Kimyasal Tepkimelerde Hız 1. Bölüm

DERS

AYT Kimya

Kimya 11

KONU

ÜNİTE V

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

I. Bölüm

Yanma Tepkimeleri

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

Ünitenin 2 bölümü vardır:

1- Tepkime Hızları
2- Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Yıllara Göre Soru Sayısı (AYT)

Yıl20222021202020192018
Soru Sayısı11111

1.Bölüm: Tepkime Hızları

Dersin Özellikleri:

 • Gerekli Bilgiler:
  • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Öğretmen:
  • Muzaffer KAYA

Anlatılacak Başlıklar*:

 • Çarpışma Teorisi
 • Bazı Tepkimelerin Hızlarının Karşılaştırılması
 • Tepkimelerin Hızlarının Takibi
 • Tepkimelerdeki Maddelerin Ortalama Hızları
 • Homojen ve Heterojen Faz Tepkimeleri

* Konu anlatımı, örneklerle zenginleştirilmiştir.

Çarpışma Teorisi

 • Bazı tepkimeler çok hızlıdır:
  • Hava yastığının patlaması tepkimesi
Tepkime Hızları

2NaN3(k) → 2Na(k) + 3N2(g)

 • Bazı tepkimeler çok yavaştır:
  • Plastiklerin bozunup toprağa karışması
Plastik Atıklar Su ve Toprak Kirliliği Yapar

Çarpışma Teorisi

kinetik-teori-çarpışma-teorisi-tepkime-hızı

Çarpışma Teorisi Nedir?

 • Çarpışma Teorisi, atomlar dünyasında, tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini açıklar.
 • Çarpışma teorisine göre, bir tepkimenin gerçekleşmesi için tepkimeye giren maddelerin kimyasal türlerinin çarpışması gerekir.

Etkin Çarpışma Nedir?

 • Çarpışma teorisine göre;
  • Her çarpışmada ürünler oluşmayabilir.
  • Bir çarpışmada her şey yolunda gider de ürünler oluşursa bu çarpışmaya “etkin çarpışma” denir.
  • Etkin çarpışmalar ne kadar hızlı gerçekleşirse tepkime o kadar hızlı demektir.

Etkin Çarpışma Nasıl Olur?

 • Etkin bir çarpışma için çarpışan kimyasal türlerin şu şartları sağlaması gerekir:
  1. Yeterli Enerji (Eşik Enerjisi)
  2. Uygun Doğrultuda Çarpışma

1. Eşik Enerjisi

 • Etkin bir çarpışmanın gerçekleşmesi için, kimyasal türlerin aşması gereken minimum enerjiye eşik enerjisi denir.
 • Eşik enerjisine ulaşmayan kimyasal türler ürünlere dönüşemez.
 • Maddelerin eşik enerjisine ulaşması için ısıtma, elektrik verme, güneşe koyma… işlemleri yapılır.
 • Eşik enerjisi, Potansiyel Enerji – T.K grafiğini tepe noktasının enerji değeridir.

X2 + Y2 → 2XY

Çarpışma Teorisi - Eşik Enerjisi

1. Eşik Enerjisi

(İleri) Aktifleşme Enerjisi (Eai)

 • Potansiyel Enerji grafiğinde;
  • Girenlerin eşik enerjisine ulaşmaları için gereken enerjiye (ileri) aktifleşme enerjisi (Eai), denir.

Geri Aktifleşme Enerjisi (Eag)

 • Potansiyel Enerji grafiğinde:
  • Ürünlerin eşik enerjisine ulaşmak için almaları gereken enerjiye geri aktifleşme enerjisi (Eag) denir.
İleri ve Geri Aktifleşme Enerjileri

ΔHo = Eai – Eag

1. Eşik Enerjisi

Örnek:

Kimyasal Tepkimelerde Hız - Soru Çözümü

Şekildeki grafik, bir kimyasal tepkimenin Potansiyel Enerji – Tepkime Koordinatı grafiğidir.

Buna göre, bu tepkime için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I) Tepkimenin eşik enerjisi kaçtır?
II) Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi (Eai) kaçtır?
III) Tepkimenin geri aktifleşme enerjisi (Eag) kaçtır?
IV) Tepkimenin ΔH değeri kaçtır?
V) Geri tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi kaçtır?

2. Uygun Geometride Çarpışma

 • Girenlerdeki kimyasal türler, uygun bir geometride çarpışmadan tepkime gerçekleşmez.
  • Bağlanacak atomlar çarpışmalıdır.
  • Uygun çarpışma sonrası önce aktifleşmiş kompleks adında bir molekül oluşur.
Uygun-Geometri-Çarpışma-Teorisi

Aktifleşmiş Kompleks

 • Aktifleşmiş kompleks:
  • Kararsızdır.
  • Atomların hepsi birbirine zayıf bağlıdır.
  • Uygun yerinden koparsa ürüne dönüşür; kopmazsa tepkime başa döner.
  • Enerjisi eşik enerjisine eşittir.
Ekzotermik Bir Tepkimenin Enerji -TK Grafiği

Çarpışma Teorisi

Örnek:

Bir kimyasal tepkimede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirse, etkin bir çarpışma gerçekleşmiş demektir?

