5. Hibritleşme ve Molekül Geometrisi


Karbon Kimyasına Giriş - Hibritleşme ve Molekül Geometrisi

 • Hibritleşme, “melezleşme” demektir.
 • Hibritleşme olayı, atomların orbitallerinde gerçekleşir.
 • Hibritleşme olayına, sadece son yörüngedeki orbitaller (değerlik orbitalleri) katılır.
 • Hibritleşme olayında, son yörüngedeki orbitaller melezleşir ve hibrit orbitallerine dönüşür.
 • Hibrit orbitalleri, eşit enerjili kardeş orbitallerdir.
 • Hibrit orbitallerinin kendilerine özgü isimleri vardır: sp, sp2, sp3 hibrit orbitalleri
 • Hibrit orbitallerinin şekilleri, bildiğimiz s, p, d, f orbitallerinden farklıdır.
 • Organik moleküllerde karşımıza çıkabilecek üç çeşit hibritleşme vardır. Bunlar:
  • sp3 hibritleşmesi
  • sp2 hibritleşmesi
  • sp hibritleşmesi
 • Hibritleşmenin türü atomun kuracağı σ (sigma) ve π (pi) bağlarının sayısını belirler.

σ (Sigma) ve π (Pi) Bağları

Kovalent bağlar, şu şekilde ikiye ayrılır.

 1. σ (Sigma) bağı
 2. π (Pi) bağları

σ (Sigma) Bağı

 • İki ametal arasında kurulan ilk kovalent bağ sigma bağıdır.
 • Sigma bağı yoksa, atomlar kovalent bağ kurmamış demektir.

π (Pi) Bağı

 • Pi bağı, ikili veya üçlü kovalent bağlarda görülür.
  • İkili kovalent bağın, bir tanesi sigma diğeri pi bağıdır.
  • Üçlü kovalent bağın, bir tanesi sigma, diğer ikisi pi bağlarıdır.

Hibritleşmeye Göre Sigma ve Pi Bağı Sayısı

 • sp3 hibritleşmesi yapan C atomu, 4 tane sigma bağı kurar, hiç pi bağı kurmaz.
 • sp2 hibritleşmesi yapan C atomu, 3 tane sigma bağı kurar, 1 tane pi bağı kurar.
 • sp hibritleşmesi yapan C atomu, 2 tane sigma bağı kurar, 2 tane pi bağı kurar.

Örnek:

Aşağıda, etilen ve asetilen molekülündeki bağların, nasıl sigma ve pi olarak sınıflandırıldığını görüyorsunuz:

Sigma-ve-Pi-Bağları
Sigma-ve-Pi-Bağları

Örnek:

Aşağıdaki organik molekülde belirtilen, σ (sigma) ve π (pi) bağlarını inceleyiniz.

Sigma-ve-Pi-Bağları-2
Sigma-ve-Pi-Bağları-2

C Atomunun Temel Hal Orbitalleri

 • C atomu, 6 proton ve 6 elektronu olan küçük ve yetenekli bir atomdur.
 • C atomunun orbital dizilimi şu şekildedir:
  • 6C6      1s2 2s2 2p2
 • C atomunun, hibritleşmeden önce, temel haline ait, enerji seviyeleri ile birlikte orbital dizilimini göstermek istersek, şöyle gösterebiliriz:
Karbonun Temel Hal Orbital Dizilimi
Karbonun Temel Hal Orbital Dizilimi
 • Hibritleşmeden önce, s ve p orbitalleri şöyle görünür:
s ve p Orbitalleri
Hibritleşmeden Önce s ve p Orbitalleri
 • Temel hal orbital dizilimine bakarsak, 2p orbitallerinin enerjisinin en yüksek olduğunu, 2s orbitallerinin enerjisinin de 2p orbitallerinden düşük olduğunu görürüz.
 • C atomunun değerlik orbitalleri, 2s2 ve 2p2 orbitalleri olduğu için, hibritleşme bu iki orbital arasında gerçekleşir.

