Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

4. Tuzlar

Yemek Tuzu

Tuzlar, genellikle yemek tuzundan (NaCl: Sodyum klorür) aşina olduğumuz bileşiklerdir. Fakat; yemek tuzu, binlerce çeşit tuzdan sadece biridir. Bu derste, şu tuzları daha yakından tanıyacağız:

 • NaCl: Sodyum klorür (Yemek tuzu)
 • Na2CO3: Sodyum karbonat (Soda)
 • NaHCO3: Sodyum bikarbonat (Yemek sodası)
 • CaCO3: Kalsiyum karbonat (Kireç taşı)
 • NH4Cl: Amonyum klorür (Nişadır)

Örnek:

Pınardan öğretmeni hemen bir tuz getirmesini istemiştir.

Dolaplardaki kimyasalların etiketlerine bakan pınar, hangi etiketin olduğu kabı götürürse öğretmenine yanlış bir madde götürmüş olur?

A) NaCl
B) Na2CO3
C) HCl
D) NaHCO3
E) CaCO3

Önce; tuzların genel özelliklerinden bahsedelim.

Tuzların Genel Özellikleri

 • Tuzlar Asit-Baz tepkimeleriyle oluşan bileşiklerdir.
 • Her bileşik gibi tuzlar da saf maddelerdir; saf maddelerin bütün özelliklerini taşırlar.
 • Her tuzun yapısında, en az iki tane zıt yüklü iyon vardır. Bu yüzden bütün tuzlar iyonik bağlı bileşiklerdir.
 • Tuzları oluşturan iyonlar, düzgün bir şekilde dizilirler.
  • İyonların düzgün bir şekilde dizilmesiyle kristaller meydana gelir.

Aşağıda Na+ ve Cl iyonlarının oluşturduğu NaCl kristali verilmiştir:

NaCl (Yemek Tuzu) Kristali
NaCl (Yemek Tuzu) Kristali
 • Tuz kristallerinin belli bir bölümüne birim hücre denir.
  • Farklı tuzların farklı geometrik yapılarda birim hücreleri vardır.
 • İyonik bağın sağlamlığından dolayı tuzlar;
  • oda koşullarında katı halde bulunurlar,
  • erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • Tuzlar zannedildiğinin aksine, nötür bileşikler değildir.
  • Tuzların asidik olanları da vardır, bazik olanları da nötür olanları da.
 • Tuzlar katı halde iken elektrik akımını iletmez fakat; sıvı haldeyken iletir.
 • Tuzlar suda çözünürken, tuzun kristali, rüzgarda savrulan kum tepeleri gibi tamamen suda dağılır.
  • Yani, tuzun iyonları birbirinden ayrılarak suyun içinde dağılır.

Aşağıdaki vidyoda, NaCl tuzunun suda nasıl çözündüğü gösterilmiştir:

Yemek Tuzunun (NaCl) Suda Çözünmesi
 • Tuzlar suda çözünürken iyonlarına ayrışırlar yani suda iyonlaşarak çözünürler.
  • Bu yüzden, tuzların sulu çözeltileri iyonal çözeltilerdir.
  • İyonal çözeltiler, elektrik akımını iletir.
  • Elektrik akımını ileten çözeltilere de elektrolit denir.

Örnek:

I) Suda iyonlarına ayrışarak çözünür.
II) Bir asit ile bir bazın tepkimesinden oluşur.
III) Katıları elektriği iletmezken sıvıları iletir.
IV) Tabiatta hepsi katı haldedir.

Berkan, adını unuttuğu bir maddeyi tarif ederken yukarıdaki özellikleri saymıştır.

Buna göre Berkan’ın unuttuğu madde aşağıdaki madde türlerinden hangisine ait olabilir?

A) Asit
B) Baz
C) Tuz
D) Oksit
E) Organik bileşik

Yemek Tuzu (NaCl)

Yemek Tuzu
Yemek Tuzu (NaCl)
 • Kimyasal Formülü: NaCl
 • Sistematik Adı: Sodyum klorür
 • Yaygın Adı: Yemek tuzu
 • Doğada Bulunuşu:
  • Sodyum klorür doğada katı veya çözünmüş hâlde bulunabilir.
  • Sodyum klorür, kaya tuzunda katı hâlde, denizlerde, göllerde, tuzlu su kaynaklarında çözünmüş hâldedir.
 • Özellikleri:
  • Sodyum klorür suda kolaylıkla çözünür.
  • Beyaz, kristal yapılı bir bileşiktir.
  • Kokusuzdur, kendine has tadı vardır.
  • Sodyum klorürde her Na+ iyonunun etrafında 6 adet Cl iyonu vardır, her Cl iyonunun etrafında da 6 adet Na+ iyonu vardır. NaCl kristalinin birim hücreleri bu düzen ile oluşur:
   Kristal Yapısındaki Atomları
 • Kullanım Alanları:
  • Canlılarda birçok vücut işlevinin yerine getirilmesinde kullanılır.
   • Örneğin sinir ve kas hücrelerinin işlevlerini yerine getirmede ve vücudun su dengesinin sürdürülebilmesinde önemli görevleri vardır.
  • İnsanlarda sindirim sıvısının önemli parçası olan hidroklorik asit için klor sağlayarak sindirime yardımcı olur.
  • Vücut için önemli bir elektrolit kaynağıdır.
  • Gıdaları tatlandırmada,
  • Etlerin ve gıdaların korunmasında,
  • Cam, seramik, kağıt, tekstil boyaları ve sabun yapımında,
  • Kışın yollarda oluşan buzları eritmede,
  • Kimya endüstrisinde, bazı kimyasal maddelerin üretiminde ham madde olarak,
  • Tıp ve eczacılıkta kullanılır.

