Online Kimya Özel Dersi Al

ÜCRET

KONU

TARİH

1. Hidrokarbonlar

Metan CH4 Molekülü

İçindekiler

 • Hidrokarbonlar; sadece hidrojen (H) ve karbon (C) elementinden oluşan bileşiklerdir.
 • Aşağıda, hidrokarbon bileşiklerinden bazı örnekler verilmiştir:
  • CH4 (Metan)
  • C2H2 (Asetilen)
  • C2H4 (Etilen)
  • C2H6 (Etan)
  • C6H6 (Benzen)

Hidrokarbonlar; aşağıda verilen şemada görüldüğü gibi sınıflandırılır.

Hidrokarbonların Sınıflandırılması
Hidrokarbonların Sınıflandırılması

Alkanlar (Parafinler – Mumlar)

 • Alkanlar, alifatik hidrokarbonlardır.
 • Alifatik hidrokarbon demek, aromatik olmayan hidrokarbon demektir, yani; alifatik hidrokarbonlar, benzen bileşiği içermeyen hidrokarbonlardır.
 • Alakanlar; doymuş hidrokarbonlardır.
 • Doymuş hidrokarbon demek, C atomları pi bağı kurmayan hidrokarbonlar demektir.
 • Doymuş hidrokarbonlarda, bütün karbon atomları 4 tane sigma bağı kurar.
 • Alkan moleküllerindeki bütün C atomları, sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
 • Alkan moleküllerindeki her bir C atomu, düzgün dörtyüzlü şeklinde bağlar kurmuştur.
 • Alkanların genel formülü; CnH2n+2‘dir. Yani; alkan bileşiklerinde, H sayısı C sayısının 2 katından 2 fazladır.

İlk 10 Alkan

 • Alkanların sistematik adı “-an” son eki ile biter.
 • İlk dört alkan hariç diğer alkanların isimleri, Latince sayılardan türer.
 • Latince sayılar şöyledir:
  • 1: Mono
  • 2: Di
  • 3: Tri
  • 4: Tetra
  • 5: Penta
  • 6: Hekza
  • 7: Hepta
  • 8: Okta
  • 9: Nona
  • 10: Deka
 • Aşağıda ilk 10 alkanın sırasıyla formülü ve adı verilmiştir:
Molekül Formülü
(CnH2n+2)
Adı
CH4Metan
C2H6Etan
C3H8Propan
C4H10Bütan
C5H12Pentan
C6H14Hekzan
C7H16Heptan
C8H18Oktan
C9H20Nonan
C10H22Dekan

Siklo Alkanlar

 • Karbon atomları, kapalı bir geometrik şekil oluşturacak şekilde dizilmiş ise, böyle bileşiklere halkalı bileşikler denir.
 • Halkalı bir bileşik, halkasız isminin önüne “siklo” öneki eklenerek adlandırılır.
 • Bir bileşiğin halkalı formülü, halkasız/düz zincirli formülünden 2 tane H atomu eksiktir.
 • En küçük siklo bileşik, 3 karbonludur.
 • En küçük siklo alkan, 3 karbonlu bir alkan olan propanın halkalı şeklidir ve siklopropan olarak adlandırılır.

  Siklo propan

 • Alkanların genel formülü CnH2n+2‘dir; siklo alkanların genel formülü CnH2n‘dir.

Aşağıda sırasıyla; 4 karbonlu, 5 karbonlu ve 6 karbonlu halkalı alkanlar verilmiştir:

Halkalı Alkanlar
Halkalı Alkanlar

Homolog Seri

 • Peş peşe gelen iki molekülü arasındaki fark hep aynı ise, böyle bileşik aileleri homolog seri oluşturur.
 • Peş peşe gelen iki alkan bileşiği arasında, -CH2– kadar fark vardır. Bu yüzden alkan bileşikleri, homolog seri oluşturur.
  • Aşağıda, 3 karbonlu ve 4 karbonlu iki alkanın yarı açık formülleri verilmiştir:
   Homolog Seri

Alkil Grupları (R-)

 • Bir hidrokarbon bileşiğinden bir tane H atomu koparsa, bir alkil grubu oluşur.
 • Alkil grupları, genel olarak “R-” ifadesi ile gösterilir.
 • Alkil grubunun adı, “-il” son eki ile biter.
 • Alkil grubu, hangi bileşikten oluştu ise, o bileşiğin son eki “-il” eki ile değiştirilir ve alkil grubunun adı elde edilir.

Aşağıda, alkan bileşiklerinden elde edilen bazı alkil grupları verilmiştir. Alkandan kopan hidrojen kırmızı renk ile belirtilmiştir.

Alkil Grupları
Alkil Grupları

Primer – Sekonder – Tersiyer Karbon Atomları

 • Primer: Birincil veya 1o demektir.
 • Sekonder: İkincil veya 2o demektir. “sec-” şeklinde kısaltılır.
 • Tersiyer: Üçüncül veya 3o demektir. “ter-” şeklinde kısaltılır.
 • Primer C atomu: 1 tane C atomuna bağlı olan C atomlarına primer C atomu denir.
 • Sekonder C atomu: 2 tane C atomuna bağlı olan C atomlarına sekonder C atomu denir.
 • Tersiyer C atomu: 3 tane C atomuna bağlı olan C atomlarına tersiyer C atomu denir.

Aşağıda; primer, sekonder ve tersiyer C atomları gösterilmiştir:

Primer-Sekonder-Tersiyer Karbonlar
Primer-Sekonder-Tersiyer Karbonlar

Primer – Sekonder – Tersiyer Hidrojen Atomları

 • Birincil H atomu: Birincil C atomuna bağlı olan H atomlarına denir.
 • İkincil H atomu: İkincil C atomuna bağlı olan H atomlarına denir.
 • Üçüncül H atomu: Üçüncül C atomuna bağlı olan H atomuna denir.

Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

İzopentan
İzopentan

Yukarıda verilen molekülde;

 • Kırmızı renkteki C ve H atomları birincildir.
 • Mavi renkteki C ve H atomları ikincildir.
 • Siyah renkteki C ve H atomları üçüncüldür.

IUPAC Adlandırma Sistemi

 • Alkanların adlandırılmasında ve diğer bütün organik bileşiklerin adlandırılmasında, kullanılan sistem IUPAC sistemidir.
 • IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry): Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği demektir.

