Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar 3. Bölüm

İçindekiler

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Dersin Özellikleri:

 • Seviye: Hiç Bilmeyenler İçin
 • Süre: 40 dakika
 • Gerekli Bilgiler:
 • Öğretmen:
  • Gökalp AY

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  • Denklemlerde Maddelerin Fiziksel Halleri
  • Kimyasal Tepkimelerin Belirtileri
  • Kimyasal Tepkimelerde Korunan-Değişebilen Özellikler
  • Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi
  • Kimyasal Tepkime Türleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Nedir?

 • Kimyasal Tepkime” kavramı ile aynı anlama gelen diğer ifadeler şunlardır:
  • Kimyasal Olay
  • Kimyasal Reaksiyon
  • Kimyasal Değişim
 • Bir kimyasal olayı kimya dili ile yazmak için, “tepkime denklemlerini” kullanırız.

Tepkime Denklemleri

Girenler → Ürünler

 • Bir tepkime denklemi 3 bölümden oluşur:
  1. Girenler
  2. Tepkime oku ( )
  3. Ürünler
 • Farklı maddelerin aralarına “+” işareti konulur.
 • Tepkime oku, her zaman ürünleri gösterir.

Mesela:

A + B → C + D

 • Yukarıdaki tepkimede, A maddesi ile B maddesi harcanır ve bu tepkime sonucunda C ve D maddeleri oluşur.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Örnek:

Süt + Maya → Yoğurt

Yukarıda verilen kimyasal tepkime denkleminde, tepkimeye girenleri ve ürünleri belirtiniz.

Örnek:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime denkleminde, tepkimeye girenleri ve ürünleri belirtiniz.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Denklemlerde Maddelerin Fiziksel Halleri

 • Bir maddenin fiziksel hali, formülünün sağ alt köşesinde ve parantez içinde (k), (s) ve (g) şeklinde belirtilir.
  • Aşağıda, suyun (H2O) katı-sıvı-gaz halleri verilmiştir:
   • H2O(k) : Katı su
   • H2O(s) : Sıvı su
   • H2O(g) : Gaz su
 • Bir maddenin suda çözünmüş durumda olduğunu ifade etmek için (suda) veya (aq) ifadeleri kullanılır.
  • Aşağıda yemek tuzunun (NaCl) suda çözünmüş halleri verilmiştir:
   • NaCl(suda) : Suda çözünmüş NaCl bileşiği (NaCl çözeltisi de denir)
   • NaCl(aq) : Suda çözünmüş NaCl bileşiği (NaCl çözeltisi de denir)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkimelerin Belirtileri

 • Maddelerin bir kimyasal tepkimeye girdikleri genellikle şu belirtilerden anlaşılır:
  • Renk değişimi
  • Alev ya da duman çıkışı
  • Isı ve sıcaklık değişimi
  • İletkenlik değişimi
  • Gaz çıkışı
 • Her kimyasal tepkimenin başlaması gereken bir sıcaklık ve basınç değeri vardır.
 • Tepkimeler başlamaları için gereken enerji sağlanmadan başlamazlar:

 • Mesela; Fe (Demir) ve S (Kükürt) elementleri, tepkimeye girerek FeS (Demir II sülfür) bileşiğini oluşturabilen elementlerdir:

  Fe(k) + S(k) → FeS(k)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkimelerde Korunan-Değişebilen Özellikler

Her Zaman Korunan Özellikler

 • Toplam atom sayısı ve türü
 • Toplam kütle
 • Toplam proton sayısı
 • Toplam nötron sayısı
 • Toplam elektron sayısı
 • Atomların çekirdek yükü
 • Toplam yük
 • Atomların çekirdeğin yapısı
 • Toplam enerji

Değişebilen Özellikler

 • Kimyasal ve fiziksel özellikler (kesin)
 • Mol sayısı
 • Molekül sayısı
 • Kimyasal türlerin sayısı (Tanecik sayısı)
 • Madde sayısı ve çeşidi
 • Kimyasal türlerin elektron sayısı
 • Hacim ve basınç (gazlar için)
 • Maddenin fiziksel hâli
 • Renk, koku, tat, iletkenlik vb.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Tepkime Denkleştirme Ne Demektir?

 • Tepkimeye giren atomların sayısı ile çıkan atomların sayısı eşitlenir.
  • Bunun için, maddelerin önüne uygun katsayılar bulunur.
  • Sadece; O2, H2 gibi moleküllerin katsayısı n/2 olabilir.
  • Genelde en kalabalık bileşiğin katsayısı 1 kabul edilerek başlanır.
  • Katsayılar genişletilebilir ya da sadeleştirilebilir.

