2. Elektrot Potansiyelleri Ve Aktiflik


Kimya ve Elektrik - Elektrot Potansiyelleri - Aktiflik

Bazı sorularda, redoks tepkimesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar vermek bize düşer. Hatta; tepkimede, hangi elementin elektron alacağına hangisinin vereceğine karar vermemiz gerekebilir.

 • Redoks tepkimesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar verebilmek için, tepkimedeki elementlerin aktifliğini bilmemiz gerekir.
 • Daha aktif olan elemente karar vermek için de “Elektrot Potansiyeline” bakılır.
 • Elektrot potansiyelleri “E” harfi ile gösterilir.
 • Elektrot potansiyelleri, standart koşullarda (25oC ve 1atm) hesaplanmışsa, o zaman isimleri “Standart Elektrot Potansiyelleri” olur.
 • Standart elektrot potansiyelleri “Eo” ile gösterilir.
 • Standart Elektrot Potansiyelleri, bir elementin elektron almaya veya vermeye ne kadar istekli olduğunu gösteren sayısal değerlerdir.
 • Standart Elektrot Potansiyelleri 2 çeşittir. Bunlar şunlardır:
  1. Standart İndirgenme Potansiyeli (Eoindirgenme veya Eo ile gösterilir.)
  2. Standart Yükseltgenme Potansiyeli (Eoyükseltgenme veya Eo ile gösterilir.)

Standart İndirgenme Potansiyelleri (Eoindirgenme veya Eo)

 • Bir elementin, standart koşullarda, indirgenme yarı tepkimesinin potansiyel değeridir.
 • Elementlerin parmak izi gibidir, bir elementin Eoindirgenme değeri her zaman yanıdır, sorudan soruya değişmez.
 • Aşağıda bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir:
  • Al3+ + 3e → Al      Eo = – 1,66 V
  • Fe3+ + e → Fe2+     Eo = 0,77 V
  • Cl2 + 2e → 2Cl1-     Eo = 1,36 V
  • Cu2+ + 2e → Cu     Eo = 0,34 V
  • Ag+ + e → Ag     Eo = 0,80 V
 • Standart İndirgenme Potansiyelleri daha yüksek olan elementler, indirgenmeyi veya elektron almayı daha çok isterler.
 • Yukarıdaki elementlerin potansiyel değerlerine baktığımızda;
  • Elektron alma eğilimi (isteği) ne fazla olan element Cl2
  • İndirgenme eğilimi (isteği) ne fazla olan element Cl2
  • Elektron alma eğilimi (isteği) en düşük olan element Al+3
  • İndirgenme eğilimi (isteği) en düşük olan element Al+3

Standart Yükseltgenme Potansiyelleri (Eoyükseltgenme veya Eo)

 • Bir elementin, standart koşullarda, yükseltgenme yarı tepkimesinin potansiyel değeridir.
 • Elementlerin parmak izi gibidir, bir elementin Eoyükseltgenme değeri her zaman yanıdır, sorudan soruya değişmez.
 • Aşağıda bazı elementlerin, standart yükseltgenme potansiyelleri verilmiştir:
  • Al → Al3+ + 3e       Eo = 1,66 V
  • Fe2+ → Fe3+  + e     Eo = – 0,77 V
  • 2Cl1- → Cl2 + 2e      Eo = – 1,36 V
  • Cu → Cu2+ + 2e     Eo = – 0,34 V
  • Ag → Ag+ + e      Eo = – 0,80 V
 • Standart Yükseltgenme Potansiyelleri daha yüksek olan elementler, yükseltgenmeyi veya elektron vermeyi daha çok isterler.
 • Yukarıdaki elementlerin potansiyel değerlerine baktığımızda;
  • Elektron verme eğilimi (isteği) ne fazla olan element Al
  • Yükseltgenme eğilimi (isteği) ne fazla olan element Al
  • Elektron verme eğilimi (isteği) en düşük olan element Cl2
  • Yükseltgenme eğilimi (isteği) en düşük olan element Cl2

Bazı Elementlerin Standart İndirgenme Potansiyelleri

Bazı Elementleri Standart İndirgenme Potansiyelleri
Bazı Elementlerin 1M Çözeltilerinde Standart İndirgenme Potansiyelleri

Yarı Tepkimelerdeki Değişikliklerin Eo Değerine Etkileri

 • Bir indirgenme ya da yükseltgenme yarı tepkimesi, her hangi bir sayı ile çarpılırsa, Eo değeri bu işlemden etkilenmez:

  Al → Al3+ + 3e       Eo = 1,66 V
  2Al → 2Al3+ + 5e       Eo = 1,66 V

 • Bir indirgenme ya da yükseltgenme yarı tepkimesi, ters çevrilirse; Eo değeri işaret değiştirir:

  Al → Al3+ + 3e       Eo = 1,66 V
  Al3+ + 3e → Al      Eo = – 1,66 V

 • Bir indirgenme yarı tepkimesinin tersi yükseltgenme yarı tepkimesidir.
 • Bir yükseltgenme yarı tepkimesinin tersi ise indirgenme yarı tepkimesidir.
 • YYT: Yükseltgenme yarı tepkimesi demektir.
 • İYT: İndirgenme yarı tepkimesi demektir.

