3. Elektrot Potansiyelleri ve Elektrokimyasal Hücreler


Kimya ve Elektrik - Galvanik Hücre İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

 • Elektrokimyasal Hücrelerde;
  • Kimyasal tepkimelerden elektrik akımı üretilir veya
  • Elektrik akımı ile kimyasal tepkimeler gerçekleştirilir.
 • Elektrokimyasal hücreler iki çeşittir:
  1. Galvanik (Voltaik) Hücreler: Kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üreten sistemledir. Bir başka ifade ile, sulu pillerdir.
  2. Elektrolitik Hücreler: Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çeviren sistemlerdir. Bir başka ifade ile şart edilen sulu pillerdir.

I. Galvanik (Voltaik) Hücreler

 • İstemli olarak gerçekleşen redoks tepkimelerinden, elektrik enerjisi üreten sistemelerdir.
 • Galvanik bir hücre, bir çeşit sulu pildir.

Galvanik ve Voltaik isimleri, sırasıyla, Luigi Galvani ve Alessandro Volta adındaki bilim adamlarından gelir.

Luigi Galvani (1737-1798)
Luigi Galvani (1737-1798)

Ölmüş kurbağa bacağındaki kasların elektriklenmeyle titreşim gösterdiğini, kas ve sinir hücrelerinin elektrik ürettiğini keşfetmiştir. Çalışmaları kimyasal yolla elektrik üretimi çalışmalarına öncülük etmiştir.

Alessandro Volta (1745-1827)
Alessandro Volta (1745-1827)

40 yıla yakın bir süre deneysel fizik alanında profesör olarak görev yapmıştır. Galvani’nin deneylerini kontrol ederek tekrarlayan Volta, ilk elektrokimyasal hücreyi (pili) geliştirmiştir.

Galvanik Hücre Düzeneği

Kimya ve Elektrik - İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Galvanik Hücre Düzeneği
 • Galvanik bir hücre, şu parçalardan oluşur:
  • İki adet elektrolit çözelti (tuz çözeltisi)
  • İki adet elektrot (metal çubuk)
  • İletken bir tel
  • Voltmetre (Pilin ürettiği elektrik miktarını ölçer.)
  • Tuz köprüsü: İçinde tuz çözeltisi olan, uçları pamukla tıkanmış bir U borusudur.

Aşağıdaki vidyoda, Zn – Cu galvanik hücre düzeneğinin hazırlanışını ve çalışmasını görüyorsunuz:

Zn – Cu Galvanik Hücresinin Kurulumu
 • Galvanik hücrenin parçaları, aşağıdaki gibi bir araya getirilir:
  • İki ayrı kapta birer tuz çözeltisi hazırlanır.
  • Tuz çözeltilerine “elektrolit” denir.
  • Tuz çözeltilerine, tuzun formülündeki metalin çubuğu batırılır.
   • Mesela, tuz çözeltisi ZnSO4 tuzunun ise, çözeltiye Zn metali batırılır. (ZnSO4 çözeltisinde, Zn2+ iyonları vardır.)
  • Elektrolit çözeltilere batırılan metallere, “elektrot” denir.
  • Elektrolit tuz çözeltileri arasına da bir “tuz köprüsü” kurulur.
  • Metal elektrotlar, iletken bir tel ile birbirine bağlanır. Bu iletken tele, bir de “Voltmetre“, seri bağlanma ile bağlanır ve bu aşamadan sonra pil kendiliğinden elektrik üretmeye başlar.
  • Pilin ürettiği elektrik akımı, iletken tele bağlanmış bir Voltmetre yardımı ile ölçülür.

Tuz Köprüsü

 • Tuz köprüsü, camdan yapılmış ve U şeklinde bir borudur.
 • İçinde, NaCl, KCl, NH4Cl gibi tuzlardan herhangi birinin çözeltisi vardır.
 • İki ucu pamuk ile gevşek bir şekilde tıkanmıştır.
 • “U” borusu, tuz çözeltisi ile önce ağzına kadar doldurulur sonra iki ucu pamuk ile tıkanır.
 • Tuz köprüsünün görevleri şunlardır:
  • Anyonları (- yüklü iyonlar) anota (+ kutup),
  • Katyonları da katota taşır.
  • Bu şekilde pilin devresi tamamlanmış olur.

