Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 4. Bölüm

İçindekiler

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  • Matematik: Sayılar, Üslü İfadeler, Oran Orantı
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
  1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa
  2. Karışım Soruları
  3. Mol Ağırlığı (MA) Bulma Soruları
  4. Bileşik Formülü Bulma Soruları
  5. Artan Madde Soruları
  6. Yüzde Verim Soruları
  7. Saf Olmayan Madde Soruları

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

Kimyasal Hesap Ne Demektir?

 • Mol kavramı formülleri ile tepkimelerdeki maddelerin miktarını hesaplama işidir.

Hangi Tür Hesaplamalar Sorulur?

 1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa
 2. Karışım Soruları
 3. Mol Ağırlığı (MA) Soruları
 4. Bileşik Formülü Bulma Soruları
 5. Artan Madde Soruları
 6. Yüzde Verim Soruları
 7. Saf Olmayan Madde Soruları

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Katsayıların Oranına Göre Hesap Yapılır

 • Kimyasal tepkimelerde katsayılar;
  • maddelerin sayıca oranını,
  • maddelerin mol sayıları arasındaki oranı,
  • aynı koşullardaki gazların hacim oranını verir.

Mesela:

4A(g) + 2B(g) → 3C(g)

Tepkimesinde:

 • 4 mol A girerse, 2 mol de B girer.
 • 4 mol A girerse, 3 mol C oluşur.
 • 8 mol A girerse, 6 mol C oluşur.

Mesela:

4A + 2B → 3C

Tepkimesinde:

 • 4 tane A ile 2 tane B girer.
 • 8 tane A dan 6 tane C oluşur.
 • 10 tane B den 15 tane C oluşur.

Mesela:

4A(g) + 2B(g) → 3C(g)

Tepkimesinde:

 • 4 Litre A ile 2 Litre B girer.
 • 8 Litre A gazından 6 Litre C gazı oluşur.
 • 12 Litre B gazı ile 32 Litre A gazı girer

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Örnek:

3H2 + N2 → 2NH3

Yukarıdaki tepkimeye göre, 6 mol H2 (Hidrojen) kaç mol N2 (Azot) ile tepkime verir?

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Örnek:

H2 + N2 → NH3

Yukarıdaki tepkimeye göre, 8 mol NH3 (Amonyak) oluşması için kaç mol H2 (Hidrojen) kullanılmalıdır?

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Örnek:

3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g)

Yukarıdaki tepkimeye göre, 12 litre N2 (Azot) gazının tam tepkimesinden, aynı şartlarda, kaç litre NH3 gazı oluşur?
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Örnek:

3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g)

Yukarıdaki tepkimeye göre, 24 tane H2 (Hidrojen) molekülünün tam tepkimesinden, kaç tane NH3 (Amonyak) molekülü oluşur?
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Örnek:

CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(g) + ısı

Yukarıdaki tepkimeye göre, 48 gram Metan (CH4) gazı yandığında, kaç mol su (H2O) buharı oluşur? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Örnek:

CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(g) + ısı

Yukarıdaki tepkimede, NK (Normal Koşullarda) 5,6 L CO2 (Karbon dioksit) gazı oluştuğuna göre, kaç gram O2 (Oksijen) gazı harcanmıştır? (O: 16 g/mol)
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

1. Bir Maddenin Miktarı Verilir Diğeri Sorulursa

Örnek:

2Al(k) + 6HCl(suda) → 2AlCl3(suda) + 3H2(g)

tepkimesine göre, oluşan H2 gazının normal koşullarda (NK) hacmi 6,72 litredir.

Buna göre tepkimede kaç tane Al atomu harcanmıştır?

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

2. Karışım Soruları

 • Bir karışımda, kimsenin tepkimesi kimseyi ilgilendirmez.
  • Karışımdaki maddelerin tepkimelerini ayrı ayrı yazmalıyız.
  • Her bir tepkime için, ayrı ayrı, yukarıda öğrendiğimiz kuralları kullanırız.

Örnek:

CH4 ile C2H6 gazlarından oluşan bir karışımın, 5 molü tamamen yanıyor ve bu karışımın yanmasından toplam 8 mol CO2 gazı oluşuyor.