C Atomunun sp3 Hibritleşmesi

 • C atomunda sp3 hibritleşmesi, atomun son yörüngesinde bulunan; 2s orbitali ile 3 tane kardeş 2p orbitalinin melezleşmesi ile oluşur.
 • sp3 hibritleşmesinde;
  • 2s orbitalinin enerjisi biraz artar
  • 2p orbitallerinin üçünün de enerjisi biraz azalır
  • Böylece 4 tane orbital ortada buluşur ve enerjileri eşitlenir
  • Bu arada, 2s2 orbitalinin 1 elektronu boş olan 2p2 orbitallerine geçer.
 • Bu olaylar sonucu, C atomu temel halden sp3 hibritleşmesi yapmış hale geçer.
 • sp3 hibrileşmesi esnasında gerçekleşen bütün bu olaylar şu şekilde gösterilebilir:
C Atomunun sp3 Hibritleşmesi
C Atomunun sp3 Hibritleşmesi
 • Yukarıda görüldüğü gibi, sp3 hibrit orbitalleri, 4 tane yarı dolu orbitaldir.
 • sp3 hibrit orbitalleri; biri sönük diğeri şişik iki tane balonun ağızlarından eklenmesiyle oluşan şekler benzer.
 • Aşağıda, 4 adet sp3 hibrit orbitali, yönleri ile birlikte verilmiştir:
sp3 Hibrit Orbitalleri
4 Adet sp3 Hibrit Orbitali
 • Atomun çekirdeğinin etrafında, 4 tane sp3 hibrit orbitali, hep birlikte şöyle görünür:
Karbon Kimyasına Giriş - Hibritleşme ve Molekül Geometrisi
sp3 Hibrit Orbitalleri
 • Orbitallerin hep birlikte oluşturduğu şekle bakarsak, eş üçgenlerden oluşan bir üçgen piramittir. Bu şekle düzgün dörtyüzlü denir.
 • C atomu ile kovalent bağ kurmak isteyen atomlar, bu 4 tane hibrit orbitali ile kesişerek bağlanırlar. Yani; karbon atomuna bağlanacak atomlar, bu orbitallerin elektronlarını ortaklaşa kullanır.
 • Merkezinde, sp3 hibritleşmesi yapmış bir C atomu bulunan moleküllerin geometrik şekli, düzgün dörtyüzlüdür.
 • sp3 hibritleşmesi yapmış C atomunun 4 tane yarı dolu sp3 orbitali vardır.
 • İki ametal atomunun, yarı dolu ortbitalleri, karşılıklı olarak eşleştirse, bir kovalent bağ oluşur.
 • İki yarı dolu orbitalin, karşılıklı olarak örtüşmesi ile oluşan kovalent bağına σ (sigma) bağı denir.

sp3 Hibritleşmesi Yapmış C Atomunun Özellikleri

 • sp3 hibritleşmesi yapmış C atomu, 4 tane tekli kovalent bağ kurar.
 • Tekli kovalent bağların hepsi σ (sigma) bağıdır:
Tekli Kovalent Bağ Kurmuş C Atomu
4 Tane Sigma Bağı
 • Bu karbon atomunun oluşturduğu molekülleri geometrik şekli, düzgün dörtyüzlüdür.
 • Çizim zorluğundan dolayı dik açılı gibi çizilir fakat; kovalent bağlar arasındaki açı 109,5 derecedir.
 • İkili veya üçlü kovalent bağ yapmayan bütün C atomları sp3 hibritleşmesi yapmış demektir.

CH4 (Metan) Molekülü

CH4 Molekülünün Lewis Nokta Yapısı
CH4 Molekülünün Lewis Nokta Yapısı

CH4 molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı’na bakarsak, C atomunun 4 tane tekli bağ (σ – sigma bağı) yaptığını görürüz. Bu yüzden;
– CH4 molekülündeki C atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
– CH4 molekülünün geometrik şekli düzgün dörtyüzlüdür.
– CH4 molekülünde, bağlar arasındaki açı 109,5 derecedir.

Aşağıda, orbitaller yapıları ile, CH4 molekülünün oluşumu verilmiştir:

CH4 Molekülünün Oluşumu
Orbital Yapısına Göre CH4 Molekülünün Oluşumu

CCl4 (Karbon Tetraklorür) Molekülü

CCl4 Molekülünün Lewis Yapısı
CCl4 Molekülünün Lewis Yapısı

CCl4 molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı’na bakarsak, C atomunun 4 tane tekli bağ (σ – sigma bağı) yaptığını görürüz. Bu yüzden;
– CCl4 molekülündeki C atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
– CCl4 molekülünün geometrik şekli düzgün dörtyüzlüdür.
– CCl4 molekülünde, bağlar arasındaki açı 109,5 derecedir.

