Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

1. Tepkimelerde Isı Değişimi

Tepkimelerde Isı Değişimi

Tepkimelerde Isı Değişimi“, tepkimelerin enerji ile ilişkisini anlamamızı sağlayan bir başlıktır.

 • Bütün kimyasal tepkimeler, ortamdan (çevreden) az ya da çok, enerji alarak başlarlar ve gerçekleşirken ortama az ya da çok enerji verirler.

Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler

 • Bütün kimyasal tepkimelerin başlaması için, çevreden (ortamdan) enerji almaları gerekir.
 • Çevreden ısı enerjisi alarak başlayan tepkimeler, gerçekleşirken, bu defa, çevreye enerji verirler.
 • Bazı tepkimeler, aldığı enerjiden daha fazlasını geri verirler, bazılar ise daha azını geri verirler.
 • Tepkimeler; ısı alma ve ısıyı geri verme durumlarına göre, “endotermik tepkimeler” ve “ekzotermik tepkimeler” olarak sınıflandırılırlar.

Gelin, “endotermik ve ekzotermik tepkime” kavramlarını daha yakından tanıyalım.

Endotermik Tepkimeler

 • Bazı tepkimeler, ortamdan aldığı ısının hepsini değil, bir kısmını geri verir ve sonuçta ısı almış olur.
 • Böyle tepkimelere, endotermik (ısı alan) tepkime denir.
  • Bir endotermik tepkimede, ortam, tepkimedeki maddelere verdiği enerjiden daha azını geri alabilir.
  • Yani, tepkime sonucunda, enerji değeri açısından, ortam zararlı çıkar, tepkimedeki maddeler karlı çıkar.
 • Endotermik tepkimeler gerçekleşirken, maddeler, ortamdan aldıkları enerjinin çoğunu potansiyel enerji olarak depolarlar.
  • Bu yüzden bir endotermik tepkimede, ürünlerin enerjisi her zaman artar ve girenlerin enerjisinden daha fazla olur.
 • Bir endotermik tepkime gerçekleşirken, tepkimedeki maddelerin, potansiyel enerjilerinin zamanla değişimi, aşağıdaki grafikte gösterildiği şekilde olur:
Endotermik Bir Tepkimenin Enerji-T.K Grafiği
Endotermik Bir Tepkimenin Enerji-T.K Grafiği
 • Grafikten de anlaşılıyor ki; endotermik bir tepkimede, ürünlerin enerjisi girenlerden daha fazladır.
 • Endotermik bir tepkimeye giren maddelerin, ürünlere dönüşebilmesi için çevreden enerji almaları gerekir.
 • Endotermik tepkimelerde, maddeler çevreden aldıkları enerjiyi, potansiyel enerji olarak depolarlar.

Bu bir reklamdır:

Endotermik Tepkimelerin Denklemleri

 • Endotermik tepkimeleri, grafiklerinden başka, tepkime denklemlerine bakarak da tanıyabiliriz.

Bir endotermik tepkimeyi denkleminden tanımanın iki yolu vardır:

I. YOL:
Bir tepkimenin endotermik olduğunu anlamanın bir yolu; tepkime denkleminin girenler kısmına bakmaktır. Endotermik tepkimeler ısı aldıkları için, tepkime denkleminin girenler kısmında:

– sayısal bir enerji değeri veya
– enerji değerini temsil eden bir sembol (Q veya E gibi) veya
– enerji ile ilgili bir kelime (Enerji veya ısı gibi) veya

olmalıdır. Aşağıda, endotermik bir tepkime üç farklı şekilde verilmiştir:

A + B + ısı → C + D
A + B + Q → C + D
A + B + 190 kj/mol → C + D

(Yukarıda verilen 190 sayısı temsilidir, bunun yerine herhangi bir sayı olabilir.)

II. YOL:
Bir tepkimenin endotermik olduğunu anlamanın bir başka yolu da, tepkimenin entalpi değişimi (ΔH) değerine bakmaktır. Endotermik tepkimelerin ΔH değeri sıfırdan büyüktür.

Aşağıda, endotermik bir tepkimenin denklemi verilmiştir:

A + B + → C + D      ΔH = +190 kj/mol

Tepkimede verilen ΔH = +190 kj/mol değeri, bu tepkimenin 190 kj/mol kadar enerji aldığını gösterir.

(Yukarıda verilen 190 sayısı temsilidir, bunun yerine herhangi bir sayı olabilir.)

Endotermik Tepkime Örnekleri

 • Erime, kaynama ve süblimleşme olayları
 • Ekzotermik tepkimelerin tersi endotermiktir.

Bu bir reklamdır:

Ekzotermik Tepkimeler

 • Bir tepkime, ortamdan aldığı enerjiden daha fazlasını geri veriyorsa, bu tepkimeye, ekzotermik (ısı veren) tepkime denir.
 • Bir ekzotermik tepkimede, ortam, tepkimedeki maddelere verdiği enerjiden daha fazlasını geri alır.
  • Yani, tepkime sonucunda, enerji değeri açısından, ortam karlı çıkar, tepkimedeki maddeler zararlı çıkar.
 • Ekzotermik tepkimeler gerçekleşirken, maddeler, zaten depo etmiş oldukları enerjinin de bir kısmını ortama verirler.
  • Bu yüzden bir ekzotermik tepkimede, ürünlerin enerjisi her zaman azalır ve girenlerin enerjisinden daha az olur.
Ekzotermik Bir Tepkimede Enerji-T.K Grafiği
Ekzotermik Bir Tepkimede Enerji-T.K Grafiği
 • Grafikten de anlaşılıyor ki; ekzotermik bir tepkimede, ürünlerin enerjisi girenlerden daha azdır.
 • Ekzotermik bir tepkimeye giren maddelerin, ürünlere dönüşebilmesi için depo ettikleri potansiyel enerjinin bir kısmını vermeleri gerekir. Bu yüzden, oluşan ürünlerin potansiyel enerjisi her zaman, girenlerden daha azdır.