Galvanik Hücrenin Kutupları

Kimya ve Elektrik - İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Galvanik Hücre Düzeneği
 • Galvanik hücredeki iki kaptan her birine bir “yarı hücre” denir.
 • Bir yarı hücrede şunlar bulunur;
  • bir elektrot (metal çubuk),
  • bir elektrolit çözelti ve
  • bu çözeltiye daldırılmış şekilde tuz köprüsünün bir ucu bulunur
 • Yarı hücrelerden biri, galvanik hücrenin “anot kutbu“, diğeri de “katot kutbu” olarak çalışır.
 • Anot yarı hücresi pilin artı kutbudur.
 • Katot yarı hücresi pilin eksi kutbudur.
 • Anot yarı hücresinde, yükseltgenme yarı tepkimesi gerçekleşir.
 • Katot yarı hücresinde, indirgenme yarı tepkimesi gerçekleşir.

Aşağıda, çalışan bir Galvanik Hücre örneği verilmiştir:

Galvanik Hücre
Zn-Cu Galvanik Hücresi

Zn(k) →  Zn2+(suda) + 2e      Eo = 0,76V
Cu(k) → Cu2+(suda) + 2e     Eo = – 0,34V

Anot ve Katot Kutbu Nasıl Anlaşılır?

 • Galvanik bir hücrede; anot ve katota karar vermek için, maddelerin elektrot potansiyellerinin (Eo) ya da aktifliklerinin verilmesi gerekir.
 • Anot kutup her zaman şöyle tespit edilir:
  • Yükseltgenme potansiyeli daha yüksek olan metalin olduğu kaptır.
  • İndirgenme potansiyeli daha düşük olan metalin olduğu kaptır.
  • Daha aktif olan metalin olduğu kaptır.
 • Katot kutup her zaman şöyle tespit edilir:
  • İndirgenme potansiyeli daha yüksek olan metalin olduğu kaptır.
  • Yükseltgenme potansiyelinin daha düşük olduğu kaptır.
  • Daha pasif olan metalin olduğu kaptır.

Anot Yarı Hücresinde Gerçekleşen Olaylar

 • Aşağıda verilen parça, Galvanik Hücre‘nin anot yarı hücresidir.
Anot Elektrot (Anot Yarı Hücresi)
Anot Yarı Hücresi

Anot yarı hücresinde şu olaylar gerçekleşir:

 • Yükseltgenme yarı tepkimesi gerçekleşir.
  • Zn(k) →  Zn2+(suda) + 2e      Eo = 0,76V
 • Anot elektrot (metal çubuk), elektron vererek, yükseltgenir.
 • Yükseltgenen elektrot atomları, katyonlara dönüşerek sulu çözeltiye karışır.
 • Metal elektrot, yükseltgendiği için zamanla aşınır.
 • Metal elektrotun kütlesi zamanla azalır.
 • Elektrot atomlarının verdiği elektronlar, iletken telden, katota doğru akar.
 • Katyonlar, tuz köprüsünden katota akar.

Katot Yarı Hücresinde Gerçekleşen Olaylar

Aşağıda verilen parça, Galvanik Hücre‘nin katot yarı hücresidir.

Katot Yarı Hücresi
Katot Yarı Hücresi

Katot yarı hücresinde şu olaylar gerçekleşir:

 • İndirgenme yarı tepkimesi gerçekleşir.
  • Cu2+(suda) + 2e → Cu(k)      Eo = 0,34V
 • Çözeltideki metal iyonları, elektron alarak, indirgenir.
 • İndirgenen iyonlar, metal haline dönüşerek elektortun yüzeyinde birikir.
 • Metal elektrot, zamanla kalınlaşır ve kütlesi artar.
 • Çözeltideki katyonların verdiği elektronlar, iletken telden, katota doğru akar.
 • Anyonlar, tuz köprüsünden anota akar.

