Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

3. Koligatif Özellikler

Saf Su ve Tuzlu Suyun Kaynaması
 • Bir çözeltinin, çözünen madde oranı değiştikçe değişen özelliklerine koligatif özellikler denir.
  • Mesela, suda ne kadar çok tuz çözersek, suyun kaynama noktası o kadar yüksek olur.
  • Bu yüzden kaynama noktası bir koligatif özelliktir.
 • Çözeltilerde, çözünen madde oranına derişim dendiğini daha önce öğrenmiştik. Demek ki; koligatif özellikler, derişime bağlı özelliklerdir.
 • Sulu çözeltilerin aşağıdaki özellikleri, koligatif özelliklerdir:
  1. Buhar Basıncını
  2. Kaynama Noktasını
  3. Donma Noktasını
  4. Yoğunluk (Öz kütle) (Fizik dersinde anlatılacaktır: Karışımların Yoğunluğu)

Gelin, koligatif özellikleri yakından görelim.

Buhar Basıncı Alçalması (Raoult Yasası)

Buhar Basıncını Hatırlayalım

 • Her sıvının, kendine ait bir buhar basıncı vardır.
 • Sıvıların buhar basıncı sıcaklık arttıkça artar ve kaynama noktasında dış basınca eşit olur.
 • Sabit bir sıcaklıkta, saf suda, her hangi bir madde çözersek:
  • çözünen madde sudan daha uçucu bir madde değilse, suyun buhar basıncı azalır.
  • Katılar genellikle uçucu olmadıkları için, suda tuz gibi bir katı çözmek, suyun buhar basıncını düşürür.

Mol Kesrini Hatırlayalım

 • Bir çözeltideki bir A maddesinin “mol kesri (XA)” şöyle bulunuyordu:
  Çözeltideki A Maddesinin Mol Kesri
 • Formüldeki:
  • nT ifadesi: çözeltide bulunan bütün maddelerin toplam mol sayısıdır,
  • nA ifadesi: çözeltideki A maddesinin toplam mol sayısıdır.

Buhar Basıncı Değişiminin Hesaplanması

 • Sıvı çözeltinin buhar basıncını Raoult Yasası ile hesaplayabiliriz.

Raoult Yasası

 • Tuzlu su gibi, sıvı bir çözeltinin buhar basıncını hesaplarken kullanılan formüle Raoult Yasası denir.
 • Raoult Yasası şu formüldür.
Raoult Yasası
Raoult Yasası

Formüldeki sembollerin anlamı şöyledir:

 • Pçözücü: Çözeltideki çözücü sıvının yeni buhar basıncı.
 • Poçözücü: Çözeltideki çözücü sıvının saf iken buhar basıncı
 • Xçözücü: Çözücü sıvının çözeltideki mol kesridir.

Örnek:

40 oC’de, 144 gram suda 80 gram NaOH tamamen çözülüyor.

Buna göre oluşan çözeltinin buhar basıncı kaç cmHg’dır? (40 oC’de saf suyun buhar basıncı 40 cmHg’dır. Na: 23 g/mol, H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

Donma Noktası Alçalması (Kriyoskopi)

Kışına Yollara Tuz Atılması
Kışın Yollara Tuz Atılması
 • Saf suyun normal koşullarda donma noktası 0 oC’dir.
  • Fakat; suda bir miktar tuz çözersek, aynı koşullarda donma noktası sıfırın altına düşecektir.
  • Çünkü; tuz gibi uçucu olmayan bir katıyı çözünce sıvıların donma noktası düşer.
 • Bu yüzden, donlanmayı önlemek için kışın yollara tuz atılır.

Aşağıda, saf suyun ve tuzlu suyun aynı ortamdaki donma olaylarına ait grafiker verilmiştir:

Saf Su ve Tuzlu Suyun Donması
Saf Su ve Tuzlu Suyun Donması

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, suda tuz çözersek, donma sıcaklığı sıfırın altına düşmektedir. Peki kaç derece düşmektedir? Gelin bu sorunun cevabını arayalım.

