AYT Soru Çözümü 2023 AYT Kimya Soruları

KONU

2023 AYT

Kimya Soruları

DERS

AYT Kimya

2023 AYT Kimya Soruları

Soru 1: C (Kimya 11 / Modern Atom Teorisi)

X2+ iyonu ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

 • Soy gaz elektron dizilimine sahiptir.
 • Elektron dizilimindeki en büyük baş kuantum sayısı (n) 3’tür.

Buna göre X atomuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A) Açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) 0 olan orbitallerde toplam 10 elektron vardır.
B) Değerlik elektronlarının baş kuantum sayısı (n) 3’tür.
C) Manyetik kuantum sayısı (mℓ) 0 olan 12 elektron vardır.
D) Açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) 1 olan toplam 10 elektron vardır.
E) Spin kuantum sayısı (ms) +1/2 olan toplam 12 elektron vardır

2023 AYT Kimya Soruları

Soru 2: B (Kimya 11 / Gazlar)

  A, B ve C kapalı kaplarının hacimleri, bu kaplara
  konulan gaz miktarı ve türü ile gazların sıcaklıkları
  aşağıda verilmiştir

  Kimya-AYT-2023-Çıkmış-Sorular-Gazlar-

  Buna göre,
  I. C kabındaki gazların toplam basıncı B kabında
  bulunan gazınkine eşittir.
  II. A kabındaki gazın ortalama kinetik enerjisi B
  kabında bulunan gazınkine eşittir.
  III. C kabına küçük bir delik açıldığında He gazının
  efüzlenme süresi H2 gazınınkinden azdır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  (H2= 2 g/mol, He = 4 g/mol; gazların ideal gaz olarak
  davrandığı varsayılacaktır.)

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) II ve III

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 3: D (Kimya 11 / Gazlar)

  Sıcaklığı 300 K, basıncı P ve yoğunluğu d1 olan belirli miktarda ideal gazın basıncı yarıya düşürülüp sıcaklığı 600 K’ye çıkarıldığında yoğunluğu d2 olmaktadır.

  Buna göre d1 ve d2 arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) d1 = 0,5d2

  B) d1 = d2

  C) d1 = 2d2

  D) d1 = 4d2

  E) d1 = 8d2

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 4: D (Kimya 11 / Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük)

  Belirli bir sıcaklıkta bulunan 2,5 molal NaOH sulu çözeltisinde NaOH’nin derişimi kütlece yüzde kaçtır? (NaOH = 40 g/mol)

  Kimya-AYT-2023-Çıkmış-Sorular-Sıvı-Çözeltiler-1

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 5: B (Kimya 11 / Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük)

  25 oC’deki 250 mL 1 M NaCl sulu çözeltisi ile aynı sıcaklıktaki 250 mL 2 M MgCl2 sulu çözeltisi karıştırılıyor.
  Buna göre, aynı sıcaklıkta oluşan çözeltideki Mg2+ ve Cl iyonlarının derişimleri kaç molardır?
  (Toplam çözelti hacminin 500 mL olduğu, tuzların suda tamamen iyonlaşarak çözündüğü varsayılacaktır.)

  Mg2+Cl
  A)0,502,50
  B)1,002,50
  C)1,001,50
  D)2,500,50
  E)1,003,00

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 6: A (Kimya 11 / Kimyasal Tepkimelerde Enerji)

  HBr(g) için standart oluşum entalpisi -36 kj/mol ve

  H2O(s) için standart oluşum entalpisi -286 kj/mol ’dür.

  Buna göre,

  4HBr(g) + O2(g) → 2H2O(s) + Br2(s)

  tepkimesinin standart entalpi değişimi kaç kJ’dir?

  A) -428

  B) -250

  C) 250

  D) 428

  E) 716

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 7: B (Kimya 11 / Kimyasal Tepkimelerde Hız)

  Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşen
  KClO3(k) → KCl(k) + 3/2O2(g)
  tepkimesinde tepkimeye giren taneciklerin kinetik enerjilerinin dağılımı ve tepkimenin eşik enerjisi (E1) şekilde gösterilmiştir.

  Kimya-AYT-2023-Çıkmış-Sorular-Kimyasal-Tepkimelerde-Enerji

  Buna göre, yapılan müdahaleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  (Grafik ölçeksiz çizilmiştir.)