Pil (Hücre) Tepkimesi

 • Bir galvanik hücrede gerçekleşen redoks tepkimesine “pil tepkimesi” denir.
  • Pil tepkimesi, anot ve katot yarı hücresinde gerçekleşen yarı tepkimelerin toplamıdır.
 • Aşağıdaki galvanik hücrenin pil tepkimesi de şöyle olacaktır:

Galvanik Hücre

Zn(k) →  Zn2+(suda) + 2e      Eo = 0,76V
Cu(k) → Cu2+(suda) + 2e     Eo = – 0,34V

 • Yukarıda verilen galvanik hücrede gerçekleşen anot ve katot tepkimesi ve pil tepkimesi şöyledir:

Kimyasallardan-Galvanik-Voltaik-Hücre-Anot-Katot-Tepkimesi

Pil tepkimelerinin genel özellikleri şöyledir:

 • Anot ve katot tepkimelerinin toplamıdır.
  • Anot ve katot tepkimeleri toplanırken elektronlar mutlaka eşit sayıda olmalı ve sadeleşmelidir.
  • Elektronlar eşit sayıda değillerse, yarı tepkimeler uygun katsayılar ile genişletilerek elektronlar eşitlenmeli, ondan sonra toplanmalıdır.
 • Bir redoks tepkimesidir.
 • Pil tepkimesi bir denge tepkimesidir.
 • Pil tepkimesi, ekzotermik bir denge tepkimesidir.
 • Pil tepkimesi bir denge tepkimesi olduğu için, Le Chatelier Prensibi, pil tepkimesi için de geçerlidir.
 • Pil tepkimesini, ürünlere doğru kaydıran her etki, pil potansiyelini arttırır.
 • Pil tepkimesini, girenlere doğru kaydıran her etki, pil potansiyelini azaltır.

Standart Pil Potansiyeli (Eopil)

 • Standart pil potansiyeli, anot ve katot iyon derişimleri 1M iken ve standart koşullarda hesaplanan pil potansiyelidir.

Standart pil potansiyelini hesaplamanın 2 yolu vardır:

 1. Standart pil potansiyeli için şu formül kullanılabilir:

Eopil = Eoanot + Eokatot

 1. Anot ve katot yarı hücrelerinin, Eo değerleri toplanarak da, standart pil potansiyeli (Eopil) bulunur:

Kimyasallardan-Galvanik-Voltaik-Hücre-Pil-Tepkimesi

 • Bir galvanik hücrenin standart pil potansiyeli “Eopil” şekilde gösterilir.
 • Yarı hücrelerin derişimi 1M iken;
  • Standart pil potansiyeli, galvanik hücrenin kaç volt olduğunu gösterir: Epil = Eopil

Hücre Diyagramı (Hücre Şeması)

 • Bir elektrokimyasal hücreyi, şeklini çizmeden tarif etmenin yolu, o hücrenin “hücre diyagramını” yazmaktır.
 • Hücre diyagramı için; genellikle, aşağıdaki şablon kullanılır:

Anot elektrot | Anot çözeltisindeki katyon (Derişimi) || Katot çözeltisindeki katyon (Derişimi) | Katot elektrot

 • Hücre diyagramın yazılış yönünde şu sıra takip edilmelidir:
  1. Anot tepkimesinin gireni | ürünü
  2. || (Tuz köprüsü)
  3. Katot tepkimesinin gireni | ürünü

Örnek:

Aşağıdaki galvanik hücrenin hücre diyagramını bulalım:

Galvanik Hücre
Galvanik Hücre

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Zn(k) | Zn2+(1M) || Ag+(1M) | Ag(k)

Yukarıda hücre diyagramı verilen galvanik hücrenin pil tepkimesini yazınız.

