Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal tepkimeler” dediğimizde, çevremizde devamlı gerçekleşen kimyasal olayları kastederiz.

 • Kimyasal Tepkime” kavramı ile aynı anlama gelen diğer ifadeler şunlardır:
  • Kimyasal Olay
  • Kimyasal Reaksiyon
  • Kimyasal Değişim
 • Bir kimyasal olayı kimya dili ile yazmak için, “tepkime denklemlerini” kullanırız.
  • Tepkime denklemlerine kısaca, “denklem” veya “tepkime” de diyebiliriz.
  • Bir tepkime denklemi, bir kimyasal olayı, kimya diline göre anlatma biçimidir.
  • Kimya bilen herkes, bir denkleme baktığında, gerçekleşen olayı anlar.

Tepkime Denklemleri

 • Olayları kimya diline çevirmek için, olayın denklemini yazmamız gerekir.
 • Bir tepkime denkleminde olması gereken bölümler şunlardır:
  1. Tepkimeye giren maddeler (Girenler)
  2. Tepkime oku ( )
  3. Tepkimede oluşan ürünler (Ürünler)
 • Bu 3 elemanı birlikte kullanarak bir denklem şöyle kurulur:
  • Girenler → Ürünler
 • Tepkime denklemlerinde, tepkime oku, her zaman ürünleri (oluşan maddeleri) gösterir.
  • Giren ya da ürünler birden fazla ise, aralarına “+” işareti konulur.
 • Mesela, A maddesi ile B maddesi arasında bir tepkime gerçekleşsin:
  • Bu tepkime sonucunda C ve D maddeleri oluşsun.
  • Bu olayı, bir tepkime denklemi olarak yazmak istersek şu şekilde yazabiliriz:

   A + B → C + D

Örnek:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime denkleminde, tepkimeye girenleri ve ürünleri belirtiniz.

Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Denklemlerde Maddelerin Fiziksel Halleri

 • Tepkime denklemlerinde, tepkimeye giren ya da oluşan maddelerin katı-sıvı-gaz hallerinin önemli olduğu durumlar da vardır.
 • Bu durumlarda, denklemdeki maddelerin fiziksel hallerini belirtmek gerekir.
 • Bir maddenin fiziksel hali, formülünün sağ alt köşesinde ve parantez içinde (k), (s) ve (g) şeklinde belirtilir.
 • Aşağıda, suyun (H2O) katı-sıvı-gaz halleri verilmiştir:
  • H2O(k) : Katı su
  • H2O(s) : Sıvı su
  • H2O(g) : Gaz su
 • Birçok madde, tepkimeye girmeden önce suda çözülür.
 • Bir maddenin suda çözünmüş durumda olduğunu ifade etmek için (suda) veya (aq) ifadeleri kullanılır.
 • Aşağıda yemek tuzunun (NaCl) suda çözünmüş halleri verilmiştir:
  • NaCl(suda) : Suda çözünmüş NaCl bileşiği (NaCl çözeltisi de denir)
  • NaCl(aq) : Suda çözünmüş NaCl bileşiği (NaCl çözeltisi de denir)

Kimyasal Tepkimelerin Belirtileri

 • Maddelerin bir kimyasal tepkimeye girdikleri genellikle şu belirtilerden anlaşılır:
  • Renk değişimi
  • Alev ya da duman çıkışı
  • Isı ve sıcaklık değişimi
  • İletkenlik değişimi
  • Gaz çıkışı
 • İki maddenin bir araya getirilmesi, aralarında bir kimyasal tepkime gerçekleşmesi için yeterli değildir.
 • Her kimyasal tepkimenin başlaması gereken bir sıcaklık ve basınç değeri vardır.
 • Tepkimeler başlamaları için gereken koşullar sağlanmadan başlamazlar:
  • Mesela; Fe (Demir) ve S (Kükürt) elementleri, tepkimeye girerek FeS (Demir II sülfür) bileşiğini oluşturabilen elementlerdir:

   Fe(k) + S(k) → FeS(k)

  • Fakat; bu iki elementi bir araya getirmek, bu bileşiği oluşturmak için yeterli değildir.
  • Bu iki element arasında, yukarıda verilen tepkimenin gerçekleşmesi için, belli bir sıcaklığa kadar ısıtılmaları gerekir.
  • Aşağıdaki vidyoda, Fe ve S elementlerinin tepkimeye girebilmesi için, sıcak bir cam çubuk yardımı ile ısıtılmaları ve tepkimenin gerçekleşerek FeS bileşiğinin oluşumu verilmiştir:
Fe + S → FeS
Tepkimesi

Bu bir reklamdır:

Kimyasal Tepkimelerde Korunan-Değişebilen Özellikler

 • Bir kimyasal tepkimede, tepkimeye giren maddelerde bazı özellikler değişebilirken bazı özellikler her zaman sabit kalır.

Bir kimyasal tepkimede, giren maddelerin asla değişmeyen ve değişebilen özellikleri şunlardır:

Her Zaman Korunan Özellikler

 • Toplam atom sayısı ve türü
 • Toplam kütle
 • Toplam proton sayısı
 • Toplam nötron sayısı
 • Toplam elektron sayısı
 • Atomların çekirdek yükü
 • Toplam yük
 • Atomların çekirdeğin yapısı
 • Toplam enerji

Değişebilen Özellikler

 • Kimyasal ve fiziksel özellikler (kesin)
 • Mol sayısı
 • Molekül sayısı
 • Kimyasal türlerin sayısı (Tanecik sayısı)
 • Madde sayısı ve çeşidi
 • Kimyasal türlerin elektron sayısı
 • Hacim ve basınç (gazlar için)
 • Maddenin fiziksel hâli
 • Renk, koku, tat, iletkenlik vb.

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

 • Bir kimyasal tepkime denkleminde, giren atomların sayılarının ürünlerdeki atomların sayılarına eşitlenmesi gerekir.
 • Yani bir atom, tepkimeye kaç tane girdiyse o kadar tane çıkmak zorundadır.
 • Çünkü hiç bir kimyasal tepkimede, atomlar yok olamaz veya yoktan var olamaz. (Kütlenin Korunumu Kanunu)

Tepkime denklemlerinde, girenlerdeki ve ürünlerdeki atomların sayısını birbirine eşitleme işlemine, denkleştirme denir.

Denkleştirme İşlemi

 • Denkleştirme işlemindeki tek amacımız, tepkimenin girenler tarafındaki her bir atomun sayısını ürünlerdeki sayısı ile eşitlemektir.
  • Mesela; Fe atomu, bir tepkimenin girenler kısmında 3 tane ise ürünler kısmında da 3 tane olmak zorundadır. Girenler kısmında 1 tane Fe atomu varsa ürünler kısmında da 1 tane Fe atomu olmak zorundadır.
 • Bu eşitliği tepkimedeki bütün atomlar için teker teker sağladığımızda tepkime denklemi denkleşmiş olur.
 • Atomların eşitliğini sağlamak için kural, maddelerin formüllerinin önüne uygun katsayılar yazmaktır.
  • Katsayı demek; maddelerin formüllerinin önüne yazılan sayılar demektir.

Öğretici Örnek:

Aşağıda; denkleştirilmeden önce ve sonra bir tepkime örneği verilmiştir:

Denkleştirilmemiş bir kimyasal tepkime:

H2 + N2 → NH3

Girenlerde:
— 2 tane H atomu var
— 2 tane N atomu var.

Ürünlerde:
— 3 tane H atomu var
— 1 tane N atomu var

Aynı tepkime denkleştirildikten sonra:

3H2 + N2 → 2NH3

Girenlerde:
— 6 tane H atomu var
— 2 tane N atomu var.

Ürünlerde:
— 6 tane H atomu var
— 2 tane N atomu var

Her bir atomun girenlerdeki sayısı, ürünlerdeki sayısına eşittir.