C2H6 (Etan) Molekülü

C2H6 Molekülünün Lewis Yapısı
C2H6 Molekülünün Lewis Yapısı

C2H6 molekülünün Lewis Elektron Nokta Yapısı’na bakarsak, C atomlarının ikisinin de 4’er tane tekli bağ (σ – sigma bağı) yaptığını görürüz. Bu yüzden;
– C2H6 molekülündeki 2 C atomu da sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
– C2H6 molekülünün geometrik şekli, birbirine eklenmiş 2 tane düzgün dörtyüzlüdür.
– C2H6 molekülünde, bağlar arasındaki açı 109,5 derecedir.

C2H6 molekülünün orbital yapısı şöyledir:

C2H6 Molekülünün Orbital Yapısı
C2H6 Molekülünün Orbital Yapısı

C Atomunun sp2 Hibritleşmesi

C Atomunun sp2 Hibritleşmesi
C Atomunun sp2 Hibritleşmesi
 • sp2 hibritleşmesinde; s orbitali ve kardeş p orbitallerinden 2 tanesi hibritleşmeye katılır, geriye kalan 1 tane p orbitali hibritleşmeye katılmaz. Yani; sp2 hibritleşmesine toplam 3 tane orbital katılır.
sp2 Hibritleşmesine Katılan Orbitaller
sp2 Hibritleşmesine Katılan Orbitaller
 • s orbitali; sp3 hibritleşmesinde olduğu gibi bir elektronunu, boş olan p orbitaline verir.
 • s orbitali ile 2 tane yarı dolu kardeş p orbitali, aynı enerji düzeyinde buluşur. (sp3 hibritleşmesinde olduğu gibi)
 • sp2 hibritleşmesi sonucu, 3 tane sp2 hibrit orbitali oluşur.
sp2 Hibrit Orbitalleri
Ayrı Ayrı sp2 Hibrit Orbitalleri
 • sp2 hibrit orbitalleri, atomun çekirdeğinden dışarıya doğru yönelen ve aralarında 120o açı olan 3 adet eş orbitaldir.
sp2 Hibrit Orbitalleri
sp2 Hibrit Orbitalleri

sp2 Hibritleşmesi Yapmış C Atomunun Özellikleri

 • sp2 hibritleşmesi yapmış C atomu, 2 tane tekli 1 tane ikili kovalent bağ kurar.
sp2 Hibritleşmesi Yapmış C Atomu
sp2 Hibritleşmesi Yapmış C Atomu
 • İkili kovalent bağlarının biri σ (sigma); diğeri  π (pi) bağıdır.
 • Tekli kovalent bağların ikisi de σ (sigma) bağıdır:
sp2 Hibritleşmesinde Sigme ve Pi Bağları
sp2 Hibritleşmesinin Sigma ve Pi Bağları
 • sp2 hibritleşmesi yapmış C atomunun bağları arasındaki açı 120o‘dir.
sp2 Hibritleşmesinde Bağ Açıları
sp2 Hibritleşmesinde Bağ Açıları
 • Bu karbon atomunun oluşturduğu molekülleri geometrik şekli, düzlem üçgendir.

C2H4 (Etilen) Molekülü

Etilen, diğer adıyla eten molekülündeki C atomlarının ikisi de sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Moleküle yakından bakalım:

Etilen Molekülü
 • Etilen molekülündeki σ (sigma) ve π (pi) bağları şöyledir:
Etilen Molekülündeki Bağlar
Etilen Molekülündeki Bağlar
 • C-H bağlarının her biri bir σ (sigma) bağıdır.
 • sp2 hibrit orbitalleri 3 tanedir ve hepsi σ (sigma) bağı kurmak için kullanılır.
 • C atomları, 3’er tane σ (sigma) bağlarını sp2 hibrit orbitalleri ile yapar.
 • sp2 hibritleşmesine katılmayan p orbitali ise π (pi) bağı kurmak için kullanılır.
 • C-H bağındaki elektronların biri H atomunun yarı dolu s orbitalinden, diğeri de C atomunun sp2 hibrit orbitalinden gelir.
 • C=C atomları arasındaki σ (sigma) bağının elektronları, bu atomların yarı dolu birer sp2 hibrit orbitalinden gelir.
 • C=C arasındaki π (pi) bağı ise, C atomlarının sp2 hibritleşmesine katılmayan p orbitallerinin ortaklaşması ile oluşur.
Etilen Molekülünün Sigma ve Pi Bağlarının Oluşumu
Etilen Molekülünün Sigma ve Pi Bağlarının Oluşumu

