Modern Atom Teorisi 4. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE I

MODERN
ATOM
TEORİSİ

IV. Bölüm

4. Elementleri Tanıyalım

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Kimyasal Tepkime Denklemleri
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Elementleri Tanıyalım
  • s Bloğu Elementleri
  • p Bloğu Elementleri
  • d Bloğu Elementleri
  • f Bloğu Elementleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Elementleri Tanıyalım

Periyodik Sistemdeki Bloklar

 • Elementler teker teker değil blok blok tanıtılacaktır.
 • Periyodik sistemdeki bloklar:
  • s Bloğu Elementleri
  • p Bloğu Elementleri
  • d Bloğu Elementleri
  • f Bloğu Elementleri
Periyodik Sistemdeki Bloklar

Elementleri Tanıyalım

s Bloğu Elementleri (1A ve 2A)

1A Grubu Elementleri (Alkali Metaller)

1A Grubu Elementleri
1A Grubu Elementleri
 • Orbital dizilimleri ns1 ile biter.
 • Grubun ilk elementi H’dir ve bir ametaldir, ametallerin özelliklerini gösterir.
 • H bileşiklerinde -1 ve +1 yük alır.
 • H hariç hepsi metaldir.
 • Alkali metaller olarak bilinirler.
 • Metallerin özelliklerini iyi gösterirler.
 • En aktif metaller burada bulunur.
 • Değerlik elektron sayıları 1’dir.
 • Metaller +1 değerlik alırlar.
 • Aşağıya doğru metalik aktiflik artar.
 • Oksitleri baziktir: Na2O, K2O…
 • Suyla ve asitler tepkime vererek H2 gazını oluştururlar.
  K + H2O -> KOH + 1/2H2(g)
  2Na + 2HCl -> 2NaCl + H2(g)

Elementleri Tanıyalım

s Bloğu Elementleri (1A ve 2A)

2A Grubu Elementleri (Toprak Alkali Metaller)

2A Grubu Elementleri
2A Grubu Elementleri
 • Orbital dizilimleri ns2 ile biter.
 • Hepsi metaldir.
 • Grup, 2. periyottan itibaren başlar.
 • Değerlik elektron sayıları 2’dir.
 • Bileşiklerinde +2 değerlik alırlar.
 • Berilyum hariç, oksitleri baziktir: MgO, CaO…
 • BeO, amfoter bir oksittir.

 • Alkali metallerden sonra en aktif metallerin bulunduğu gruptur.
 • Aşağıya doğru gidildikçe, metalik aktiflik artar.
 • Tabiatta, serbest halde değil, hep bileşikleri halinde bulunurlar.
 • Suyla ve asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı oluştururlar.

Elementleri Tanıyalım

p Bloğu Elementleri (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

3A Grubu Elementleri (Toprak Metalleri)

3A Grubu Elementleri
3A Grubu Elementleri
 • Gruptaki atomların orbital dizilimi ns2np1 ile biter.
 • Değerlik tabakalarında 3 elektron vardır (değerlik elektron sayıları 3’tür).
 • Grup, 2. periyottan itibaren başlar.
 • Gruptaki B (Bor) elementi bir yarı metaldir, diğer elementler metaldir.

 • Bor elementi, kovalent bağlar kurar.
 • Alüminyum (Al) elementi, bileşiklerinde, +3 yük alırken, diğer metaller hem +1 hem de +3 yük alabilmektedir.
 • Grupta aşağıda doğru gidildikçe +1 yük daha çok tercih edilir.

Elementleri Tanıyalım

p Bloğu Elementleri (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

4A Grubu Elementleri (Karbon Grubu)

4A Grubu Elementleri
4A Grubu Elementleri
 • Gruptaki atomların orbital dizilimi ns2np2 ile biter.
 • Değerlik tabakalarında 4 elektron vardır (değerlik elektron sayıları 4’tür).
 • Grup, 2. periyottan itibaren başlar.
 • C ametali, bileşiklerinde -4 ile +4 arasında yükler alabilir.

 • C (Karbon): ametaldir.
 • Si (Silisyum) ve Germanyum (Ge) elementleri yarı metaldir.
 • Kalay (Sn) ve Kurşun (Pb) elementi metaldir.
 • Gruptaki metaller/yarı metaller bileşiklerinde, +2 veya +4 yük alırlar.

Elementleri Tanıyalım

p Bloğu Elementleri (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

5A Grubu Elementleri (Azot Grubu)

5A Grubu Elementleri
5A Grubu Elementleri
 • Gruptaki atomların orbital dizilimi ns2np3 ile biter.
 • Değerlik tabakalarında 5 elektron vardır. Değerlik elektron sayıları 5’tir.
 • Grup, 2. periyottan itibaren başlar.
 • Azot ve fosfor elementleri bileşiklerinde -3 ile +5 arasında değerlik alabilir.