Bu bir reklamdır:

Denklem denkleştirilmesinde uyulması gereken veya tavsiye edilen adımlar şunlardır:

 • Maddelerin formüllerini değiştirmek yasaktır.
  • Atomların eşitliğini sağlamak için, formüllerdeki sayılar ile uğraşılmaz, formüllerin önüne uygun katsayılar bulunur.
 • Katsayılarda 1 görünmez:
  • Denkleşmiş bir tepkimede, maddenin katsayısı yoksa, bu maddenin katsayısı 1’dir.
 • Bileşiklerin katsayıları her zaman tam sayı olmak zorundadır.
 • O2, H2, N2 gibi, 2 atomlu element moleküllerinde katsayılar n/2 olabilir.
 • Bileşiğin katsayısı, bileşikteki bütün atomları çarpar.
 • Denklemdeki, en kalabalık bileşiğin katsayısını 1 yaparak başlamak genelde işimizi kolaylaştırır.
 • Bir element bir çok bileşikte varsa, o elementi en sona bırakmak işimizi kolaylaştırır:
  • Bu yüzden Oksijen (O) ve Hidrojen (H) atomlarını denkleştirme işlemini en sona bırakmakta fayda vardır.
 • Katsayısı bulunana kadar, maddedeki atomlar hesaba katılamaz.
 • Bir tepkime denklemindeki katsayılar, genişletilebilir ya da sadeleşebilir.

Denkleştirme örneklerine geçmeden önce gelin, katsayısına göre bileşiklerdeki atomları saymayı öğrenelim:

Bu bir reklamdır:

Öğretici Örnek

Tepkime denklemini denkleştirirken, karşımıza çıkabilecek bazı bileşiklerin atomları şöyle sayılır:

 • H2O demek:
  • Katsayısı 1 demektir.
  • 2 tane H atomu, 1 tane O atomu var demektir.
 • 2H2O
  • Katsayısı 2 demektir.
  • 4 tane H atomu, 2 tane O atomu var demektir.
 • NaNO3
  • Katsayısı 1 demektir.
  • 1 tane Na, 1 tane N ve 3 tane O atomu var demektir.
 • 3NaNO3
  • Katsayısı 3 demektir.
  • 3 tane Na, 3 tane N ve 9 tane O atomu var demektir.
 • Al2(SO4)3
  • Katsayısı 1 demektir.
  • 2 tane Al, 3 tane S ve 12 tane O atomu var demektir.
 • 5Al2(SO4)3
  • Katsayısı 5 demektir.
  • 10 tane Al, 15 tane S ve 60 tane O atomu var demektir.

Bu bir reklamdır:

Örnek:

C3H8 + O2 → CO2 + H2O

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

KClO3 → KCl + O2

Yukarıdaki tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

H2 + N2 → NH3

Yukarıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Fe2O3(k) + 2Al(k) → X + 2Fe(s)

Yukarıdaki tepkimede, X ile gösterilen maddenin hangisidir?

Cevabı göster
Çözümü göster

Bu bir reklamdır:

Örnek:

I) Al + O2 → Al2O3
II) NH3 + O2 → N2 + H2O
III) H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

Yukarıdaki tepkimeleri denkleştiriniz.

Cevabı göster

Kimyasal Tepkime Türleri

 • Kimyasal tepkimeler çok çeşitlidir. Bu yüzden her tepkimeyi teker teker öğrenmek yerine, birbirine benzeyen tepkimeleri ortak yönleriyle öğrenmek daha kolay bir yoldur.
 • Ortak yönlerine göre, kimyasal tepkimeler, 5 türe ayrılacaktır. Bu türler şunlardır:
  • Yanma Tepkimeleri
  • Sentez (Oluşum) Tepkimeleri
  • Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri
  • Asit-Baz Tepkimeleri
  • Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

Gelin bu tepkimeleri daha yakından ele alalım.