Organik Bileşikler IUPAC Sistemine Göre Adlandırılırken Şu Kurallar Takip Edilir:

 1. Moleküldeki en uzun karbon zinciri seçilir. (Kalemi kaldırmadan üzerinden geçebileceğiniz en fazla sayıda karbon atomu tespit edilir.)
 2. Seçilen en uzun karbon zinciri, bileşiğin gövdesi olur.
 3. Bileşiğin gövdesine bağlı alkil guruplarına veya diğer gruplara bileşiğin dalları denir.
 4. Bileşiğin gövdesindeki karbon atomlarına 1’den başlayarak numaralar verilir.
 5. Numaralandırma işlemi, dallanmaya daha yakın uçtan başlayarak yapılır. İlk dallanma iki ucu da aynı uzaklıkta ise, ikinci dallanmaya yakın taraftan, orda da eşitlik varsa üçüncü dallanmaya yakın taraftan başlanır. Eşitliğin bozulmadığı durumlarda, alfabetik öncelik dikkate alınır.
 6. Aynı uzunlukta iki gövde bulunursa, dal sayısı daha çok olan gövde tercih edilir.
 7. Adlandırma işlemine, dallar okunarak başlanır, gövde okunarak bitirilir.
 8. Birden çok dal varsa, önce alfabetik önceliği olan dal okunur.
 9. Dalın isminden önce, bağlı olduğu C atomunun numarası da yazılır.
 10. Aynı daldan birden çok var ise, her birinin numarası ayrı ayrı belirtilir ve dalın isminden önce sayısı (di, tri, tetra, …) yazılarak dal, tek seferde okunur.
 11. Gövdedeki karbon sayısına göre ismi yazılır ve adlandırma biter.
 12. Gövde halkalı yapıda ise, isminin önüne “siklo” ön eki getirilir.
 13. Halkalı yapılarda adlandırma yaparken halkalı yapıya;
  1. Tek bir grup bağlı olduğunda bu grubun yerini belirtmeye gerek yoktur.
  2. İki farklı grup bağlı olduğunda ise alfabetik sıraya göre önce gelen gruptan başlanarak numaralandırma yapılır.
  3. Üç ve daha fazla grup bağlı ise toplamda gruplara en küçük sayı gelecek şekilde numara verilir.

Bazı alkanların IUPAC isimlerini yazarak kuralları anlamaya çalışalım.

Örnek:

UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü

Yukarıda verilen alkan bileşiğinin IUPAC sistemine göre adı nedir?

Örnek:

UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü

Yukarıda verilen alkan bileşiğinin IUPAC sistemine göre adı nedir?

Öğretici Örnek:

Numaralandırma işlemi, ilk dallanmaya yakın taraftan başlanarak yapılır:

UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü

Aynı daldan birden çok varsa, tek seferde, her birinin numarası belirtilerek ve isminden önce de sayısı belirtilerek okunur:
UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Dal uzaklıkları aynı ise, alfabetik önceliği olan dala daha yakın taraftan başlanır.

Aşağıdaki bileşikte, Brom dalının Klor dalına göre alfabetik önceliği olduğundan, numaralandırma soldan başlamıştır:
Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-5

Öğretici Örnek:

Dallar, alfabetik öncelik sırasına göre okunur:

UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Dal zannettiklerimiz gövdede olabilir.

Aşağıdaki moleküle bakalım:
UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü-7-9

Formülü daha açık yazarsak şöyle olur:
UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü-7-8

En uzun zincir seçimi ve adlandırma şöyle olur:
UIPAC Sistemine Göre Alkanların Adlandırılması Soru Çözümü-7-7

Öğretici Örnek:

Eşit uzunlukta iki gövde bulduysak, dal sayısı çok olanı tercih etmeliyiz.

Aşağıdaki bileşik gövde için, 6 C atomundan oluşan iki seçenek vardır:
Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması

Birinci seçenek, aşağıda görülen gövdedir ve iki tane dalı vardır:
Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-1

İkinci seçenek, aşağıda görüldüğü gibi tek dala sahiptir:
Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-2

Tabi IUPAC sistemine göre doğru gövde daha çok dalı olandır. Bileşiğin adı şudur:
Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-4

Öğretici Örnek:

Siklo bileşikte; tek bir dal varsa, dal numarası belirtilmez.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-6

Öğretici Örnek:

Siklo bileşiğe; iki farklı grup bağlı olduğunda ise alfabetik sıraya göre önce gelen gruptan başlanarak numaralandırma yapılır; diğer grubun numarası küçük olacak şekilde devam edilir.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-7

Şartlar eşitse, bağlı grupların toplam numarası küçük olacak şekilde numaralandırma yapılır:
Orot-Meta-Para İzomerler

Öğretici Örnek:

Siklo bileşiğe; üç ve daha fazla grup bağlı ise toplamda gruplara en küçük sayı gelecek şekilde numara verilir.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-9

Öğretici Örnek:

Aşağıda, incelemeniz için, bazı organik bileşikler ve IUPAC isimleri verilmiştir.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-10

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-11

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-12

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-13

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-14

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-15

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-16

Öğretici Örnek:

Aşağıdaki organik bileşiğin adını bulup, çizgi-bağ formülünü yazalım.

Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-17

Yukarıdaki bileşiğin IUPAC adı şöyledir:
Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-18

Aynı bileşiğin çizgi-bağ formülü de şöyle olmalıdır:
Organik-bileşikler-Hidrokarbonlar-IUPAC-adlandırması-19

Alkanların Fiziksel Özellikleri

 • Oda sıcaklığında ve 1 atm basınçta, düz zincirli alkanların;
  • ilk 4 üyesi gaz,
  • karbon sayısı 5’ten 18’e kadar olanlar sıvı,
  • 18 ve daha fazla karbon içeren alkanlar ise katı hâldedir.
 • Doymuş hidrokarbonlardır, hiç pi bağları yoktur.
 • Bir alkanın, yapısındaki bütün bağlar sigmadır.
 • Alkanların bütün karbonları sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
 • Kimyasal tepkimelere karşı isteksiz oldukları için “parafin” olarak adlandırılırlar.
 • Alkanlara “mumlar” da denir.
 • Homolog sıra oluştururlar. (Ardışık iki alkanın formülleri arasında her zaman -CH2 kadar fark vardır.)
 • Karbon sayısı daha çok olan alkanın kaynama noktası daha yüksektir.
 • Dallanma sayısı arttıkça, alkanın kaynama noktası düşer.
 • Alkanlar apolar bileşiklerdir, suda çözünmeleri ya da suyu çözmeleri beklenmez.
 • Apolar oldukları için hidrofobdurlar, suyu sevmezler. Elma kabuğu veya kalın yapraklı bitkilerin yapraklarının yüzeyi katı alkan ile kaplıdır. Bu yüzden, bu bitkilerin yüzeyinde su durmaz.
 • Alkanlar, organik bileşikler içinde yoğunluğu en düşük bileşiklerdir. Karbon sayısı arttıkça genellikle yoğunlukları da artar.
 • Apolar maddeler için çözücü olarak kullanılırlar.
 • Genellikle, petrolden ve doğalgazdan elde edilirler.
 • Petrolün önemli bir kısmı alkanlardan oluşur.

Alkanlarda İzomeri

 • Aynı atomların, farklı dizilmesi ile oluşan bileşiklere “izomerler” denir.
  • Bir başka ifade ile, kapalı (molekül) formülleri aynı, açık (yapı) formülleri farklı bileşiklere izomer denir.
 • İzomerlerin molekül formüller aynı olsa da şu özellikleri farklıdır:
  • İzomerlerinin IUPAC adları farklıdır.
  • İzomerlerinin, fiziksel özellikleri (erime ve kaynama noktaları, yoğunlukları) farklıdır.
  • İzomerlerinin kimyasal özellikleri farklıdır.
 • Organik bileşiklerde izomerlik yapı izomerliği ve stereo izomerlik olmak üzere 2’ye ayrılır. Bunlardan bizi ilgilendiren izomerlik, yapı izomerliğidir.
 • Organik bileşiklerde yapı izomerliği kendi içinde 3 çeşittir. Bunlar şunlardır:
  1. Zincir (Dallanma) İzomerliği
  2. Konum İzomerliği
  3. Fonksiyonel Grup İzomerliği

1. Zincir (Dallanma) İzomerliği

 • Aynı kapalı (molekül) formüle sahip bileşiklerde, karbon atomları farklı bir sırada dizilmişse, bu bileşikler, birbirinin zincir veya dallanma izomeridir.