Bu bir reklamdır:

Örnek:

Kimya-ve-Elektrik-Galvanik-Hücre-Pil-Tepkimesi-Soru-Çözümü

Ni2+(suda) + 2e → Ni(k)      Eo = – 0,25V
Cu2+(suda) + 2e → Cu(k)      Eo = + 0,34V

Yukarıda verilen galvanik hücre için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? (CuS ve NiS tuzları suda çok az çözünür.)

I) Cu elektrot anottur.
II) Pil 0,59V elektrik üretir.
III) Dış devrede, elektronlar II. kaptan I. kaba doğru akar.
IV) Tuz köprüsünde anyonlar I. kaba akar.
V) II. kapta, zamanla Cu2+ derişimi artar.
VI) Ni elektrotun kütlesi zamanla artar.
VII) I. kaba Na2S tuzu eklersek, pil potansiyeli artar.
VIII) II. kaba saf su eklersek pil potansiyeli artar.
IX) 1. kapta, daha ince bir Ni(k) metali kullanırsak, pil potansiyeli azalır.

Elektrot Potansiyelleri ve Standart Hidrojen Elektrot

Elektrot Potansiyelleri ve Aktiflik
Standart Hidrojen Elektrot
 • Elementlerin standart elektrot potansiyellerini ölçmek için, Standart Hidrojen Elektrot kullanılır.
 • Standart Hidrojen Elektrotun yapısında şunlar vardır:
  • 1 atm basınçtaki H2 gazı
  • Pt (platin) elektrot
  • 1M HCl çözeltisi
 • Standart Hidrojen Elektrotta, hidrojen elementi indirgenir ya da yükseltgenir.
 • Hidrojenin yarı tepkimesi, Pt elektrotun yüzeyinde gerçekleşir. Yani Pt, katalizör olarak kullanılır.
 • Hidrojen elementinin, indirgenme ve yükseltgenme potansiyeli keyfi olarak sıfır kabul edilmiştir:
  • H2(g) → 2H+(suda) + 2e      Eo = 0,00V
 • Bir elementin standart elektrot potansiyelini ölçmek için o element ile Standart Hidrojen Elektrot arasında bir galvanik hücre oluşturulur.
  • Hidrojenin potansiyeli sıfır olduğu için; galvanik hücrenin ürettiği elektrik, o elementin elektrot potansiyelini gösterir.
  • Bu şekilde, bütün elementlerin standart elektrot potansiyelleri ölçülür.

Örnek:

Kimya-ve-Elektrik-Galvanik-Hücre-Standart-Hidrojen-Elektrot-Soru-Çözümü

Standart koşullarda bulunan ve yukarıda verilen düzenekte, Cu elektrotun kütlesi zamanla artmaktadır.

Buna göre aşağıda verilenlerden, hangisi ya da hangileri doğrudur. (Cu: 64 g/mol)

I) H2 gazının basıncını arttırmak, pil gerilimini arttırır.
II) 2. kaba NaOH katısı eklemek, pil gerilimini arttırır.
III) Sıcaklığı 50oC’ye yükseltmek pil gerilimini arttırır.
IV) Dış devrede elektronlar Cu metaline doğru akar.
V) Pil şeması: (Pt)H2(g)|H+(1M)||Cu2+(1M)|Cu şeklindedir.
VI) Pil çalışırken; Cu elektrotun kütlesi 6,4 gram artarsa, normal koşullarda 2,24 L H2 gazı tükenir.