1. Yanma Tepkimeleri

Yanma Tepkimeleri
Yanma Tepkimeleri
 • Bir maddenin, Oksijen elementi (O2) ile verdiği tepkimeye, yanma tepkimesi denir.
  • Tepkimenin girenler kısmında O2 elementi varsa, tepkime bir yanma tepkmesidir.
 • Aşağıdaki tepkimeler birer yanma tepkimesidir:
  • 2Na + 1/2O2 →  Na2O
  • 2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(g)
  • Mg + 1/2O2 →  MgO
 • Yanma tepkimeleri, genel olarak ısı veren yani (ekzotermik) tepkimelerdir. (Ekzotermik tepkimeler, ürnlerindeki ısıdan anlaşılır.)
  • 2Na + 1/2O2 →  Na2O + ısı
  • 2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(g) + ısı
  • Mg + 1/2O2 →  MgO + ısı
 • İstisna olarak; N2 elementinin yanması, ısı alan (endotermik) bir tepkimedir. (Endotermik tepkimeler, girenlerdeki ısıdan anlaşılır.)
  • N2 + 1/2O2 + ısı→  N2O
 • Su, Hidrojen elementinin (H2) yanması ile oluşur:
  • H2 + 1/2O2 →  H2O + ısı

Organik Bileşiklerin Yanması

 • C (Karbon) elementinin oluşturduğu bileşiklere organik bileşikler denir.
 • Organik bileşiklerde, C elementi ile birlikte genellikle, Hidrojen (H) ile elementi de bulunur. Aşağıda, organik bileşiklerden bazı örnekler verilmiştir:
  • CH4
  • C2H4
  • C2H5OH
  • C6H6
  • C6H12O6
 • Şu yanıcı organik bileşiklerin adını da çoğumuz duymuştur:
  • Doğal gaz (CH4)
  • Benzin
  • Mazot
  • LPG gazı
  • Tiner
  • Alkol (C2H5OH)
  • Plastikler
 • Bir organik bileşik yandığında, mutlaka, CO2 ve H2O ve ısı oluşur. Aşağıda, bazı organik bileşiklerin yanma tepkimeleri verilmiştir:
  • CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(g) + ısı
  • 2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(g) + ısı
  • C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) + ısı
  • 2C4H10(g) + 13O2(g) →  8CO2(g) + 10H2O(g) + ısı

Hızlı ve Yavaş Yanma

 • Alevli yanma tepkimelerine hızlı yanma denir. Bazı hızlı yanma örnekleri şunlardır:
  • Organik bileşiklerin yanması
  • Odunun, kömürün, kağıdın yanması
 • Alev veya duman çıkarmadan gerçekleşen yanma tepkimelerine yavaş yanma denir. Bazı yavaş yanma örnekleri şunlardır:
  • Metallerin paslanması (Metallerin oksitlenmesi)

Yanma Şartı

 • Yanma olayı için gerekli olan oksijenin kaynağı havadır.
  • Havanın yaklaşık %21′ oksijendir.
 • Yanmanın gerçekleşmesi için, şunların aynı noktada buluşması lazım:
  1. Yanıcı madde
  2. Oksijen ya da hava
  3. Tutuşma sıcaklığı
 • Bu şartlardan biri olmazsa yanma olmaz.
 • Bir yangının söndürülmesi için de bu üçünden herhangi bir ortamdan uzaklaştırılmalıdır:
  • Yanan maddenin havayla teması kesilirse, oksijen biter ve yanma durur.
  • Yanıcı madde olmazsa yanma olmaz.
  • Soğuk bir ortamda, tutuşma sıcaklığı olmayacağı için yanma olmaz.