Öğretici Örnek:

Aşağıda, C4H10 alkanının iki farklı zincir izomeri verilmiştir:

C4H10 (Bütan) Molekülünün Zincir İzomerleri
C4H10 Molekülünün Zincir İzomerleri

Öğretici Örnek:

Aşağıdaki üç bileşiğin de kapalı formülü C5H12 dir. Fakat, karbon zincirleri aynı olmadığı için, zincir izomerleridir:

Pentan'ın Zincir İzomerleri
C5H12‘nin Zincir İzomerlerinin Yarı Açık Formülleri
 • Metan, etan ve propan moleküllerinin zincir izomerleri mümkün değildir. Zincir izomerisi olan en küçük alkan, 4 karbonlu bütandır.
 • Karbon zincirinin en sonundaki karbon atomu dal olamaz. Bu yüzden aşağıdaki molekülleri izomer değil aynı moleküllerdir:
  Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkanlarda-İzomeri
 • Moleküldeki karbon sayısına göre alkanların izomer sayısı şöyledir:
  Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkanlarda-İzomeri-1
 • Pentan molekülüne ait üç farklı izomerin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Pentan'ın Zincir (Dal) İzomerleri
Pentan’ın Zincir (Dal) İzomerleri
 • Bütan ve pentan molekülünün izomerlerinin çizgi-bağ gösterimlerini inceleyebilirsiniz:
4 Karbonlu ve 5 Karbonlu Alkanların Zincir İzomerleri
4 Karbonlu ve 5 Karbonlu Alkanların Zincir İzomerleri

2. Konum İzomerliği

 • Aynı karbon zincirinde, fonksiyonel grubun yeri değişirse bir konum izomeri oluşur.
  • Fonksiyonel grup, bir organik bileşiğin türünü belirleyen atom grubudur.
  • Mesela, bir organik molekülde, karbon atomuna -OH grubu bağlı ise, bileşik bir alkol bileşiğidir.
  • Aşağıda bazı fonksiyonel gruplar ve anlamları verilmiştir:
   • -OH: Bileşiği alkol yapar.
   • -COOH: Bileşiği organik asit (karboksilli asit) yapar.

Öğretici Örnek:

Aşağıda, aynı kapalı formüle sahip iki alkol bileşiği verilmiştir. Fonksiyonel grupları farklı yerlerde olduğu için bu iki alkol, birbirinin konum izomerleridir:

Konum İzomerleri
Konum İzomerleri

Halkalı Bileşiklerde Yapı İzomerliği

 • Karbon zinciri kaplı bir geometrik şekil oluşturuyorsa, böyle moleküllere halkalı moleküller denir.
 • Halkalı moleküllerin de dalları olabilir.
  • Halkalı bir molekülde, aynı dallar farklı köşelere bağlandığında yapı izomerleri oluşur.
 • Halkalı bir molekülün yapı izomerleri en az iki adet dala sahip olmalıdır.

Öğretici Örnek:

Aşağıda, halkalı yapıdaki C6H12 bileşiğinin konum izomerleri verilmiştir:

Halkalı Bileşiklerde Konum İzomerliği
Halkalı Bileşiklerde Konum İzomerliği

Orto-Meta-Para İzomerliği

 • Aşağıda, aromatik bileşiklerin temelini oluşturan benzen (C6H6) bileşiğinin formülleri verilmiştir.
  • Verilen formüllerin hepsi birbirine eşittir:
Benzen Bileşiği (Benzen Halkası)
Benzen Bileşiği (Benzen Halkası)
 • Benzen bileşiğinde, 2 tane dal varken, bu dalların konumuna göre;
  • orto
  • meta
  • para izomerleri oluşur.
 • Bu izomerlerin anlamları şöyledir:
  • Orto izomerliği (o-): Benzen halkasındaki iki dal, komşu köşelerdedir.
  • Meta izomerliği (m-): Benzen halkasındaki iki dalın arasında bir tane boş köşe vardır.
  • Para izomerliği (p-): Benzen halkasındaki iki dal karşılıklı olarak bağlanmıştır, yani; aralarından iki tane boş köşe vardır.

Öğretici Örnek:

Aşağıda, “dikloro benzen” bileşiğinin orto-meta-para izomerleri verilmiştir:

Benzen-Halkası-Orto-Meta-Para-Diklorobenzen-2
Benzen-Halkası-Orto-Meta-Para-Diklorobenzen-2
 • Benzen halkasına 2’den fazla grup bağlı ise veya benzen halkasından başka bir halkaya 2 tane grup bağlı ise, orto-meta-para izomerliği geçerli değildir.

Öğretici Örnek:

Aşağıdaki moleküllerde orto-meta-para izomerliği yoktur:

Bu Moleküllerde Orto-Meta-Para İzomerliği Yoktur
Bu Moleküllerde Orto-Meta-Para İzomerliği Yoktur

3. Fonksiyonel Grup İzomerliği

Fonksiyonel grup izomerliği, henüz bilmediğimiz organik bileşiklerde görülen bir izomerlik türüdür. O yüzden bu izomerlik türü yeri geldikçe açıklanacaktır. Şimdilik şu bilgilerin ezberlenmesi faydalı olacaktır:

 • Aşağıdaki bileşik çiftlerinde, formülleri aynı olan üyeler birbirinin fonksiyonel grup izomerleridir.
  • Alkol ile eter
  • Aldehit ile keton
  • Karboksilli asit ile ester

Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

 • “Parafin” kelimesi “az etkinlik” anlamındadır.
 • İsimlerinden de anlaşıldığı gibi alkanlar, kimyasal tepkimelere karşı isteksiz bileşiklerdir.
  • Alkan bileşiklerindeki C-C ve C-H bağları, güçlü bağlardır ve bu bağların kırılması için çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmaları gerekir.
  • Bu durum, alkanlara kararlılık kazandırır.

Alkanlar şu tepkimeleri verir:

I. Alkanların Yanma Tepkimeleri

 • Organik bileşikler, yandıkları zaman CO2 ve H2O oluşur. Alkanlar için de bu durum geçerlidir.
 • Düz zincirli bir alkanın genel formülü CnH2n+2‘dir ve yanma tepkimesi her zaman şu şablona göre gerçekleşir.
Alkanların Yanma Tepkimesi
Alkanların Yanma Tepkimesi
 • Halkalı (siklo) alkanların genel formülü CnH2n‘dir. Yanma tepkimeleri aşağıdaki şablona göre gerçekleşir.
Siklo Alkanların Yanma Tepkimeleri
Siklo Alkanların Yanma Tepkimesi
 • Alkanların yanma tepkimelerinde, yüksek miktarda ısı enerjisi açığa çıkar. Bu yüzden; metan, etan, propan veya bütan gibi gaz halindeki alkanlar yakıt olarak kullanılır.
 • Genellikle; dallanma arttıkça, yanma tepkimesinin verdiği ısı azalmaktadır.

Aşağıda bazı alkanların yanma tepkimeleri verilmiştir:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O      ΔH < 0
C2H6 + 7/2O2 → 2CO2 + 3H2O      ΔH < 0
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O      ΔH < 0

II. Alkanların Halojenlerle Yer Değiştirme Tepkimeleri

 • Halojenler 7A grubu ametalleridir: F2, Cl2, Br2, I2
 • Alkanlar ısı veya ışık etkisi ile halojenler ile yer değiştirme tepkimesi verir.
 • Yer değiştirme tepkimesinde, alkanın H’leri ile halojen atomları yer değiştirir.
 • Tepkime sonucunda, “alkil halojenür veya haloalkan” bileşikleri oluşur.