Buna göre bu karışımdaki, CH4 ile C2H6 gazlarının kütleleri kaçar gramdır? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol)

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

2. Karışım Soruları

Örnek:

Zn ile Agʼden oluşan 160 gramlık karışım, yeterince HCl ile tepkimeye girince NKA’da 44,8 L H2 gazı açığa çıktığına göre;

a) Karışımdaki gümüşün kütlesi kaç gramdır?
b) Karışımdaki gümüşün kütlece yüzdesi nedir? (Zn: 65 g/mol)

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

3. Mol Ağırlığı (MA) Bulma Soruları

 • Bu tip sorularda, tepkimedeki bir bileşiğin ya da elementin mol ağırlığını (MA) bulmamız gerekecek.
 • Bunu için, aşağıdaki mol formülünden yararlanabiliriz:

Mol sayısı formülünden:

MA = m / n

Örnek:

X + 2HBr XBr2 + H2(g)

Yukarıdaki tepkimeye göre, 16 gram X yeterince HBr ile tepkimeye girdiğinde NKA’da 0,4 mol H2 gazı açığa çıkıyor.

Buna göre X elementinin atom kütlesi kaçtır?

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

3. Mol Ağırlığı (MA) Soruları

Örnek:

X(OH)2(k) + 2HNO3(suda) X(NO3)2(suda) + 2H2O(s)

tepkimesine göre 23,2 gram X(OH)2 yeterince HNO3 ile tepkimeye girdiğinde 14,4 gram H2O oluşuyor.

Buna göre X elementinin mol kütlesini hesaplayınız. (H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)


Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

4. Bileşik Formülü Bulma Soruları

Bileşik formülü bulma soruları iki çeşittir:

 1. Tepkime Denkleminden Bileşik Formülü Bulma Soruları
  • Denkleşmiş bir tepkime denklemi verilir yada kurulur. Denklemdeki bir maddenin formülü sorulur.
 2. Mol Sayılarından Bileşik Formülü Bulma Soruları
  • Bileşikteki atomların ayrı ayrı mol sayıları bulunur. Bulunan mol sayıları, en küçük tam sayılara çevrilerek atomların altına yazılır. Bu şekilde bileşiğin kaba formülü elde edilir.

Örnek:

2Al(k) + 6HCl(suda) 2X(suda) + 3H2(g)

Buna göre X bileşiğinin formülü nedir?

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

4. Bileşik Formülü Bulma Soruları

Örnek:

Formül Bulma Soruları

Yandaki grafik, bir kimyasal tepkimeye ait hacim-zaman grafiğidir. Tepkimedeki maddelerin hepsinin gaz olduğu bilinmektedir.

Bu gazlar, aynı koşullarda olduğuna göre, XaYb gazının formülü nedir?

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

4. Bileşik Formülü Bulma Soruları

Örnek:

C, H, ve O elementlerinden oluşan bir bileşiğin 9,2 gramında; 4,8 gram C, 1,2 gram da H elementi vardır.

Buna göre bu bileşiğin kaba formülü nedir? (C: 12 g/mol, H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

5. Artan Madde Soruları

 • Artan madde sorularında, tepkimeye giren en az iki maddenin miktarları verilir.
  • Fakat, katsayılara göre hesaplandığında, maddelerin biri diğerine fazla gelir.
  • Fazla gelen madde, diğer madde bittiği için artacaktır.
  • Artan maddelerin olduğu tepkimelerde, tamamen biten maddeye sınırlayıcı bileşen veya sınırlayıcı reaktif denir.

Örnek:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

Aynı koşullardaki, 15’er Litre N2 ve H2 gazı yukarıdaki denkleme göre tepkimeye giriyor.

Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre, artan gazın ve oluşan NH3 gazının hacmini hesaplayınız.

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

5. Artan Madde Soruları

Örnek:

132 gram C3H8 ile 10 mol O2 gazı karışımının, tam verimle yanması sonucu, kaç mol CO2 gazı elde edilir.

Buna göre, bu tepkimede, hangi maddeden kaç gram artar? (C: 12 g/mol, H:1 g/mol, O: 16 g/mol)

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

5. Artan Madde Soruları

Örnek:

Eşit kütledeki magnezyum ve oksijen tepkimesinden 20 gram magnezyum oksit elde edilmektedir.

Buna göre, bu tepkimde, başlangıçta alınan magnezyum ve oksijen miktarları ve artan elementin miktarı nedir? (O: 16 g/mol, Mg: 24 g/mol)

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

6. Yüzde Verim Soruları

Tam (%100) Verim Nedir?