Orbital yapısı ile C2H4 (Etilen) molekülünündeki sigma bağlarını şöyle gösterebiliriz:

C2H4 Molekülündeki Sigma Bağları
C2H4 Molekülündeki Sigma Bağları

Orbital yapısı ile C2H4 (Etilen) molekülünündeki pi bağını şöyle gösterebiliriz:

C2H4 Molekülündeki Pi Bağı
C2H4 Molekülündeki π (pi) Bağı

Orbital yapısı ile C2H4 (Etilen) molekülünündeki sigma ve pi bağlarını, hep birlikte şöyle gösterebiliriz:

C2H4 Molekülünün Orbital Yapısı
C2H4 Molekülünün Orbital Yapısı

C Atomunun sp Hibritleşmesi

sp Hibritleşmesi
sp Hibritleşmesi
 • sp hibritleşmesinde; s orbitali ve kardeş p orbitallerinden 1 tanesi hibritleşmeye katılır, geriye kalan 2 tane p orbitali hibritleşmeye katılmaz. Yani; sp hibritleşmesine toplam 2 tane orbital katılır.
sp Hibritleşmesine Katılan Orbitaller
sp Hibritleşmesine Katılan Orbitaller
 • s orbitali; önceki hibritleşme türlerinde olduğu gibi bir elektronunu, boş olan p orbitaline verir.
 • s orbitali ile 1 tane yarı dolu kardeş p orbitali, aynı enerji düzeyinde buluşur.
 • sp hibritleşmesi sonucu, 2 tane sp2 hibrit orbitali oluşur.
sp Hibrit Orbitalleri
Ayrı Ayrı sp Hibrit Orbitalleri
 • sp2 hibrit orbitalleri, atomun çekirdeğinden dışarıya doğru yönelen ve aralarında 120o açı olan 3 adet eş orbitaldir.
sp Hibrit Orbitalleri
sp Hibrit Orbitalleri

sp Hibritleşmesi Yapmış C Atomunun Özellikleri

 • sp hibritleşmesi yapmış C atomu:
  • 2 tane ikili kovalent bağ veya
  • 1 tane tekli 1 tane üçlü kovalent bağ kurar.
sp Hibritleşmesi Yapmış C Atomları
sp Hibritleşmesi Yapmış C Atomları
 • İkili kovalent bağlarının biri σ (sigma); diğeri  π (pi) bağıdır.
 • Üçlü kovalent bağlarının biri σ (sigma); diğer ikisi  π (pi) bağıdır.
 • Tekli kovalent bağ, σ (sigma) bağıdır:
sp Hibritleşmesi Yapmış C Atomunun Sigma ve Pi Bağları
sp Hibritleşmesi Yapmış C Atomunun Sigma ve Pi Bağları
 • sp hibritleşmesi yapmış C atomunun bağları arasındaki açı 180o‘dir.
sp Hibritleşmesinde Bağ Açıları
sp Hibritleşmesinde Bağ Açıları
 • Bu karbon atomunun oluşturduğu molekülleri geometrik şekli, doğrusaldır.

C2H2 (Asetilen veya Etin) Molekülü

Etin, diğer adıyla asetilen molekülündeki C atomlarının ikisi de sp hibritleşmesi yapmıştır. Moleküle yakından bakalım:

Asetilen Molekülünün Bağları
Asetilen Molekülünün Bağları
 • Etilen molekülündeki σ (sigma) ve π (pi) bağları şöyledir:
Asetilen Molekülünde Sigma ve Pi Bağları
Asetilen Molekülünde Sigma ve Pi Bağları
 • C-H bağlarının her biri bir σ (sigma) bağıdır.
 • sp hibrit orbitalleri 2 tanedir ve hepsi σ (sigma) bağı kurmak için kullanılır.
 • C atomları, 2’şer tane σ (sigma) bağlarını sp hibrit orbitalleri ile yapar.
 • sp hibritleşmesine katılmayan p orbitalleri ise 2 tane π (pi) bağı kurmak için kullanılır.
 • C-H bağındaki elektronların biri H atomunun yarı dolu s orbitalinden, diğeri de C atomunun sp hibrit orbitalinden gelir.
 • C Üçlü Kovalent Bağ - Siyah C atomları arasındaki σ (sigma) bağının elektronları, bu atomların yarı dolu birer sp hibrit orbitalinden gelir.
 • C Üçlü Kovalent Bağ - Siyah C atomları arasındaki π (pi) bağları ise, C atomlarının sp hibritleşmesine katılmayan p orbitallerinin ortaklaşması ile oluşur.
sp Hibritleşmesinde Bağları Oluşturan Orbitaller
sp Hibritleşmesinde Bağları Oluşturan Orbitaller

Orbital yapısı ile C2H2 (Asetilen) molekülünündeki sigma bağlarını şöyle gösterebiliriz:

Asetilen Molekülündeki Bağ Orbitalleri
Asetilen Molekülündeki Sigma Bağı Orbitalleri

Orbital yapısı ile C2H2 (Asetilen) molekülünündeki pi bağlarını şöyle gösterebiliriz:

Asetilen Molekülündeki Pi Bağlarının Oluşumu
Asetilen Molekülündeki Pi Bağlarının Oluşumu

Örnek:

C Atomlarının Hibritleşme Türleri

Yukarıda bazı organik moleküller ve bu moleküllerdeki C atomları numaralandırarak verilmiştir.

Buna göre; C atomlarını hibritleşme türlerine göre sınıflandırınız.

Çözüm:

Moleküllere yakından bakalım:
C Atomlarının Hibritleşme Türleri

Moleküllerde, sigma bağları turuncu renk ile pi bağları ise farklı renklerde çizilmiştir.

C atomunun yaptığı hibritleşme türü, yaptığı 4 adet kovalent bağın, kaç tanesinin sigma kaç tanesinin de pi bağı olduğuna bağlıdır.

sp3 hibritleşmesi:
sp3 hibritleşmesi yapan bir karbon atomu hiç pi bağı yapmaz, bağlarının dürdü de sigma bağıdır. Bu durumda, sp3 hibritleşmesi yapan C atomları şunlardır:
1, 2

sp2 hibritleşmesi
sp2 hibritleşmesi yapan bir karbon atomu 1 tane pi bağı yapar, 3 tane de sigma bağı yapar. Bu durumda, sp2 hibritleşmesi yapan C atomları şunlardır:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

sp hibritleşmesi
sp hibritleşmesi yapan bir karbon atomu 2 tane pi bağı yapar, 2 tane de sigma bağı yapar. Bu durumda, sp hibritleşmesi yapan C atomları şunlardır:
11, 12

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

VSEPR: Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi (Valance Shell Electron Pair Repulsion)

Karbon (C) atomunun, bütün hibritleşme türlerini detaylı bir şekilde gördük. Peki; diğer atomlarda hibritleşme olmaz mı? Olursa, hangi hibritleşmeler olur ve bu atomların molekülleri neye benzer? Bu soruların cevabını VSEPR kuralı verir.

Atomların hibritleşmeye katılan orbitalleri her zaman yarı dolu olmayabilir. Bazen tam dolu bir orbital de sp3 hibritleşmesine katılabilir. Hibritleşmeye katılan bu tam dolu orbitallerin elektronları, bağlara katılmazlar. Çünkü, kovalent bağlar, yarı dolu orbitaller ile kurulur.

Hibritleşmeye katılan fakat tam dolu olan orbitaller, bağ kuran orbitalleri (elektron çiftlerini) iterler. Bu da molekül geometrisini etkiler. VSEPR kuralı, bağa katılmayan hibrit orbitallerinin, molekül geometrisine etkisin açıklar.

