TYT KİMYA – Genel Tekrar – Başlangıç Seviyesi – 1

Kimya 9

Değersiz madenleri altına çevirmeye ve ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışan kişilere ne denir?

Alşimist

Kimyacı

Filozof

Felsefe taşı

Ab-ı hayat

Aşağıda kimya biliminin bazı ana disiplinleri verilmiştir.

Bu disiplinlerden hangisi, “maddelerin bileşiminde neler olduğunu” inceler?

Anorganik kimya

Fizikokimya

Biyokimya

Organik kimya

Analitik kimya

Aşağıdakilerden hangisinde “azot” ve “potasyum” elementlerinin sembolleri sırasıyla verilmiştir?

N, P

N, Po

N, K

Az, N

Az, P

Beherglas - Laboratuvar Malzemeleri

Yukarıda bir laboratuvar malzemesinin resmi verilmiştir.

Buna göre bu malzemenin adı nedir?

Huni

Beherglas (beher)

Ayrıma hunisi

Cam baget

Büret

Günümüzde geçerli olan atom modelinden önce 4 tane bilimsel atom modeli ortaya atılmıştır.

Buna göre, aşağıda isimleri verilen bilim insanlarından hangisinin bilimsel bir atom modeli yoktur?

John Dalton

J. J. Thomson

Ernest Rutherford

Robert Boyle

Niels Bohr

Atomun yapısında; proton adında pozitif yükler, elektron adına negatif yükler ve nötron adına yüksüz parçacıklar vardır.

Buna göre; 20 proton, 21 nötron ve 18 elektronu olan X atomu aşağıdakilerden hangisidir?

  21 20 X 18  

  21 20 X 18  

  20 18 X 21  

  21 18 X 20  

  21 20 18 X

Bilinen bütün elementlerin belli bir düzene göre dizildiği tabloya periyodik sistem denir.

Periyodik sistem ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

18 tane grup 8 tane periyot vardır.

8 çeşit A, 8 çeşit B grubu vardır.

Yatay sıralara periyot denir.

En son grup 8A’dır.

Elementler atomlarının proton sayılarına göre dizilmişlerdir.

En az 2 ametal atomu, kovalent bağ ile birbirine bağlandığında 1 molekül oluşur.

Buna göre aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisi bir molekül değildir?

N2

H2 

CH4 

Na2O

N2O

Kimyasal türler arasında kurulan etkileşimler, onları birbirine bağlar. Aralarındaki etkileşim ne kadar güçlü ise o kadar sağlam bağlanmış olurlar.

Aşağıdaki etkileşimlerden hangisi genel olarak diğerlerinden daha güçlüdür?

Dipol-dipol

Hidrojen bağı

Metalik bağ

Dipol-iyon

London kuvveti

Atomun sembolünün etrafına, değerlik elektron sayısı kadar nokta koyarsak Lewis Elektron Nokta Yapısı’nı yazmış oluruz.

Buna göre N atomunun Lewis Elektron Nokta Yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (7N)

N-azot-lewis-elektron-nokta-yapısı-1

N-azot-lewis-elektron-nokta-yapısı-1

N-azot-lewis-elektron-nokta-yapısı-1

N-azot-lewis-elektron-nokta-yapısı-1

N-azot-lewis-elektron-nokta-yapısı-1

Polar iki kimyasal tür arasında aşağıda sıralanan zayıf etkileşimlerden hangisi kesinlikle kurulabilir?

İyon – dipol

Dipol – indüklenmiş dipol

Dipol – dipol

Hidrojen bağı

İyon – indüklenmiş dipol

Maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin değiştiği olaylara kimyasal olay denir.

Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi bir kimyasal olaydır?

Kağıdın yanması

Mumun erimesi

Yağmurun oluşması

Hidroelektrik santrallerde elektrik üretimi

Şekerin suda çözünmesi

 • Maddeler erime sıcaklığının altında katı üzerinde ise sıvıdır.
 • Maddeler kaynama sıcaklığının altında sıvı üzerinde ise gazdır.

Buna göre; normal erime sıcaklığı 20 oC, normal kaynama sıcaklığı ise 245 oC olan saf bir X maddesi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? (Madde normal koşullardadır.)

-20 oC de katıdır.

300 oC de gazdır.

Oda koşullarında sıvıdır.

245 oC de sadece sıvıdır.

20 oC de hem katı hem de sıvı halde bulunabilir.

 • Katılar; amorf ve kristal katılar olmak üzere 2’ye ayrılırlar.
 • Amorf katıların camsı geçiş sıcaklıkları vardır ve yumuşayarak erirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir amorf katı değildir?

Cam

Tereyağı

Plastik

Naylon

Buz

 • Viskozite; bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir.
 • Viskozite akışkanlığın tersidir.

Buna göre; aşağıda verilen sıvılardan hangisinin aynı koşullarda iken viskozitesi daha yüksektir?

Su

Bal

Alkol

Kolonya

Benzin

I) 20 cmHg
II) 3 atm
IV) 380 Torr

Yukarıda verilen ölçümlerden hangileri bir gazın basıncına aittir?

