Atomun Yapısı – Test 3

Aşağıdakilerden hangisi bir çeşit kök iyondur?

N

N2-

N+

N5+

NH4+

I) Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı atomlardır.
II) Kimyasal özellikleri aynıdır.
III) Kütle numaraları eşit olabilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri izotop atomlar için doğrudur?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Aşağıdaki azot atomlarının hangisinde 10 tane elektron vardır? (7N)

N

N2-

N+

N5+

N3-

Atomun-Yapısı-Test-Çözümü-2

Yukarıdaki grafikte X, Y, Z ve T atomlarının proton sayısı ve elektron sayıları verilmiştir.

Buna göre bu atomlardan hangileri bir katyondur?

Yalnız X

Yalnız Y

X ve Z

Y ve T

X ve Y

Aşağıdaki azot atomlarının hangisinde elektron sayısı proton sayısına eşittir?

N

N2-

N+

N5+

N3-

Aşağıdaki tabloda A, B ve C atomlarının proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir.

Kimyasal TürProton SayısıNötron SayısıElektron Sayısı
A9108
B101010
C11128

Bu kimyasal türler için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A atomu bir katyondur.

B atomu nötürdür.

A ve B izoton atomlardır.

C atomu bir anyondur.

C atomun temel tanecik sayısı 31’dir.

Aşağıdaki azot atomlarının hangisinde elektron sayısı proton sayısından daha fazladır?

N

N2-

N+

N5+

N3+

Aşağıda, A ve B atomlarının proton sayılarına karşılık nötron sayısı grafiği verilmiştir. Grafik, nötron sayısı eksenine diktir.

Atomun-Yapısı-Test-Çözümü-İzoton-Atomlar

Buna göre bu atomlar için, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A ve B atomları izoton atomlardır.

A atomu daha hafiftir.

B atomunun nükleon sayısı daha A atomundan küçüktür.

A ve B atomlarının kimyasal özellikleri farklıdır.

A ve B atomlarının fiziksel özellikleri farklıdır.

  35 17 K +   iyonu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

p+ > n0 > e

n0 > p+ > e

n0 > e > p+

n0 = e < p+

n0 = e > p+

Atomun-Yapısı-Test-Çözümü

Yukarıdaki grafikte X, Y, Z ve T atomlarının proton ve nötron sayıları verilmiştir.

Buna göre bu atomlar için, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

X ve Z atomları izobar atomlardır.

T ve Z atomlarının kimyasal özellikleri farklıdır.

X ve Y atomları izotop atomlardır.

X ve T atomları izoton atomlardır.

X ve Y atomları aynı elementin atomlarıdır.

kX2- iyonu ile 20Y2+ iyonu aynı sayıda elektrona sahiptir.

X atomunun proton sayısı ile nötron sayısı eşit ise k kaçtır?

40

39

38

37

36

Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z atomlarının temel tanecikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Kimyasal TürProton SayısıNötron SayısıKütle Numarası
X1515a
Y15b31
Zc1632

Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a sayısı 30’dur.

b ve c sayıları 16’dır.

Y ve Z atomları izotondur.

X ve Z atomları izobardır.

X ve Y atomları izotoptur.

Aşağıda, A ve B atomlarının proton sayılarına karşılık nötron sayısı grafiği verilmiştir.

Atomun-Yapısı-Test-Çözümü-4

Buna göre bu atomlar için, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A ve B atomları izotoptur.

A atomunun proton sayısı daha büyüktür.

B atomunun nötron sayısı A atomundan daha küçüktür.

A ve B atomları izobardır.

A ve B atomlarının atom kütleleri eşittir.

Aşağıda, A ve B atomlarının proton sayılarına karşılık nötron sayısı grafiği verilmiştir. Grafik, nötron sayısı ekseni ile paraleldir.

Atomun-Yapısı-Test-Çözümü-İzotop-Atomlar

Buna göre bu atomlar için, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A ve B atomları izotoptur.

A atomunun nükleon sayısı daha büyüktür.

B atomunun nötron sayısı A atomundan daha büyüktür.

A ve B atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır.

B atomu A atomundan daha ağırdır.

I) 4Be2+2He
II) 11Na – 11Na+
III) 3Li – 4Be+

Yukarıda verilen kimyasal tür çiftlerinden hangileri izoelektroniktir?

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III