Örnek:

Kurbanını kesen İlyas bey, etlerini temizlemiş fakat elektrik hattı olmayan yayla evinde bir ay etlerini bozulmadan korumak zorunda kalmıştır. İlyas beyin 10. sınıfa giden oğlu, kimya dersinde, besinlerin bozunmasını engelleyen bir tuzdan bahsedildiğini hatırlamış ve bu tuzu babasına tavsiye etmiştir. Babası da bu tuz ile etleri tuzlamış ve bu sayede bir ay boyunca bozunmadan koruyabilmiştir.

Buna göre, İlyas bey’in oğlunun tavsiye ettiği tuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Na2CO3
B) NaHCO3
C) CaCO3
D) NaCl
E) Na2S

Sodyum Karbonat (Na2CO3)

Sodyum Karbonat (Na2CO3)
Sodyum Karbonat (Na2CO3)
 • Kimyasal Formülü: Na2CO3
 • Sistematik Adı: Sodyum karbonat
 • Yaygın Adı: Soda külü, çamaşır sodası
 • Doğada Bulunuşu: Beyazımsı renkte, şeffaf kristal şeklindedir.
 • Özellikleri:
  • Suda iyi çözünür.
  • Beyaz, kokusuz bir tozdur.
  • Bazik özellik gösterir.
  • Nem çekici özelliğe sahiptir.
  • Endüstride kullanılan önemli kimyasallardandır.
 • Kullanım alanları:
  • Doğal temizlik malzemesidir.
  • Sodyum karbonatın su ile seyreltilmesi ile çamaşır sodası olarak bilinen sodyum karbonat dekahidrat (Na2CO3.10H2O) bileşiği elde edilir (tepkime 100-120 oC ve vakumlu ortamda gerçekleşir).
  • Sudaki sertlik (kireç) yapan iyonları karbonat hâlinde çöktürür ve ortamdan uzaklaşmasını sağlayarak suyu yumuşatır.
  • Kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılır.
  • Cam üretiminde ana bileşenlerden biri olarak,
  • Kimya endüstrisinde çeşitli kimyasalların üretiminde,
  • Kâğıt yapımında,
  • Su sertliğini gidermede,
  • Sabun ve deterjan yapımında,
  • Fotoğrafçılıkta,
  • Tıpta bazı ilaçların yapısında kullanılır.

Örnek:

Safiye, elle çamaşır yıkarken, suyun sert olduğunu ve sabunun köpürmediğini fark etmiştir. Durumu gören Gülben, suya bir miktar çamaşır sodası katmış ve suyu yumuşatarak sabunun daha kolay köpürmesini sağlamıştır.

Buna göre Gülben’in suya kattığı çamaşır sodasının kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Na2CO3
B) NaHCO3
C) CaCO3
D) NaCl
E) Na2S

Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)

Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)
Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)
 • Kimyasal Formülü: NaHCO3
 • Sistematik Adı: Sodyum bikarbonat
 • Yaygın Adı: Yemek sodası
 • Doğada Bulunuşu: Diğer sodyum tuzları ile birlikte kalker taşları hâlinde veya deniz tuzları içinde bulunur. Beyaz renkli ve katı hâldedir.
 • Özellikleri:
  • Suda çözünen, beyaz granüllü bir tozdur.
  • Sodyum bileşikleri arasında en düşük bazlık değerine sahip olan maddelerden biridir.
  • Antiasit özelliği gösterir.
  • Sodyum bikarbonat çözeltileri, pH değişimlerini hafifletme etkisine sahiptir.
  • Sodyum bikarbonat çoğunlukla sodyum karbonattan elde edilir. Elde tepkimesi şöyledir:
   Na2CO3 + H2O → NaHCO3 + NaOH
 • Kullanım Alanları:
  • Sodyum bikarbonat ısıtıldığında karbon dioksit açığa çıkardığı için kabartma tozu olarak kullanılır. Olayın kimyasal denklemi aşağıdaki gibi gerçekleşir:
   2NaHCO3 + ısı → Na2CO3 + H2O + CO2
  • İçeceklerde asitlik düzenleyici olarak
  • Temizlik malzemelerinde ve koku giderici olarak
  • Kimya endüstrisinde
  • Kağıt üretiminde
  • Yangın söndürücülerde
  • Su ve atık su arıtımında suyun yumuşatılması amacıyla suya sertlik veren Ca2+ ve Mg2+ iyonlarını çöktürmede
  • Böcek sokmalarında kaşıntı ve kabarmayı azaltmak için,
  • Mide yanmasını gidermede kullanılır.
  • Kötü kokuları gidermek için kullanılır.

