Kimyanın Sembolik Dili – Test 1

Aşağıdakilerden hangisi kimya tarihi boyunca elementler için yapılmış tanımlardan biri değildir?

Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir.

Kendinden daha basit maddelere ayrışamayan saf maddelere element denir.

Aynı proton sayısına sahip atomlardan oluşan saf maddeye element denir.

Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element denir.

Kimyasal tepkimelerle oluşan saf maddelere element denir.

Bir elementin bütün atomları incelendiğinde, hepsinde kesinlikle aynı olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Nötron sayısı

Kütle numarası

Elektron sayısı

Proton sayısı

Nükleon sayısı

Elementler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Bilinen bütün elementler periyodik sistemde yer almaktadır.

Hiç bir yöntemle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.

Hepsinin bir sembolü vardır.

Saf maddelerdir.

Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

Bazı elementlerin atomları tabiatta, ikişer ikişer veya üçer üçer veya daha fazla sayıda bağlanarak bulunurlar. Böyle elementlere moleküler elementler denir.

Aşağıdakilerden hangisi moleküler bir element değildir?

Au

N2

S8

O3

Br2

Elementlerin sembolleri, günümüzde kullanılan sisteme göre; gerçek isimlerinin ya ilk harfi büyük yazılarak türetilmiştir ya da ilk harfi ile birlikte, isminde geçen ikinci bir harf küçük yazılarak türetilmiştir.

Buna göre, bu yıl yeni bir element keşfedilseydi, aşağıdaki ifadelerden hangisi bu element için sembol olarak kesinlikle kullanılamazdı?

Xy

X

XY

Y

Yx

Element sembolleri için günümüzde kullanılan sistemin mimarı kimdir?

John Dalton

J.J. Berzelius

Albert Einstein

Antoine Lavoisier

Aristo

I) Kimyasal özellikleri
II) Bilim insanlarının isimleri
III) Keşfedildiği bölgeler

Elementlerin gerçek adlarının kaynağı için yukarıda verilenlerden hangileri kullanılmıştır?

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

K, N, S, P, Na

Yukarıda sembolleri verilen elementleri, isimlerine göre alfabetik sıraya göre dizilmek istenseydi, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olurdu?

K, N, Na, P, S

N, P, K, S, Na

N, P, S, K, Na

Na, P, S, K, N

N, P, Na, K, S

Aynı proton sayısına sahip atomlardan oluşan saf maddeye …………………… denir.

Yukarıdaki ifadede bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bileşik

Karışım

Element

Çözelti

Madde

Bazı elementlerin atomları tabiatta, ikişer ikişer veya üçer üçer veya daha fazla sayıda bağlanarak bulunurlar. Böyle elementlere moleküler elementler denir.

Aşağıdakilerden hangisi moleküler bir elementtir?

Au

N2

Na

Ca

He

Altın, Gümüş, Kalsiyum ve Klor elementlerinin sembolleri, aşağıdakilerden hangisinde sırası ile doğru bir şekilde verilmiştir?

Al, Gu, Ka, Kl

Al, Ag, Ca, Cl

Au, Gu, Ca, Cl

Au, Ag, Ca, Cl

Au, Ag, Ka, Cl

Bileşiğin tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

En az iki elementin kimyasal bir tepkime ile birleşmesi sonucu oluşan saf maddeye denir.

Kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere denir.

Aynı sayıda proton içeren atomlardan oluşan saf maddelere denir.

Kimyasal ve fiziksel olarak daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere denir.

Bir maddenin başka bir maddede çözünmesi ile oluşan karışımlara denir.

Bileşikler için, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

Kimyasal tepkimelerle oluşur ve ayrışırlar.

Saf maddelerdir.

Elementleri arasında sabit bir oran yoktur.

En az 2 elementten oluşurlar.

Bileşikler için, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

İyonik ve kovalent bağlı olarak ikiye ayrılırlar.

Kovalent bağlı bileşikler moleküllerden oluşur.

İyonik bağlı bileşikler kristallerden oluşur.

Kovalent bağlı bileşikler ametallerden oluşur.

İyonik bağlı bileşikler metallerden oluşur.

I) Su
II) Yemek tuzu
III) Yemek sodası
IV) Sönmüş kireç

Yukarıda yaygın isimleri verilen bileşiklerin kimyasal formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I) H2O
II) NaCl
III) NaHCO3
IV) Ca(OH)2

I) H2O
II) NaCl
III) Ca(OH)2
IV) NaHCO3

I) H2O
II) NaHCO3
III) Ca(OH)2
IV) NaCl

I) NaHCO3
II) NaCl
III) H2O
IV) Ca(OH)2

I) Ca(OH)2
II) NaCl
III) NaHCO3
IV) H2O