aşağıda verilen orbital şekillerinden hangisi py orbitaline aittir?

s Orbitali

px-orbitali Modern Atom Teorisi

pz-orbitali

py-orbitali

dxz-orbitali

Aşağıda verilen orbital şekillerinden hangisi bir d orbitaline aittir?

s Orbitali

px-orbitali Modern Atom Teorisi

pz-orbitali

py-orbitali

dxz-orbitali

SeçenekOrbital GrubuEş Enerjili
Orbital
Sayısı
Elektron Kapasitesi
I)s orbitali12
II)p orbitalleri36
III)d orbitalleri510
IV)f orbitalleri816

Orbitaller hakkında tabloda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız IV

III ve IV

3d6 orbitalleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

3. yörüngenin orbitalleridir.

7 tane eş enerjili orbitalden oluşur.

6 elektronu vardır.

4 yarı bir tam dolu orbitalden oluşur.

Elektronlar d6-orbitalleri şeklinde dizilebilir.