  A) Tepkimeye giren maddenin temas yüzeyi artırılmıştır.
  B) Tepkime ortamına katalizör ilave edilmiştir.
  C) Tepkimeye giren maddenin miktarı artırılmıştır.
  D) Tepkime daha yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir.
  E) Tepkimeye giren madde daha hızlı karıştırılmıştır

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 8: E (Kimya 11 / Kimyasal Tepkimelerde Denge)

  Sabit sıcaklıkta sürtünmesiz hareketli bir pistonla kapatılmış kapta dengede bulunan aşağıdaki tepkimelerin hangisinde hacim değişimi denge durumunu etkiler?

  A) CO2(g) + H2(g) CO(g) + H2O(g)
  B) N2(g) + O2(g) 2NO(g)
  C) 2HI(g) H2(g) + I2(g)
  D) 3Fe(k) + 4H2O(g) Fe3O4(k) + 4H2(g)
  E) PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g)

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 9: A (Kimya 11 / Kimyasal Tepkimelerde Denge)

  25 oC’de 0,1 M HCl sulu çözeltisinin pH değeri 1 iken 0,1 M HF sulu çözeltisinin pH değeri 2,1’dir.

  Buna göre HCl ve HF asitleriyle ilgili,

  I. HCl’nin sudaki iyonlaşma oranı HF’ninkinden daha fazladır.
  II. HF sulu çözeltisi, HCl’ye göre daha kuvvetli asittir.
  III. HF sulu çözeltisindeki H+ derişimi 0,1 M’dir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) I ve III

  E) II ve III

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 10: A (Kimya 11 / Kimya ve Elektrik)

  İstemli olduğu bilinen bir elektrokimyasal hücre tepkimesinin şematik gösterimi aşağıda verilmiştir.

  X(k) | X2+(suda) || Y2+(suda) | Y(k)

  Bu elektrokimyasal hücrenin Cd ve Zn metallerinden hazırlandığı bilindiğine göre,

  I. X(k) metali Zn’dir.
  II. Cd(k) miktarı zamanla azalır.
  III. Standart hücre potansiyeli +1,166 V’dir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  ( Cd2+(suda) + 2e → Cd(k)      Eo = – 0,43 V
  Zn2+(suda) + 2e → Zn(k)      Eo = – 0,763 V )

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 11: B (Kimya 11 / Kimya ve Elektrik)

  25 oC’de 0,1 M LiNO3 çözeltisine daldırılmış Li elektrot ve 0,1 M Pb(NO3)2 çözeltisine daldırılmış Pb elektrottan oluşan iki yarı hücre, tuz köprüsüyle birleştirilerek oluşturulan elektrokimyasal hücrenin hücre potansiyeli E olarak ölçülüyor.

  Buna göre ölçülen hücre potansiyelinin (E), standart hücre potansiyeli (Eo) cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  ( Li+(suda) + e → Li(k)      Eo = – 3,05 V
  Pb2+(suda) + 2e → Pb(k)      Eo = – 0,13 V

  25 oC’de Nernst eşitliğinde logaritmik terimin katsayısı 0,059/n olarak alınacaktır; burada n tepkimede aktarılan elektron sayısıdır.)

  A) Eo – 0,0295

  B) Eo + 0,0295

  C) Eo

  D) Eo – 0,059

  E) Eo + 0,059

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 12: B (Kimya 11 / Kimya ve Elektrik)

  Elektrolitik bir hücrede sıvı FeClx bileşiği elektroliz edilirken 28950 C akım geçirilerek 5,6 g Fe metali ve bir miktar Cl2 gazı elde ediliyor.

  Bu elektrolitik hücreyle ilgili,

  I. Başlangıçtaki demir bileşiği FeCl2‘dir.
  II. 0,15 mol Cl2 gazı oluşur.
  III. Fe metali anotta birikir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  (Fe = 56 g/mol; Faraday sabiti = 96500 C/mol elektron)

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) II ve III

  2023 AYT Kimya Soruları

  Soru 13: A (Kimya 11 / Karbon Kimyasına Giriş)

  Aşağıda karbonun bazı allotroplarının özellikleri verilmiştir:

  X: Her karbon atomunun sp3 hibritleşmesi yaptığı, karbonun allotropları arasında en fazla sertliğe sahip olan doğal bir maddedir.
  Y: Karbon atomlarından oluşan altıgen halkaların tabakalar hâlinde dizildiği, elektriği ileten ve yumuşak yapıdaki doğal bir maddedir.
  Z: Karbon atomlarının oluşturduğu beşgen ve altıgen halkalardan meydana gelen yapay bir maddedir.

  Buna göre karbonun X, Y ve Z allotropları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  Kimya-AYT-2023-Çıkmış-Sorular-Karbon-Kimyasına-Giriş

  2023 AYT – KİMYA

  Çıkmış Kimya Soruları

  Bitti 🙁