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III

 • Pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.
 • Toplamda nötür maddelerdir.
 • Diğer hâllere göre taneciklerinin enerjisi en yüksektir.

Yukarıda özellikleri verilen madde hangi haldedir?

Katı

Sıvı

Gaz

Plazma

Sıvı ve Gaz

 • Yetişkin bir insan vücudunun yaklaşık %70’ini oluşturur.
 • Yokluğuna en fazla 7 gün dayanılabilir.
 • Gerekli tüm vücut fonksiyonlarının gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan bir maddedir.

Yukarıda bahsedilen besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Şeker

Vitaminler

Su

Yağlar

Karbonhidratlar

I) Azot oksitler (NOx)
II) Karbon dioksit (CO2)
III) Piller

Yukarıda verilen maddelerden hangileri hava kirliliğine sebep olur?

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız I

Yalnız II

Kimya 10

Aşağıdaki tabloda verilen, Kimyanın Temel Kanunları ile bu kanunları ortaya atan bilim insanları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Kütlenin Korunumu KanunSabit Oranlar KanunuKatlı Oranlar Kanunu
Antoine LavoisierJohn DaltonJoseph Proust
John DaltonJoseph ProustAntoine Lavoisier
Antoine LavoisierRobert BOyleJohn Dalton
Robert BoyleJoseph ProustJohn Dalton
Antoine LavoisierJoseph ProustJohn Dalton

2X + Y → 3Z

Tepkimesinde 6g Z maddesi oluştuğu biliniyor.

Bu tepkimeye 2,5g X maddesi katıldığına göre kaç gram Y harcanmıştır?

3,5

3

2,5

2

1,5

I) 6,02×1023 tane He atomu
II) NŞA 22,4 L He gazı
III) 4g He elementi

Yukarıda miktarları verilen He elementlerinden hangileri 1 moldür? (He: 4 g/mol)

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III

250 gram CaCO3 bileşiği kaç moldür? (Ca: 40 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)

3,5

3

2,5

2

1,5

Normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplayan He gazı kaç gram gelir? (He: 4 g/mol)

2

4

6

8

10

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi bir yanma tepkimesidir?

HCl + NaOH → NaCl + H2O

2Na + 1/2O2 →  Na2O

H2 + Cl2 → 2HCl

CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)

NaCl(k) → Na+(suda) + Cl(suda)

4A + 2B → 3C

Yukarıda verilen tepkimede 6 mol C oluştuğunda;

I) 8 mol A harcanır.
II) 2 mol B harcanır.
III) 4 mol B oluşur.

ifadelerden hangileri yanlış olur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

 • En az 2 saf maddenin karışması ile oluşan maddelerdir.
 • Saf değillerdir.
 • Homojen ve heterojen olarak sınıflandırılırlar.

Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Element

Bileşik

Karışım

Saf madde

Katı madde

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi “basit damıtma” yöntemi ile ayrıştırılabilir?

Tuzlu su

Alkollü su

Zeytin yağı – su karışımı

Demir tozu – kükürt tozu karışımı

Pirinç

Asitler için aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

Suya H+ iyonu verirler.

Sulu çözeltilerinin pH değeri 8 olabilir.

Turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürürler.

Bazlarla nötürleşme tepkimeleri verirler.

Aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar.

Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir.

Buna göre hangi şıkta verilen bileşik çifti bir nötürleşme tepkimesi verir?

Bileşik 1Bileşik 2
H2SO4HCl
H2OH2SO4
NH3NaOH
H2SO4H2O
NaOHHCl

I) SO2 : Kükürt dioksit
II) CO2 : Karbon dioksit
III) NO2 : Azot dioksit

Yukarıda verilenler gazlardan hangileri asit yağmurlarına sebep olur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III

 • Asit-baz tepkimeleriyle oluşan bileşiklerdir.
 • Suda iyonlarına ayrışarak çözünürler.
 • CaCO3 bu özellikleri taşıyan bir bileşiktir.

Yukarıda özellikleri verilen bileşik sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Asitler

Bazlar

Tuzlar

Oksitler

Organik bileşikler

Sabun Molekülünün Baş ve Kuyruk Kısmı

Yukarıda verilen şekil bir temizlik maddesinin kimyasal türüne aittir.

Buna göre bu temizlik maddesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Sabun molekülüdür.

Çevreci bir kimyasaldır.

Kirleri hidrofob ucu ile yakalar.

Sert sularda da iyi temizler.

Hidrofil ucu ile suya tutunarak akıp gider.

 • Tüketilmesi kolay, raf ömrü uzun ve genellikle katkı maddeleri içeren besin maddelerine hazır gıda denir.
 • Hazır gıdaları, paketlenmiş gıdalar olarak da tanımlayabiliriz.

Buna göre; aşağıdakilerden hangisi, hazır gıdalarda kullanılan başlıca katkı maddelerinden biri değildir?

Paketleyiciler

Koruyucular

Renklendiriciler

Emülsiyonlaştırıcılar

Tatlandırıcılar