Alkanların, halojenler ile verdikleri yer değiştirme tepkimeleri genel olarak şöyle gösterilebilir:

Alkanların Halojenler İle Yer Değiştirme Tepkimeleri
Alkanların Halojenler İle Yer Değiştirme Tepkimeleri
 • CH4‘ün (metan), Cl2 ile verdiği yer değiştirme tepkimesi aşağıda verilmiştir. Tepkimeye bakıldığında, yeterince Cl2 gazı kullanıldığında, CH4‘ün bütün hidrojenleri Cl atomları ile yer değiştirebilir:
Metanın Klor İle Yer Değiştirme Tepkimesi
Metanın Klor İle Yer Değiştirme Tepkimesi
 • Alkanların, halojenler ile verdiği yer değiştirme tepkimeleri “radikaller” üzerinden yürür ve 3 basamakta gerçekleşir. Bu basamaklar şunlardır:
  1. Başlangıç tepkimesi
  2. Zincir tepkimesi
  3. Tepkimenin durması
 • Radikal, ortaklaşa kullanmadığı bir yalnız elektronu olan atom ya da moleküllerdir. Radikallerin Lewis nokta yapılarına bakıldığında, bir kenarlarında yalnız bir noktalarının olduğu görülür.

CH4‘ün (metan), Cl2 gazı ile verdiği yer değiştirme tepkimesinin basamakları aşağıda verilmiştir.

1. Başlangıç tepkimesi:
 • Tepkimenin başlayabilmesi için öncelikle ortamda bulunan klor moleküllerinde, klor atomları arasındaki bağların kırılarak klor radikallerinin oluşması gerekir.
 • Bunun için gerekli enerji, ultraviyole ışınlardan ya da yüksek ısıdan sağlanır.
Klor Radikallerinin Oluşumu
Klor Radikallerinin Oluşumu
 • Cl2 molekülünde, klor atomları arasındaki bağın bağ enerjisi, 242,7 kJ/mol’dür.
 • CH4 molekülünde C-H bağının enerjisi ise 414 kJ/mol’dür.
 • Bu yüzden önce Cl2 bağı kopar.
2. Zincir tepkimesi:
 • Radikaller çok aktif kimyasallardır. Hemen tepkimeye girerler ve başka radikallerin oluşmasına sebep olurlar.
Zincir Tepkimeleri
Zincir Tepkimeleri
3. Tepkimenin Durması:
 • İki radikal birbiri ile tepkimeye girerse, yeni bir radikal oluşmayacağı için tepkime durur:
Yer Değiştirme Tepkimesinin Durması
Yer Değiştirme Tepkimesinin Durması
 • Yukarıda da görüldüğü gibi bu basamakta, Cl2 ve C2H6 gibi istenmeyen ürünler de oluşabilmektedir.

Alkanların Kullanım Alanları

 • Alkanların dünyada en önemli doğal kaynakları fosil yakıtlar olarak bilinen doğal gaz, petrol ve kömürdür.
 • Fosil yakıtlar, enerji verimliliği yüksek maddeler olduğu için özellikle enerji üretiminde kullanılır.
 • Doğal gaz, %90-95 oranında metan, %5-10 etan, propan, bütan, 2-metilpropan gibi kaynama noktası düşük bazı alkanların bir karışımıdır.
 • Yer altından çıkarılan petrole ham petrol denir.
 • Ham petrolden elde edilen başlıca kimyasallar şunlardır:
  • Benzin
  • Asfalt
  • Fuel-oil
  • LPG (Likit Petrol Gazı)
  • Nafta
  • Gaz yağı
  • Motorin (dizel ya da mazot)
  • Madeni yağ
 • LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı); karbon sayısı 1 ile 4 arasında olan alkanlardan oluşur.
 • Fuel-oil; kalorifer yakıtı olarak bilinir. Çevreci bir yakıt değildir ve kullanımı sınırlıdır. İçerdiği S oranına göre dört çeşit fuel-oil vardır. Bunlar:
  • Fuel-oil 3: S oranı en düşük olandır.
  • Fuel-oil 4
  • Fuel-oil 5
  • Fuel-oil 6
 • Ülkemizde kullanılan LPG; bütan ve propandan oluşmaktadır.
 • Asfalt; karbon sayısı 80 ve üzeri olan hidrokarbonlardan oluşan oldukça yoğun bir maddedir. Zift ve katran üretiminde kullanılır. Katran; akışkanlığı az olan siyah bir sıvıdır. Ziftin akışkanlığı katrandan da azdır.
 • Hekzan (C6H12) gibi sıvı alkanlar, çözücü olarak da kullanılırlar.

Katalitik Kraking Tepkimesi

 • Alkanlar; yüksek sıcaklık ve basınç altında, parçalanırlar.
  • Bu parçalanma tepkimelerine “radikalik kraking tepkimeleri” veya “katalitik kraking tepkimeleri” denir.
  • Radikalik Karking Tepkimelerinde, büyük bir alkan molekülü kırılarak daha küçük hidrokarbonlara dönüşür.
  • Aşağıda C8H18 alkanını verdiği bazı kraking tepkimeleri verilmiştir:

   C8H18 → C8H18 + H2
   C8H18 → C4H10 + C4H8
   C8H18 → C4H8 + C3H6 + CH4

Benzinin Oktan Sayısı

 • Benzin; petrolün damıtılması (rafinasyonu) ile elde edilen bir sıvıdır.
 • Benzin; 6 ile 9 karbona sahip hidrokarbonların bir karışımıdır.
 • Düz zincirli alkanlar yanarken parlarlar. Bu motorlarda vuruntuya sebep olur ve istenmez.
 • En vuruntusuz şekilde yanan alkan 2,2,4-trimetilpentan (izooktan) bileşiğidir. Bu alkanın “oktan sayısı” 100 kabul edilir.
 • Vuruntusu en fazla olan alkan, heptandır ve heptanın oktan sayısı sıfır kabul edilmiştir.
 • Oktan sayısı arttıkça, benzinin kalitesi artar.
 • Ham petrolden elde edilen benzinin oktan sayısı düşüktür ve katalitik kraking tepkimeleri ile oktan sayısı yükseltilir.