Donma Noktasındaki Düşüş Miktarı

 • Donma noktasındaki düşüşün kaç derece olduğunu bulmak için aşağıdaki formülü kullanırız:
Donma Noktası Alçalması
Donma Noktası Alçalması

Formüldeki sembollerin anlamış şudur:

 • ΔTd : Çözücünün donma noktasındaki düşüşün kaç derece olduğunu gösterir.
 • m : Çözeltinin molalitesidir.
 • i : van’t Hoff Faktörüdür.
 • Kd : Kriyoskopi sabitidir. Her çözücü için farklı bir değer alır. Değeri su için şöyledir: 1,86 oC/m

Bazı Çözücülerin Kd Değerleri

Aşağıdaki tabloda, bazı çözücülerin normal donma noktaları ve Kd değerleri verilmiştir:

Bazı Çözücülerin Kriyoskopi Sabitleri
Bazı Çözücülerin Kriyoskopi Sabitleri

Van’t Hoff Faktörü (i)

 • Bir bileşiğin suya verdiği iyon sayısına van’t Hoff Faktörü denir.
 • Van’t Hoff Faktörü “i” harfi ile gösterilir.
 • Bileşik suda iyonlarına ayrışmıyorsa Van’t Hoff faktörü 1 alınır.
  • Alkol
  • Şeker
  • Etilen glikol gibi suda iyonlarına ayrışmadan çözünen (moleküler çözünen) maddelerin van’t Hoff Faktörü 1’dir.
 • Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Bu bileşiklerin formüllerindeki toplam iyon sayısı, Van’t Hoff fakötrü olarak alınır:
  • NaCl tuzu suda:
   • Na+ ve Cl diye iki parçaya ayrıldığı için van’t Hoff Faktörü 2’dir.
  • CaCl2 tuzu suya:
   • 1 tane Ca2+ ve 2 tane de Cl iyonu olmak üzere toplam 3 tane iyon verir. Bu yüzden bu tuzun van’t Hoff Faktörü 3’tür.
  • Al2(SO4)3 tuzu suya:
   • 2 tane Al3+, 3 tane SO42- iyonu olmak üzere toplam 5 tane iyon verir. Bu yüzden Van’t Hoff faktörü 5’tir.

Örnek:

Etilen glikol, (C2H4(OH)2) arabaların sularına katılan antifriz sıvısıdır. Normal koşullarda, 2500 g suya 620 gram etilen glikol katılarak tamamen çözülüyor.

Buna göre, oluşan çözeltinin donma noktasını hesaplayınız. (Su için Kd = 1,86 oC/m, C: 12 g/mol, H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Normal koşullarda, 5000 g suya 290 gram yemek tuzu (NaCl) katılarak tamamen çözülüyor.

Buna göre, oluşan çözeltinin donma noktasını hesaplayınız. (Su için Kd = 1,86 oC/m, Na: 23 g/mol, Cl: 35 g/mol)

Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi)

 • Saf suyun normal koşullarda kaynama noktası 100 oC’dir.
  • Fakat; suda bir miktar tuz çözersek, aynı koşullarda kaynama noktası 100 oC’nin üzerine çıkacaktır.
  • Çünkü; tuz gibi uçucu olmayan bir katıyı çözünce sıvıların kaynama noktası yükselir.