Atomlar şöyle sayılır:

 • Al2(SO4)3
  • Katsayısı 1 demektir.
  • 2 tane Al, 3 tane S ve 12 tane O atomu var demektir.
 • 5Al2(SO4)3
  • Katsayısı 5 demektir.
  • 10 tane Al, 15 tane S ve 60 tane O atomu var demektir.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Örnek:

C3H8 + O2 → CO2 + H2O

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Örnek:

C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Örnek:

KClO3 → KCl + O2

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Örnek:

H2 + N2 → NH3

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Örnek:

Fe2O3(k) + 2Al(k) → X + 2Fe(s)

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Örnek:

I) Al + O2 → Al2O3
II) NH3 + O2 → N2 + H2O
III) H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

 • Başlıca kimyasal tepkime türleri şunlardır:
  1. Yanma Tepkimeleri
  2. Sentez (Oluşum) Tepkimeleri
  3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri
  4. Asit-Baz Tepkimeleri
  5. Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

1. Yanma Tepkimeleri

Yanma Tepkimeleri

 • Bir maddenin, Oksijen elementi (O2) ile verdiği tepkimeye, yanma tepkimesi denir.
 • Aşağıdaki tepkimeler birer yanma tepkimesidir:
  • 2Na + 1/2O2 →  Na2O
  • 2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(g)
  • Mg + 1/2O2 →  MgO

Hızlı ve Yavaş Yanma

 • Alevli yanmaya hızlı yanma, alevsiz yanmaya yavaş yanma denir.
  • Metallerin paslanması yavaş yanmadır.
 • Isı veren yani (ekzotermik) tepkimelerdir.
  • 2Na + 1/2O2 →  Na2O + ısı
  • H2 + 1/2O2 →  H2O + ısı
 • İstisna: Azotun yanması endotermiktir.
  • N2 + 1/2O2 + ısı→  N2O

Yanma Şartı

 • Yanmanın gerçekleşmesi için:
  1. Yanıcı madde
  2. Oksijen ya da hava
  3. Tutuşma sıcaklığı

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

1. Yanma Tepkimeleri

Organik Bileşiklerin Yanması

 • C (Karbon) elementinin oluşturduğu bileşiklere organik bileşikler denir.
  • CH4
  • C2H4
  • C2H5OH
  • C6H6
  • C6H12O6
 • Bir organik bileşik yandığında, mutlaka, CO2 ve H2O ve ısı oluşur. Aşağıda, bazı organik bileşiklerin yanma tepkimeleri verilmiştir:
  • CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(g) + ısı
  • 2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(g) + ısı
  • C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) + ısı
  • 2C4H10(g) + 13O2(g) →  8CO2(g) + 10H2O(g) + ısı

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

1. Yanma Tepkimeleri

Örnek:

 • Demirin (Fe) paslanması tepkimesi:
  • 4Fe(k) + 3O2(g) → 2Fe2O3(k)
 • Bakırın (Cu) oksitlenmesi tepkimesi:
  • 2Cu(k) + 1/2O2(g) → Cu2O(k)
 • Gümüşün (Ag) kararması tepkimesi:
  • 2Ag(k) + 1/2O2(g) → Ag2O(k)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

2. Sentez (Oluşma) Tepkimeleri

 • En az iki maddenin, bir kimyasal tepkime ile birleşerek, tek bir maddeye dönüştüğü tepkimelerdir.
 • Bazı sentez tepkimesi örnekleri:
  • A + B → AB
  • H2 + Cl2 → 2HCl
  • 3H2 + N2 → 2NH3
  • CaO(k) + CO2(g) → CaCO3(k)
 • Suyun elementlerinden oluşması tepkimesi:
  • H2 + 1/2O2 →  H2O
 • Asit yağmuru tepkimeleri:
  • SO3(g) + H2O(s) → H2SO4(suda)
  • CO2(g) + H2O(s) → H2CO3(suda)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

 • Sentez tepkimelerinin tam tersidir.
  • Bir maddenin, kimyasal bir tepkime ile parçalanarak, en az iki maddeye dönüştüğü tepkimelerdir.
 • Analiz tepkimelerinde, bir tane giren, en az iki tane ürün vardır. Analiz tepkimelerine örnekler:
  • AB → A + B
  • 2HCl → H2 + Cl2
  • 2NH3 → 3H2 + N2
  • CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

4. Asit – Baz Tepkimeleri

Asitler

 • HF: Hidroflorik asit (Hidrojen florür)
 • HCl: Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)
 • HBr: Hidrobromik asit (Hidrojen bromür)
 • HI: Hidroiyodik asit (Hidrojen iyodür)
 • HNO3: Nitrik asit (Kezzap)
 • H2SO4: Sülfürik asit (Zaç yağı)
 • H2CO3: Korbonik asit
 • CH3COOH: Asetik asit (sirke)
 • H3PO4: Fosforik asit

Bazlar

 • NaOH: Sodyum hidroksit (Sud kostik)
 • KOH: Potasyum hidroksit (Potas kostik)
 • Mg(OH)2: Magnezyum hidroksit
 • Ba(OH)2: Baryum hidroksit
 • NH3: Amonyak
 • Ca(OH)2: Kalsiyum hidroksit

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

4. Asit – Baz Tepkimeleri

Asit + Baz → Tuz + Su

 • Asitler suya H+ iyon veren bileşiklerdir.
 • Bazlar suya OH iyonu veren bileşiklerdir.
 • Asit-Baz tepkimelerine Nötürleşme Tepkimesi de denir.