Derişim 1M Değilse (Nernst Eşitliği)

Walther Hermann Nernst (1864-1941)
 • Şimdiye kadar hesapladığımız pil potansiyellerinde, dikkat ettiyseniz, iyonların derişimleri hep 1M olarak verilmişti. Bu yüzden, hücrenin pil potansiyelini bulmak için, standart pil potansiyelini hesaplamak yeterli olmuştu.
  • Çünkü, yarı anyon ve katyon iyonlarının derişimi 1M ise, pilin potansiyeli, pil tepkimesinin potansiyeline eşittir. (Epil = Eopil)
 • Fakat; yarı hücrelerdeki iyonların derişim değerleri 1M değilse, bu durumda, pil potansiyeli, standart pil potansiyeline eşit olmaz.
 • Bütün galvanik hücrelerinin pil potansiyeli, Nernst Eşitliği ile hesaplanır. Bu eşitlik şöyledir:
Nernst Eşitliği
Nernst Eşitliği
 • Formüldeki sembollerin anlamı şöyledir:
  • Epil : Hücrenin pil potansiyeli (Voltajı)
  • Eopil : Hücrenin standart pil potansiyeli
  • n : Yarı hücrelerde alınan-verilen elektron sayısıdır. Bir başka ifade ile; pil tepkimesini yazarken, sadeleştirdiğimiz elektron sayısıdır.
  • Q : Pil dengesinin, denge kesridir. Yani, pil dengesinin derişimler cinsinden denge sabitidir. Diğer denge sabitleri gibi, ürünlerin ve girenlerin derişimi ile hesaplanır:
Denge Kesri
Denge Kesri
 • Q eşitliğindeki:
  • [ürün]: Anot iyonunun Molaritesidir.
  • [giren]: Katot iyonunun Molaritesidir.

Derişimler 1M Olursa

 • Ürün ve girenlerdeki iyon derişimleri 1M olursa, Q değeri de 1 olur. Bu durumda;
  • log(Q) = log(1) = 0
   olur.
  • Nernst eşitliği de şu hale gelir:
   Epil = Eopil

 • Bu yüzden, anot ve katot derişimlerinin 1M olduğu çözeltilerde, Eopil değeri, pil potansiyeline eşittir.

Örnek:

Nernst Eşitliği Soru Çözümü

Yukarıda verilen hücrenin pil potansiyel (Epil) değerini hesaplayınız.

Derişim Pilleri

Derişim Pilleri
 • Derişim pillerinde:
  • Farklı olan tek şey, yarı hücrelerdeki elektrolit çözeltilerin derişimleridir, yani elektrotların derişimleridir.
  • Galvanik hücre, derişim farkından dolayı çalışır.
  • Derişimi az olan yarı hücre ANOT görevi yapar.
  • Derişimi çok olan yarı hücre KATOT görevi yapar.
  • Derişim farkı arttıkça, pil potansiyeli yükselir.
  • Pil çalışırken, zamanla, derişim farkı azalır.
  • Derişimler eşitlendiğinde, derişim pili bitmiş olur.

Derişim Pillerinin “Standart Pil Potansiyeli (Eopil)”

 • Derişim pillerinde, anot ve katta aynı maddeler bulunduğundan, indirgenen de aynı maddedir yükseltgenen de aynıdır.
  • Mesela, bir Zn metali ile kurulmuş bir derişim pilinde anot (YYT) ve katot (İYT) tepkimeleri şöyle olacaktır:
  • YYT: Zn(k) → Zn2+(suda) + 2e      Eo = + 0, 76V
  • İYT: Zn2+(suda) + 2e → Zn(k)     Eo = – 0, 76V
  • Derişim pillerinde, elektrot potansiyelleri birbirinin zıttı olduğundan, Standart Pil Potansiyeli (Eopil) her zaman sıfır olur:
  • Eopil = Eoanot + Eokatot
  • Eopil = 0,76 – 0,76 = 0V

Derişim Pillerinin “Pil Potansiyeli (Epil)”

 • Derişim pillerinin Eopil değeri sıfır olduğu için, pil potansiyelleri, Nernst Eşitliğinin geriye kalan kısmı ile hesaplanır:
Derişim Pillerinde Pil Potansiyeli
Derişim Pillerinde Pil Potansiyeli

Örnek:

Kimya-ve-Elektrik-Derişim-Pilleri-Nernst-Eşitliği-Soru-Çözümü

Yukarda verilen Galvanik Hücre ile ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

