G – 1. Bölüm – Test 2

Testin Kazanımları

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
– 11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.
— a. Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve üst katları kısaca açıklanır.
— b. Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez.

Bir miktar CH4 gazına ait farklı ortamlardaki sıcaklık ölçümleri;

I) 25 oC
II) 300 K
III) 0 oC

şeklindedir.

Buna göre bu sıcaklık değerlerinden hangisi CH4 gazının mutlak sıcaklığıdır?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

Normal şartlarda suyun kaynama noktası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

200 K

173 K

200 K

273 K

373 K

Normal koşullarda donmakta olan bir saf suyun sıcaklığı Kelvin termometresi ile ölçülmektedir.

Buna göre termometrenin gösterdiği sıcaklık değeri nedir?

0 K

173 K

200 K

273 K

373 K

Demir elementinin normal erime sıcaklığı 1538 oC’dir.

Buna göre demirin mutlak erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

273 K

1611 K

1711 K

1811 K

1911 K

Mutlak sıcaklığın sıfır olduğu bir ortamda bizim termometremiz kaç dereceyi gösterir?

-273

-100

0

27

273

Bir CH4 gazına ait bazı ölçümler;

I) 3 mol
II) 48 gram
III) 0 oC
IV) 38 cmHg

şeklindedir.

Buna göre bu ölçümlerden hangisi gazın miktarını gösterir?

Yalnız I

I ve II

I, II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV

I) 3,2 gram CH4(g)
II) NŞA 11,2 L He(g)
III) 12,04.10-22 tane O2(g) molekülü

Verilen gazların mol sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

___I______II______III___
20,52
0,20,50,2
0,50,50,2
0,252
0,20,20,2

Aşağıdakilerden hangisi gaz yasalarından biri değildir?

Boyle Yasası

Charles Yasası

Gay Lussac Yasası

Avogadro Yasası

Thomson Yasası

Gazların 4 temel yasası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Bütün yasalar P, V, n ve T özelliklerinden ikisi arasındaki ilişkiyi inceler.

Bütün gaz yasası grafikleri aslında ya doğru orantı ya da ters orantı grafikleridir.

Boyle yasasına göre diğer koşullar sabitken gazların hacim ve basınç değerleri ters orantılıdır.

Charles yasasına göre değer koşullar sabitken gazların basın ve sıcaklığı doğru orantılıdır.

Avogadro yasasına göre diğer koşullar sabitken gazların hacmi ve mol sayısı doğru orantılıdır.

Bir gazın X özelliği ile Y özelliğinin doğru orantılı olduğu saptanmıştır.

Buna göre bu gazın X özelliğine karşılık Y özelliğinin grafiğini aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-1

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-2

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-3

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-4

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-5

Bir gazın X özelliği ile Y özelliğinin ters orantılı olduğu saptanmıştır.

Buna göre bu gazın X özelliğine karşılık Y özelliğinin grafiğini aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-1

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-2

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-3

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-4

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-5

Bir gazın X özelliğinin Y özelliğinin değişiminden etkilenmediği saptanmıştır.

Buna göre bu gazın X özelliğine karşılık Y özelliğinin grafiğini aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-1

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-2

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-3

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-4

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-5

Bir gazın Y özelliğinin X özelliğinin değişiminden etkilenmediği saptanmıştır.

Buna göre bu gazın X özelliğine karşılık Y özelliğinin grafiğini aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-1

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-2

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-3

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-4

Gaz-yasaları-gazlar-örnek-5

Bir gazın X özelliği arttığında Y özelliğinin de arttığı saptanmıştır.

Buna göre bu gazın X ve Y özellikleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru orantılıdırlar.

Bölümleri değişmez.

“X1/Y2 = X2/Y2 = sabit” bağıntısı vardır.

X özelliği basınç Y özelliği hacim olabilir.

Grafikleri Gaz-yasaları-gazlar-örnek-4 şeklindedir.

Bir gazın X özelliği arttığında Y özelliğinin azaldığı saptanmıştır.

Buna göre bu gazın X ve Y özellikleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Ters orantılıdırlar.

Çarpımları değişmez.

“X1 . Y2 = X2 . Y2 = sabit” bağıntısı vardır.

X özelliği basınç Y özelliği sıcaklık olabilir.

Grafikleri Gaz-yasaları-gazlar-örnek-1 şeklindedir.