 • Fosfor elementi hava ile temas edince parlayarak yanar.
 • Metaller ve yarı metaller kararlı bileşiklerinde +5 yük olur.

Elementleri Tanıyalım

p Bloğu Elementleri (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

6A Grubu Elementleri (Kalkojenler)

6A Grubu Elementleri
6A Grubu Elementleri
 • Gruptaki atomların orbital dizilimi ns2np4 ile biter.
 • Değerlik tabakalarında 6 elektron vardır. Değerlik elektron sayıları 6’dır.

 • Grup, 2. periyottan itibaren başlar.
 • Oksijen bileşiklerinde -2 değerlik alırken, grubun diğer elementleri kararlı bileşiklerinde +6 değerlik alır.

Elementleri Tanıyalım

p Bloğu Elementleri (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

7A Grubu Elementleri (Halojenler-Tuz Oluşturanlar)

7A Grubu Elementleri
7A Grubu Elementleri
 • Grup, 2. periyottan itibaren başlar.
 • En aktif ametallerin bulunduğu gruptur.
 • Gruptaki atomların orbital dizilimi ns2np5 ile biter.
 • Değerlik elektron sayıları 7’dir.
 • Oda koşullarında, katı, sıvı veya gaz halindedirler.
 • H ile asitleri oluştururlar: HF, HCl, HBr, HI

 • Flor, bileşiklerinde daima -1 değerlik alırken, diğer halojenler -1 ile +7 arasında yükler alabilmektedir.
 • Doğada genellikle iki atomlu (diatomik) molekülleri halinde (F2, Cl2, Br2, I2) veya bileşikleri halinde bulunurlar.
 • At, radyoaktif bir elementtir ve özellikleri tam olarak bilinmemektedir.

Elementleri Tanıyalım

p Bloğu Elementleri (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

8A Grubu Elementleri (Asal Gazlar-Soy Gazlar)

8A Grubu Elementleri
8A Grubu Elementleri
 • Gruptaki atomların orbital dizilimi ns2np6 ile biter. Fakat Helyumun orbital dizilimi 1s2 dir.
 • Değerlik elektron sayıları 8’dir. Fakat Helyumun değerlik tabakasında 2 elektron vardır ve değerlik elektron sayısı 2’dir.
 • Helyum dubletini tamamlamış, diğer soy gazlar oktetini tamamlamıştır.

 • Her biri kendi periyodunun, iyonlaşma enerjisi en yüksek, elektron ilgisi en düşük, atom çapı en küçük atomlarıdır.
 • Tepkime girme eğilimleri çok düşük yani inert veya soy elementlerdir.
 • Oda koşullarında hepsi gaz ve monoatomik haldedir.

Elementleri Tanıyalım

d Bloğu Elementleri (B Grupları)

B Grupları (Geçiş Metalleri-Geçiş Elementleri)

d Bloğu Elementleri
d Bloğu Elementleri
 • 4. periyotta başlarlar.
 • Orbital dizilimleri, d orbitali ile biter.
 • IUPAC sistemine göre, blok, 3. grup ile başlar 12. grup ile biter.
  • Yaygın sisteme göre ise 3B ile başlar 2B ile biter.
 • Özkütleleri genellikle büyüktür. Bu nedenler çoğu Ağır Metal olarak da bilinir.
 • Hepsi metaldir.

 • Cıva hariç hepsi katıdır.
 • Bileşiklerinde +1 ile +7 arasında yükler alabilirler fakat; çoğu +2 ve +3 yüklerini tercih eder.
 • Sc (Skandiyum) sadece +3, Ag (Gümüş) sadece +1, Zn (Çinko) sadece +2 yük alır.
 • Cu, Ag, Au, Hg, Pt soy metallerdir.
 • Metalik bağ sayesinde ile katı veya sıvı olurlar.

Elementleri Tanıyalım

f Bloğu Elementleri

İç Geçiş Metalleri (Nadir Toprak Metalleri)

f Bloku Elementleri
f Bloku Elementleri
 • Lantanitler ve Aktinitler olarak adlandırılırlar.
  • Lantanitler 6. periyot 2A grubunun devamıdır.
  • Aktinitler ise 7. periyot 2A grubunun devamıdır.
 • Periyodik sistemin çirkin görünmemesi için altta gösterilirler.
 • Son orbitalleri f orbitalidir.
 • Lantanitler ve Aktinitler 14’er tanedir.

 • Hepsi metaldir.
 • Lantanitlerden Pr (Praseodimyum) hariç hepsi tabiatta bulunur.
 • Lantanitler, bileşiklerinde genellikle +3 yük alırlar, Pm radyoaktiftir.
 • Aktinitlerin ilk 5 tanesi doğada bulunur, hepsi radyoaktiftir.
 • Aktinitler, bileşiklerinde genellikle +3 ve +4 yük alırlar.

Modern Atom Teorisi

IV. Bölüm
(Elementleri Tanıyalım)

Bitti 🙁