Maddenin Fiziksel Halleri – Test 1

Kimya biliminin konusu maddedir. Kimyacılar, maddenin yapısını, özelliklerini ve etkileşimlerini aydınlatmaya çalışırlar.

Madde için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Her maddenin bir kütlesi vardır.

Her madde boşlukta bir yer kaplar.

Her maddenin kendine ait sabit bir şekli vardır.

Hepsinin bir hacmi vardır.

Uygun koşullar sağlandığında, katı-sıvı-gaz-plazma halleri arasında dönüşüme uğrayabilirler.

Aşağıdakilerden hangisi maddelerin fiziksel hallerinden biri değildir?

Katı

Sıvı

Gaz

Plazma

Su

Sıcaklık; maddelerin katı-sıvı-gaz-plazma halleri arasında gidip gelebilmesini sağlar.

Buna göre normal koşullarda, sıcaklığı erime sıcaklığının altında olan bir maddenin fiziksel hali aşağıdakilerden hangisidir?

Gaz

Buhar

Sıvı

Katı

Plazma

I) C(k)
II) O2(g)
III) H2O(s)
IV) O2(s)

Yukarıda verilen maddelerden hangileri sıvı haldedir?

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III, IV

Aşağıda, maddelerin katı-sıvı-gaz hallerine göre, kimyasal türlerinin yapabildiği hareketler verilmiştir.

Buna göre, hangi seçenekte verilen bilgi yanlıştır?

KATISIVIGAZ
Sadece titreşimTitreşim, öteleme ve dönmeTitreşim ve öteleme
Titreşim ve ötelemeTitreşim, öteleme ve dönmeSadece titreşim
Titreşim ve ötelemeSadece titreşimTitreşim ve dönme
Sadece titreşimTitreşim ve ötelemeTitreşim, öteleme ve dönme
Sadece titreşimTitreşim ve ötelemeTitreşim ve dönme

I) Sıkıştırılabilirler.
II) Akışkandırlar.
III) Kimyasal türleri arası zayıf etkileşimler yok kabul edilir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece gazlara aittir?

Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Aşağıda verilen maddelerden hangisi katı haldeki maddelerin bir özelliği değildir?

Hiç bir koşulda sıvı ya da gaz hale geçemezler.

Kendilerine ait bir şekilleri vardır.

Kimyasal türleri titreşim hareketi yapar.

Maddenin en düzenli halidir.

Akışkan değildir.

Kimyasal türlerin düzeni, maddenin katı-sıvı-gaz haline göre değişir.

Buna göre, kimyasal türlerin düzeni ile maddenin fiziksel hali arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

KATISIVIGAZ
Sıvıdan daha düzenliEn düzensizSıvıdan daha düzensiz
En düzenliKatıdan daha düzensiz, gazdan daha düzenliEn düzensiz
En düzenliEn düzensizSıvıdan daha düzensiz, katıdan daha düzenli
En düzenliGazdan daha düzensizSıvıdan daha düzenli
En düzensizKatıdan daha düzensiz, gazdan daha düzenliEn düzenli

(Uyarı: Videolar, metinlere göre daha çok internet tüketir.)

Video soru:

Sıradaki 2 soruyu videoyu izleyerek çözmeniz gerekmektedir.
Videonun süresi: 38 saniye

Yukarıdaki videoda, bir cam bardağın içine konulmuş bir parça buzun gerçekleştirdiği bir olay verilmiştir.

Buna göre bu olay için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Olay, buzun erimesidir.

Olayda buz ısı almış ve sıvı su haline geçmiştir.

Olayda zayıf etkileşimler etkindir.

Gerçekleşen olay fizikseldir.

Gerçekleşen olayda, buz, daha düzeni bir hale geçmiştir.

Maddelerin gerçekleştirdiği bütün olaylar bir tepkime denklemi ile gösterilebilir.

Yukarıdaki videoda gerçekleşen olayı bir tepkime denklemi ile anlatmak istersek aşağıdakilerden hangisini seçmemiz gerekir?