N (Azot) Atomunun Hibritleşmesi (sp3)

 • N atomunun 7 tane protonu ve temel halde 7 tane elektronu vardır.
 • N atomunun temel hal orbital dizlimi şöyledir:
  • 7N7      1s2 2s2 2p3
 • N atomu, sp3 hibritleşmesi yapar. Hibritleşme olayı şöyle gerçekleşir:
N Atomunun sp3 Hibritleşmesi
N Atomunun sp3 Hibritleşmesi

Hibrit orbitallerine bakarsak, 4 tane sp3 hibrit orbitali görürüz. Bu orbitallerin:

 • 1 tanesi tam doludur: Bağa katılmazlar, bağ orbitallerini iterek kendinden uzaklaştırır.
 • 3 tanesi yarı doludur: Diğer atomların (mesela H atomlarının) yarı dolu değerlik orbitalleri ile örtüşerek 3 tane sigma bağı yaparlar.

NH3 molekülünün orbital yapısına bakarak, N atomunun hibritleşmiş halini, molekülünde iken görelim:

NH3 Molekülünün Orbital Yapısı
NH3 Molekülünün Orbital Yapısı

N atomunda, bağa katılmayan hibrit orbitalinin bağları iterek, molekül geometrisini nasıl etkilediğini aşağıda şekilde daha net görüyoruz:

NH3 Molekülünün Bağa Katılmayan Hibrit Orbitali
N Atomunda Bağa Katılmayan Hibrit Orbitalinin Bağları İtmesi
 • N atomunun, H veya halojenler ile yaptığı moleküller Üçgen Piramit bir geometrik şekle sahiptir.

O (Oksijen) Atomunun Hibritleşmesi (sp3)

 • O atomunun 8 tane protonu ve temel halde 8 tane elektronu vardır.
 • O atomunun temel hal orbital dizlimi şöyledir:
  • 8O8      1s2 2s2 2p4
 • O atomu, sp3 hibritleşmesi yapar. Hibritleşme olayı şöyle gerçekleşir:
O Atomunun sp3 Hibritleşmesi
O Atomunun sp3 Hibritleşmesi

Hibrit orbitallerine bakarsak, 4 tane sp3 hibrit orbitali görürüz. Bu orbitallerin:

 • 2 tanesi tam doludur: Bağa katılmazlar, bağ orbitallerini ve birbirlerini iterek molekül geometrisini etkilerler.
 • 2 tanesi yarı doludur: Diğer atomların (mesela H atomlarının) yarı dolu değerlik orbitalleri ile örtüşerek 2 tane sigma bağı yaparlar.

H2O molekülünün orbital yapısına bakarak, O atomunun hibritleşmiş halini, molekülünde iken görelim:

H2O Molekülünün Orbital Yapısı
H2O Molekülünün Orbital Yapısı

O atomunda, bağa katılmayan 2 tane sp3 hibrit orbitalinin bağları iterek, molekül geometrisini nasıl etkilediğini aşağıda şekilde daha net görüyoruz:

O Atomunda Bağa Katılmayan Hibrit Orbitallerinin İtmesi
O Atomunda Bağa Katılmayan (Ortaklanmamış) Hibrit Orbitallerinin Bağları İtmesi
 • O atomunun, H veya halojenler ile yaptığı moleküller Kırık Doğru (Açısal) bir geometrik şekle sahiptir.

Moleküllerin VSEPR Formülleri

VSEPR kuralına göre, molekülün VSEPR formülü bulunursa, hibritleşme türü ve molekül geometrisi de bulunabilir.

Bir molekülün VSEPR formülü şöyle yazılır:

AXnEm

Bu formüldeki sembollerin anlamı şudur:

 • A: Molekülün Merkez atomunu temsil eder.
 • X: Molekülün merkez atomuna bağlı diğer atomları temsil eder.
 • n: Molekülün merkez atomuna bağlı diğer atomların sayısıdır.
 • E: Molekülün merkez atomunun, bağa katılmayan elektron çiftlerini temsil eder.
 • m: Molekülün merkez atomunun, bağa katılmayan elektron çiftlerinin sayısıdır. (Dikkat edin; elektron sayısı değil, elektorn çiftlerinin sayısıdır.)

Aşağıda, şu ana kadar öğrendiğimiz atom ve moleküllere dair bilgiler özetlenmiştir. Bu tablo dikkatle incelenmelidir.

VSEPR-Hibritleşme-Molekül Geometrisi Örnekleri
VSEPR-Hibritleşme-Molekül Geometrisi Örnekleri

DERSİN SONU

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>