Asit bazı tepkimelerine bazı örnekler:

 • HCI(suda) + NaOH(suda) NaCI(suda) + H2O(s)
 • H2SO4(suda) + 2KOH(suda) K2SO4(suda) + 2H2O(s)
 • 2HNO3(suda) + Ba(OH)2(suda) Ba(NO3)2(suda) + 2H2O(s)
 • H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) Na2SO4(suda) + 2H2O(s)
 • 3HCl(suda) + Al(OH)3(suda) AlCI3(suda) + 3H2O(s)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

4. Asit – Baz Tepkimeleri

Nötürleşme Tepkimesi

 • Aslında Nötürleşme tepkimesi şudur:

H+ + OH → H2O

Amonyak (NH3) Nötürleşmez

 • Su oluşturmadığı için, Amonyaklı asit-baz tepkimelerine nötürleşme tepkimesi denmez.

NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k)

NH3(g) + HI(g) → NH4I(k)

NH3(g) + HBr(g) → NH4Br(k)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

5. Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

Çözünme Tepkimesi

 • Tepkimeye giren maddeler (k), (s) veya (g) halinde; ürünlerin (suda) çözünmüş haldedir:
  • NaCl(k) → Na+(suda) + Cl(suda)
  • PbI2(k) → Pb2+(suda) + 2I(suda)
  • NaNO3(k) → Na+(suda) + NO3(suda)

Örnek:

 • HCl(k) → H+(suda) + Cl(suda)
 • NaOH(k) → Na+(suda) + OH(suda)
 • NaCl(k) → Na+(suda) + Cl(suda)
 • CH3OH(s) → CH3OH(suda)
 • C6H12O6(k) → C6H12O6(suda)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

5. Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

İyonal Çözelti

 • Suya iyonlarını vererek çözünen maddeler, iyonal çözeltiler oluşturur.
  • HCl(k) → H+(suda) + Cl(suda)
  • NaCl(k) → Na+(suda) + Cl(suda)
 • İyonal çözeltiler elektrolittir (elektrik akımını iletir).
 • Bazen çözünmüş iyonlar ayrı ayrı belirtilmez:
  • NaCl(suda) = Na+(suda) + Cl(suda)
  • AgNO3(suda) = Ag+(suda) + NO3(suda)

Moleküler Çözelti

 • Suda molekülleri halinde çözünen maddeler, moleküler çözeltiler oluşturur.
  • CH3OH(s) → CH3OH(suda)
  • C6H12O6(k) → C6H12O6(suda)
 • Moleküler çözeltiler elektrolit değildir.

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

5. Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

Çökelme Tepkimesi

 • Çözünmüş maddelerden, çöken bir katı oluşuyorsa, bu tepkime bir çökelme tepkimesidir.
  • Çöken katıya çökelek denir.
  • Çökeleğin oluştuğu tepkimeye “net iyon denklemi” denir.
  • Çökelmeye katılmayan iyonlara seyirci iyonlar denir.

Örnek:

Pb(NO3)2(suda) + 2KI(suda)PbI2(k) + 2KNO3(suda)

çökelme tepkimesinde:

 • Net iyon denklemi şöyledir:
  • Pb2+(suda) + 2I(suda) → PbI2(k) (Net iyon denklemi)
 • Seyirci iyonlar şunlardır:
  • K+
  • NO3

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

5. Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

Bazı çökelme tepkimeleri izle (1:22 dk)

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Kimyasal Tepkime Türleri

5. Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

Günlük Hayattan Çözünme-Çökelme Örnekleri

 • Çaya şeker attığımızda veya yemeğe tuz attığımızda bir çözünme tepkimesi gerçekleşir.
 • Su arıtma cihazlarında suyu arıtırken bazım maddeleri çökertilir, eksik olan maddeler suda çözünür.
 • Mağaralarda oluşan sarkıtlar ve dikitler, travertenlerde oluşan tortular, çaydanlıklarda oluşan kireç, birer çökelme tepkimesi ile oluşur.
 • Çamaşır veya bulaşık makinalarının rezistanslarında biriken kireç, çökelme tepkimesi ile oluşur.
 • Sert suların yumuşatılması işlemi bir çökelme tepkimesidir.
 • Deniz suyundan tuz elde edilmesi bir çökelme tepkimesidir.

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

III. Bölüm
(Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler)

Bitti 🙁