Öğretici Örnek:

 • Demirin (Fe) paslanması tepkimesi:
  • 4Fe(k) + 3O2(g) → 2Fe2O3(k)
 • Bakırın (Cu) oksitlenmesi tepkimesi:
  • 2Cu(k) + 1/2O2(g) → Cu2O(k)
 • Gümüşün (Ag) kararması tepkimesi:
  • 2Ag(k) + 1/2O2(g) → Ag2O(k)

Bu bir reklamdır:

2. Sentez (Oluşma) Tepkimeleri

 • En az iki maddenin, bir kimyasal tepkime ile birleşerek, tek bir maddeye dönüştüğü tepkimelerdir.
 • Sentez tepkimelerinin girenlerinde en az iki madde olur, ürünler tarafında bir tane ürün vardır.
 • Bazı sentez tepkimesi örnekleri:
  • A + B → AB
  • H2 + Cl2 → 2HCl
  • 3H2 + N2 → 2NH3
  • CaO(k) + CO2(g) → CaCO3(k)
 • Suyun elementlerinden oluşması tepkimesi, hem yanma hem de sentez tepkimesi:
  • H2 + 1/2O2 →  H2O
 • Asit yağmurlarında, sülfürik asit (H2SO4) oluşumu, sentez tepkimesinin doğadaki örneklerinden biridir:
  • SO3(g) + H2O(s) → H2SO4(suda)
 • Asit yağmurlarında, karbonik asit (H2CO3) oluşumu, sentez tepkimesinin doğadaki örneklerinden biridir:
  • CO2(g) + H2O(s) → H2CO3(suda)

Bu bir reklamdır:

3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

 • Sentez tepkimelerinin tam tersidir.
  • Bir maddenin, kimyasal bir tepkime ile parçalanarak, en az iki maddeye dönüştüğü tepkimelerdir.
 • Analiz tepkimelerinde, bir tane giren, en az iki tane ürün vardır. Analiz tepkimelerine örnekler:
  • AB → A + B
  • 2HCl → H2 + Cl2
  • 2NH3 → 3H2 + N2
  • CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)

4. Asit – Baz Tepkimeleri

Asitler Bazlar ve Tuzlar, Kimya 10 dersine, ayrı bir ünite olarak işlenecektir. Bu yüzden burada gördüğünüz bileşikler ve tepkimeler, detaylı olarak tekrar ele alınacaktır.

 • Asitler suya H+ iyon veren bileşiklerdir.
 • Bazlar suya OH iyonu veren bileşiklerdir.
 • Aşağıda asit ve baz bileşiklerinden bazı örnekler verilmiştir:
Bazı Asit Bileşikleri
 • HF: Hidroflorik asit (Hidrojen florür)
 • HCl: Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)
 • HBr: Hidrobromik asit (Hidrojen bromür)
 • HI: Hidroiyodik asit (Hidrojen iyodür)
 • HNO3: Nitrik asit (Kezzap)
 • H2SO4: Sülfürik asit (Zaç yağı)
 • H2CO3: Korbonik asit
 • CH3COOH: Asetik asit (sirke)
 • H3PO4: Fosforik asit
Bazı Baz Bileşikleri
 • NaOH: Sodyum hidroksit (Sud kostik)
 • KOH: Potasyum hidroksit (Potas kostik)
 • Mg(OH)2: Magnezyum hidroksit
 • Ba(OH)2: Baryum hidroksit
 • NH3: Amonyak
 • Ca(OH)2: Kalsiyum hidroksit
 • Bir asit ile bir bazın verdiği kimyasal tepkimelere asit-baz tepkimeleri denir.
 • Asit baz tepkimelerinin diğer adı da “nötürleşme” tepkimesidir.
 • Asit ile bazın tepkimesinden tuz ve su oluşur.

Asit – Baz (Nötürleşme) Tepkimesi:
Asit + Baz → Tuz + Su

Asit bazı tepkimelerine bazı örnekler:

 • HCI(suda) + NaOH(suda) NaCI(suda) + H2O(s)
 • H2SO4(suda) + 2KOH(suda) K2SO4(suda) + 2H2O(s)
 • 2HNO3(suda) + Ba(OH)2(suda) Ba(NO3)2(suda) + 2H2O(s)
 • H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) Na2SO4(suda) + 2H2O(s)
 • 3HCl(suda) + Al(OH)3(suda) AlCI3(suda) + 3H2O(s)