  YYT: Al → Al3+ + 3e       Eo = 1,66 V
  İYT: Al3+ + 3e → Al      Eo = – 1,66 V

Eo Değerinin Anlamı

 • Bir yükseltgenme yarı tepkimesinde Eo değeri ne kadar büyükse;
  • atom, yükseltgemeye o kadar istekli
  • yükseltgenme potansiyeli o kadar yüksek
  • yükseltgenme eğilimi o kadar yüksek
  • atomun elektron verme isteği o kadar fazla
  • atom o kadar iyi bir indirgen
  • atom metalse o kadar aktif bir metal
  • atom ametalse o kadar pasif bir ametal demektir.
 • Bir indirgenme yarı tepkimesinde Eo değeri ne kadar büyükse;
  • atom, indirgenmeye o kadar istekli
  • indirgenme potansiyeli o kadar yüksek
  • indirgenme eğilimi o kadar yüksek
  • atomun elektron alma isteği o kadar fazla
  • atom, o kadar iyi bir yükseltgen
  • atom ametalse o kadar aktif bir ametal
  • atom metalse o kadar pasif bir metal demektir.

Örnek:

Zn2+ + 2e → Zn      Eo = -0,76 V
Ag+ + e → Ag     Eo = 0,80 V

Yukarıda verilen yarı tepkimelerin standart potansiyellere bakarak elementlerin özelliklerini yorumlayınız.

Aktiflik

 • Aktiflik” kavramını bilmek, bir redoks tepkimesinin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine karar vermek için gereklidir.
 • Hangi elementin daha aktif olduğuna karar verirken, elektrot potansiyelleri (E0indirgenme veya Eoyükseltgenme değerleri) kıyaslanır.

Peki; E0indirgenme değeri daha büyük olan mı daha aktiftir, E0yükseltgenme değeri daha yüksek olan mı?

İşte bu sorunun cevabı, “Bir metalden mi bahsediyoruz yoksa bir ametalden mi bahsediyoruz?” sorusunun cevabına bağlıdır. Devam edelim.

Metalik Aktiflik

 • Metal atomları, elektron verdiklerinde (yükseltgendiklerinde) çok mutlu olurlar ve kararlı hale geçerler. Bu yüzden:
  • Elektron verme potansiyeli daha yüksek olan metal daha aktiftir.
  • Elektron alma potansiyeli (isteği) daha düşük olan metal daha aktiftir.
  • Yükseltgenme potansiyeli daha yüksek olan metal daha aktif metaldir.
  • İndirgenme potansiyeli daha düşük olan metal daha aktiftir.
 • Başka bir açıdan bakarsak; daha aktif olan metal şu özellikleri gösterir:
  • Yükseltgenme potansiyeli daha yüksektir.
  • İndirgenme potansiyeli daha düşüktür.
  • Daha iyi bir indirgendir.
  • Daha kötü yükseltgendir.
  • Elektron verme eğilimi daha yüksektir.
  • Elektron ilgisi daha düşüktür.
  • Elektron alma eğilimi daha düşüktür.

Örnek:

Al3+ + 3e → Al      Eo = – 1,66 V
Cu → Cu2+ + 2e     Eo = – 0,34 V
Ag+ + e → Ag     Eo = 0,80 V
Na → Na+ + e      Eo = 2,71 V

Yukarıda, standart elektrot potansiyelleri verilen metaller için, aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) Aktiflik sıralamasını yapınız.
b) Elektron alma eğilimini sıralayınız.
c) İndirgen özelliklerine göre sıralayınız.
d) Yükseltgenme eğilimlerini sıralayınız.

Ametalik Aktiflik

 • Ametallerde, aktiflik kuralları, metallerin tam tersidir.
 • Çünkü, metallerin aksine ametallerin değerlik elektron sayıları 8’e yakındır.
  • Yani, oktetlerini tamamlamak için genellikle bir iki elektron almaları yeterli olmaktadır.
 • Bu yüzden, ametaller, elektron aldıklarında (indirgendiklerinde) çok mutlu olurlar ve kararlı hale geçerler.
 • Yine bu bu yüzden:
  • Elektron alma potansiyeli daha yüksek olan ametal daha aktiftir.
  • Elektron verme potansiyeli (isteği) daha düşük olan ametal daha aktiftir.
  • Yükseltgenme potansiyeli daha düşük olan ametal daha aktif metaldir.
  • İndirgenme potansiyeli daha yüksek olan ametal daha aktiftir.
 • Başka bir açıdan bakarsak; daha aktif olan ametal şu özellikleri gösterir:
  • İndirgenme potansiyeli daha yüksektir.
  • Yükseltgenme potansiyeli daha düşüktür.
  • Daha iyi bir yükseltgendir.
  • Daha kötü indirgendir.
  • Elektron ilgisi ve elektron alma eğilimi daha yüksektir.
  • Elektron verme eğilimi daha düşüktür.