H2O(k) H2O(s)

H2O(s) H2O(k)

H2O(g) H2O(k)

H2O(k) H2O(g)

H2O(s) H2O(g)

  • X maddesi: Belirli bir hacmi ve şekli vardır.
  • Y maddesi: Hacmi ve şekli, bulunduğu kabın hacim ve şekline eşittir.
  • Z maddesi: Belirli bir hacmi vardır, şekli kabına göre değişir.

Yukarıda özellikleri verilen X, Y ve Z maddelerinin fiziksel halleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

___X______Y______Z___
Katı Gaz Sıvı
KatıSıvıGaz
SıvıGazKatı
SıvıKatıGaz
GazSıvıKatı

Donma noktasındaki bir madde için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aynı zamanda erime sıcaklığındadır.

Soğutulursa eriyebilir.

Tamamen sıvı olabilir.

Tamamen katı olabilir.

Bir kısmı sıvı, bir kısmı katı olabilir.

Diğer maddelerden farklı olarak suyun, katı halinin ……………………….., sıvı haline göre daha küçüktür. Bu sayede, buz sudan daha hafiftir ve suyun üzerinde yüzer. Yine bu özellik sayesinde, göller, yüzeylerinden donar, balıkların donmadan yaşamaya devam etmesi mümkün olur.

Su hakkında verilen bilgide, bırakılan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Yoğunluğu

Sıcaklığı

Basıncı

Kaynama noktası

Donma noktası

Aşağıda bazı hal değişimi tepkimeleri ve bu tepkimelerin ısı alma-verme durumları verilmiştir.

Buna göre hangi seçenekteki bilgi yanlış verilmiştir?

Hal DeğişimiIsı alış/verişi
Sıvı ⟶ GazVerir
Sıvı ⟶ KatıVerir
Katı ⟶ GazAlır
Gaz ⟶ SıvıVerir
Katı ⟶ SıvıAlır

Hal değişimi olayları ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Maddenin sıvı halden katı hale geçmesi donma olarak adlandırılır.

Hal değişimi olayları fiziksel olaylardır.

Erime olayında maddeler, katıdan sıvı hale geçer.

Buhar fazındaki bir madde, sıvı faza geçerken ısı alır.

Yoğuşma olayında, madde buhar halinden sıvı hale geçer.

Endüstride, hal değişim olayları etkin olarak kullanılmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen sanayi faaliyetlerinin hangilerinde, bir hal değişim olayından yararlanılmaz?

LPG gazının taşınması

LNG gazının taşınması

İtici gazların kullanımı

Derelerden evlere su taşınması

Havadan azot ve oksijen eldesi

I) %70 bütan, %30 propan gazlarının karışımıdır.
II) Gazlı otomobil yakıtı, çakmak gazı, mutfak tüpü gazı olarak kullanılır.
III) Renksiz, kokusuz ve havadan daha ağır bir gazdır.

Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Azot gazı

İtici gazlar

Soğutucu akışkanlar

LNG

LPG

Yeterince sıkıştırılıp soğutulması sonucu, hava sıvılaşır ve damıtma işlemi ile bileşenlerine ayrıştırılır.

I) Azot gazı
II) Oksijen gazı
III) Klor gazı

Buna göre, yukarıda verilen maddelerden hangileri havadan elde edilir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

LNG için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sıvılaştırılmış doğal gaz demektir.

Isınma, pişirme, elektrik üretimi, sanayi tipi fırınların ısıtılması gibi alanlarda kullanılır.

Piknik tüplerinde kullanılan gazdır.

Renksiz ve kokusuzdur. Sızıntıları fark etmemiz için kötü kokular eklenmiştir.

Büyük oranda metan gazından oluşur.

Su Döngüsü

Yukarıdaki resimde, yeryüzündeki suyun buharlaşması, sonra da yağış olarak tekrar yeryüzüne düşmesi verilmiştir.

Bu olayı en iyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Yağmur oluşumu

Suyun buharlaşması

Suyun yoğunlaşması

Kar oluşumu

Su döngüsü