Metan Eldesi

 • CH4 (metan) elde etmenin bir yolu da aşağıdaki kimyasal tepkimedir:

Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3

Alkenler (Olefinler)

Hidrokarbonlar - Alkenler
İkili Kovalent Bağ Kurmuş Karbon Çifti
 • Alkenlerin alkanlardan farkı, karbon zincirinde, aralarında ikili kovalent kurmuş karbon çiftlerine sahip olmasıdır.
 • Alken ailesinin en küçük üyesi 2 karbonludur. Tek karbonlu alken yoktur.
 • Alken hidrokarbonlarının isimleri “-en” veya “-ilen” son eki ile biter.
 • Alkenlerin genel formülü CnH2n‘dir. Aşağıda 10 karbonluya kadar olan alkenlerin kapalı formülleri (molekül formülleri) ve isimleri verilmiştir:
Alkenin Adı      
(CnH2n)
Molekül
Formülü
C2H4Eten (Etilen)
C3H6Propen (Propilen)
C4H8Büten (Bütilen)
C5H10Penten (Pentilen)
C6H12Hekzen (Hekzilen)
C7H14Hepten
C8H16Okten
C9H18Nonen
C10H20Deken
 • Aşağıda alkenlerden bazı örnekler verilmiştir:
Alkenler
Alkenler
 • Sikloalkenlerin genel formülü CnH2n-2‘dir.
 • Alkenlerden 1 tane H atomu çıkarılırsa “alkenil” grupları oluşur.
 • Aşağıda alkenil gruplarına bazı örnekler verilmiştir:
Bazı Alkenil Grupları
Bazı Alkenil Grupları

Alkenlerin Adlandırılması

IUPAC sistemine göre alkenlerin adlandırılması, alkanlara benzer şekilde ve şöyle yapılır:

 • İçinde çift bağlı karbonların da olduğu en uzun zincir seçilir. Bu zincir, alken bileşiğinin gövdesidir. Zincirdeki karbonlara bağlı olan diğer gruplar, bileşiğin dallarıdır.
 • Gövdedeki karbonlar, çift bağa yakın taraftan başlanarak numaralandırılır. Çift bağ, gövdenin her iki ucuna da eşit uzaklıkta ise, dala yakın taraftan başlanır.
 • Önce numaraları ile birlikte dallar, sonra da gövde okunur.
 • Gövdenin isminden önce, ikili bağ karbonlarının numaralarından küçük olan da belirtilir.
 • Gövdenin ismi “-en” son eki ile biter. Gövdede 2 tane çift bağ varsa, gövdenin ismi “-dien“, 3 tane varsa “-trien” son eki ile biter.
 • Birden çok ikili bağ içerek alkenlere “polialken” denir.

Öğretici Örnek:

Numaralandırma çift bağa yakın uçtan başlar ve alkenin isminden önce çift bağın küçük numarası belirtilir.

Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkenlerin-Adlandırılması-11

Alkenlerin Adlandırılması

Öğretici Örnek:

Birden fazla çift bağ varsa, numaraları belirtilir ve alkenin isminde -dien, -trien… son ekleri kullanılır.

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Numaralandırma yapılırken, dala değil çift bağa yakın tarafın önceliği vardır.

Hidrokarbonla-Alkener-Adlandırma-

Öğretici Örnek:

Çizgi bağ formüllerinde, her bir zik zak çizgisinin başında ve sonunda görünmeyen bir C atomunun olduğunu hatırlayalım.

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Halkalı alkenlerin gövdeleri -siklo ön eki ile adlandırılırlar.

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Halkalı alkenlerde, numaralandırma işlemi ikili bağdan başlar ve dala yakın tarafa doğru gider. 1 ve 2 numara ikili bağa ait olmalıdır.

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

En uzun zincir, ikili bağı da içermelidir.

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Aynı bileşik, çizgi bağ formülü ile de sorulabilir:

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Çift bağ her iki tarafa da eşit uzaklıkta ise, numaralandırma işlemi, dala yakın taraftan başlanır.

Alkenlerde Adlandırma - Soru Çözümü

Aynı bileşik, çizgi bağ formülü ile de sorulabilir:

Alkenlerde Adlandırma - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Aynı bileşik, çizgi bağ formülü ile de sorulabilir:

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Aynı bileşik, çizgi bağ formülü ile de sorulabilir:

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Öğretici Örnek:

Sikloalkenlerin adlandırılmasına bazı örnekler:

Alkenlerin Adlandırılması - Soru Çözümü

Alkenlerde Cis-Trans İzomeri

 • Cis-trans izomeri; bir yapı izomerisi türü değil, bir geometrik izomeri türüdür.
 • Cis-trans izomerlerinin hem kapalı formülleri hem de açık formülleri aynıdır.
 • Alkenlerde, çift bağlı karbonun etrafındaki gruplardan iki tanesi aynı ise o alkende cis-trans izomeri vardır.
Cis - Trans İzomeriliği Var
Cis – Trans İzomerliği Var
Cis - Trans İzomeriliği Var
Cis – Trans İzomerliği Var
 • Aynı olan iki grup aynı karbonda bağlı ise, o alkende cis-trans izomerliği yoktur.
Cis - Trans İzomerliği Yok
Cis – Trans İzomerliği Yok
Cis - Trans İzomerliği Yok
Cis – Trans İzomerliği Yok
 • Aynı gruplar, aynı tarafta ise cis izomerliği vardır.
Cis İzomerliği
Cis İzomerliği
Cis İzomerliği
Cis İzomerliği
 • Aynı gruplar, zıt taraflarda ise trans izomerliği vardır.
Trans İzomerliği
Trans İzomerliği
Trans İzomerliği
Trans İzomerliği

Bir çift bağın etrafında oluşabilecek bütün durumlar aşağıda verilmiştir:

Alkenlerde Cis-Trans İzomerliği
Alkenlerde Cis-Trans İzomerliği
 • Cis ve Trans izomerler, IUPAC adının en başına yazılır.

Öğretici Örnek:

Cis ve Trans izomerler, IUPAC adının en başına yazılır.

Alkenlerde Cis - Trans İzomeri

Aynı moleküller şöyle de sorulabilir:

Alkenlerde Cis - Trans İzomeri

Öğretici Örnek:

Örnek bir cis-trans adlandırması:
Alkenlerde Cis Trans İzomerliği

Öğretici Örnek:

Aynı gruplar aynı karbonda ise, cis-trans izomerliği yoktur.

Aşağıda verilen molekül çiftleri birbirinin aynısıdır, cis-trans izomeri göstermezler.

Alkenlerde Cis - Trans İzomeri

Aşağıda verilen molekül çiftleri birbirinin aynısıdır, cis-trans izomeri göstermezler.

Alkenlerde Cis - Trans İzomeri

 • Cis ve trans izomerlerin, fiziksel özellikleri ve kimyasal tepkimelere girme istekleri farklıdır.
 • Cis izomerinin kaynama noktası, trans izomeriden daha yüksektir.

Alkenlerin Fiziksel Özellikleri

 • Alkenlerin 5 karbonluya kadar olan üyeleri gaz halindedir.
 • Alkenler de tıpkı alkanlar gibi apolar bileşiklerdir.
 • Suda çözünmezler; organik ya da apolar çözücülerde çözünürler.
 • Yoğunlukları sudan daha düşüktür, bu yüzden sıvı alkenler suyun üzerinde toplanır.

Alkenlerin Eldesi

 1. Alkol bileşiklerinden, 170oC’de ve H2SO4 katalizörlüğünde su çekilerek alken elde edilebilir:
  Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkenler-Alken-Eldesi-
 2. Alkil halojenülerden (R-X) H-X çekilmesi ile:
  • Tepkimede, NaOH ve KOH bazlarının alkol çözeltileri kullanılır.

Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkenler-Alken-Eldesi-2

 1. Alkanların dehidrojenasyonu (H2 çekilmesi) ile:
  • Tepkime, 800oC’de ve Al2O3 katalizörlüğünde gerçekleşir.

Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkenler-Alken-Eldesi-3

 1. Alkinlere kısmen H2 katılması ile:
  • Tepkime, Lindlar (aktifleşmiş Pb/CaCO3) katalizörlüğünde gerçekleşir.

Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkenler-Alken-Eldesi-4

Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri

 • Pi (π ) bağı, alkenlere kimyasal olarak aktiflik kazandırır.
 • Alkenler; pi (π ) bağları sayesinde katılma tepkimeleri verirler.
 • Alkenler; pi (π ) bağları sayesinde polimerleşme tepkimeleri verirler.