 • Tam verimle gerçekleşen tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin en az biri sıfırlanır. Yani, tepkime sonuna kadar gerçekleşir.
  • Bu şekilde, girenlerden en az birinin tükendiği tepkimeler, %100 verimle gerçekleşir.
 • Gerçekte, bir çok tepkime, tam verimle gerçekleşmez.

Yüzde Verim Nedir?

 • Bir çok tepkimede, beklenenden daha az ürün oluşur.
  • Böyle tepkimelerde, verim %100 değildir.
  • Bir tepkimede, hesaplanan ürün miktarına teorik (kuramsal) verim,
  • Tepkimede oluşan gerçek ürün miktarına da gerçek verim denir.
   • Yani teorik verim, beklenen ürün miktarıdır; gerçek verim, tepkimede oluşan ve elimize geçen ürün miktarıdır.

Bir tepkimenin yüzde verimi, şu formül ile hesaplanır:

Yüzde Verim
Yüzde Verim Formülü

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

6. Yüzde Verim Soruları

Mesela:

Mesela; biz tepkimeden 5 mol madde beklerken, 3 mol oluştuysa, tepkime %100 verimle gerçekleşmemiş demektir. Bu tepkimenin verimini şöyle hesaplayabiliriz:

% verim = ( 3 / 5 ) x 100
% verim = 60

Yani tepkime, %60 verimle gerçekleşmiştir.

Verim Niye Düşer?

 • İstenmeyen yan tepkimeler gerçekleşebilir ve istenen ürünün yanında yan ürünler oluşabilir.
 • Ürünler kendi aralarında başka tepkimeler verebilir.
 • Bazı tepkimeler tersinir (geri dönebilir) tepkimedir. Oluşan ürünlerin bir kısmı tekrar başlangıçtaki maddeleri oluşturur.
 • Sulu çözeltiler gibi bazı ortamlardan ürünün alınması sırasında madde kaybı olabilir.
 • Elde edilen ürünün saflaştırırken madde kaybı olması verimi düşürebilir.
 • Kullanılan sistem veya cihazlardan kaynaklanan hatalar olabilir.
 • Tepkimenin gerçekleştiği basınç ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak maddenin bir kısmı tepkimeye girmeyebilir.

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

6. Yüzde Verim Soruları

Örnek:

Bir tepkimede hesaplanan teorik verim 8 gramdır. Ancak elde edilen ürün 6,4 gramdır.

Buna göre, bu tepkimede % verim nedir?

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

6. Yüzde Verim Soruları

Örnek:

Ca(k) + 2HCI(suda) → CaCl2(suda) + H2(g)

Yukarıdaki tepkimeye göre, Ca ve yeterince HCIʼin tepkimesinden, normal koşullarda 33,6 L H2 gazı oluşmaktadır.

Tepkimenin %75 verimle gerçekleştiği bilindiğine göre, başlangıçta kullanılan Ca kütlesi kaç gramdır? (Ca:40 g/mol)

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

6. Yüzde Verim Soruları

Örnek:

16 gram kükürt (S) yandığında, NK’da 8,96 litre SO2 elde ediliyor.

Tepkimenin yüzde verimi kaçtır? (S: 32 g/mol)

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

7. Saf Olmayan Madde Soruları

 • Bir maddenin içine karışmış başka maddelere safsızlık denir.
 • Safsızlığından dolayı, 40 gram sandığınız Ca metali ile gerçekleştirdiğiniz tepkimede, oluşacak ürünler, tam da 40 gram Ca metalinden beklenen kadar olmayacaktır.
 • Bir maddenin, saflık miktarı, yüzde olarak verilir.
  • Mesela, saflığı %80 olan Ca metalinden, 100 gram tartarsanız, tarttığınız Ca metalinin 20 gramı başka maddeler, 80 gramı gerçekten Ca metalidir.

Örnek:

MgCO3(k) → MgO(k) + CO2(g)

%50 saflıkta MgCO3 içeren 42 gramlık bir karışım, yukarıdaki tepkimeye göre ayrışıyor.

Tepkimede kaç gram MgO oluştuğunu ve oluşan CO2 gazının, NK’daki hacmini hesaplayınız. (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, Mg: 24 g/mol)

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

IV. Bölüm
(Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar)

Bitti 🙁