Bu bir reklamdır:

Asit-Baz Tepkimesi Örnekleri

HCI(suda) + NaOH(suda) Tepkimesi

Nötürleşme Tepkimesi

 • Asit baz tepkimelerine nötürleşme tepkimesi denmesinin sebebi, aşağıdaki tepkimedir:

H+ + OH → H2O

 • Asit ile baz bileşikleri tepkimeye girdiğinde, asidin suya verdiği H+ iyonu ile OH iyonu yukarıdaki tepkime ile suyu oluşturur.
 • Bu tepkime, nötürleşme tepkimesidir.
 • Amonyak (NH3) bazı, asitlerle tepkimeye girdiğinde, tepkimede sadece tuz oluşur, su oluşmaz.
 • Su oluşturmadığı için, Amonyaklı asit-baz tepkimelerine nötürleşme tepkimesi denmez.

Aşağıda, Amonyak bazının asitlerle verdiği asit-baz tepkimelerine örnekler verilmiştir:

 • NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k)
 • NH3(g) + HI(g) → NH4I(k)
 • NH3(g) + HBr(g) → NH4Br(k)

5. Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

 • İki maddenin birbiri içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar hâlinde dağılmasına çözünme denir.
 • Maddeler birbirinde çözününce bir çözelti (homojen karışım) oluşur.
 • Çözeltide, genellikle miktarı az olan madde çözünen, miktarı çok olan madde çözücüdür.
 • Bir maddenin, suda çözünmüş olduğunu göstermek için, formülünün sağ alt köşesine “(suda)” veya “(aq)” yazılır:
  • NaCl(suda) : Suda çözünmüş NaCl
  • AgNO3(suda) : Suda çözünmüş AgNO3
 • Suyun içinde gerçekleşen bir tepkimede, katı bir madde oluşuyorsa, oluşan bu katı çözeltinin dibine çöker.
  • Bu olaya çökelme, çöken katıya da çökelek denir.
 • Bir maddenin, katı olduğunu göstermek için, formülünün sağ alt köşesine “(k)” yazılır:
  • AgCl(k) : Katı AgCl
  • NaCl(k) : Katı NaCl
 • Çözünme ve çökelme tepkimelerini tanımak için, maddelerin formüllerine değil, formüllerin sağ altındaki şu ifadelere dikkat ederiz:
  • (suda) : Maddenin suda çözündüğünü ifade eder.
  • (k) : Maddenin katı halde olduğunu anlatır.
  • (s) : Maddenin sıvı halde olduğunu ifade eder.
  • (g) : Maddenin gaz halde olduğunu ifade eder.

Bu bir reklamdır:

Çözünme Tepkimeleri

 • Bir madde, tepkimeye katı, sıvı ya da gaz halinde girip suda çözünmüş olarak çıkıyorsa, bu tepkime bir çözünme tepkimesidir.
  • Tepkimeye giren maddelerin altında (k), (s) veya (g) vardır; ürünlerin altında (suda) ve (aq) vardır :
  • NaCl(k) → Na+(suda) + Cl(suda)
  • PbI2(k) → Pb2+(suda) + 2I(suda)
  • NaNO3(k) → Na+(suda) + NO3(suda)
 • Bir asit, baz veya tuz bileşği, suda çözünürse, suya iyonlarını verir.
  • HCl asitinin suda çözünmesi tepkimesi:
   • HCl(k) → H+(suda) + Cl(suda)
  • NaOH bazının suda çözünmesi tepkimesi:
   • NaOH(k) → Na+(suda) + OH(suda)
  • NaCl tuzunun suda çözünmesi tepkimesi:
   • NaCl(k) → Na+(suda) + Cl(suda)
 • Suya iyonlarını vererek çözünen maddeler, iyonal çözeltiler oluşturur.
  • İyonal çözeltiler, elektrik akımını ilettikleri için elektrolit maddelerdir.
 • Suda molekülleri halinde çözünen maddeler, moleküler çözeltiler oluşturur.
  • Metil alkolün süda çözünmesi tepkimesi:
   • CH3OH(s) → CH3OH(suda)
  • Glikozun suda çözünmesi tepkimesi:
   • C6H12O6(k) → C6H12O6(suda)
 • Moleküler çözeltiler elektrolit değildir.
 • İyonal çözünen bir maddenin, suda çözünmüş olduğunu ifade etmek için bazen formülünün altına (suda) yazılır ve bırakılır:
  • NaCl(suda) = Na+(suda) + Cl(suda)
  • AgNO3(suda) = Ag+(suda) + NO3(suda)