I. Alkenlerin Yanma Tepkimeleri

 • Organik bileşikler, yandıkları zaman CO2 ve H2O oluşur. Alkanlar için de bu durum geçerlidir.
 • Düz zincirli bir alkanın genel formülü CnH2n‘dir ve yanma tepkimesi her zaman şu şablona göre gerçekleşir.
Alkenlerin Yanma Tepkimeleri
Alkenlerin Yanma Tepkimeleri
 • Sikloalkenlerin genel formülleri CnH2n-2’dir ve yanma tepkimeleri şu şablona göre gerçekleşir:
Sikloalkenlerin Yanma Tepkimeleri
Sikloalkenlerin Yanma Tepkimeleri

II. Alkenlere H2 Katılması

 • Alkenin pi (π ) kopar, pi bağını kaybeden C atomları birer tane H atomu ile bağ kurar.
 • Alkenlere H2 katılması tepkimesi; Ni, Pt ve Pd katalizörlüğünde gerçekleşir.
 • Alkenlere H2 katılması tepkimesi sonucu, alken bileşiği bir alkana dönüşür.
  Alkanlara H2 Katılırsa Bir Alkan Oluşur

Öğretici Örnek:

 • Propene H2 katarsak, propan oluşur:
  Alkenlere H2 Katılması

III. Alkenlere Halojen (X2) Katılması

 • Alkenin pi (π ) kopar, pi bağını kaybeden C atomları birer tane halojen atomu ile bağ kurar.
 • Alkenlere halojen katılması tepkimesi sonucu, alken bileşiği bir “alkil halojenüre” dönüşür.
Alkenlere Halojen Katılması
Alkenlere Halojen Katılması
 • Bromlu (Br2) su kırmızı-kahverengi renkli bir maddedir. Alkenler ile tepkimeye girdiğinde, brom atomları alkil halojenüre dönüşür ve çözelti renksiz hale gelir. Bu tepkime, alkenlerin tanınmasında kullanılır.

IV. Alkenlere Hidrojen Halojenür (HX) Katılması

 • Alkenlere, HX katılması tepkimesi, “Markovnikov Kuralı“na göre yürür.
 • Markovnikov Kuralı‘na göre, alkenlere HX katılırken, alkenin pi (π ) bağı kopar, pi bağını kaybeden C atomlarından hidrojen sayısı çok olana HX molekülündeki H atomu bağlanır.
 • Pi bağı kopan karbonlarda eşit sayıda H atomu varsa, tepkimede Markovnikov kuralı düşünülmez.
 • Alkenlere halojen katılması tepkimesi sonucu, alken bileşiği bir “alkil halojenüre” dönüşür.

Öğretici Örnek:

Morkovnikov kuralına göre yürümeyen bir katılma tepkimesi:

Alkenlere HX Katılması
Alkenlere HX Katılması

Öğretici Örnek:

Markovnikov kuralına göre yürüyen bir katılma tepkimesi:

Markovnikov Kuralına Göre Yürüyen Bir Katlıma Tepkimesi
Markovnikov Kuralına Göre Yürüyen Bir Katlıma Tepkimesi
 • Propenin HCl ile verdiği katılma tepkimesi %100 Markovnikov Kuralına göre gerçekleşmez.
  • Yani, bu tepkimede, yan ürün olarak, az da olsa 1-kloro propan bileşiği de oluşur.
  • Markovnikov kuralına göre yürüyen diğer tepkimelerinde de durum böyledir.

V. Alkenlere H2O Katılması

 • Alkenlere su katılması tepkimesi de Markovnikov kuralına göre yürür. Yani karbonlar arasındaki pi bağı kopar ve hidrojen sayısı çok olan karbon, suyun H atomu ile bağ kurar, diğeri OH ile bağ kurar.
 • Alkenlere su katıldığında, bir alkol bileşiği elde edilir.
 • Bu tekime asit katalizörlüğünde gerçekleşir.

Öğretici Örnek:

Markovnikov kuralına gerek kalmayan bir su katılması tepkimesi:

Alkenere Su Katılması
Alkenlere Su Katılması

Öğretici Örnek:

Markovnikov kuralına göre yürüyen bir su katılması tepkimesi:

Alkenlere Su Katılması

Bu tepkimede, Markovnikov kuralına uymayan bazı propen ve su molekülleri de olacaktır; H ve OH atomları ters şekilde de bağlanacaktır. Bu şekilde, tepkimenin yan ürünü oluşacaktır:
Alkenlere Su Katılması

VI. Alkenlerin KMnO4 ile Tepkimeleri

 • Sadece alkenler KMnO4 çözeltisi ile yükseltgenerek diollere dönüşürler.
  • Bu tepkime, Bayer Testi olarak bilinir ve alkenleri tanımada kullanılır.
Bayer Testi
Bayer Testi

VII. Alkenlerin Polimerleşme Tepkimeleri

 • Pi bağı içeren bütün hidrokarbonlar, polimerleşme tepkimesi verebilirler.

Polimerler konusunu hatırlamak için, Kimya 10 dersinde gördüğümüz şu başlığı tekrarlayabilirsiniz.

Öğretici Örnek:

Etilen monomerinden Polietilen (PE) polimerinin oluşumu:

Alkenlerin Polimerleşmesi - Polietilen

Öğretici Örnek:

Vinil klorür monomerinden Polivinil klorür (PVC) polimerinin oluşumu:

Alkenlerin Polimerleşmesi - PVC

Öğretici Örnek:

Tetrafloro eten monomerinden Polietetrafloreten (TEFLON) polimerinin oluşumu:

Alkenlerin Polimerleşmesi - TEFLON

Alkenlerin Kullanım Alanları

 • Etilen (C2H4), bir bitkinin meyvesinin olgunlaşmasını sağlayan bir bitki hormonudur. Domates ve muz gibi meyvelerin olgunlaşmasına yardımcı olur.
 • A vitamini kaynağı olan ve havuca rengini veren β-karoten, 11 tane ikili bağ içeren bir polialkendir.
 • Alkil halojenürler ve alkollerin üretilmesinde kullanılan alkenler, polimerlerin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Alkenlerin en az karbon sayılı bileşikleri olan eten ve propen, endüstriyel amaçlar doğrultusunda üretilen en önemli bileşiklerdir.
 • Eten, birçok endüstriyel bileşiğin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu bileşiklerden başlıcaları etilklorür, etanol ve polietilendir.

