Karbon Kimyasına Giriş 5. Bölüm

İçindekiler

DERS

AYT Kimya

Kimya 12

KONU

ÜNİTE II

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

V. Bölüm

5. Bölüm – Hibritleşme ve Molekül Geometrisi

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Gerekli Bilgiler:
  • Karbon Kimyasına Giriş – IV. Bölüm
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kovalent Bağın Türleri
 • Karbon Atomunun Hibritleşmesi

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kovalent Bağın Türleri

 1. Sayısına göre kovalent bağlar:
  • Tekli kovalent bağlar
  • Çoklu kovalent bağlar
   • İkili kovalent bağlar
   • Üçlü kovalent bağlar
 2. Kutuplarına göre kovalent bağlar:
  • Polar kovalent bağlar
  • Apolar kovalent bağlar
 3. Oluşumuna göre kovalent bağlar:
  • Sigma (σ) bağları
  • Pi (π) bağları

1. Sayısına Göre Kovalent Bağlar

 • İki ametal arasında tekli veya çoklu kovalent bağlar kurulur.
 • En sağlamı ve kısası üçlü kovalent bağdır.
Tekli-İkili-Üçlü Kovalent Bağ Kurmuş Karbon Atomları
 • Bazı organik bileşiklerde tekli ve çoklu bağlar:
Tekli-ve-çoklu-kovalent-bağlar

Kovalent Bağın Türleri

2. Kutuplarına Göre Kovalent Bağlar

 • Polar = Kutuplu, Apolar = Kutupsuz
 • Aynı atomlar arasında apolar, farklı atomlar arasında polar kovalent bağlar kurulur.
 • Atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark arttıkça aralarındaki bağın polarlığı da artar.
Polar Kovalent Bağlar
Polar-ve-apolar-kovalent-bağlar

Örnek:

Aşağıdaki molekülde numaralar ile belirtilen kovalent bağları kutuplarına göre sınıflandırınız.

Polar ve Apolar Kovalent Bağlar

Kovalent Bağın Türleri

3. Oluşumuna Göre Kovalent Bağlar

 • Tekli kovalent bağlar her zaman sigma (σ) bağlarıdır.
 • Çoklu kovalent bağların bir tanesi sigma (σ) diğerleri pi (π) bağıdır.
Sigma-ve-Pi-Bağları
 • Sigma (σ) ve pi (π) bağı arasındaki fark oluştukları orbitallerin hibritleşme durumudur.

Örnek:

Aşağıda açık formülü verilen molekülde, sigma ve pi bağı sayısını belirtiniz.

Çizgi-Bağ (İskelet) Formülü

Karbon Atomunun Hibritleşmesi

Hibritleşme Nedir?

 • Bir atomun değerlik orbitallerinin melezleşmesine hibritleşme denir.
 • Bilmemiz gereken 3 çeşit hibritleşme vardır:
  • sp hibritleşmesi: 2 tane sigma bağına sebep olur.
  • sp2 hibritleşmesi: 3 tane sigma bağına sebep olur.
  • sp3 hibritleşmesi: 4 tane sigma bağına sebep olur.

Örnek:

Verilen moleküllerde, C atomlarının hibritleşme türlerini belirtiniz.

C Atomlarının Hibritleşme Türleri

Karbon Atomunun sp3 Hibritleşmesi

6C6      1s2 2s2 2p2 (Temel hal)

Hibritleşmeden önce:

 • Temel hal elektron dizilimi
sp3-hibritleşmesi-temel-hal

Uyarılma ve hibritleşme:

sp3-hibritleşmesi

Karbon Atomunun sp3 Hibritleşmesi

Hibritleşmeden önce s ve p orbitallerinin şekilleri:

 • Hibritleşmeden önceki s ve p orbitalleri:
s ve p Orbitalleri


Hibritleşme sonrasında oluşan sp3 hibrit orbitallerinin şekilleri:

 • sp3 hibrit orbitalleri 4 tanedir ve özdeştir:
sp3 Hibrit Orbitalleri
sp3 hibrit orbitalleri (ayrı ayrı)
Karbon Kimyasına Giriş - Hibritleşme ve Molekül Geometrisi
sp3 hibrit orbitalleri (bir arada)

Karbon Atomunun sp2 Hibritleşmesi

6C6      1s2 2s2 2p2 (Temel hal)

Hibritleşmeden önce:

 • Temel hal elektron dizilimi
sp3-hibritleşmesi-temel-hal

Uyarılma ve hibritleşme:

C Atomunun sp2 Hibritleşmesi

Karbon Atomunun sp2 Hibritleşmesi

Hibritleşmeden önce s ve p orbitallerinin şekilleri:

 • Hibritleşmeden önceki s ve p orbitalleri:
s ve p Orbitalleri


Hibritleşme sonrasında oluşan sp2 hibrit orbitallerinin şekilleri:

 • sp2 hibrit orbitalleri 3 tanedir ve özdeştir:
sp2 Hibrit Orbitalleri
sp2 hibrit orbitalleri (ayrı ayrı)
sp2 Hibrit Orbitalleri
sp2 hibrit orbitalleri (bir arada)

Karbon Atomunun sp Hibritleşmesi

6C6      1s2 2s2 2p2 (Temel hal)

Hibritleşmeden önce:

 • Temel hal elektron dizilimi
sp3-hibritleşmesi-temel-hal

Uyarılma ve hibritleşme:

sp Hibritleşmesi

Karbon Atomunun sp Hibritleşmesi

Hibritleşmeden önce s ve p orbitallerinin şekilleri:

 • Hibritleşmeden önceki s ve p orbitalleri:
s ve p Orbitalleri


Hibritleşme sonrasında oluşan sp hibrit orbitallerinin şekilleri:

 • sp hibrit orbitalleri 2 tanedir ve özdeştir:
sp Hibrit Orbitalleri
sp2 hibrit orbitalleri (ayrı ayrı)
sp Hibrit Orbitalleri
sp2 hibrit orbitalleri (bir arada iken)

Gruplara Göre Hibritleşme Türleri

 • Hibrit orbitalleri sigma, hibritleşmeye katılmayan orbitaller pi bağı kurar.
  • Aşağıda, A gruplarındaki atomların moleküllerindeki hibritleşmeleri verilmiştir:
A-gruplara-göre-hibritleşme-türleri

Gruplara Göre Hibritleşme Türleri

 • CH4 molekülünde, her bir kovalent bağ; C atomunun sp3 orbitali ile H atomunun s orbitali arasında kurulur.
sp3-s-bağı-ch4
 • 5A ve 6A atomları; hidrojen ile yaptıkları bileşiklerde sp3 hibritleşmesi yapar.
  • H2O molekülünde, her bir kovalent bağ; O atomunun sp3 orbitali ile H atomunun s orbitali arasında kurulur. (8O)
sp3-s-bağı-h2o
 • NH3 molekülündeki kovalent bağlar N atomunun sp3 orbitalleri ile H atomunun s orbitali arasında kurulur. (7N)
NH3-kovalent-bağ-hibrit-orbitalleri

Gruplara Göre Hibritleşme Türleri

Örnek:

Aşağıdaki molekülde, numaralar ile gösterilen kovalent bağların hangi orbitallerin ortaklanması ile oluştuğunu belirtiniz. (1H, 6C, 8O, 9F, 6 numaralı bağ pi bağıdır.)

kovalent-bağlarda-hibritleşme-türleri

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

VSEPR Teorisi Nedir?

 • VSEPR: Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi demektir.
  • VSEPR = Valance Shell Electron Pair Repulsion
 • Her molekülün bir VSEPR formülü yazılabilir.
 • VSEPR formülleri:
  • Moleküllerin geometrik şeklini
  • Moleküldeki bağların açılarını anlamamızı sağlar.

VSEPR Formülü Nedir?

 • Moleküllerin AXnEm formatındaki formülleridir.
 • VSEPR formülündeki harfler şu anlama gelir:
  • A: Molekülün merkez atomudur.
  • X: Merkez atomuna bağlı çevre atomlardır.
   • n: Çevre atomların sayısıdır.
  • E: Merkez atomun, ortaklanmamış elektron çiftleridir.
   • m: Merkez atomunun, ortaklanmamış elektron çifti sayısıdır.

VSEPR örnekleri:

Molekül:

NH3 Molekülünün Lewis Nokta Yapısı

VSEPR formülü:

AX3E

Molekül:

H2O Molekülünün Lewis Nokta Yapısı

VSEPR formülü:

AX2E2

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

Top-Çubuk ModeliFormülMerkez Atomun HibritleşmesiVSEPR FormülüGeometrik ŞekliBağ Açısı
VSEPR-Formülleri-Bağ-Açıları-Molekül-Geometrisi-Beh2-BeH2spAX2Doğrusal180o
VSEPR-Formülleri-Bağ-Açıları-Molekül-Geometrisi-Bh3BH3sp2AX3Düzlem üçgen120o
Metan CH4 MolekülüCH4sp3AX4Düzgün dörtyüzlü109.5o

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

Top-Çubuk ModeliFormülMerkez Atomun HibritleşmesiVSEPR FormülüGeometrik ŞekliBağ Açısı
NH3 Molekülünün Bağa Katılmayan Hibrit OrbitaliNH3sp3AX3EÜçgen piramit107o
O Atomunda Bağa Katılmayan Hibrit Orbitallerinin İtmesiH2Osp3AX2E2Kırık doğru104.5o

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

Örnek:

VSEPR gösterimi AX2E2 şeklinde olan molekülle ilgili

I)   Molekül geometrisi üçgen piramittir.
II)  Merkez atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
III) Bağ açısı yaklaşık olarak 104,50 dir.

Yukarıdaki yargılarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) Yalnız II

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

Örnek:

tepkimesiyle ilgili,

I.    sp2 hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüşmüştür.
II.   H–C–H bağ açısı artmıştır.
III.  Sigma bağ sayısı artmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız III
D) l ve lll
E) II ve III

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

Örnek:

Formaldehit molekülünün yapı formülü verilmiştir.

Bu molekülün VSEPR gösterimi için hangisi doğrudur?

A) AX3E

B) AX2E2

C) AX2E

D) AX3

E) AX2

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

Örnek:

C2H4 molekülünün molekül geometrisi aşağıdikelerden hangisidir? (6C, 1H)

A) Düzgün dörtyüzlü
B) Düzlem üçgen
C) Kırık doğru
D) Üçgen piramit
E) Kare prizma

VSEPR Yaklaşımı ve Molekül Geometrisi

Örnek:

VSEPR gösterimi AX3 olan bir molekül için hangisi doğru olamaz?

A) Merkez atomu 3A olabilir.
B) Bağ açısı 120 derecedir.
C) Merkez atom sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
D) Formülü CO2 olabilir. (6C, 8O)
E) Merkez atom, ortaklanmamış elektron çifti bulundurmaz.

Örnek:

Karbon atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağ oluşabilmektedir.

Karbon atomları arasındaki bağı oluşturan hibrit orbitallerin s karakteri arttıkça,

I.    Bağ enerjisi artar.
II.   Bağ sağlamlığı artar.
III.  Bağ uzunluğu artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız III

D) l ve II

B) ll ve III

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

V. Bölüm
(Hibritleşme ve Molekül Geometrisi)

Bitti 🙁