A) Girenlerin yeterli enerjiye sahip olması
B) Girenlerin uygun geometride çarpışması
C) Girenlerin yeterli enerjide ve uygun geometride çarpışması
D) Aktifleşmiş kompleksin oluşması
E) Aktifleşmiş kompleksin uygun yerinden kırılması

Örnek:

Çarpışma teorisi için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini açıklayan teoridir.
B) Ürünleri oluşturun çarpışmalara etkin çarpışma denir.
C) Tepkimenin gerçekleşmesi için, reaktiflerin (girenlerin) çarpışması gerekir.
D) Uygun geometri ve yeterli enerji ile çarpışan moleküller önce aktifleşmiş kompleksi oluşturur.
E) Etkin çarpışma hızı artarsa tepkime yavaşlar.

Bazı Tepkimelerin Hızlarının Karşılaştırılması

 • En hızlı tepkimeler: Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşir.
  • Ag+(suda) + Cl(suda) →  AgCl(k)
 • Daha sonra elektron alış-verişi yapılan tepkimeler (redoks tepkimeleri – Kimya 12) hızlıdır.
  • 4Fe+2 + MnO4-1 + 8H+ → 4Fe+3 + Mn+2 + 4H2O
 • Daha sonra: Gazların tepkimeleri katı ve sıvılardan daha hızlıdır.
  • CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(g)
 • Girenlerin (reaktiflerin) katsayıları ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlı gerçekleşir.

Örnek:

I) C(k) + O2(g) →  CO2(g)
II) Ag+(suda) + Cl(suda) →  AgCl(k)
III) H2(g) + 1/2O2(g) →  H2O(g)

Verilen tepkimeleri aynı koşullarda hızlıdan yavaş doğru sıralayınız.

Tepkimelerin Hızlarının Takibi

 • Tepkime hızını takip etmek demek, tepkimenin hızlı mı yavaş mı gerçekleştiğini anlamak demektir.
 • Tepkimelerin hızları, giren ve ürünlerde farklı olan her özellik ile takip edilebilir.
  • Mesela, ürün ve girenlerin;
   • Renkleri farklı ise renk değişim hızı,
   • Hacimleri farklı ise hacim değişimi hızı,
   • Basınçları farklı ise, basınç değişimi hızı,
   • İletkenlikleri farklı ise, iletkenlikteki değişim hızı
   • Gaz çıkış hızı
    tepkimenin hızını gösterir.
 • Şu tepkimenin hızını, renk değişim hızından anlayabiliriz:
  • Renk Değişimi ile Hız Takibi
   • Tepkime ne kadar hızlı ise kahverengi o kadar hızlı kaybolur.
 • Şu tepkimenin hızını, hacim veya basınç değişiminden ve gaz çıkış hızından anlayabiliriz:
  • Zn(k) + 2HCl(suda) →  ZnCl2(suda) + H2(g)
   • Tepkime hızlı ise hacim veya basınç hızlı artar.
 • Şu tepkimenin hızını, iletkenlik değişim hızından anlayabiliriz:
  • Ag+(suda) + Cl(suda) →  AgCl(k)
   • Tepkime ne kadar hızlı ise iletkenlik o kadar hızlı düşer.

Tepkimelerin Hızlarının Takibi

Örnek:

Aşağıdaki tepkimelerin hangisinin hızı iletkenlik değişimi ile takip edilemez?

A) Zn(s) →  Zn(g)
B) N2(g) + 3H2(g) →  NH3(g)
C) 2NaCl(s) →  2Na(g) + Cl2(g)
D) Ag+(suda) + Cl(suda) → AgCl(k)
E) C(grafit) + O2(g)→  CO2(g)

Örnek:

H2(g) + Cl2(g) →  2HCl(g) + ısı

Yukarıdaki tepkimenin hızını takip etmek isteyen bir kişi aşağıdaki özelliklerden hangisini kullanabilir?

A) Sabit basınçta hacim değişimi
B) Sabit hacimde basınç değişimi
C) İletkenlik değişimi
D) Isı artışı
E) Renk değişimi

Tepkimelerdeki Maddelerin Ortalama Hızları

 • Bir özelliğin belli bir zaman aralığındaki değişim miktarına ortalama hız denir.
 • Ortalama hız rort veya r ile gösterilir.
 • Tepkimelerdeki her bir maddenin ayrı ayrı hızı hesaplanabilir.
  • Girenlerin harcanma, ürünlerin oluşma hızı vardır.
 • Maddelerin hızı; kütle, hacim, mol sayısı, molarite… gibi özelliklerin herhangi birinin zamanla ne kadar değiştiğine bakılarak hesaplanabilir.
  • Hızın hangi özellik ile hesaplanacağını anlamak için birimlere dikkat edilmelidir.
 • Maddenin hangi özelliğine göre hızını hesaplayacaksak, o özelliğin değişimini (Δ) geçen süreye (Δt) bölmeliyiz:
  • Tepkime-Hızı-Ortalama-Hız

Örnek:

N2 + 3H2 →  2NH3

Yukarıda verilen tepkime, 2,4 M H2 gazı ile başlamıştır. Tepkime başladıktan 20 saniye sonra, kaptaki H2 gazının derişimi 0,4 M olarak ölçülüyor.

