Giriş ve Tanıtım


WordPress Fonksiyonları

Bu kategori, WordPress temalarında veya eklentilerinde sıkça karşımıza çıkan fonksiyonları tanıtmak için oluşturulmuştur.

Burada bahsedilen fonksiyonlar, genellikle diğer kategorilere ait derslerde adı geçen fonksiyonlardır.

Fonksiyonları Okurken Nelere Dikkat Etmeliyim?

WordPress fonksiyonlarını verirken, tekrar eden bazı özellikler için belli standartlar veya bazı ifadeler kullandık. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

Fonksiyonların Parametreleri

Parametreler, fonksiyonun adından sonra gelen parantezler –()– içinde belirtilen değişkenlerdir.

Aşağıda, parametreleri ile birlikte bir fonksiyon verilmiştir:

set_post_thumbnail_size( int $genişlik, int $yükseklik, bool|array $kırpılsın = false )

Yukarıda gördüğümüz fonksiyon, 3 adet parametre ile almaktadır. Bunların isimleri şöyledir:

  • $genişlik
  • $yükseklik
  • $kırpılsın

Parametre isimlerinin başında bulunan şu ifadeler de, parametre değişkenin tipidir:

  • int : Değer olarak sadece tam sayıları kabul eder.
  • string : Değer olarak, text ifadeleri kabul eder.
  • bool : Değer olarak, sadece True/false ifadelerini kabul eder.
  • array : Değer olarak, bir PHP dizisi kabul eder.
  • float : Değer olarak, kesirli sayılar da dahil bütün sayıları alır.
  • object : Değer olarak, bir PHP nesnesi (PHP object) kabul eder.

Bir fonksiyonun parametresi açıklanırken, “(Zorunludur.)” şeklinde bir ifade kullanılmışsa, fonksiyon, bu parametre ile birlikte kullanılmak zorunda demektir.

Parametrenin Argümanları

Dizi şeklindeki parametrelerde, her bir dizi elemanı için “argüman” ifadesi kullandık.

Aşağıda dizi şeklinde bir parametre ve bu parametrenin bir argümanı verilmiştir:

get_posts( array( 'comment_status' => 'open' ) );

Yukarıdaki fonksiyonda, array( 'comment_status' => 'open' ) ifadesi fonksiyonun dizi tipindeki parametresidir. Bu parametredeki 'comment_status' ifadesi bir argümandır ve 'open' ifadesi bu argümana verilen değerdir.

Argümanların alabilecekleri değerler de tıpkı parametre değişkenleri gibi belli tiplerdedir.

Bu bölümde, bir fonksiyon açıklanırken, parametre ya da argümanının tipi belirtilmemişse, o parametre ya da argümanın tipi string‘dir.

Fonksiyonun Döndürdüğü Değer

Bazı fonksiyonlar değer döndürür, bazı fonksiyonlar ise bir değeri ekrana bastırır.

Değer döndüren fonksiyonlar:

Bir fonksiyon bir değer döndürüyorsa, o fonksiyonun değerini ekrana bastırmak için, fonksiyonu echo veya print ifadeler ile kullanmak gerekir.

İsminde get_ kelimesi olan WordPress fonksiyonları, genellikle bir değer döndürür.

Örneğin, wp_get_attachment_image_src()fonksiyonu, ID değeri verilen bir resmin URL ifadesini döndürür. Temsili olarak, ID değeri 10 olan bir resmin URL ifadesini döndürmek için fonksiyonu şu şekilde yazarız:

wp_get_attachment_image_src(10);

Bu URL ifadesini ekrana bastırmak için ise şu kodu kullanabiliriz:

echo wp_get_attachment_image_src(10);

Ya da fonksiyonun döndürdüğü değeri bir değişkene aktarıp değişkeni ekrana bastırabiliriz:

$resim_url = wp_get_attachment_image_src(10);
echo $resim_url;

Ekrana değer bastıran fonksiyonlar:

Bazı WordPress fonksiyonları da değer döndürmek yerine doğrudan ekrana değer basarlar. İsminde the_ ifadesi bulunan fonksiyonlar genellikle böyledir. Bu fonksiyonların ekrana bir değer bastırması için tanımlanmaları yeterlidir.

Aşağıdaki fonksiyon, döngü içinde iken ekrana bir resim basar:

the_post_thumbnail('thumbnail');

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.