Bu bir reklamdır:

Ekzotermik Tepkimelerin Denklemleri

 • Ekzotermik tepkimeleri, grafiklerinden başka, tepkime denklemlerine bakarak da tanıyabiliriz.

Bir ekzotermik tepkimeyi denkleminden tanımanın iki yolu vardır:

I. YOL:
Bir tepkimenin ekzotermik olduğunu anlamanın bir yolu; tepkime denkleminin ürünler kısmına bakmaktır. Ekzotermik tepkimeler ısı verdikleri için, tepkime denkleminin ürünler kısmında:

– sayısal bir enerji değeri veya
– enerji değerini temsil eden bir sembol (Q veya E gibi) veya
– enerji ile ilgili bir kelime (Enerji veya ısı gibi) veya

olmalıdır. Aşağıda, ekzotermik bir tepkime üç farklı şekilde verilmiştir:

C + D → A + B + ısı
C + D → A + B + Q
C + D → A + B + 190 kj/mol

(Yukarıda verilen 190 sayısı temsilidir, bunun yerine herhangi bir sayı olabilir.)

II. YOL:
Bir tepkimenin ekzotermik olduğunu anlamanın bir başka yolu da, tepkimenin entalpi değişimi (ΔH) değerine bakmaktır. Ekzotermik tepkimelerin ΔH değeri sıfırdan küçüktür.

Aşağıda, ekzotermik bir tepkimenin denklemi verilmiştir:

C + D → A + B      ΔH = -190 kj/mol

Tepkimede verilen ΔH = -190 kj/mol değeri, bu tepkimenin 190 kj/mol kadar enerji verdiğini gösterir.

(Yukarıda verilen 190 sayısı temsilidir, bunun yerine herhangi bir sayı olabilir.)

Ekzotermik Tepkime Örnekleri

 • Yanma tepkimeleri (İstisna: N2 gazının yanması endotermiktir.)
 • Donma, yoğunlaşma ve kırağılaşma olayları
 • Nötürleşme tepkimeleri
 • Endotermik tepkimelerin tersi ekzotermiktir.

Bu bir reklamdır:

Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerin Enerji Grafikleri

 • Yukarıda verdiğimiz grafiklerin yanında, endotermik ve ekzotermik tepkimelerin Enerji-Tepkime Koordinatı grafikleri şöyle de verilebilir:
Endotermik Tepkime
Endotermik Tepkime
Ekzotermik Tepkime
Ekzotermik Tepkime
 • Endotermik ve ekzotermik tepkimelerin Enerji grafikleri şöyle de karşımıza çıkabilir:
Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerde Enerji Değişimi
Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerde Potansiyel Enerji Değişimi

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Tepkimelerde Isı Değişimi Örnek

Yukarıdaki grafik, bir kimyasal tepkimeye aittir.

Buna göre bu grafik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Endotermik bir tepkimeye aittir.
B) Tepkimenin denklemi şöyledir: 3X2 + 2Y2 → 2X3Y2 + ısı
C) Ürünlerin potansiyel enerjisi, girenlerden daha azdır.
D) Tepkime bir yanma tepkimesi olabilir.
E) Tepkime gerçekleşirken ortamın enerjisi artar.

Bu bir reklamdır:

Tepkimelerde Minimum Enerji Eğilimi ve Kararlılık

 • Maddelerin tabiatta 2 eğilimi (isteği) vardır. Bunlar:
  1. Minimum enerji eğilimi: Maddeler, sahip oldukları enerjiden mümkün olduğunca kurtulmak ister.
  2. Maksimum düzensizlik eğilimi: Maddeler, mümkün olduğunca dağınık ve düzensiz halde olmak ister.
 • Bu eğilimlerin detayları ilerleyen ünitelerin konusudur.
 • Tepkimelerde taraflardan bahsediliyorsa, girenler bir taraf ürünler ise diğer taraf olarak düşünülür. Buna göre tepkimelerde;
  • Normalde veya düşük sıcaklıkta
   • ısının olduğu taraf daha kararlıdır.
  • Yüksek sıcaklıkta
   • ısının olmadığı taraf daha kararlıdır.

Öğretici Örnek:

3X2 + 2Y2 → 2X3Y2 + ısı

 • Kararlılık:
  • Normalde, ürünler daha kararlıdır.
  • Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır.


A + B + ısı → C + D

 • Kararlılık:
  • Normalde, girenler daha kararlıdır.
  • Yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır.

 • Hatırlatma: Tepkimenin ΔH değerinin negatif olması demek, ısının ürünler tarafında olması, pozitif olması demek ise girenler tarafında olması demektir.

Tepkimelerin Kendiliğinden Devam Etmesi

 • Hiçbir tepkime kendiliğinden başlamaz.
  • Bütün tepkimelerin başlaması için ortamdan enerji alması gerekir. (Hatta tepkimeyi başlatmak gerekli olan bu enerjinin özel bir de adı vardır: “Aktivasyon enerjisi“. Aktivasyon enerjisi bir sonraki ünitenin konusudur.)
 • Ekzotermik tepkimeler başlatıldıktan sonra, kendiliğinden devam ederler.
  • Endotermik tepkimelerde bu özellik yoktur.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

6 yorum “1. Tepkimelerde Isı Değişimi”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>