Buna göre, bu tepkimenin ilk 20 saniyesinde, H2 gazının ortalama harcanma hızı kaç M/s’dir.

A) 1

B) 10-1

C) 10-2

D) 10-3

E) 10-4

Tepkimelerdeki Maddelerin Ortalama Hızları

Örnek:

CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(g)

Yukarıdaki tepkime normal koşullarda 2L’lik bir kapta ve 100 gram CH4 gazı ile başlatılıyor. 10 saniye sonra kapta 36 gram CH4 gazı kaldığına göre CH4 gazının ortalama harcanma hızı

I) Kaç g/s’dir?
II) Kaç mol/s’dir?
III) Kaç M/s’dir?

(CH4: 16 g/mol)

Molariteleri İle Maddelerin Ortalama Hızları

N2 + 3H2 →  2NH3

 • Molaritelerindeki değişim üzerinden, tepkimedeki her üç maddenin de teker teker ortalama hız bağıntısı şöyle yazılabilir:
  • Köşeli parantez molaritesi demektir.
N2'nin Hızı
H2'nin Hızı
NH3 Bileşiğinin Hızı

 • Formüllerdeki eksi işareti maddenin girenlerde olduğunu gösterir.

Örnek:

Tepkime Hızı Soru Çözümü

Yukarıdaki grafik, bir kimyasal tepkimedeki maddelerin, zamana karşı molarite değişimini göstermektedir.

Buna göre, bu tepkime için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) X2 maddesinin ilk 10 saniyedeki ortalama harcanma hızı kaç M/s’dir?
b) XY bileşiğinin ilk 10 saniyedeki ortalama oluşma hızı kaç M/s’dir?

Maddenin Hızından Tepkimenin Hızına

 • Bir maddenin ortalama hızını tepkimedeki katsayısına bölersek, tepkimenin ortalama hızını (rort) buluruz:
Tepkimenin Ortalama Hızı

Örnek:

N2 + 3H2 →  2NH3

Yukarıda verilen tepkime, 14,4 M H2 gazı ile başlamıştır. Tepkime başladıktan 20 saniye sonra, kaptaki H2 gazının derişimi 2,4 M olarak ölçülüyor.

Buna göre, bu tepkimenin ilk 20 saniyedeki ortalama hızı kaç M/s’dir.

A) 10-1

B) 2.10-1

C) 4.10-1

D) 6.10-1

E) 8.10-1

Maddelerin Hızları Arasındaki İlişki

 • Bir kimyasal tepkimdeki her bir maddenin hızı, katsayısı ile doğru orantılıdır.
  • Bu kural kütle ile hesaplanan hızlar için geçerli değildir.

N2 + 3H2 →  2NH3

 • Tepkimesi gerçekleşirken:
  • N2 nin ortalama harcanma hızı rN2 = -V ise
  • H2 nin ortalama harcanma hızı rH2 = -3V‘dir,
  • NH3‘ün ortalama oluşma hızı da rNH3 = 2V‘dir.
 • Bu tepkimedeki maddelerin hızları arasındaki ilişki şöyledir:
Tepkimedeki Maddelerin Hızları Arasındaki İlişki
 • Aynı ilişki şöyle de yazılabilir:
Tepkimedeki Maddeler Arasındaki İlişki

Örnek:

4NO2 + O2 →  2N2O5

tepkimesinde, O2‘nin ortalama harcanma hızı 0,024 mol/L.s’dir. Buna göre;

a) NO2‘nin ortalama harcanma hızını hesaplayınız.
b) N2O5‘in ortalama oluşma hızını hesaplayınız.

Homojen ve Heterojen Faz Tepkimeleri

Homojen Faz Tepkimeleri

 • Tepkimedeki ürünler ve girenler hep birlikte homojen bir karışım oluşturur.
 • Homojen faz tepkimeleri şunlardır:
  • Gazların tepkimeleri:
   • CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) + 2H2O(g) 
   • N2(g) + 3H2(g) →  2NH3(g)
  • Suda çözünmüş maddelerin tepkimeleri (Tepkimede H2O(s) da olabilir):
   • HCl(suda) + NaOH(suda) →  NaCl(suda) + 2H2O(s) 
   • Fe3+(suda) + SCN(suda) →  FeSCN2+(suda)

Heterojen Faz Tepkimeleri

 • Tepkimedeki ürünler ve girenler hep birlikte heterojen bir karışım oluşturur.
 • Tepkimede; farklı fazlarda maddeler varsa, bu tepkimler heterojen tepkimelerdir:
  • Ca(k) + HCl(suda) →  CaCl2(suda) + H2(g)
  • Ag+(suda) + Cl(suda) →  AgCl(k)
  • Na2O(k) + H2O(s) →  2NaOH(suda)

Kimyasal Tepkimelerde Hız

I. Bölüm
(Tepkime Hızları)

Bitti 🙁