G – 1. Bölüm – Test 3

Testin Kazanımları

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
– 11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
— a. Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve üst katları kısaca açıklanır.
— b. Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.

İdeal pistonlu bir kapta bulunan bir miktar H2 gazının hacmi 12L basıncı 1 atm olarak ölçülüyor.

Buna göre, piston aşağı itilerek gazın basıncı 3 atm yapıldığında hacmi kaç litre olur?

2

3

4

5

6

Belli bir miktar gazın sabit sıcaklıkta hacmi ile basıncı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-1

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-2

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-3

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-4

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-

Belli bir miktar gazın sabit sıcaklıkta P.V değeri ile hacmi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-6

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-7

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-8

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-9

Gaz-yasaları-gazlar-grafik-örnek-10

Gaz-yasaları-gazlar-ideal-pistonlu-kap-örnek-1

Bir miktar X gazı, dış basıncın 1 atm olduğu bir ortamda, şekildeki gibi ideal pistonlu bir kaba konulmuştur.

Buna göre bu X gazı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Basıncı 1 atm’dir.

Sıcaklığı 0oC ise normal koşullardadır.

İçeriye biraz daha X gazı eklersek, basıncı değişmez.

Pistonu sabit sıcaklıkta aşağıya itersek P.V değeri artar.

Kabı ısıtırsak hacmi artar basıncı 1 atm’de kalır.

Gaz-yasaları-gazlar-kanunları-örnek-1

Yukarıdaki grafikler hangi gaz yasalarına aittir?

IIIIII
BoyleAvogadroGay-Lussac
CharlesBoyleAvogadro
CharlesGay-LussacAvogadro
CharlesBoyleGay-Lussac
Gay-LussacBoyleAvogadro

4 atm basınç yapmakta olan A gazının hacmi, sıcaklığı sabit tutularak %20 oranında azaltılıyor.

Buna göre bu gazın son basıncı kaç atm olur?

2

4

5

6

8

Sabit basınç altında belli bir miktar gazın sıcaklık-hacim grafiği;

I)
Gaz-yasaları-gazlar-charles-örnek-1

II)
Gaz-yasaları-gazlar-charles-örnek-2

III)
Gaz-yasaları-gazlar-charles-örnek-5

hangileri gibidir? (T=Kelvin sıcaklığı, t=Santigrat derece sıcaklığı, V=Hacim)

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

Sabit basınç altında belli bir miktar gazın sıcaklığı;

I) 20 oC’den 40 oC’ye
II) 27 oC’den 327 oC’ye
III) 260 K’den 520 K’e

ısıtılıyor.

Buna göre hangi durumda gazın hacmi 2 katına çıkmıştır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

Gaz-yasaları-gazlar-charles-örnek-6

Sabit basınç altında belli bir miktar gaz için yapılan bir deneyin hacim (Litre) – sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre bu gaz için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Deney ideal elastik bir balonda yapılmış olabilir.

a değeri 6 ise b değeri 400 K’dir.

Gazın hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.

b değeri 300 oC ise a değeri 8’dir.

a . b değeri 2400’e eşittir.

Sabit basınç altında mol sayıları eşit X ve Y gazları için yapılan bir deneyin hacim – sıcaklık grafiği şekildeki gibidir.

Gaz-yasaları-gazlar-charles-örnek-7

Buna göre;

I) A noktası -273’tür.
II) Sıcaklık oC olarak ölçülmüştür.
III) X gazının basıncı daha yüksektir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

I, II ve III

I ve II

Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I

Gaz-yasaları-gazlar-charles-örnek-5

Şekilde görülen grafik, bir gaz yasası olan Charles yasasını göstermektedir.

Buna göre bu grafiği Gay-Lussac Yasasına dönüştürmek için hangisinde verilen işlem tek başına yeterlidir?

Grafik ters orantı grafiğine dönüşmelidir.

Grafikte hacim (V) yerine basınç (P) yazılmalıdır.

Sıcaklık Kelvin cinsinden alınmalıdır.

Sıcaklık (t) yerine mol sayısı (n) yazılmalıdır.

Hacim (V) ve sıcaklık (t) yer değiştirmelidir.

Belli bir miktar gazın sabit basınç altında sıcaklığı 27 oC, hacmi 24 L olarak ölçülmüştür.

Buna göre bu gazın aynı ortamda hacmini 36 L yapmak için sıcaklığını kaç dereceye getirmemiz gerekir?

177

277

377

400

450

Gay-Lussac gazlarla ilgili olarak yaptığı çalışmada;

I) Hacim ve sıcaklığı sabit tutmuştur.
II) Basınç ile sıcaklığın doğru orantılı olduğunu keşfetmiştir.
III) Kanunu Gazla-Gay-Lussac-Yasası-Örnek-Çözümü-1 şeklinde göstermiştir.

ifadelerinden hangilerine ulaşmıştır?

I, II ve III

II, III

I, II

I, III

Yalnız III

Avogadro Yasası

Bir gaz için çizilen yukarıdaki grafik hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Grafik Avogadro yasasına aittir.

Gazın miktarı ile hacmi doğru orantılıdır.

Gazın sıcaklığı grafik boyunca artmıştır.

Gaz ideal pistonlu bir kapta bulunuyor olabilir.

Gaz ideal elastik bir balonda bulunuyor olabilir.

32 gram CH4 gazı ideal pistonlu bir kapta 1200 mL hacim kaplamaktadır.

Aynı koşullarda kaba 8 gram He gazı eklenirse oluşan gaz karışımının hacmi kaç L olur? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol, He: 4 gr/mol)

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6