Alkenil Grupları

 • Alkenlerden bir H atomu koparsa, alkenil grupları oluşur.
 • Alkenil grupları da, tıpkı alkil grupları gibi organik bileşiklerde dal olarak bulunurlar.
 • Alkenil gruplarının IUPAC adı, türediği alkenin adının sonuna “-il” son eki konularak bulunur.
 • Aşağıda bazı alkenil grupları verilmiştir:
Alkenil Grupları
Alkenil Grupları

Alkinler (Asetilenler)

Üçlü Kovalent Bağ Kurmuş Karbon Çifti
Üçlü Kovalent Bağ Kurmuş Karbon Çifti
 • Alkinlerin, alkanlardan farkı, karbon zincirinde, aralarında üçlü kovalent kurmuş karbon çiftlerine sahip olmasıdır.
 • Alkin ailesinin en küçük üyesi 2 karbonludur. Tek karbonlu alkin yoktur.
 • Alkin hidrokarbonlarının isimleri “-in” son eki ile biter.
 • Alkinlerin genel formülü CnH2n-2‘dir. Aşağıda 10 karbonluya kadar olan alkinlerin kapalı formülleri (molekül formülleri) ve isimleri verilmiştir:
Alkinin Adı      
(CnH2n-2)
Molekül
Formülü
C2H2Etin (Asetilen)
C3H4Propin
C4H6Bütin
C5H8Pentin
C6H10Hekzin
C7H12Heptin
C8H14Oktin
C9H16Nonin
C10H18Dekin
Alkinler
 • Alkinlerin en bilinen üyesi, aynı zamanda alkin ailesinin ilk üyesi olan C2H2 (asetilen) bileşiğidir. Bu yüzden alkinlere asetilenler denir.
 • Asetilen molekülü, aşağıdaki şekillerde gösterilir:
  Asetilen Molekülü

Aşağıda, alkinlerden bazı örnekler verilmiştir:

Önemli Bazı Alkinler
Önemli Bazı Alkinler

Alkinlerin Adlandırılması

 • Alkinlerin adlandırılma kuralları, alkenler ile aynıdır. Aradaki tek fark; alkinlerin adının -in son eki ile bitmesidir.
 • Alkin molekülünde ana zincirde ikili ve üçlü bağ zincirin ucuna eşit uzaklıktaysa ikili bağa öncelik verilir (İkili bağa küçük sayı gelecek şekilde numaralandırılır.)

Öğretici Örnek:

Hem yarı açık hem de çizgi bağ formülü verilen bir alkin bileşiği:

Alkinlerin Adlandırılması

Öğretici Örnek:

Hem yarı açık hem de çizgi bağ formülü verilen bir başka alkin bileşiği:

Alkinlerin Adlandırılması

Öğretici Örnek:

Hem yarı açık hem de çizgi bağ formülü verilen bir başka alkin bileşiği:

Alkinlerin Adlandırılması

Öretici Örnek:

Hem yarı açık hem de çizgi bağ formülü verilen bir başka alkin bileşiği:

Alkinlerin Adlandırılması

Asetilenli Adlandırma

 • Alkinler, asetilen türevi bileşikler olduğundan, asetilene bağlı alkil grupları ile de adlandırılabilir.
 • Aşağıda bu durumun örnekleri verilmiştir:
Alkinlerin Asetilenli Adlandırılması
Alkinlerin Asetilenli Adlandırılması

Alkinlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 • Etin, propin ve 1-bütin; oda sıcaklığından gaz haldedir.
 • Oda sıcaklığında sıvı olan alkinlerin yoğunluğu 1g/mL’den küçüktür, yani; sudan daha hififtirler.
 • Alkinler, apolar maddelerdir ve apolar çözücülerde çözünürler, su gibi polar çözücülerde çözünmezler.
 • Asetilen (C2H2), sanayide kullanım alanı olan, bir çok maddenin üretiminde başlangıç maddesi olan kullanılan bir alkindir.
 • Endüstride asetilen; kireç taşı, kömür (C) ve su kullanılarak şu tepkimeler ile üretilir:
  Endüstride Asetilen Üretimi
 • Asetilen; yandığında çok yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 3000oC) alevler elde edildiği için, metallerin kesilmesinde ve kaynatılmasında kullanılır.
  Organik-Bileşikler-Hidrokarbonlar-Alkinler-Asetilenin-Yanması
 • Asetilen, kararsız bir yapıda olduğu için uygun bir katalizörle ya da basınç altında şiddetli bir patlamayla yapısal bozunmaya uğrayarak elementlerine ayrışır. Asetilenin güvenli bir şekilde taşınması için düşük basınçta, aseton gibi organik bir çözücüde çözünmesi gerekir.
 • Pi bağı taşıyan diğer organik bileşikler gibi, asetilen de katılma tepkimesi verir.
 • Asetilene H2 katılarak, etilen üretilir:
  Asetilene H2 Katılması
 • Asetilene, hidrojen halojenür (HX) ve halojen (X2) katılması da mümkündür:
Alkinlerin Katılma Tepkimeleri
Alkinlerin Katılma Tepkimeleri
 • Asetilene FeCl3 katalizörlüğünde HCI katıldığında vinil klorür elde edilir. Tepkimenin ikinci adımında 1,1-diklor etan elde edilir.
Asetilene HCl Katılması
Asetilene HCl Katılması
 • Asetilene HgSO4 (Cıva-II-sülfat) katalizörlüğünde asidik ortamda su katılmasıyla asetaldehit (etanal) elde edilir.
Asetilene Su Katılması
Asetilene Su Katılması
 • Asetilen molekülü başka bir asetilen molekülü ile katılma tepkimesi (dimerleşme) verebilir. Elde edilen ürün, vinil asetilendir. Vinil asetilen, yapay kauçuk üretiminde kullanılan önemli bir maddedir:
Asetilenin Dimerleşme Tepkimesi
Asetilenin Dimerleşme Tepkimesi
 • Asetilen molekülleri, uygun katalizörler kullanıldığında yaklaşık 400 °C’ta kendi aralarında tepkimeye girerek benzen molekülünü oluşturur.
Asetilenden Benzen Eldesi
Asetilenden Benzen Eldesi
 • Üçlü bağ yapmış C atomuna bağlı olan H’ler asidik karakterlidir.
 • Asidik H atomu içerek alkinler metallerle yer değiştirme tepkimesi veririler.
 • Asetilen, amonyaklı bakır (I) klorür çözeltisi (Fehling ayracı) ile tepkimeye girdiğinde bakır metali hidrojen atomları ile yer değiştirerek kırmızı renkli bir çökelek oluşturur:
Asetilenin CuCl ile Tepkimesi
Asetilenin CuCl ile Tepkimesi
 • Asetilen, amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi (Tolenz ayracı) ile tepkimeye girdiğinde ise gümüş metali, hidrojen atomları ile yer değiştirerek beyaz renkli bir çökelek oluşturur:
Asetilenin Gümüş Ayna Tepkimesi
Asetilenin Tolenz Ayracı ile Tepkimesi
 • Asetilenin ağır metal tuzları (bakır asetilenür, gümüş asetilenür gibi) asetilenin birincil patlayıcı tuzları olarak ifade edilir. Bu tuzlar kuru hâlde iken ufak bir sarsıntıda bile şiddetli şekilde patlayabilir.