Aşağıda, saf suyun ve tuzlu suyun aynı ortamdaki kaynama olaylarına ait grafiker verilmiştir:

Saf Su ve Tuzlu Suyun Kaynaması
Saf Su ve Tuzlu Suyun Kaynaması
 • Tıpkı donma noktasındaki alçalma gibi, kaynama noktasındaki yükselme de hesap edilebilir.
 • Bunun yapmamız gereken tek şey aşağıdaki formülü doğru kullanmaktır:
Kaynama Noktası Yükselmesi
Kaynama Noktası Yükselmesi

Formüldeki sembollerin anlamış şudur:

 • ΔTk : Çözücünün kaynama noktasındaki yükselişin kaç derece olduğunu gösterir.
 • m : Çözeltinin molalitesidir.
 • i : van’t Hoff Faktörüdür.
 • Kk : Ebülyoskopi sabitidir. Her çözücü için farklı bir değer alır. Değeri su için şöyledir: 0,51 oC/m

Bazı Çözücülerin Kk Değerleri

Aşağıdaki tabloda, bazı çözücülerin normal kaynama noktaları ve Kk değerleri verilmiştir:

Bazı Çözücülerin Ebülyoskopi Sabitleri
Bazı Çözücülerin Ebülyoskopi Sabitleri

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Normal koşullarda, 5000 g suya 290 gram yemek tuzu (NaCl) katılarak tamamen çözülüyor.

Buna göre, oluşan tuz çözeltisinin kaynama noktasını hesaplayınız. (Su için Kk = 0,51 oC/m, Na: 23 g/mol, Cl: 35 g/mol)

Bu bir reklamdır:

Ozmotik Basınç

 • Osmotik basınç, osmoz olayı sonucu ortaya çıkan sıvı basıncıdır.
  • O zaman önce osmoz olayını görelim:
Osmoz ve Osmotik Basınç
Osmoz ve Osmotik Basınç

Osmoz Olayı

 • Osmoz olayı genellikle, tam dibinde bir membran (yarı geçirgen zar) olan U şekildeki borularda gözlemlenir.
 • Seyreltik çözeltideki çözücü moleküllerinin, yarı geçirgen bir zardan ve kendiliğinden daha derişik çözeltiye geçmesine osmoz denir.

Osmotik Basınç

 • Osmoz olayında, oluşan seviye farkının yüksekliği ölçülür. Bu yükseklikteki çözeltinin tabanına uyguladığı basınca, osmotik basınç denir.

Osmoz Olayında Neler Olur?

 • Osmoz olayı, aynı çözücünün farklı derişimdeki iki çözeltisi arasına bir yarı geçirgen zar (membran) konulursa ortaya çıkan olaydır.
  • Yani; tek şekerli çay ile iki şekerli çay arasına bir membran koyabilirsek, osmoz olayına şahit olabiliriz.
  • Bu iki çay arasına bir membran konulursa; tek şekerli çaydaki su, kendiliğinden, iki şekerli çaya doğru akar ve iki şekerli çayın miktarı zamanla artar. İşte bu olaya osmoz denir.
  • Tek şekerli çay, daha seyreltik olan; iki şekerli çay, daha derişik olan çözeltidir. Anlaşılacağı gibi, osmoz olayı, seyreltik bir çözelti ile daha derişik bir çözelti arasında gerçekleşir.
 • U boruda gözlemlenen osmoz olayında, çözücü molekülleri, membrandan karşıya geçince:
  • karşıdaki derişik çözeltinin seviyesi yükselir
  • seyreltik çözeltinin seviyesi alçalır.
  • Sonuçta, iki çözelti arasında bir seviye farkı oluşur.

Ters Ozmoz

Ters Osmoz ile Tuzlu Sudan Tatlı Su Eldesi
Ters Osmoz ile Tuzlu Sudan Tatlı Su Eldesi
 • Osmoz olayını tersine çevirmek mümkündür.
 • Yapmamız gereken tek şey, derişik çözeltinin osmotik basınçtan daha yüksek miktarda bir basınç uygulamaktır.
 • Derişik çözeltiye, osmotik basınçtan daya yüksek miktarda basınç uygularsak, çözücü molekülleri bu defa seyreltik çözeltiye doğru akacaktır.
 • Osmoz olayı kendiliğinden gerçekleşirken, ters osmoz olayında enerji harcanır.
 • Ters osmoz olayı tuzlu sudan tatlı su elde edilmesinde kullanılır.

Bu bir reklamdır:

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>