Çökelme Tepkimeleri

 • İyonal çözeltilerin tepkimesi sonucu, bir katı oluşuyorsa, bu tepkime bir çökelme tepkimesidir.
  • Tepkimeye girenler maddelerin altında (suda) veya (aq) vardır; ürünlerin altında bir tane (k) vardır, varsa; diğer ürünlerin altında (suda) ve (aq) vardır.
 • Çökelme tepkimelerinde, çökeleğin iyonlarından oluştuğu tepkimeye “net iyon denklemi” denir.
 • Çökelme tepkimelerinde, çökelmeye katılmayan iyonlara seyirci iyonlar denir.

Bu bir reklamdır:

Öğretici Örnek:

Önce bir çökelme tepkimesi izleyelim, sonra bu tepkimeyi anlamaya çalışalım:

Aşağıdaki vidyoda, Kurşun (II) nitrat çözeltisi üzerine, damla damla, Potasyum iyodür çözeltisi ekleniyor ve sarı renkli PbI2(k) katısı oluşuyor:

PbI2 Katısının Çökelme Tepkimesi
 • Sarı renkli PbI2 tuzunun çökelek oluştuğu çökelme tepkimesi şöyledir:
  • Pb(NO3)2(suda) + 2KI(suda)→ PbI2(k) + 2KNO3(suda)
 • Aynı tepkime aslında şöyle de yazılabilir:
  • Pb2+(suda) + 2NO3(suda) 2K+(suda) + 2I(suda)PbI2(k) + 2NO3(suda) + 2K+(suda)
 • Sadece çöken tuzun oluşmasına ait tepkime şöyledir:
  • Pb2+(suda) + 2I(suda) → PbI2(k) (Net iyon denklemi)
 • Yukarıdaki çökelme tepkimesinde seyirci iyonlar şunlardır:
  • K+
  • NO3

Yukarıdaki tepkimede gördüğümüz maddelerin kimyasal isimleri şöyledir:

 • Pb(NO3)2(suda) (Kurşun-II-nitrat çözeltisi) ve
 • KI(suda) (Potasyum iyodür çözeltisi)

karıştırılmış ve sonuçta:

 • PbI2(k) (Kurşun-II-iyodür katısı -sarı renklidir-) ve
 • KNO3(suda) (Potasyum nitrat çözeltisi)

oluşmuştur.

Başka çökelme tepkimeleri seyretmek için aşağıdaki vidyoyu izleyin.

Bu bir reklamdır:

Günlük Hayattan Çözünme-Çökelme Örnekleri

Çevremizde gerçekleşen bazı çökelme tepkimeleri şunlardır:

 • Çaya şeker attığımızda veya yemeğe tuz attığımızda bir çözünme tepkimesi gerçekleşir.
 • Su arıtma cihazlarında suyu arıtırken bazım maddeleri çökertilir, eksik olan maddeler suda çözünür.
 • Mağaralarda oluşan sarkıtlar ve dikitler, travertenlerde oluşan tortular, çaydanlıklarda oluşan kireç, birer çökelme tepkimesi ile oluşur.
 • Çamaşır veya bulaşık makinalarının rezistanslarında biriken kireç, çökelme tepkimesi ile oluşur.
 • Sert suların yumuşatılması işlemi bir çökelme tepkimesidir.
 • Deniz suyundan tuz elde edilmesi bir çökelme tepkimesidir.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

16 yorum “3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>