KKG – 1. Bölüm – Test 1

Testin Kazanımları

12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
a. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır.
b. Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.

Organik bileşiklerin Tanrı’sal bileşikler olduğunu, insanların gücünün organik bileşik üretmeye yetmeyeceğini savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Vitalizm

Organik kimya

Katlı oranlar yasası

Kütlenin korunumu kanunu

Oktet kuralı

Bir insan tarafından laboratuvarda sentezlenen ilk organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

Aspirin

Üre

Metan

Glikoz

Sirke

Bütün organik bileşiklerin temeli olan ana element aşağıdakilerden hangisidir?

O

N

C

H

He

Organik kimya için aşağıdaki ifadelerden hangisi de kullanılır?

Karbon kimyası

Fizikokimya

Analitik kimya

Anorganik kimya

İnorganik kimya

Bütün organik bileşiklerde karbon elementi vardır, fakat karbonun oluşturduğu her bileşik organik bir bileşik değildir.

Buna göre aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi bir organik bileşiktir?

CaCO3

KCN

CO

CO2

C3H8

I) CH4
II) CCl4
III) NaCN
IV) CH3OH
V) Na4C

VI) HCOOH
VII) C6H6
VIII) CO
IX) CO2
X) MgCO3

Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden kaç tanesi bir organik bileşik değildir?

2

3

4

5

6

Aşağıdaki tabloda bazı bileşik formülleri verilmiş ve sınıflandırmaları yapılmıştır.

Karbon-kimyasına-giriş-organi-inorganik-anorganik-bileşik

Buna göre hangi bileşikler doğru sınıflandırılmıştır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Karbon-kimyasina-giris-ornek-12

Yukarıda verilen Venn şemasının doğru olabilmesi için a, b ve c ile ifade edilen özellikler hangisindeki gibi olmalıdır?

abc
OksitlerOrganik bileşiklerAsitler
Organik bileşiklerAnorganik bileşiklerAsitler
OksitlerAnorganik bileşiklerBazlar
OksitlerAnorganik bileşiklerAsitler
AsitlerOrganik bileşiklerOksitler

Canlılardan elde edilen bileşiklerine “Organik” bileşik adını koyan bu ismin bütün C bileşiklerinde kullanılmasına sebep olan bilim adamı kimdir?

J. Dalton

J. J. Berzelius

Robert Boyle

Rutherford

Avogadro

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bir bileşik değildir?

C6H12O6

C2H5COOH

C3H7SH

K2CO3

CI4

Bileşiklerin genel özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

I.    Kovalent bağ içerir.
II.   Erime ve kaynama noktası yüksektir.
III.  Ana kaynağı canlılardır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri HCOOH için doğru iken NaF için yanlıştır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III

  • Sayıları bütün bileşiklerin yaklaşık %98’i kadardır.
  • Genellikle kovalent bağlıdırlar.
  • Genellikle tepkimeleri yavaştır.

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yukarıda bahsedilen bileşiklerden biridir?

Yemek tuzu

Doğal gaz

Kabartma tozu

Sönmemiş kireç

Lavabo açıcısı

  • Genellikle iyonik bağlıdırlar.
  • Genellikle erime ve kaynama noktaları yüksektir.
  • Genellikle C elementi dışındaki elementlerden oluşurlar.

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yukarıda bahsedilen bileşiklerden biri değildir?

HCN

H2CO3

CH3OH

Al(OH)3

KMnO4

I. Genellikle doğadaki minerallerden elde edilirler.
II. Kimyasal tepkimeleri genellikle yavaş ve mekanizmalıdır.
III. Genellikle yanıcıdırlar.
IV. Genellikle suda çözünmezler.
V. Sayıları çok fazladır.

Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi organik bileşiklere aittir?

1

2

3

4

5

Organik ve anorganik bileşikler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Organik bileşiklerin ana kaynağı genellikle tabiattaki canlılardır.

Anorganik bileşikler; asitler, bazlar, tuzlar ve oksitlerdir.

Anorganik bileşikler iyonik ya da kovalent bağlı olabilirler.

Kireç taşı bir anorganik bileşiktir.

Anorganik bileşiklerin tepkimeleri genellikle daha yavaştır.

Aşağıdaki tepkimelerin hangisi Vitalizm inancına aykırıdır?

Ca2C + 2H2O → C2H2 + 2Ca(OH)2

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

C + 1/2O2 → CO2

2NaCl → 2Na + Cl2

Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O