KKG – 2. Bölüm – Test 1

Testin Kazanımları

12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
– 12.2.2.1. Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar

Metan Molekülü

Verilen şekil bir moleküle aittir.

Buna göre bu molekül için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Molekül formülü CH4 tür.

Verilen çizgiler iyonik bağlara aittir.

Atomlar arasında görülen turuncu çizgiler tekli kovalent bağlardır.

CH4 bileşiğini bu moleküller bir araya gelerek oluşturur.

C ve H elementleri ametaldir.

Molekül kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

İyonik bağlı bileşiklerin molekülü olmaz, kovalent bileşiklerin olur.

Kovalent bileşiklerin kimyasal türleri moleküllerdir.

Molekülünün formülü ile bileşiğin formülü aynı şeydir.

Moleküller, kovalent bağ kurmuş atomlardan oluşur.

Moleküller kristal oluşturamaz.

Bir bileşiğin sadece molekül formülüne bakılarak aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?

Bileşiğin kaba formülü

Bileşiğin hangi elementlerden oluştuğu

Bileşiğin bir molekülündeki toplam atom sayısı

Moleküldeki her bir atomun diğerleri ile yaptığı kovalent bağlar

Bileşikteki atomların arasındaki sayıca oran

Kaba formül için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Molekül formülü sadeleştirilirse kaba formül elde edilir.

Kaba formüle, “basit formül” ya da “ampirik formül” de denir.

Kaba formüldeki bütün oranlar, molekül formülündekiler ile aynıdır.

Farklı bileşiklerin kaba formülleri her zaman farklıdır.

Bazı bileşiklerin kaba formülleri ile molekül formülleri aynı olabilir.

Aşağıda verilen “molekül formülü-kaba formülü” eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

Molekül FormülüKaba Formülü
C6H12O6CH2O
C6H12CH2
C6H14OC3H7O
C2H6OC2H6O
C2H2CH

Bir bileşiğin amprik formülünü bulabilmek için;

I) Molekülündeki atomların sayıca oranı
II) Bileşikteki elementlerin mol sayıları
III) Bileşikteki elementlerin kütlece oranı

bilgilerinden hangileri tek başına yeterlidir?

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız II

Yalnız I

CnH2n+2O2 genel formülü ile gösterilen bir organik bileşiğin 0,1 molü 9 gram gelmektedir.

Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, H: 1 g/mol)

CH4O2

C2H6O2

C3H8O2

C4H10O2

C4H8O2

Bir bileşiğin sadece basit formülü biliniyorsa bu bileşik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Elementlerinin kütlece birleşme oranı bulunabilir.

Molekül formülü bulunabilir.

Hangi elementlerden oluştuğu bilinir.

Yapı formülü bilinemez.

Elementlerin molce birleşme oranı bulunabilir.

2X(g) + 12O2(g) → 12CO2(g) + 12H2O(g)

Verilen kimyasal tepkimede X ile gösterilen bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

C4H12O

C6H12

C6H12O

C6H12O6

C4H10O2

Bir organik bileşiğinin 0,4 molü yakıldığında 0,8 mol CO2 ve 1,2 mol H2O oluşuyor.

Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CH4

C2H6

C3H6

C2H2

C4H10

Grafik organik bir X bileşiğinin yanma tepkimesine aittir.

kimyasal-hesap-kaba-formül-bulma-problem

Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

C2H6O

C2H6

CH6O

C2HO

C4H10O

CxHyOz bileşiğinin 9,2 gramında 2,4 gram C, 1,2 gram H vardır.

Bileşiğin 0,5 molü 23 gram ise bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, H: 1 g/mol)

C2H6O

C2H6

CH6O

C2HO

C4H10O

C ve H elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 0,1 mol’ü yeterince oksijenle yandığında 0,4 mol H2O ve NK’da 6,72 litre CO2 gazı oluşuyor.

Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, H: 1 g/mol)

C2H6

C3H8

CH4

C3H4

C2H4

C, H ve O elementlerinden oluşan bir organik bileşik için şu bilgiler veriliyor:

I) 0,5 molü oksijenle tam yandığında 3 mol H2O oluşmaktadır.
II) 0,2 molü 14,4 gram C atomu içermektedir.
III) 0,1 molünde 0,6 molü oksijen atomu bulunmaktadır.

Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, H: 1 g/mol)

C2H6O

C2H6

CH6O

C2HO

C6H12O6