Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Jandarma GK ve MSB Öğrencileri


YKS Üniversite Kontenjanları Klavuzu 2020

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı adına da ve Milli Savunma Bakanlığı adına da öğrenci kabul etmektedir. Bu yazıda her iki bakanlık adına da öğrenim görecekler için ÖSYM Klavuzunda yapılan duyurular verilecektir.

İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğrenim Göreceklerin Dikkatine

1. Başvuru Şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ‘Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

c) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; terör Örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, iltisakı veya irtibatı olmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

d) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş olmamak.

e) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma* suçtan malvarlığı değerlerini
aklama, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

f) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

ğ) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).

h) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmamak.

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

i) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olması ve sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması.

j) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak.

k) Herhangi bir nedenle askeri okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA’dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak.

I) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1999 ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.

m) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, Sağlık Bakanlığı tarafından; Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden “ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almak.

n) Türk Silahlı Kuvvetleri. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır.

o) Lise ve dengi okullardan öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Üniversitelerin kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak.

2. Diğer Hususlar:

a) YKS sonucu ile İçişleri Bakanlığı adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen Başvuru Şartlarına uymayan Öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesine İçişleri Bakanlığı adına kayıtları yapılamaz.

b) Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” raporunu alması. Fiziki Yeterlilik Sınavı ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacaktır.

c) Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin ve güvenlik ile arşiv soruşturmasının olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca, Kılavuzun “4.3. YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?” maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle adayların, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz.” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. Bilinebilen özellikler nedeniyle kaydı yapılamayan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

ç) İçişleri Bakanlığı adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okuyan öğrencilerden intibak eğitiminin bitimini müteakip eğitimleri süresince kendi istekleri ile ayrılanların ya da askeri öğrencilik vasfını kaybedenlerin Sağlık Bilimleri ile de ilişiği kesilir.

d) Sınavlarda İçişleri Bakanlığı adına eğitime alınacak kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların kayıt kabul işlemleri ile ilgili bilgileri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra Jandarma Genel Komutanlığı (www.jandarma.gov.tr) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (www.jsga.edu.tr) internet sayfasından duyurulacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar aynı zamanda 0312 464 4836 no’lu telefonu arayarak bilgi alabilecektir. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, kayıt kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.jandarma.gov.tr
ve www.jsga.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (Beytepe/Çankaya/ANKARA) Kayıt Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatacaklardır. Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılamaz.

e) Öğrenciler öğrenimlerini Ankara’da sürdüreceklerdir.

Jandarma Genel Komutanlığı Adayları İçin Boy ve Ağırlık Sınırları

Sağlık Bilimleri Üniversitesine, Jandarma Genel Komutanlığı adına kayıt yaptırabilmek için aranan boy ve ağırlık sınırları tablosu aşağıdaki bağlantıdadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavı Uygulama Parkuru

Parkurun görüntüsü YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzundan alınmıştır.

Fiziki Yeterlilik Sınavı Uygulam Parkuru
Fiziki Yeterlilik Sınavı Uygulama Parkuru

Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğrenim Görecekler

Bu programa başvurabilmek için;

Temel Nitelikler:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
(1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(2) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
(4) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
(5) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii
mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
(6) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

c. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

ç. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

d. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

e. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

f. Katıldıkları “askeri öğrenci intibak eğitimini” başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Yaş İle İlgili Koşullar:

Gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olmak)

Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.

Öğrenim İle İlgili Koşullar:

Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında üniversitelerin kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar).

2’nci Seçim Aşamaları [Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) Ve Mülakat] İle İlgili Koşullar:

a. Yükseköğretim Kurumları Sınavında, MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, Millî Savunma Bakanlığınca kurulan komisyonlar marifetiyle boy ve kilo yönünden fiziki değerlendirmeye tabi tutulur. Boy ve kilo sınırları
TABLO-1’de belirtilmiştir. Fiziki değerlendirme sonucunda başarılı olmayan adayların başvuruları kabul edilmez.

b. Fiziki değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar, spor testi olan Fiziki Yeterlilik Testine (FYT) tabi tutulur. FYT’nin neleri kapsadığı ve sınır dereceleri TABLO-2 ve TABLO-3’te belirtilmiştir. Adaylar TABLO-2 ve TABLO-3’te belirtilen 3 branşın en az 2’sinden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir.

c. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) sonucunda başarılı olan adaylar Millî Savunma Bakanlığınca kurulan komisyonlar marifetiyle mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavında başarılı olamayan adayların başvuruları kabul edilmez.

Sağlık Durumu İle İlgili Koşullar:

Sağlık Bakanlığı tarafından; TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerin Sağlık Kurulu’ndan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren bir sağlık kurulu raporu almak. “ASKERİ ÖĞRENCİ OLAMAZ” kaydını içeren sağlık kurulu raporu alan adayların başvuruları kabul edilmez.

Diğer Hususlar:

a. Giriş koşullarını sağlamadığı tespit edilen öğrencinin, tespit edildiği andan itibaren okuldan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinden ilişiği kesilir.

b. “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık kurulu raporu alan adaylar, “Askeri Öğrenci İntibak Eğitimine tabi tutulur. Eğitimde başarılı olamayan adayların ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de ilişiği kesilir.

c. “Askeri Öğrenci İntibak Eğitimi” sonunda yapılacak yemin töreni sonrası kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilişiği kesilir.

ç. Yemin töreni sonrası güvenlik soruşturması sonuçlanmayan öğrencilerin, soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunması durumunda, bu öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de ilişiği kesilir.

d. Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, intibak eğitiminin ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa
kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları, ÖSYM Başkanlığınca Kılavuzun “4.3. YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?” maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle adayların, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda “YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıldığı bildirilen yükseköğretim programlarına hangi durumlarda kayıt yaptırılamaz.” maddesini dikkatli bir şekilde okuyarak bilinçli bir tercihte bulunmaları gerekmektedir. Bilinebilen özellikler nedeniyle kaydı yapılamayan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

d. Millî Savunma Bakanlığı adına tahsis edilen kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların 2’nci seçim aşamalarının tarihleri, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, MSB internet sayfasından duyurulacaktır. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2’nci seçim aşamaları ve hazırlanması/getirilmesi gereken evraklar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. MSB nam ve hesabına açılan programlara EK kontenjanla kayıt yapılmaz.

Tablo 1 – Tablo 2 – Tablo 3 – Milli Savunma Bakanlığı

ÖSYM Klavuzunda, Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesine bavuru yapabilmek için gereken fiziksel özelliklerin yer aldığı 3 adet tablo vardır. Bu tabloların adları şunlardır:

  • TABLO-1 ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN BOY VE AĞIRLIK SINIRLAR TABLOSU
  • TABLO-2 FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU ERKEK ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU
  • TABLO-3 FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU KADIN ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU

Bu tabloları görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklaman yeterli.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>