I) Pil potansiyeli olarak 0,03V’tur.
II) Elektronlar 1. kaptan 2. kaba doğru akar.
III) 2. kaba, 450 mL saf su ilave edilirse Epil = 0 olur ve pil durur.
IV) 1. kaba saf su ilave edilirse, pil potansiyeli artar.
V) 1. kaba CuCl2 tuzu ilave edersek, pil potansiyeli artar.
VI) 2. kapta Cu2+(suda) + 2e → Cu(k) yarı tepkimesi gerçekleşir.
VII) 1. kaba 0,09 mol CuCl2 tuzu eklenip tamamen çözünürse, Epil = 0 olur.

Pil Potansiyelini Etkileyen Faktörler

 • Pil tepkimesi bir denge tepkimesidir.
 • Pil potansiyeli de, bu denge tepkimesinin denge sabiti gibi düşünülebilir.
 • Pil dengesi, ekzotermiktir, çünkü; elektrik enerjisi üretir.
 • Pil dengesi de, bütün denge tepkimeleri gibi, Le Chatelier Prensibi‘ne göre hareket eder:
  • Denge ürünler yönüne kayarsa, pil potansiyeli artar.
  • Denge girenler yönüne kayarsa, pil potansiyeli azalır.
  • Bir galvanik hücrenin, pil tepkimesi dengeye ulaştığında, pil bitmiş olur ve şarj edilmesi gerekir.
  • Katı ve sıvılar dengeyi etkilemediğinden, elektrot olarak kullanılan metallerin kütlesinin değişmesi, yüzey alanının değişmesi gibi değişikler, dengeyi etkimez.

Pil potansiyeli bir denge tepkimesinden kaynaklandığı için, pil potansiyelini etkileyen faktörler, aslında dengeyi etkileyen faktörlerdir ve şunlardır:

1. Sıcaklık

 • Pil dengesi ekzotermik bir denge tepkimesi olduğundan;
  • Hücrenin sıcaklığı artarsa, denge, girenlere kayar ve pil potansiyeli azalır.
  • Hücrenin sıcaklığı düşerse, denge ürünlere kayar ve pil potansiyeli artar.

2. Derişim

 • Bir çözeltinin derişimi şöyle değişir:
  • Çözeltiye saf su eklenirse, derişim düşer.
  • Çözeltiden su buharlaştırılırsa, derişim artar.
  • Çözünen madde çöktürülürse, derişim düşer.
  • Çözeltiye çözünen tuzdan ilave edilip çözülürse, derişim artar.
 • Kısacası, çözünen maddenin oranı arttıkça derişim artar, suyun oranı arttıkça derişim azalır.
Anot Derişimi
 • Anot iyonları, pil tepkimesinin ürünlerine yer alır.
 • Bu yüzden, anot derişimi azalırsa pil dengesi ürünlere kayar ve pil potansiyeli artar.
 • Anot derişimi artarsa, denge girenlere kayar ve pil potansiyeli azalır.
 • Anota eklenen bir iyon, anot iyonu ile bir araya geldiği zaman, suda az çözünen bir tuz oluşturuyorsa, anot iyonu çöker ve derişimi azalır, pil potansiyeli artar.
Katot Derişimi
 • Katot iyonları, pil tepkimesinin girenlerinde yer alır.
 • Bu yüzden, katot derişimi azalırsa pil dengesi girenlere kayar ve pil potansiyeli azalır.
 • Katot derişimi artarsa, denge ürünlere kayar ve pil potansiyeli artar.
 • Katoda eklenen bir iyon, katot iyonu ile bir araya geldiği zaman, suda az çözünen bir tuz oluşturuyorsa, katot iyonu çöker ve derişimi azalır, pil potansiyeli azalır.