Örnek:

I2 + 2e → 2I      Eo = 0,53 V
Cl2 + 2e → 2Cl      Eo = 1,36 V
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O     Eo = 1,23 V
2H+ + 2e → H2     Eo = 0,00 V

Yukarıda, standart elektrot potansiyelleri verilen ametaller için, aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) Aktiflik sıralamasını yapınız.
b) Elektron alma eğilimini sıralayınız.
c) İndirgen özelliklerine göre sıralayınız.
d) Yükseltgenme eğilimlerini sıralayınız.

İstemli Redoks Tepkimeleri

 • İstemli redoks tepkimelerinde:
  • Aktif olan metal yükseltgenir ve yüklü hale geçer. Zaten yükü varsa tepkime gerçekleşmez.
  • Pasif olan metal de indirgenir ve yükünü kaybeder. Zaten nötürse tepkime gerçekleşmez.

Örnek:

I) 3Fe2+(suda) + 2Al → 2Al3+(suda) + 3Fe
II) Fe2+(suda) + Cu → Cu2+(suda) + Fe
III) 3Cu2+(suda) + 2Al → 2Al3+(suda) + 3Cu
IV) Cu2+(suda) + Fe → Fe2+(suda) + Cu

Aşağıda verilen standart elektrot potansiyellerine göre; yukarıda verilen redoks tepkimelerinden hangisi ya da hangileri, standart koşullarda istemlidir?

Al → Al3+ + 3e       Eo = 1,66 V
Cu → Cu2+ + 2e     Eo = – 0,34 V
Fe → Fe2+ + 2e     Eo = + 0,44 V

Metallerin Aşınması Durumu

 • Çözeltiye batırılan metal çubuk, çözeltide çözünen metalden daha aktif ise metal aşınır:
  • Zamanla metal çubuğun kütlesi azalır.
  • Metal çubuk zamanla yükseltgenir.
  • Metal çubuk zamanla bileşik halinde çözünür.
  • Metal çubuk elektron verir.
  • Çözeltideki metal iyonu ise tam tersi davranır.

Örnek:

Kimya-ve-Elektrik-Metallerde-Aktiflik

Yukarıdaki şekilde, CuSO4 çözeltisine batırılmış Ni metali vardır. Aşağıda, Cu ve Ni metallerinin elektrot potansiyelleri verilmiştir.

Ni → Ni2+ + 2e       Eo = 0,25 V
Cu → Cu2+ + 2e     Eo = – 0,34 V

Buna göre, bu kapta, Ni çubuk aşınır mı? Aşınma gerçekleşirse, aşınma tepkimesinin denklemini yazınız.

Metal Kapların Aşınması Durumu

 • Aktif bir metalden yapılan kaplarda, pasif bir metalin sulu çözeltisi saklanmaz. Çünkü:
  • Aktif olan metal, çözeltideki pasif metalden yükünü alır ve suda çözünür.
  • Bu durumda kap zamanla aşınır ve delinir.
  • Çözeltideki metal iyonu ise mecburen elektron alır ve bileşiği bırakarak, metal haline geçer.

Örnek:

Kimya-ve-Elektrik-Metallerde-Aktiflik-Soru-Çözümü

Yukarda verilen kaplar; X, Y ve Z metallerinden yapılmıştır. Kapların içinde ise, bu metallerin sülfat tuzları çözünmüştür. Aşağıda, bu üç metalin elektrot potansiyelleri verilmiştir.

X2+(suda) + 2e → X(k)      Eo = 0,25 V
Y2+(suda) + 2e → Y(k)      Eo = – 1,55 V
Z2+(suda) + 2e → Z(k)      Eo = 0,45 V

Buna göre, hangi çözeltiler bulundukları kapta saklanabilir?

Örnek:

Kimya-ve-Elektrik-Metallerde-Aktiflik-Soru-Çözümü-1

Yukarıdaki kaplar; X, Y ve Z metallerinden yapılmıştır. Bu metallerinin elektron verme eğilimleri X > Y > Z şeklindedir.

Buna göre, kaplardan hangilerinde bir süre sonra aşınma olur?


DERSİN SONU

Kimya Özel Dersi Al

Yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.

4 yorum “2. Elektrot Potansiyelleri Ve Aktiflik”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu kadar HTML serbest:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>