Örnek:

Serdar’ın annesi, son günlerde sık sık midesinin yandığını ve şu anda da yanmakta olduğunu söylemiştir. Bunu duyan Serdar, kimya dersinde, yemek sodasının, mide yanmalarına iyi geldiğinin anlatıldığını hatırlamıştır. Hemen mutfağa giden Serdar, yarım çay kaşığı yemek sodasını bir bardak suda çözmüş ve annesine içirmiştir.

Serdar’ın annesinin mide yanmasını hafifleten bu tuzun kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Na2CO3
B) NaHCO3
C) CaCO3
D) NaCl
E) Na2S

Kalsiyum Karbonat (CaCO3)

Kalsiyum Karbonat (CaCO3)
Kalsiyum Karbonat (CaCO3)
 • Kimyasal Formülü: CaCO3
 • Sistematik Adı: Kalsiyum karbonat
 • Yaygın Adı: Kireç taşı
 • Doğada Bulunuşu:
  • Kayaçlarda ve deniz kabuklularının kabuğunda bulunur.
  • Kireç taşı, mermer ve tebeşir olmak üzere üç formu vardır.
 • Özellikleri:
  • Suda çözünürlüğü oldukça azdır.
  • Kalsiyum karbonat biyolojik olarak oldukça zararlı bir bileşiktir.
  • Ağız yolu ile kesinlikle alınmamalı, deri ve göze temas ettirilmemelidir.
 • Kullanım Alanları:
  • Boya, yapıştırıcı, dolgu macunu ve yüzey kaplama yapımında,
  • İnşaat endüstrisinde; çimento, beton, kireç, sıva, asfalt yapımında,
  • Çevreye salınan zararlı kükürt gazlarının tutulmasında,
  • Tebeşir yapımında,
  • Cam ve seramik yapımında,
  • Plastik ve kompozit üretiminde,
  • Tarımda aşırı asitli toprakların pH’ının düzenlenmesinde,
  • Gıda sektöründe,
  • İlaç endüstrisinde kullanılır.

Örnek:

Berkay bey, mısır yetiştirmek için, topraktaki en uygun asitlik derecesinin pH 6.5-7 arasında olduğunu bilmektedir. Fakat tarlasındaki toprağının pH değerini ölçmüştür ve 5.9 olduğunu görmüştür.

Buna göre, Berkay beye, tarlasının pH değerini yükseltmek için aşağıdaki tuzlardan hangisini tavsiye edersiniz?

A) Na2CO3
B) NaHCO3
C) CaCO3
D) NaCl
E) Na2S

Amonyum Klorür (NH4Cl)

Amonyum Klorür (NH4Cl)
Amonyum Klorür (NH4Cl)
 • Kimyasal Formülü: NH4CI
 • Sistematik Adı: Amonyum klorür
 • Yaygın Adı: Nişadır
 • Doğada Bulunuşu: Volkanik bölgelerde oluşan kayaçların yapısında bulunur.
 • Özellikleri:
  • Suda iyi çözünen
  • sulu çözeltisi asidik
  • beyaz ve
  • kokusuz bir tuzdur.
 • Kullanım Alanları:
  • Bakır yüzeylerin kalay kaplama aşamasında,
  • Galvaniz ve lehimlenecek metallerin yüzeylerini temizlemede,
  • Gıda endüstrisinde,
  • Gübre yapımında,
  • Şampuan, duş jeli, saç kremi, bulaşık deterjanı, banyo yağları ve tuzlarında,
  • Balgam söktürücü özelliğinden dolayı soğuk algınlığı ilaçlarında,
  • Veterinerlikte,
  • Kuru hücrelerde (kuru pillerde) elektrolit olarak kullanılır.

Örnek:

Merve hanım, televizyonun kumandasının pillerini değiştirmiş ve biten pilleri televizyonun önünde unutmuştur. Merve hanımın küçük oğlu da, içinde neler oluğunu merak ettiği için bu pilleri konuldukları yerden gizlice almış ve parçalamıştır.

Buna göre, Merve hanımın oğlu, kumanda pillerinin içini kurcalarken, diğer maddelerin yanında, aşağıdaki tuzlardan hangisi ile de karşılaşacaktır?

A) Na2CO3
B) NaHCO3
C) CaCO3
D) NaCl
E) NH4CI

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

3 yorum “4. Tuzlar”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>