Alkinil Grupları

 • Alkinlerden bir H atomu koparsa, alkinil grupları oluşur.
 • Alkinil grupları da, tıpkı alkil grupları gibi organik bileşiklerde dal olarak bulunurlar.
 • Alkinil gruplarının IUPAC adı, türediği alkinin adının sonuna “-il” son eki konularak bulunur.
 • Aşağıda bazı alkinil grupları verilmiştir:
Alkinil Grupları
Alkinil Grupları

Aromatik Bileşikler

 • Alkan, alken ve alkinlere; alifatik hidrokarbonlar dendiğini daha önce öğrenmiştik.
 • Alifatik olamayan hidrokarbonlara aromatik hidrokarbonlar denir.
 • Aromatik” kelimesi “güzel kokulu” anlamına gelir.
 • Aromatik bileşiklere sistematik olarak “arenler” denir.
 • Aromatik bileşikler, benzen halkası (C6H6) ve türevi bileşiklerdir.
 • Benzen halkası için August Kekule tarafından önerilen formüller şöyledir:
August Kekule'nin Benzen Halkası Yapısı
August Kekule’nin Benzen Halkası Yapısı
 • Günümüzde yapılan çalışmalar ile, benzen halkasındaki pi bağlarının sabit olmadığı, devamlı yer değiştirdiği anlaşılmıştır.
 • Pi bağlarının yer değiştirmesi ile oluşan farklı molekül formüllerine “rezonans sınır formülleri” denir.
 • Benzen halkasının rezonans sınır formülleri şunlardır:
Benzen Halkasının Rezonans Sınıf Formülleri
Benzen Halkasının Rezonans Sınıf Formülleri
 • Pi bağlarının devamlı hareket ettiğini göstermek için, benzen halkasının içine bir halka çizilir:
Benzen Halkasının Formülleri
Benzen Halkasının Formülleri
 • Aromatik bileşiklerin ana kaynağı kömürdür.
 • Benzen halkasında tekli ve ikili bağlar ardışık olarak gelir. Bu özelliğe “konjuge bağ yapısı” denir.

Bazı Aromatik Bileşikler ve Kullanım Alanları

Benzen

 • Benzen; petrol ve kömürden elde edilen, renksiz, yanıcı ve kanserojen bir sıvıdır.
 • Benzen molekülü de diğer hidrokarbonlar gibi apolar bir moleküldür.
 • Benzenin erime noktası 5.5oC, kaynama noktası 80oC’dir.
 • Benzen, iyi bir organik çözücüdür.
 • Benzen halkası, pi bağına sahip olan diğer organik bileşiklerden farklı olarak, kararlı bir yapıdadır ve kimyasal tepkimelere karşı isteksizdir.
 • Benzen; pi bağına sahip diğer bileşikler gibi katılma tepkimesi vermez. Çok yüksek sıcaklık ve basınçta; H2 ile çok yavaş da olsa katılma tepkimesi verir ve C6H12 oluşur.
Benzene H2 Katılması
Benzene H2 Katılması
 • Bezenin en önemli tepkimesi yer değiştirme tepkimesidir. Benzenin H atomları yer değiştirme tepkimesi verir.
 • Bezen Br2 ile yer değiştirme tepkimesi vererek Brombenzen oluşturur.
Benzenin Br2 ile Yer Değiştirme Tepkimesi
Benzenin Br2 ile Yer Değiştirme Tepkimesi
 • İki tane beznen halkası bağlandığında naftalin, üç tane benzen halkası bağlandığında antrasen bileşiği oluşur.
Benzen - Naftalin - Antrasen
Benzen – Naftalin – Antrasen

Fenol

Fenol
Fenol
 • Benzen halkasındaki bir H atomu OH grubu ile yer değiştirirse, fenol bileşiği oluşur.
 • Fenol bileşiği alkollere benzemesine rağmen zayıf bir asittir.
 • Derişik çözeltileri tüm canlılara zarar verir.

Anilin

Anilin
Anilin
 • Anilin, benzen halkasına amino (-NH2) grubunun bağlanması ile elde edilir.
 • Zayıf baz özellik gösteren anilin, aminobenzen olarak da adlandırılır.
 • Renksiz, kokulu bir sıvı olan anilin, özellikle boya üretiminde kullanılır. Deri boyamacılığında, fotoğrafçılıkta, matbaacılıkta kullanılan anilinden üretilmiş bu tür boyalar, anilin boyalar olarak adlandırılır.
 • Mavi renkli indigo boyasının üretiminde kullanılan başlangıç maddesi de anilindir.
 • Anilinin asidik ortamda yükseltgenmesiyle polianilin elde edilir.
 • Kolay işlenebilirliği, yüksek dayanıklılığı, düşük maliyetli bir malzeme olması ve yüksek iletkenlik kontrolüne sahip olması gibi özelliklerinden dolayı polianilin, önemli bir yarı iletken polimerdir.
  Polianilin

Naftalin

Naftalin
Naftalin
 • Naftalin (C10H8), bitişik iki benzen halkası içeren önemli bir aromatik bileşiktir.
 • Beyaz pulcuklar hâlinde bir maddedir.
 • Tablet haline getirilmiş naftalin oda koşullarında katı hâldedir.
 • Suda çözünmeyen naftalin, oda koşullarında katı hâlden (sıvı hâle geçmeden) doğrudan gaz hâle geçebilmektedir (süblimleşme).
 • Kolaylıkla buharlaşabildiği için böceklerle mücadelede, özellikle güveleri yünlü kumaşlardan uzaklaştırmada kullanılır.
 • Ayrıca lavabolarda koku giderici madde olarak da kullanılmaktadır.
 • Ancak insan sağlığına zararlı olduğu saptanan naftalin, kırmızı alyuvarlara zarar verir ya da alyuvarların parçalanmasına neden olur.
 • Kanserojen etkileri nedeniyle naftalinin 2008 yılından itibaren Avrupa’da kullanımı yasaklanmıştır.
 • Sanayide yakıt ve boya ham maddesi olarak kullanılan naftalin, eczacılık ve parfümeride bazı bileşiklerin üretilmesinde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Toluen

Toluen
Toluen
 • Toluen, karakteristik bir kokuya sahip, renksiz ve suda çözünmeyen bir sıvıdır.
 • Fenil grubuna (C6H5-) metil (–CH3) bağlanmasıyla elde edilen aromatik bir hidrokarbondur. Benzen ve ksilen eldesinde, boyalarda inceltici olarak, dezenfektanlarda ve ayrıca patlayıcı yapımında (TNT, trinitro toluen) kullanılır.

Aril (Ar-) Grupları

Aromatik bileşiklerden bir H atomu koparsa, aril grupları oluşur. Aril grupları, tıpkı alkil grupları gibi, dal olarak okunabilirler.

Aşağıda, bazı aril grupları verilmiştir:

Aril Grupları
Aril Grupları

Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması

 • Benzen halkasında tek bir grup varsa, bu bileşik şu şablona göre okunur:
  • Grubun adı + benzen
  • Ya da varsa özel adıyla okunur.

Öretici Örnek:


Organik-bileşikler-aromatik-bileşiklerin-adlandırılması

 • Benzen halkasında iki veya daha fazla grup varsa, bu gruplara aşağıdaki öncelik sırasına göre numara verilir:
  1. -COOH (Karboksil)
  2. -CHO (Aldehit)
  3. -C=O (Karbonil)
  4. -OH (Hidroksil)
  5. -NH2 (Amino)
  6. -R (Alkil grupları)
  7. -NO2 (Nitro)
  8. -X (Halojenler)
 • Aynı türde birden fazla grup varsa, alfabetik önceliğe bakılır.
 • Bileşikler adlandırılırken şu şablon kullanılır:
  • Grupların numarası – adı + benzen

Öğretici Örnek:

Aromatik bileşiklerin adlandırılmasına ait örnekleri inceleyelim:

Dinitro Benzen
Dinitro Benzen
 • İki dalın ikisi de metil grubu ise, bu aromatik bileşik “ksilen” olarak da okunabilir.

Öğretici Örnek:

KSİLEN
KSİLEN
 • Anilin, toluen ya da fenol gibi bir bileşiğe ikinci bir dal bağlanırsa, dalın numarası ve bileşiğin adı söylenir:

Öğretici Örnek:

Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması
Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

1 yorum: “1. Hidrokarbonlar”

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>