3. Basınç

 • Basınç, pil dengesinde gaz fazında bir madde varsa, pil potansiyelini etkiler.
 • Le Chatelier Prensibine göre; dengenin ürünlerinde veya girenlerinde olmasına göre basınç değişimi, dengeyi farklı yönlere kaydırır.
 • H2(g)  + Cu2+(suda) ⇄ 2H+(suda) + Cu(k)
  • Örneğin yukardaki gibi bir pil dengesinde, gaz fazındaki madde girenler yönündedir. Bu durumda:
  • Gaz basıncı artarsa, denge ürünlere kayar ve pil potansiyeli artar.
  • Gaz basıncı azalırsa, denge girenlere kayar ve pil potansiyeli azalır.

II. Elektrolitik Hücreler (Şarj Düzeneği)

 • Elektrokimyasal hücrelerden ikinci; “Elektrolitik Hücre“lerdir.
 • Elektrolitik Hücreler, aslında, bitmiş bir galvanik hücrenin şarja takılmış şeklidir.
 • Bu yüzden; elektrolitik hücrelerde, galvanik hücrelerde gerçekleşen bütün olayların tam tersi gerçekleşir ve bitmiş olan sulu pil dolar.
 • Galvanik bir hücrenin şarj edilebilmesi için, hücreye, pil potansiyelinden (Epil) daha fazla elektrik verilmesi gerekir.
  • Şarj potansiyeli > Epil

Anot ve Katot Yer Değiştirir

 • Elektrolitik hücrede, galvanik hücrenin tersine işler zoraki ilerler. Yani;
  • İndirgenme potansiyeli düşük olan indirgenir
  • Yükseltgenme potansiyeli düşük olan yükseltgenir.
  • (Herkes istemediği tepkimeye verir.)
 • Galvanik hücre iken yükseltgenme yarı tepkimesinin gerçekleştiği kapta, elektrolitik hücre iken indirgenme yarı tepkimesi gerçekleşir. Yani;
  • Galvanik hücre iken ANOT olarak çalışan kap, elektrolitik hücre iken, KATOT olarak çalışır.
 • Galvanik hücre iken indirgenme yarı tepkimesinin gerçekleştiği kapta, elektrolitik hücre iken yükseltgenme yarı tepkimesi gerçekleşir. Yani;
  • Galvanik hücre iken KATOT olarak çalışan kap, elektrolitik hücre iken ANOT olarak çalışır.
 • Elektrolitik hücrenin hücre tepkimesi, galvanik hücrenin tam tersidir.

Elektrolitik Bir Hücre Nasıl Tanınır?

 • Elektrolit bir hücrede, Voltmetre yerine bir üreteç takılıdır.
 • Hücre düzeneğine baktığımızda:
  • Voltmetre görüyorsak o bir “Galvanik Hücre” demektir.
  • Bir üreteç veya pil takılı olduğunda ise “Elektrolitik Hücre” demektir.
 • Galvanik hücrelerde, Voltmetre aşağıdaki şekillerde karşımıza çıkar:
  • Voltmetre

  • Voltmetre

  • Voltmetre
 • Elektrolitik hücrelerde, üreteçler de karşımıza şu şekilde çıkar:
  • Üreteç

  • Üreteç

Aşağıda bir galvanik hücre ve bu hücrenin elektrolitik hücresi verilmiştir:

Galvanik Hücre
Galvanik Hücre
Elektrolitik Hücre
Elektrolitik Hücre

Örnek:

Elektrolitik Hücre
Elektrolitik Hücre

Zn(k) → Zn2+(suda) + 2e      Eo = + 0, 76V
Cu(k) → Cu2+(suda) + 2e      Eo = – 0, 34V

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

I) Hücre; bir elektrolitik hücredir.
II) Hücrenin çalışması için, bağlanacak üretecin, 1,1V’un üzerinde bir gerilim üretmesi gerekir.
III) Dış devrede elektronlar, Zn elektrottan Cu elektrota doğru akar.
IV) Zamanla Zn elektrotun kütlesi artar.
V) Tuz köprüsündeki katyonlar Zn elektrotun bulunduğu kaba akar.

DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

2 yorum “3. Elektrot Potansiyelleri ve Elektrokimyasal Hücreler”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>